Xem mẫu

 1. S cân b ng ki u gen trong qu n th giao ph i Câu 1 Qu n th giao ph i là m t t p h p cá th ..............(K: khác loài; C: cùng loài), tr i qua nhi u th h đã cùng chung s ng trong m t kho ng không gian ............(X: xác đ nh; Y: không xác đ nh), trong đó các cá th ...........(G: giao ph i t do; H: không giao ph i) v i nhau, đư c cách li m c đ nh t đ nh v i các nhóm cá th lân c n cùng loài: A) C, Y, G B) K, X, H C) K, Y, H D) C, X, G Đáp Án D Câu 2 Đ c đi m nào dư i đây v qu n th giao ph i là không đúng: A) Qu n th là m t c ng đ ng có l ch s phát tri n chung B) M i qu n th có thành ph n ki u gen đ c trưng và n đ nh C) Qu n th là m t t p h p ng u nhiên và nh t th i D) Qu n th là m t t p h p cá th cùng loài Đáp Án C Câu 3 Qu n th giao ph i có đ c đi m: A) Là m t t p h p cá th cùng loài, cùng chung s ng trong m t kho ng không gian xác đ nh B) Các cá th trong qu n th có th giao ph i t do v i nhau, đư c cách li m c đ nh t đ nh v i các nhóm cá th lân c n cùng loài C) Là đơn v t ch c cơ s và là đơn v sinh s n c a loài trong t nhiên, có thành ph n ki u gen đ c trưng và n đ nh D) T t c đ u đúng Đáp Án -D
 2. Câu 4 C u trúc di truy n c a qu n th t ph i có đ c đi m : A) Đa d ng và phong phú v ki u gen B) Ch y u tr ng thái d h p C) Phân hoá thành các dòng thu n có ki u gen khác nhau D) Tăng th d h p và gi m th đ ng h p Đáp Án C Câu 5 Qu n th giao ph i đư c xem là đơn v sinh s n, đơn v t n t i c a loài trong thiên nhiên vì: A) Có s giao ph i ng u nhiên và t do gi a các cá th trong qu n th B) Có s ph thu c l n nhau gi a các cá th v m t sinh s n C) Có s h n ch trong giao ph i gi a các cá th thu c các qu n th khác nhau trong m t loài D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 6 S th d h p ngày càng gi m, th đ ng h p ngày càng tăng đư c th y trong quá trình: A) Ng u nhiên B) T ph i C) Sinh s n sinh dư ng D) Sinh s n h u tính Đáp Án B Câu 7 Đi u nào dư i đây nói v qu n th giao ph i là không đúng: A) Nét đ c trưng c a qu n th giao ph i là s giao ph i ng u nhiên và t do gi a các cá th trong qu n th B) Có s đa hình v ki u gen t o nên s đa hình v ki u hình C) Các cá th thu c các qu n th khác nhau trong cùng m t loài không th giao ph i l n nhau D) Các cá th trong qu n th gi ng nhau nh ng nét cơ b n và sai khác
 3. v r t nhi u chi ti t Đáp Án C Câu 8 Trong m t qu n th giao ph i n u m t gen có 3 alen a1, a2, a3 thì quá trình ng u ph i s t o ra bao nhiêu t h p ki u gen khác nhau?(*) A) 8 t h p gen B) 10 t h p gen C) 6 t h p gen D) 4 t h p gen Đáp Án C Câu 9 Đi u nào dư i đây nói v qu n th t ph i là không đúng: A) Qu n th b phân hoá d n thành nh ng dòng thu n có ki u gen khác nhau B) S ch n l c không mang l i hi u qu đ i v i con cháu c a m t cá th thu n ch ng t th C) S cá th đ ng h p tăng, s th d h p gi m trong quá trình t th D) Th hi n đ c đi m đa hình Đáp Án D Câu 10 Theo đ nh lu t Hacddi-Vanbec: Trong nh ng đi u ki n nh t đ nh thì trong lòng m t qu n th ...........