Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh (S 9) Bài : 6010 Menđen đã dùng lý thuy t nào sau đây đ gi i thích cho các k t qu thì nghi m c a ông? Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân li c a các nhi m s c th mang gen trong gi m phân B. S t h p ng u nhiên c a các nhi m s c th mang gen trong th tinh C. Hi n tư ng giao t thu n khi t D. S trao đ i chéo c a cá nhi m s c th trong gi m phân Đáp án là : (C) Bài : 6009 Đi u ki n nghi m đúng riêng cho đ nh lu t phân tính và không yêu c u đ i v i đ nh lu t đ ng tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B m ph i thu n ch ng B. Tính tr i ph i tr i hoàn toàn C. Tính tr ng do m t gen qui đ nh D. S cá th thu đư c ph i đ l n Đáp án là : (D) Bài : 6008 Y u t nào sau đây không đư c xem là cơ s đ gi i thích các đ nh lu t c a Menđen: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen n m trên nh ng s c th trong nhân t bào B. Tính tr ng do m t gen qui đ nh C. Gen tr i át hoàn toàn gen l n D. Gen tr i át không hoàn toàn gen l n Đáp án là : (D) Bài : 6007 K t qu có tính tr i không hoàn toàn và không có tính tr i hoàn toàn trong phép lai m t c p tính tr ng v i P thu n ch ng v m t c p gen tương ph n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. F2 có ba ki u gen khác nhau B. F1 có tính trung gian bi u hi n C. F2 có hai ki u hình D. F1 có ki u hình gi ng b ho c m Đáp án là : (B)
 2. Bài : 6006 Đi m gi ng nhau gi a hi n tư ng tính tr i hoàn toàn v i tính tr i không hoàn toàn trong phép lai m t c p tính tr ng v i P thu n ch ng v m t c p gen tương ph n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. F1 là th d h p B. F1 đ ng tính tr i C. F1 đ ng tính l n D. F1 đ ng tính trung gian Đáp án là : (A) Bài : 6005 Tính tr ng nào sau đây có hi n tư ng di truy n trung gian? Ch n m t đáp án dư i đây A. Chi u cao c a cây đ u Hà Lan B. Màu h t c a cây đ u Hà Lan C. Hình d ng h t c a cây đ u Hà Lan D. Màu hoa cây d lan Đáp án là : (D) Bài : 6004 K t qu đư c bi u hi n trong đ nh lu t phân tính c a Menđen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Con lai thu c các th h khác nhau đ u có t l ki u hình x p x 3 tr i : 1 l n B. Con lai thu c th h th nh t có t l ki u hình x p x 3 tr i : 1 l n C. Con lai thu c th h th hai có t l ki u hình x p x 3 tr i : 1 l n D. Con lai các th h ki u hình x p x 1 tr i : 2 trung gian : 1 l n Đáp án là : (C) Bài : 6003 K t qu đư c bi u hi n trong đ nh lu t đ ng tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T t c các th h con lai đ u mang tính tr ng tr i B. Con lai th h th nh t bi u hi n tính tr ng ch c a m t bên b ho c m C. Con lai th h th hai bi u hi n ki u hình c a c b và m D. Con lai các th h đ u đ ng tính trung gian Đáp án là : (B) Bài : 6002 Trong phép lai m t c p tính tr ng do m t gen quy đ nh và con lai F2 xu t hi n hai ki u hình khác nhau v i t l x p x 3: 1 thì k t lu n nào sau đây đúng?
