Xem mẫu

  1. S di truy n gi i tính Câu 1 Đ c đi m nào dư i đây không đúng nói v c p nhi m s c th (NST) Gi i tính : A) Ch g m 1 c p NST B) Khác nhau 2 gi i C) M t s trư ng h p con đ c ch có 1 NST gi i tính X D) Con đ c luôn luôn mang c p NST gi i tính XY,Con cái mang c p NST gi í tính XX Đáp án D Câu 2 Đ c đi m nào dư i đây không ph i là c a NST thư ng : A) T n t i g m nhi u c p tương đ ng B) Ch y u mang các gen quy đ nh tính tr ng thư ng , m t s ít NST có mang m t s gen chi ph i s hình thành gi i tính C) Gi ng nhau c 2 gi i tính D) Các gen t n t i thành t ng c p Alen Đáp án B Câu 3 Hi n tư ng con đ c mang c p NST gi i tính XX còn con cái mang c p NST gi i tính XY đư c g p : A) Đ ng v t có vú B) Chim , Bư m, ch nhái C) b nh y D) Châu ch u , r p Đáp án B Câu 4 Hi n tư ng con đ c mang c p NST gi i tính X còn con cái mang c p NST gi i tính XX đư c g p : A) Đ ng v t có vú
  2. B) Chim , Bư m, ch nhái C) b nh y D) Châu ch u , r p Đáp án D Câu 5 Hi n tư ng con cái mang c p NST gi i tính X còn con đ c mang c p NST gi i tính XX đư c g p : A) Ru i gi m B) cây gai, chua me C) B nh y D) Châu ch u và r p Đáp án C C âu 6 Gi i đ ng giao t là : A) Cơ th có ki u gen đ ng h p t B) Cơ th có ki u gen d h p t C) Cơ th mang c p NST gi i tính là XX D) Cơ th mà gi i tính ch do m t NST gi i tính X quy đ nh Đáp án C C âu 7 Gi i d giao t là A) Cơ th có ki u gen d h p t B) Cơ th có ki u gen đ ng h p t C) Cơ th mang c p NST gi i tính là XY D) Cơ th mang c p NST gi i tính XX Đáp án C Câu 8 Phát bi u nào dư i đây v s di truy n gi i tính là không đúng? A) Các gen trên NST gi i tính không ch quy đ nh tính tr ng liên quan đ n gi i tính mà còn quy đ nh m t s tính tr ng thư ng B) các loài giao ph i, th ng kê trên m t s lư ng l n cá th cho th y s cơ th đ c và cơ th cái x p x b ng nhau
  3. C) C p NST gi i tính có th tương đ ng ho c không tương đ ng tuỳ theo gi i tính c a t ng nhóm . loài D) C p NST gi i tính ch có t bào sinh d c Đáp án D Câu 9 ngư i bình thư ng , n i dung nào dư i đây nói v các NST là không đúng : A) M i t bào sinh d c 2n đ u có 44 NST thư ng và 2 NST gi i tính B) Ngư i n là gi i d giao t , ngư i nam là gi i đ ng giao t C) Tr ng mang NST X g p tinh trùng mang NST X s hình thành h p t mang c p NST XX phát tri n thành ngư i n . Tr ng mang NST X g p tinh trùng mang NST Y s hình thành h p t mang c p NST XX phát tri n thành ngư i nam D) Ngư i nam mang c p NST gi i tính XY, qua gi m phân cho 2 lo i giao t X và Y v i t l x p x 1:1 khi tính trên s lư ng l n Đáp án B Câu 10 NST gi i tính có đ c đi m A) T n t i thành t ng c p gi ng nhau 2 gi i B) Ch mang các gen chi ph i s hình thành các tính tr ng đ c trưng cho gi i C) NST gi i tính có th tương đ ng ho c không tương đ ng tuỳ theo gi i tính c a t ng nhóm , loài D) M t gi i mang c p NST gi i tính XY gi i kia là XX Đáp án C Câu 11 ngư i s thai nam cao hơn s thai n đư c cho là do: A) Gen đ t bi n gây ch t trên NST Y làm t l thai nam b s y nhi u hơn B) Tinh trùng mang NST Y nh hơn lên có t c đ v n chuy n nhanh hơn tinh trùng mang NST X , do đó t l th tinh c a các tinh trùng Y cao hơn C) Trên NST X có th mang các gen l n đ t bi n có h i do đó các thai n c ó t l s y cao hơn