(G: giao ph i; T: t ph i) t n s tương đ i c a các...........(A: alen; B: gen) m i..........(C: gen; D: ki u gen) có khuynh hư ng duy trì không đ i t th h này sang th h khác A) G, A, C B) G, B, D C) T, A, C D) T, B, D Đáp Án A Câu 11 M t gen g m 2 alen A và a, gi s trong m t qu n th ng u ph i t n s tư ng đ i c a các ki u gen là 0.4AA + 0.5Aa + 0.1aa = 1. Hãy cho
 4. bi t: a.T n s tương đ i c a các alen A, a trong qu n th A) A: 0.4; a: 0.6 B) A: 0.6; a: 0.4 C) A: 0.65; a: 0.35 D) A: 0.35; a: 0.65 Đáp Án C Cách tính t n s c a các alen: pA=0.4+0.5/2=0.65; q=1-0.65=0.35 b. Th h sau s có phân b t n xu t c a các ki u gen như th nào, đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th này A) 0.4225AA; 0.1225aa; 0.455Aa. Chưa cân b ng B) 0.4225AA; 0.1225aa; 0.455Aa. Cân b ng C) 0.16AA; 0.36aa; 0.48Aa. Chưa cân b ng D) 0.16AA; 0.36aa; 0.48Aa. Cân b ng Đáp Án B Câu 12 M t gen g m 2 alen B và b, gi s trong m t qu n th ng u ph i t n s tương đ i c a các ki u gen là 0.64BB + 0.32Bb + 0.04bb= 1. Hãy cho bi t: a. T n s tương đ i c a các alen A, a trong qu n th và đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th này như sau: A) B:0.6; b:0.4. Chưa cân b ng B) B:0.8; b:0.2. Cân b ng C) B:0.64; b:0.04. Cân b ng D) B:0.96; b:0.04. Chưa cân b ng Đáp Án C
 5. Câu 13 Th h sau s có phân b t n xu t c a các ki u gen như th nào, đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th này A) 0.64BB; 0.32Bb; 0.04bb.Chưa cân b ng B) 0.64BB; 0.32Bb; 0.04bb.Cân b ng C) 0.16BB; 0.48Bb; 0.36bb.Chưa cân b ng D) 0.16BB; 0.36Bb; 0.48bb.Cân b ng Đáp Án B Câu 14 Trong m t qu n th giao ph i, mô t nào dư i đây là đúng: A) T n s tương đ i c a các alen trong m t gen nào đó là không đ c trưng cho t ng qu n th B) T n s tương đ i c a c a các alen trong m t ki u gen nào đó trong qu n th thay đ i qua các th h C) T n s tương đ i c a các alen trong m t gen nào đó là đ c trưng cho t ng qu n th D) T n s tương đ i c a các ki u gen có tính đ c trưng cho t ng qu n th Đáp Án C Câu 15 Đ c đi m nào dư i đây c a m t qu n th giao ph i là không đúng: A) Qu n th là m t đơn v t ch c cơ s và là đơn v sinh s n c a loài trong t nhiên B) M i qu n th có thành ph n ki u gen đ c trưng và n đ nh C) Quá trình ti n hoá nh di n ra trên cơ s s bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th D) T n s tương đ i c a các alen trong m t gen nào đó không đ c trưng cho t ng qu n th Đáp Án D Câu 16 T n s tương đ i c a m t alen đư c tính b ng: A) T l ph n trăm các ki u hình c a alen đó trong qu n th