 3. Ch n m t đáp án dư i đây A. Tính tr ng di truy n theo hi n tư ng tính tr i hoàn toàn B. Ki u gen F1 thu n ch ng C. Ki u gen P đ u d h p D. F1 mang ki u hình l n Đáp án là : (A) Bài : 6001 N u tính tr ng do m t gen qui đ nh và trong phép lai m t c p tính tr ng, cho con lai F1 đ ng lo t xu t hi n tính tr ng c a m t bên b ho c m thì b m có đ c đi m gì sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u có ki u gen gi ng nhau B. Là các th d h p C. Thu n ch ng v m t c p gen tương ph n D. Có ki u hình gi ng nhau Đáp án là : (C) Bài : 6000 K t qu bi u hi n F2 trong đo n câu trên đã bi u hi n đ nh lu t di truy n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t đ ng tính B. Đ nh lu t phân tính C. Đinh lu t phân li đ c l p D. C ba đ nh lu t nói trên Đáp án là : (B) Bài : 5999 N u thân cao là tính tr i hoàn toàn so v i thân th p. Cho phép lai P: thu n ch ng thân cao lai v i thu n ch ng thân th p. T l ki u hình c a con lai F2 thu đư c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 100% thân th p B. 75% thân cao : 25% thân th p C. 75% thân th p : 25% thân cao D. 50% thân cao : 50% thân th p Đáp án là : (B) Bài : 5998
 4. N u thân cao là tính tr i hoàn toàn so v i thân th p. Cho phép lai P: thu n ch ng thân cao lai v i thu n ch ng thân th p. K t qu bi u hi n F1 là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 100% thân cao B. Đ u có ki u gen đ ng h p tr i C. Đ u có ki u gen đ ng h p l n D. Có nhi u ki u gen khác nhau Đáp án là : (A) Bài : 5997 Khi giao ph n gi a cây thu n ch ng có hoa vàng v i cây thu n ch ng có hoa tr ng, thu đư c t t c con lai đ u có hoa vàng. Bi t tính tr ng màu hoa do m t gen qui đ nh. K t lu n nào sau đây đúng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Hoa tr ng là tính tr i không hoàn toàn so v i hoa vàng B. Hoa vàng là tính tr i không hoàn toàn so v i hoa tr ng C. Hoa vàng là tính tr ng l n so v i hoa tr ng D. Ki u gen con lai tr ng thái d h p Đáp án là : (D) Bài : 5996 Đ nh lu t nào sau đây đư c Menđen phát hi n trên cơ s c a phép lai m t c p tính tr ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p B. Đ nh lu t đ ng tính và đ nh lu t phân tính C. Đ nh lu t phân tính và đ nh lu t phân li đ c l p D. Đ nh lu t phân li đ c l p và đ nh lu t đ ng tính Đáp án là : (B) Bài : 5949 Câu có n i dung đúng sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thư ng bi n không di truy n còn m c ph n ng di truy n B. Thư ng bi n và m c ph n ng đ u không di truy n C. Thư ng bi n và m c ph n ng đ u di truy n D. Thư ng bi n di truy n, còn m c ph n ng không di truy n Đáp án là : (A) Bài : 5948
 5. Câu có n i dung sai sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ki u gen quy đ nh kh năng ph n ng c a cơ th trư c môi trư ng B. Ki u hình là k t qu tương tác gi a ki u gen v i môi trư ng C. Thư ng bi n phát sinh ph i thông qua con đư ng sinh s n D. Thư ng bi n là ph n ng thích nghi c a sinh v t trư c môi trư ng Đáp án là : (C) Bài : 5947 Ki u gen đ ng h p l n cây hoa liên hình: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cho hoa đ B. Cho hoa đ C. Cho hoa tr ng và D. Cho hoa đ và hoa tr ng Đáp án là : (C) Bài : 5946 Ki u gen đ ng h p tr i cây hoa liên hình bi u hi n màu hoa tr ng khi đi u ki n nhi t đ c a môi trư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 5945 Thư ng bi n có ý nghĩa: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giúp cơ th thích nghi v i môi trư ng s ng B. Cung c p nguyên li u cho quá trình ti n hoá C. Làm phong phú kiêu gen sinh v t D. T t c đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 5944 Bi n đ i sau đây không ph i thư ng bi n là:
 6. Ch n m t đáp án dư i đây A. S thay đ i màu lông theo mùa c a g u B c c c B. S tăng ti t m hôi c a cơ th khi g p môi trư ng nóng C. S xu t hi n màu da b ch t ng trên cơ th D. Hi n tư ng xù lông chim khi tr i l nh Đáp án là : (C) Bài : 5943 Thư ng bi n d n đ n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm bi n đ i ki u hình cơ th B. Làm bi n đ i ki u gen cơ thê C. Làm bi n đ i c u trúc và s lư ng nhi m s c th trong t bào D. T t c đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 5942 Nguyên nhân t o ra thư ng bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tác đ ng tr c ti p c a môi trư ng B. S thay đ i c u trúc c a gen C. S thay đ i c u trúc c a nhi m s c th D. S thay đ i s lư ng c a nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 5941 Có th tìm th y thư ng bi n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch đ ng v t B. Ch th c v t C. Ch con ngư i D. m i sinh v t Đáp án là : (D) Bài : 5940 Không đư c xem là ngu n nguyên li u c a quá trình ti n hoá là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thư ng bi n
 7. B. Đ t bi n C. Bi n d t h p D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 5939 Đ c đi m c a thư ng bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. X y ra không xác đ nh B. Mang tính ch t cá th C. Không tương ng v i đi u ki n môi trư ng D. Đ ng lo t, tương ng v i đi u ki n môi trư ng Đáp án là : (D) Bài : 5938 Thư ng bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n d di truy n B. Bi n d không di truy n C. Bi n d có th di truy n D. Tuỳ theo tác nhân mà có th di truy n hay không di truy n Đáp án là : (B) Bài : 5937 Thư ng bi n thu c nhóm bi n d nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n gen B. Đ t bi n c u trúc nhi m s c th C. Đ t bi n s lư ng nhi m s c th D. Bi n d làm thay đ i ki u hình không nh hư ng đ n ki u gen Đáp án là : (D) Bài : 5936 Cho bi t N: h t nâu, n: h t tr ng. Các cơ th mang lai đ u gi m phân bình thư ng. Phép lai không th t o ra ki u hình h t tr ng con là: Ch n m t đáp án dư i đây A. P: NNnn x NNnn B. P: NNNn x nnnn
 8. C. P: NNn x Nnnn D. P: Nnn x NNnn Đáp án là : (B) Bài : 5935 Cho bi t gen A: thân cao, gen a: thân th p. Các cơ th mang lai đ u gi m phân bình thư ng. Phép lai có t l ki u hình 11 thân cao : 1 thân th p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. AAaa x AAaa B. AAa x AAa C. AAAa x AAAa D. AAaa x Aa Đáp án là : (D) Bài : 5934 Cho bi t gen A: thân cao, gen a: thân th p. Các cơ th mang lai đ u gi m phân bình thư ng. T l ki u gen t o ra t AAaa x Aa: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1AAAA : 2AAaa : 1aaaa B. 11AAaa : 1Aa C. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa D. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa Đáp án là : (C) Bài : 5933 Cho bi t gen A: thân cao, gen a: thân th p. Các cơ th mang lai đ u gi m phân bình thư ng. T l ki u hình t o ra t Aaaa x Aaaa là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 11 thân cao : 1 thân th p B. 3 thân cao : 1 thân th p C. 9 thân cao : 7 thân th p D. 15 thân cao : 1 thân th p Đáp án là : (B) Bài : 5932 Cho bi t gen A: thân cao, gen a: thân th p. Các cơ th mang lai đ u gi m phân bình thư ng. T l ki u hình t o ra t phép lai AAA x Aaa là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 100% thân cao