  4. D) NST X mang cái gen l n đ t bi n có h i trong khi đó NST Y không mang các gen tương ng v i NST X nên thai nam có t l s y thai và đ non hơn thai n Đáp án B Câu 12 ngư i di n bi n c a t l gi i tính qua các giai đo n di n ra như sau A) Khi sinh : t l con gái nhi u hơn con trai ;tu i thi u niên : t l con trai b ng con gái ; tu i già c bà nhi u hơn c ông B) Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con trai b ng con gái ; tu i già c bà nhi u hơn c ông C) Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con gái b ng con trai ; tu i già c ông nhi u hơn c bà D) Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con gái b ng con trai ; tu i già c ông nhi u hơn c bà Đáp án B Câu 13 ngư i t l con trai nhi u hơn con gái nhưng tu i thi u niên t l con gái b ng con trai đư c cho là do : A) Gen đ t bi n gây ch t trên NST Y làm t l tr nam b ch t nhi u hơn tu i thi u niên , đưa t l nam và n v tr ng thái cân b ng B) Gen đ t bi n trên NST Y làm t l tr nam b ch t nhi u hơn tu i thi u niên . đưa t l nam và n vào tr ng thái cân b ng C) Trên NST X có th mang các gen tr i đ t bi n có h i do đó các tr nam mang c p NST gi i tính s có t l t vong cao trong th i kì thi u niên D) NST X mang các gen l n đ t bi n có h i trong khi đó NST Y không mang các gen tương ng v i NST X nên tr nam có t l t vong tu i thi u niên cao hơn n , đưa t l nam và n v tr ng thái cân b ng Đáp án D Câu 14 N i dung nào dư i đây là không đúng
  5. A) ngư i b NST 2n =46 v i 44NST thư ng và 2 NST gi i tính. ngư i n mang c p NST gi i tính XX , ngư i nam là XY B) ngư i t l nam cao hơn m t ít so v i n giai đo n sơ sinh nhưng đ tu i già t l c bà cao hơn c ông C) Ngư i nam mang c p NST gi i tính XY s cho 2 lo i giao t X và Y v i t l x p x nên s th tinh s cho 2 lo i t h p XX v à XY v i t l b ng nhau D) ngư i , vi c sinh trai hay gái ch y u do giao t c a ngư i m quy t đ nh Đáp án D Câu 15 bò sát châu châ ú và r p …. Con cái mang c p NST gi i tính XX , Con đ c là XO A) Con cái cho 1 lo i giao t mang X , con đ c cũng cho m t lo i giao t mang X B) Con đ c mang h i ch ng Tocno C) Con đ c qua gi m phân cho 2 lo i giao t , 1 lo i mang NST X , 1 lo i ch g m các NST thư ng , không ó NST gi i tính D) T l gi i tính nhóm này l à 2 cái :1 đ c Đáp án C Câu 16 Cơ s t bào h c c a s hình thành gi i tính đ c cái sinh v t à: A) S phân ly và t h p c a c p NST gi i tính trong quá trình nguyên phân và th tinh B) Vai trò c a các hoocmon trong quá trình phát tri n cá th C) S phân ly và t h p c a c p NST gi i tính trong quá trình gi m phân và th tinh D) Ph thu c vào c p NST gi i tính tương đ ng hay không tương đ ng cơ th Đáp án C Câu 17 Y u t nào dư i đây có th nh hư ng đ n s phân hoá gi i tính A) Cái hoocmon sinh d c
  6. B) nh t đ , s chi u sáng , dinh dư ng……. Có th nh hư ng lên s phân hoá gi i tính C) nh hư ng c a môi trư ng trong và ngoài lên s phát tri n c a các tính tr ng gi i tính D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 18 Trong s n xu t hi u đư c cơ ch xác đ nh gi i tính và các y u t nh hư ng t i quá trình phân hoá gi i tính ngư i ta có th : A) Ch đ ng đi u ch nh t l đ c, cái đ i sau nh m đưa l i hi u qu s n xu t cao B) thu t l i trong vi c l a ch n c p b m thích h p đ t o ưu th lai C) Giúp phát tri n s m gi i tính v t nuôi và cây tr ng D) T t c đ u đúng Đáp án A Câu19 Ngo i tr trưòng h p ph bi n là con đ c mang căp NST XY con cái là XX , Còn có trư ng h p A) đ c XX . Cái XY B) đ c XO . Cái XX C) Đ c XX . Cái XO D) T t c đ u đúng Đáp án -D C âu 20 Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta đ m đư c 23 NST . đây là b NST c a châu ch u thu c gi i tính nào A) Châu ch u cái B) Châu ch u đ c C) Châu ch u mang đ t bi n th 3 nhi m D) Châu ch u mang đ t bi n th 1 nhi m Đáp án B