 6. B) T l ph n trăm các ki u gen c a alen đó trong qu n th C) T l ph n trăm s giao t mang alen đó trong qu n th D) T l ph n trăm s t bào lư ng b i mang alen đó trong qu n th Đáp Án C Câu 17 ngư i h nhóm máu MN do 2 gen M và N quy đ nh, gen M tr i không hoàn toàn so v i N. Ki u gen MM quy đ nh nhóm máu M, ki u gen NN quy đ nh nhóm máu N, ki u gen MN quy đ nh nhóm máu MN. Nghiên c u m t qu n th 730 ngư i g m 22 ngư i nhóm máu M, 216 ngư i nhóm máu MN và 492 ngư i nhóm máu N. T n s tương đ i c a alen M và N trong qu n th là bao nhiêu? A) M= 50%; N=50% B) M= 25%; N=75% C) M= 82.2%; N=17.8% D) M= 17.8%; N=82.2% Đáp Án D Câu 18 Gi s m t gen có 2 alen A và a. G i p là t n s alen A, q là t n s alen a. S k t h p ng u nhiên c a các lo i giao t s t o ra th h ti p sau v i thành ph n ki u gen: A) pAA; qaa B) 2 2 p AA ; q aa C) 2 2 p AA ; 2pqAa; q aa D) 2 2 p AA ;pqAa; q aa Đáp Án C Câu 19 Gi s trong qu n th giao ph i ng u nhiên, không có ch n l c và đ t bi n, t n s tương đ i c a 2 alen là A: 0.7; a: 0.3. T n s tương đ i c a chúng th h sau s là:
 7. A) A:0.7; a: 0.3 B) A:0.75; a: 0.25 C) A:0.5; a: 0.5 D) A:0.8; a: 0.2 Đáp Án A Câu 20 Trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên, không có ch n l c, không có đ t bi n, t n s tương đ i c a các alen thu c m t gen nào đó: A) Không có tính n đ nh và đ c trưng cho t ng qu n th B) Có tính n đ nh và đ c trưng cho t ng qu n th C) Có tính n đ nh nhưng không đ c trưng cho t ng qu n th D) Không có n đ nh nhưng đ c trưng cho t ng qu n th Đáp Án B Câu 21 Đi u ki n nào dư i đây là đi u ki n đ đ nh lu t Hacdi-Vanbec nghi m đúng A) Qu n th có s lư ng cá th l n B) Qu n th giao ph i ng u nhiên C) Không có ch n l c và đ t bi n D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 22 Đ nh lu t Hacdi-Vanbec ph n ánh: A) Tr ng thái đ ng c a t n s các alen trong qu n th B) S n đ nh c a t n s tương đ i các alen trong qu n th C) Tr ng thái cân b ng di truy n trong qu n th D) B và C đúng Đáp Án -D Câu 23 Ý nghĩa nào dư i đây không ph i là c a đ nh lu t Hacđi-Vanbec: A) Gi i thích trong thiên nhiên có nh ng qu n th đã đư c duy trì n đ nh qua th i gian dài
 8. B) Ph n ánh tr ng thái đ ng c a qu n th , gi i thích cơ s c a s ti n hoá C) Gi i thích hi n tư ng ti n hoá nh di n ra trên cơ s làm bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th D) T t l cá th có bi u hi n tính tr ng l n đ t bi ncó th suy ra đư c t n s c a alen l n đ t bi n đó trong qu n th Đáp Án C Câu 24 H n ch c a đ nh lu t Hacdi-Vanbec x y ra do: A) Các ki u gen khác nhau s có s c s ng và kh năng thích nghi khác nhau B) Thư ng xuyên x y ra quá trình đ t bi n và quá trình ch n l c t nhiên C) S n đ nh c a t n s các alen trong qu n th qua các th h D) A và B đúng Đáp Án -D Câu 25 Trong m t qu n th giao ph i có t l phân b các ki u gen th h xu t phát là 0.64AA+0.32Aa+0.04aa=1.T l c a các ki u gen th h sau và đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th s như sau: A) 0.04AA+0.32Aa+0.64aa. Không cân b ng B) 0.64AA+0.32Aa+0.04aa. Cân b ng C) 0.64AA+0.32Aa+0.04aa.Cân b ng D) 0.04AA+0.32Aa+0.64aa.Cân b ng Đáp Án B Câu 26 ngư i b nh b ch t ng do gen l n b chi ph i, gen lành B, gen n m trên nhi m s c th thư ng. Trong m t qu n th có t l ngư i m c b nh b ch t ng(bb) là 1/20000(*) T n s gen c a b nh đ t bi n trong qu n th : A) Kho ng 0.4%