 9. B. 75% thân cao : 25% thân th p C. 11 thân cao : 1 thân th p D. 35 thân cao : 1 thân th p Đáp án là : (A) Bài : 5931 Phép lai có th t o ra con lai mang ki u gen AAAa, nên b m x y ra gi m phân bình thư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. P: AAAa x AAAa B. P: AAaa x AAa C. P: AAAa x AAaa D. T t c các phép lai trên Đáp án là : (D) Bài : 5930 Cơ th mang ki u gen AAa gi m phân bình thư ng có th t o ra các lo i giao t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. AA, Aa, aa B. Aaa, Aa, a C. A, Aa, aa, a D. AA, A, Aa, a Đáp án là : (D) Bài : 5929 Cơ th mang ki u gen AAaa gi m phân bình thư ng có th t o ra các lo i giao t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. AA, Aa, aaa B. AA, Aa, aa C. AAA, aaa D. AAa, Aa, aa Đáp án là : (B) Bài : 5928 Lo i giao t Aa chi m t l 1/6 có th đư c t o ra t ki u gen nào sau đây khi gi m phân? Ch n m t đáp án dư i đây A. AAaa B. Aaaa C. AAAa D. aaaa
 10. Đáp án là : (A) Bài : 5927 T bào 2n mang ki u gen Aa không hình thành thoi vô s c trong nguyên phân d n đ n t o ra ki u gen nào sau đây t bào con? Ch n m t đáp án dư i đây A. AAAA B. aaaa C. AAaa D. Aaa Đáp án là : (C) Bài : 5926 T bào mang ki u gen Aaa thu c th đ t bi n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. D b i 2n + 1 hay tam b i 3n B. D b i 2n + 2 hay t b i 4n C. D b i 2n – 2 D. Th m t nhi m Đáp án là : (A) Bài : 5925 T bào c a b p (2n = 20) nguyên phân không hình thành thoi vô s c d n đ n t o ra th nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Tam b i 3n = 30 B. T b i 4n = 40 C. Lư ng b i 2n = 20 D. Ngũ b i 5n = 50 Đáp án là : (B) Bài : 5924 lúa nư c có 2n = 24, th đư c t o ra do s phân li không bình thư ng c a nhi m s c th trong quá trình gi m phân là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giao t ch a 11 nhi m s c th B. Giao t ch a 13 nhi m s c th C. Giao t ch a 36 nhi m s c th
 11. D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 5923 T bào nào sau đây ch a b nhi m s c th có s lư ng bình thư ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Giao t cà đ c dư c có 12 nhi m s c th B. T bào sinh dư ng cà chua có 26 nhi m s c th C. H p t c i b p ch a 16 nhi m s c th D. T bào sinh giao t khoai tây ch a 72 nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 5922 Đ c đi m c a cây tr ng đa b i ch n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không có kh năng sinh s n sinh dư ng B. Có các cơ quan sinh dư ng r t to l n C. Không có kh năng sinh s n vô tính D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (B) Bài : 5921 Trong s các th đ t bi n sau đây, th không tìm th y đư c đ ng v t b c cao là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th d b i ba nhi m B. Th d b i m t nhi m C. Th đa b i D. Th đ t bi n gen tr i Đáp án là : (C) Bài : 5920 Th b i nhi m ch tìm th y n và không tìm th y nam là: Ch n m t đáp án dư i đây A. H i ch ng Claiphentơ B. B nh b ch t ng C. H i ch ng Tơcnơ D. B nh b ch c u ác tính Đáp án là : (C) Bài : 5919
 12. Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v b nh Đao? Ch n m t đáp án dư i đây A. B nh không có liên k t v i y u t gi i tính B. Do đ t bi n gen t o ra C. Do đ t bi n c u trúc nhi m s c th t o ra D. Do đ t bi n đa b i t o ra Đáp án là : (A) Bài : 5918 B nh nào sau đây có th tìm th y c ngư i nam và ngư i n ? Ch n m t đáp án dư i đây A. H i ch ng Claiphentơ B. H i ch ng Tơcnơ C. H i ch ng 3X D. B nh b ch t ng Đáp án là : (D) Bài : 5917 Gi ng nhau gi a h i ch ng Đao và b nh ung thư máu do m t đo n nhi m s c th ngư i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch x y ra n và không có nam B. Ch x y ra nam và không có n C. Đ u do đ t bi n trên nhi m s c th s 21 D. Đ u do m t đo n trên nhi m s c th thư ng Đáp án là : (C) Bài : 5916 Bu ng tr ng và d con không phát tri n, thư ng r i lo n kinh nguy t, khó có con. Đó là bi u hi n c a ngư i b b nh nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. B nh ung thư máu B. B nh b ch c u ác tính C. B nh Claiphentơ D. B nh h i ch ng 3X Đáp án là : (D) Bài : 5915