  7. C âu 21 Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta đ m đư c 23 NST . Con châu ch u s cho bao nhiêu lo i giao t khác nhau . N u các c p NST đ ng d ng có c u trúc khác nhau gi s không x y ra trao đ i chéo trong quá trình gi m ph ân A) 2048 B) 4096 C) 1024 D) Không có giao t do gi m phân b t thư ng Đáp án A C âu 22 Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta đ m đư c 23 NST . S lư ng NST trong b NST c a châu ch u c a gi i tính kia : A) 24 B) 22 C) 21 D) 26 Đáp án A C âu 23 M t t bào tr ng c a 1 lo i đơn tính giao ph i đư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân đ n giai đo n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Các phôi bào đư c kích thích đ phát tri n thành các cá th này có th giao ph i đư c v i nhau không A) Có th giao ph i đư c v i nhau do các cá th mang c p NST gi i tính khác nhau B) Không th giao ph i đư c v i nhau do các cá th mang c p NST gi i tính gi ng nhau C) Có th giao ph i đư c ho c không tuỳ theo c p NST gi i tính c a cơ th D) Có th giao ph i đư c ho c không tuỳ theo các ch t kích thích tăng trư ng đư c s d ng Đáp án B
  8. Câu 24 M t t bào tr ng c a 1 lo i đơn tính giao ph i đư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân đ n giai đo n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r .N u l y tr ng trong cơ th cái c a loài đó đem đa b i hoái nhân t o đ t o thành cơ th lư ng b i , gi i tính c a các cơ th đa b hoá này s gi ng nhau hay khác nhau? A) Khác nhau n u cơ th cái c a loài là gi i d giao t , gi ng nhau n u cơ th cái c a loài là gi i đ ng giao t B) Gi ng nhau n u cơ th cái c a loài là gi i d giao t , khác nhau n u cơ th cái c a loài là gi i đ ng giao t C) Luôn luôn khác nhau do tính ch t c a th đa b i D) Luôn luôn gi ng nhau do đư c lư ng b i hoá t 1 tr ng đơn b ch c 1 NST gi i tính Đáp án A Câu 25 M t t bào tr ng c a 1 lo i đơn tính giao ph i đư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân đ n giai đo n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Gi i tính c a các cơ th lư ng b i hoá nói trên có gi ng v i gi i tính c a cơ th m không ? A) Luôn luôn khác do các cơ th đư c t o ra b ng con đư ng đa b i hoá , cơ th mang các tính ch t c a th đa b i B) Luôn luôn gi ng v i cơ th m do đư c lư ng b i hoá t các tr ng l y t cơ th m C) N u cơ th m là gi i d giao t s không có c th nào có gi i tình gi ng m . n u m là gi i đ ng giao t các cá th đ u có gi i tính gi ng m D) N u cơ th m là gi i đ ng gia t s không có cá th nào có gi i tính gi ng m , n u m là gi i d giao t các cá th đ u có gi i tính gi ng m Đáp án C C âu 26
  9. M t t bào tr ng c a 1 lo i đơn tính giao ph i đư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân đ n giai đo n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Ki u gen cu các cá th đư c hình thành t con đư ng đa b i hoá nói trên có đ ng nh t v i nhau không A) Hoàn toàn đ ng nh t do các tr ng đơn b i đã đư c lư ng b i hoá , d n đ n s nhân đôi c a ki u gen đơn b i B) M t s đ ng nh t nhưng m t s thì không do s khác bi t trong c p NST gi i tính C) M t s đ ng nh t nhưng 1 s thì không ph thu c vào s phân ly ng u nhiên c a các c p NST và s trao đ i chéo gi a các c p NST tương đ ng trong gi m phân D) Không do trong gi m ph ân s phân ly ng u nhiên c a các c p NST khác nhau v ngu n g c ,s trao đ i chéo c a các c p NST tương đ ng đã d n đ n s khác bi t trong c u trúc c a ki u gen m i giao t Đáp án D C âu 27 Trên cơ s hi u đư c c ơ ch xác đ nh gi i tính ngư i . di truy n h c gi i tính có ý nghĩa gì đ i v i y h c A) Hi u đư c nguyên nhân và đ xu t các phương pháp phát hi n c a 1 s b nh di truy n hi m nghèo do r i lo n phân ly và t h p c a c p NST gi i tính B) Cho phép sinh con theo ý mu n C) Đi u tr các trư ng h p b t thư ng v gi i tính ngư i D) T t c đ u đúng Đáp án A
nguon tai.lieu . vn