 9. B) Kho ng 01.4% C) Kho ng 7% D) Kho ng 93% Đáp Án C Câu 27 ngư i b nh b ch t ng do gen l n b chi ph i, gen lành B, gen n m trên nhi m s c th thư ng. Trong m t qu n th có t l ngư i m c b nh b ch t ng(bb) là 1/20000(*) T l nh ng ngư i mang gen b nh tr ng thái d h p trong qu n th s x px: A) 93% B) 86% C) 6.5% D) 13% Đáp Án D Câu 28 Trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên có gen 2 alen A và a, t n s tương đ i c a alen A là 0.2, c u trúc di truy n c a qu n th này như sau: A) 0.25AA+0.50Aa+0.25aa B) 0.04AA+0.32Aa+0.64aa C) 0.01AA+0.18Aa+0.81aa D) 0.64AA+0.32Aa+0.04aa Đáp Án D Câu 29 C u trúc di truy n c a qu n th ban đ u như sau: 36AA:16aa(*) N u đây là m t qu n th t th c u trúc di truy n c a qu n th sau 6 th h là: A) 25%AA:50%Aa:25%aa B) 0.75AA:0.115Aa:0.095aa C) 36AA:16aa
 10. D) 16AA:36aa Đáp Án C C âu 30 C u trúc di truy n c a qu n th ban đ u như sau: 36AA:16aa(*) N u đây là m t qu n th giao ph i ng u nhiên c u trúc di truy n c a qu n th sau 10 th h la: A) 0.69AA:0.31aa B) 0.49AA:0.42Aa:0.09aa C) 36AA:16aa D) 0.25AA:0.5Aa:0.25aa Đáp Án B Câu 31 Trong qu n th t ph i, g i p là t n s tương đ i c a alen A, q là t n s tương đ i c a alen a. T n s tương đ i c a các ki u gen trong qu n th s như sau: A) 2 2 p AA:2pqAa: q aa B) 2pqAa C) pAA:pqAa:qaa D) 2 2 p AA: q aa Đáp Án D Câu 32 M t qu n th có c u trúc ban đ u như sau: 21AA:10Aa:10aa. Gi s không có tác đ ng c a ch n l c và đ t bi n c u trúc di truy n c a qu n th sau 8 th h ng u ph i s có c u trúc như sau:(*) A) 0.3969AA:0.4662Aa:0.1369aa B) 0.63AA:0.37aa C) 0.25AA:0.05Aa:0.25aa
 11. D) 0.402AA:0.464Aa:0.134aa Đáp Án A Câu 33 Xét m t ki u gen Aa m t qu n th t th , th h t th th 5 t n s c a các ki u gen d h p và đ ng h p s là: A) Aa=0.03125; AA=aa=0.484375 B) Aa=aa=0.5 C) Aa=0.5; AA=aa=0.25 D) Aa=0.32;AA=aa=0.34 Đáp Án A Câu 34 Ý nghĩa và ng d ng th c ti n c a đ nh lu t Hacđi-Vanbec: A) Đ nh lu t ph n ánh tr ng thái cân b ng di truy n trong qu n th B) T t l c a các ki u hình có th suy ra t l các lo i gen và t n s tương đ i c a các alen và ngư c l i C) Bi t đư c t l cá th mang b nh do gen l n đ t bi n tr ng thái đ ng h p trong qu n th có th suy ra t n s gen l n đ t bi n trong qu n th , xác đ nh đư c t n s cá th mang gen l n đ t bi n đó trong qu n th D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 35 M t qu n th ng u ph i có t n s alen A là p; alen a là q. tr ng thái cân b ng thành ph n ki u gen là qu n th có quan h gi a t n s c u các ki u gen như sau: kí hi u t n s là T. A) 2 (T Aa/2) =T AA x T aa B) T Aa/2= T AA x T aa C) 2 (T Aa/2) =T AA= T aa D) 2 (T Aa/2) =T AA+ T aa
 12. Đáp Án A