 13. Th nào sau đây có th là th đ t bi n c u trúc nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Th ba nhi m trên nhi m s c th thư ng B. Th không nhi m trên nhi m s c th gi i tính C. H i ch ng Tơcnơ ngư i D. B nh ung thư máu ngư i Đáp án là : (D) Bài : 5914 Th không nhi m là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào không còn ch a nhi m s c th B. M t h n m t c p nhi m s c th nào đó trong t bào C. T bào không có các c p nhi m s c th thư ng D. T bào không có c p nhi m s c th gi i tính Đáp án là : (B) Bài : 5913 Trong t bào c a th ba nhi m có hi n tư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Th a 1 nhi m s c th 2 c p tương đ ng B. M i c p nhi m s c th đ u tr thành có 3 chi c C. Th a 1 nhi m s c th m t c p nào đó D. Thi u 1 nhi m s c th t t c các c p Đáp án là : (C) Bài : 5912 Hi n tư ng nào sau đây không ph i là đ t bi n nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Trao đ i các đo n gen tương ng trong gi m phân gi a 2 nhi m s c th kép cùng c p tương đ ng B. Chuy n 1 đo n t nhi m s c th này sang nhi m s c th khác cùng c p tương đ ng C. Chuy n 1 đo n t nhi m s c th này sang nhi m s c th khác không cùng c p tương đ ng D. Chuy n v trí các đo n gen trong cùng m t nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 5911 Trên th c t , không tìm th y th đa b i loài nào sau đây?
 14. Ch n m t đáp án dư i đây A. Dưa chu t B. Đ u Hà Lan C. Cà đ c dư c D. Th Đáp án là : (D) Bài : 5910 Th nào sau đây xu t hi n do đ t bi n d b i th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào đ u Hà Lan có 21 nhi m s c th B. T bào cà chua có 36 nhi m s c th C. T bào c c i có 17 nhi m s c th D. T bào b p (ngô) có 40 nhi m s c th Đáp án là : (C) Bài : 5909 Đ t bi n nào sau đây không làm thay đ i s lư ng gen phân b trên nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Chuy n đo n nhi m s c th B. M t đo n nhi m s c th C. L p đo n nhi m s c th D. Đ t bi n đa b i th Đáp án là : (D) Bài : 5908 Đ t bi n đư c ng d ng đ c y gen c a nhi m s c th loài này sang nhi m s c th loài khác là: Ch n m t đáp án dư i đây A. L p đo n nhi m s c th B. Chuy n đo n nhi m s c th C. Đ t bi n d b i th D. Đ t bi n đa b i th Đáp án là : (B) Bài : 5907 Đ t bi n nào sau đây làm tăng ho t tính c a enzim amilaza đ i m ch? Ch n m t đáp án dư i đây A. L p đo n nhi m s c th B. M t đo n nhi m s c th
 15. C. Đ o đo n nhi m s c th D. Chuy n đo n nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 5906 Đi m gi ng nhau trong cơ ch phát sinh đ t bi n đa b i th và đ t bi n d b i th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không hình thành thoi vô s c trong nguyên phân B. Không hình thành thoi vô s c trong gi m phân C. R i lo n trong s phân li nhi m s c th quá trình phân bào D. R i lo i trong s nhân đôi nhi m s c th Đáp án là : (C) Bài : 5905 Ki u hình sau đây xu t hi n do đ t bi n l p đo n trên nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B nh Đao ngư i B. Cánh có m u m t s loài côn trùng C. B nh b ch c u ác tính ngư i D. Th m t d t ru i gi m Đáp án là : (D) Bài : 5904 Cơ ch có th d n đ n làm phát sinh đ t bi n s lư ng nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Trao đ i chéo không bình thư ng gi a các crômatit B. Không hình thành thoi vô s c trong quá trình phân bào C. R i lo n trong nhân đôi c a ADN D. Nhi m s c th b đ t do các tác nhân gây đ t bi n Đáp án là : (B) Bài : 5903 Cơ ch có th d n đ n làm phát sinh đ t bi n c u trúc nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. R i lo n trong nhân đôi nhi m s c th B. M t s c p nhi m s c th nào đó không phân li trong gi m phân C. Trong nguyên phân có 1 c p nhi m s c th nào đó không phân li D. Toàn b nhi m s c th không phân li trong phân bào Đáp án là : (A)
 16. Bài : 5902 Nguyên nhân bên ngoài gây ra đ t bi n nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các tác nhân lí, hoá h c v i li u lư ng và cư ng đ phù h p B. Tác đ ng c a các nhân t h u sinh C. S thay đ i đ m c a môi trư ng D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 5901 Gi ng nhau gi a đ t bi n c u trúc và đ t bi n s lư ng nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm thay đ i c u trúc nhi m s c th B. Làm thay đ i s lư ng nhi m s c th C. X y ra trong nhân c a t bào D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 5900 Gi ng nhau gi a đ t bi n nhi m s c th v i đ t bi n gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tác đ ng trên m t c p nuclêôtit c a gen B. X y ra m t đi m nào đó c a phân t ADN C. Làm thay đ i c u trúc di truy n trong t bào D. Làm thay đ i s lư ng nhi m s c th Đáp án là : (C) Bài : 5899 D ng đ t bi n sau đây làm thay đ i s lư ng nhi m s c th trong t bào là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chuy n đo n nhi m s c th B. L p đo n nhi m s c th C. Chuy n đo n và l p đo n nhi m s c th D. Đ t bi n đa b i th Đáp án là : (D) Bài : 5898 Đ t bi n nào sau đây không làm thay đ i c u trúc nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây
 17. A. Đ t bi n d b i th B. M t đo n nhi m s c th C. L p đo n nhi m s c th D. Đ o đo n nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 5897 Đ t bi n nhi m s c th đư c chia làm 2 nhóm là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n đa b i th và đ t bi n d b i th B. Đ t bi n c u trúc và đ t bi n s lư ng nhi m s c th C. Đ t bi n l p đo n và đ t bi n đ o đo n nhi m s c th D. Đ t bi n chuy n đo n và đ t bi n m t đo n nhi m s c th Đáp án là : (B) Bài : 5896 Trư ng h p đ t bi n gen nào sau đây không làm thay đ i s liên k t hiđrô c a gen? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ o v trí hai c p nuclêôtit B. Thay 2 c p G – X b ng 3 c p A – T C. Thay 1 c p nuclêôtit này b ng 1 c p nuclêôtit khác cùng lo i D. C ba trư ng h p trên Đáp án là : (D) Bài : 5895 M ch g c c a gen b đ t bi n m t 1 b ba kho ng gi a. Sau đ t bi n, chu i pôlipeptit đư c đi u khi n t ng h p so v i bình thư ng s : Ch n m t đáp án dư i đây A. Không thay đ i s lư ng axit amin B. Tăng 1 axit amin C. Gi m 1 axit amin D. Tăng 2 axit amin Đáp án là : (C) Bài : 5894 Gen có 720 guanin và có A/G=2/3 b đ t bi n đ o v trí 2 c p nuclêôtit. S liên k t hiđrô c a gen sau đ t bi n b ng: Ch n m t đáp án dư i đây
 18. A. 3210 B. 3120 C. 2880 D. 3240 Đáp án là : (B) Bài : 5893 Gen A có 90 vòng xo n và có 20% ađênin b đ t bi n m t 3 c p nuclêôtit lo i A – T n m tr n v n trong m t b ba c a m i m ch. S liên k t hiđrô c a gen sau đ t bi n so v i trư c đ t bi n đã: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tăng 9 liên k t B. Gi m 9 liên k t C. Tăng 6 liên k t D. Gi m 6 liên k t Đáp án là : (D) Bài : 5892 Gen A có 90 vòng xo n và có 20% ađênin b đ t bi n m t 3 c p nuclêôtit lo i A – T n m tr n v n trong m t b ba c a m i m ch. S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen sau đ t bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 357; G = X = 540 B. A = T = 360; G = X =537 C. A = T = 363; G = X = 540 D. A = T = 360; G = X = 543 Đáp án là : (A) Bài : 5891 M t gen b đ t bi n d n đ n đo n gi a c a m ch g c gen m t đi m t b b Ch n m t đáp án dư i đây A. Như v y chi u dài c a gen sau đ t bi n s như th nào so v i trư c đ t bi n? a. Tăng 10,2 ăngstron B. Gi m 10,2 ăngstron C. Tăng 20,4 ăngstron D. Gi m 20,4 ăngstron Đáp án là : (B) Bài : 5890
 19. M t gen bình thư ng đi u khi n t ng h p m t phân t prôtêin có 498 axit amin. Đ t bi n đã tác đ ng trên 1 c p nuclêôtit và sau đ t bi n t ng s nuclêôtit c a gen b ng 3000. D ng đ t bi n gen đã x y ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thay th 1 c p nuclêôtit B. M t 1 c p nuclêôtit C. Thêm 1 c p nuclêôtit D. Đ o c p nuclêôtit Đáp án là : (A) Bài : 5889 M t gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên k t hiđrô. Sau khi đ t bi n 1 c p nuclêôtit, gen t nhân đôi 3 l n và đã s d ng c a môi trư ng 4199 ađênin và 6300 guanin. S liên k t hiđrô c a gen sau khi b đ t bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3902 B. 3898 C. 3903 D. 3897 Đáp án là : (B) Bài : 5888 M t gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên k t hiđrô. Sau khi đ t bi n 1 c p nuclêôtit, gen t nhân đôi 3 l n và đã s d ng c a môi trư ng 4199 ađênin và 6300 guanin. T l gen đ t bi n trên t ng s gen đư c t o ra qua nhân đôi là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3,125% B. 6,25% C. 7,5% D. 12,5% Đáp án là : (D) Bài : 5887 M t gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên k t hiđrô. Sau khi đ t bi n 1 c p nuclêôtit, gen t nhân đôi 3 l n và đã s d ng c a môi trư ng 4199 ađênin và 6300 guanin. D ng đ t bi n nào sau đây đã x y ra? Ch n m t đáp án dư i đây A. M t 1 c p nuclêôtit lo i G – X B. Thêm 1 c p nuclêôtit lo i G – X C. M t 1 c p nuclêôtit lo i A – T
 20. D. Thêm 1 c p nuclêôtit lo i A – T Đáp án là : (C) Bài : 5886 M t gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên k t hiđrô. Sau khi đ t bi n 1 c p nuclêôtit, gen t nhân đôi 3 l n và đã s d ng c a môi trư ng 4199 ađênin và 6300 guanin. S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen trư c đ t bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 450; G = X = 1050 B. A = T =1050; G = X =450 C. A = T = 600; G = X = 900 D. A = T = 900; G = X = 600 Đáp án là : (C) Bài : 5885 M t gen dài 3060 ăngstron, trên m t m ch gen có 100 ađênin và 250 timin. Gen đ t bi n thêm 2 c p G – X và 1 c p A – T. S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen sau đ t bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 352; G = X =551 B. A = T =351; G = X = 552 C. A = T = 550; G = X = 352 D. A = T = 549; G = X = 348 Đáp án là : (B) Bài : 5884 Phân t mARN đư c t ng h p t m t gen đ t bi n có ribônuclêôtit lo i guanin gi m 1, các lo i còn l i không thay đ i so v i trư c đ t bi n. D ng đ t bi n nào sau đây đã x y ra gen nói trên? Ch n m t đáp án dư i đây A. Thêm 1 c p nuclêôtit lo i G – X B. M t 1 c p nuclêôtit lo i G – X C. Thêm 1 c p nuclêôtit lo i A – T D. M t 1 c p nuclêôtit lo i A – T Đáp án là : (B) Bài : 5883 M t lo i gen c u trúc có ch a 90 vòng xo n và 20% s nuclêôtit thu c lo i ađênin. Gen b đ t bi n dư i hình th c thay th 1 c p A – T b ng 1 c p G – X. N u sau đ t bi n gen t nhân đôi m t l n thì s liên k t hiđrô c a gen b phá v là: