Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh (S 8) Bài : 6090 Hi n tư ng di truy n liên k t đư c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Menđen phát hi n trên đ u Hà Lan B. Moocgan phát hi n trên ru i gi m C. Mitsurin phát hi n trên chu t D. Moocgan phát hi n trên bư m t m Đáp án là : (B) Bài : 6089 Di truy n liên k t là hi n tư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các tính tr ng di truy n không ph thu c vào nhau B. Các tính tr ng di truy n đ c l p v i nhau C. S di truy n c a tính tr ng này kéo theo s di truy n c a các tính tr ng khác D. S di truy n c a tính tr ng này làm h n ch s di truy n c a các tính tr ng khác Đáp án là : (C) Bài : 6088 Nguyên nhân d n đ n có hi n tư ng gen qui đ nh tính tr ng liên k t v i nhau là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các gen t h p v i nhau trong quá trình gi m phân B. S gen luôn nhi u hơn s nhi m s c th trong t bào C. S tác đ ng qua l i gi a các gen trong bi u hi n tính tr ng D. Quá trình t h p c a các gen trong th tinh Đáp án là : (B) Bài : 6087 Đ c đi m c a hi n tư ng di truy n liên k t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Mang tính ph bi n trong t nhiên B. Ch x y ra đ ng v t, không x y ra th c v t C. Trong cùng loài, ch x y ra gi i đ c, không x y ra gi i cái D. Ch x y ra trên nhi m s c th thư ng, không x y ra trên nhi m s c th gi i tính Đáp án là : (A)
 2. Bài : 6086 S di truy n liên k t sinh v t bi u hi n b ng 2 hi n tư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Liên k t gen hoàn toàn và liên k t gen không hoàn toàn B. Liên k t gen l n và liên k t gen tr i C. Liên k t toàn ph n và liên k t m t ph n D. Gen liên k t và gen không liên k t Đáp án là : (A) Bài : 6085 Đi u không đúng khi nói v ru i gi m là: Ch n m t đáp án dư i đây A. D nuôi trong ng nghi m B. Sinh s n nhanh, t 10 – 14 ngày t o ra m t th h m i C. Khó phát hi n bi n d chúng D. Có 4 c p nhi m s c th trong t bào sinh dư ng Đáp án là : (C) Bài : 6084 Trong m t phép lai gi a hai cây P, thu đư c F1, ti p t c giao ph n F1, F2 có t ng s 20000 cây, trong đó có 1250 cây th p, qu vàng. Bi t hai tính tr ng còn l i là thân cao và qu đ , di truy n theo hi n tư ng tính tr i hoàn toàn, m i gen qui đ nh m t tính tr ng. K t lu n nào sau đây đúng v c p P đã mang lai? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u đ ng h p tr i B. Đ u đ ng h p lăn C. Đ u d h p 2 c p gen D. Thu n ch ng v 2 c p tính tr ng tương ph n Đáp án là : (D) Bài : 6083 Trong m t phép lai gi a hai cây P, thu đư c F1, ti p t c giao ph n F1, F2 có t ng s 20000 cây, trong đó có 1250 cây th p, qu vàng. Bi t hai tính tr ng còn l i là thân cao và qu đ , di truy n theo hi n tư ng tính tr i hoàn toàn, m i gen qui đ nh m t tính tr ng. Nh ng tính tr ng tr i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thân cao và qu đ B. Thân cao và qu vàng C. Thân th p và qu đ
 3. D. Thân th p và qu vàng Đáp án là : (A) Bài : 6082 m t lo i côn trùng, gen qui đ nh tính tr ng n m trên nhi m s c th thư ng và di truy n theo hi n tư ng tr i hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen Gen B: m t đ ; gen b: m t vàng Gen D: lông ng n; gen d: lông dài Các gen nói trên phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân. T l c a ki u gen aaBbdd t o ra t phép lai aaBbDd x AabbDd là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 3,125% B. 6,25% C. 56,25% D. 18,75% Đáp án là : (B) Bài : 6081 m t lo i côn trùng, gen qui đ nh tính tr ng n m trên nhi m s c th thư ng và di truy n theo hi n tư ng tr i hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen Gen B: m t đ ; gen b: m t vàng Gen D: lông ng n; gen d: lông dài Các gen nói trên phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân. Phép lai nào sau đây không t o ra ki u hình thân đen, m t vàng, lông dài con lai? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBbDd x aaBbdd B. Aabbdd x aaBbDd C. AaBBdd x aabbdd D. aabbDd x aabbDd Đáp án là : (C) Bài : 6080 m t lo i côn trùng, gen qui đ nh tính tr ng n m trên nhi m s c th thư ng và di truy n theo hi n tư ng tr i hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen Gen B: m t đ ; gen b: m t vàng Gen D: lông ng n; gen d: lông dài Các gen nói trên phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân T l c a lo i h p t A- B- D- t o ra t phép lai AaBbDd x AaBbDD là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 6,35%
 4. B. 18,75% C. 37,5% D. 56,25% Đáp án là : (D) Bài : 6079 m t lo i côn trùng, gen qui đ nh tính tr ng n m trên nhi m s c th thư ng và di truy n theo hi n tư ng tr i hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen Gen B: m t đ ; gen b: m t vàng Gen D: lông ng n; gen d: lông dài Các gen nói trên phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân B m có ki u gen, ki u hình nào sau đây sinh ra con lai có 50% thân xám, m t đ và 50% thân xám, m t vàng? Ch n m t đáp án dư i đây A. AAbb (thân xám, m t vàng) x aaBb (thân đen, m t đ ) B. AaBB (thân xám, m t đ ) x aabb (thân đen, m t vàng) C. Aabb (thân xám, m t vàng) x AaBB (thân xám, m t đ ) D. aaBB (thân đen, m t đ ) x aaBb (thân đen, m t đ ) Đáp án là : (A) Bài : 6078 m t lo i côn trùng, gen qui đ nh tính tr ng n m trên nhi m s c th thư ng và di truy n theo hi n tư ng tr i hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen Gen B: m t đ ; gen b: m t vàng Gen D: lông ng n; gen d: lông dài Các gen nói trên phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân Phép lai nào sau đây có kh năng t o ra nhi u bi n d t h p nh t? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBbDD x AaBbDd B. AABBDD x aabbdd C. AabbDd x AabbDd D. AaBbDd x AaBbDd Đáp án là : (D) Bài : 6077 m t lo i côn trùng, gen qui đ nh tính tr ng n m trên nhi m s c th thư ng và di truy n theo hi n tư ng tr i hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen Gen B: m t đ ; gen b: m t vàng
 5. Gen D: lông ng n; gen d: lông dài Các gen nói trên phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân T l ki u hình đư c t o ra t phép lai AaDd x aaDd là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3 thân xám, lông ng n : 1 thân xám, lông dài : 3 thân đen, lông ng n : 1 thân đen, lông dài B. 1 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ng n C. 1 thân xám, lông ng n : 1 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ng n : 1 thân đen, lông dài D. 3 thân đen, lông dài : 1 thân đen, lông ng n Đáp án là : (A) Bài : 6076 m t lo i côn trùng, gen qui đ nh tính tr ng n m trên nhi m s c th thư ng và di truy n theo hi n tư ng tr i hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen Gen B: m t đ ; gen b: m t vàng Gen D: lông ng n; gen d: lông dài Các gen nói trên phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân T h p ba tính tr ng nói trên, s ki u gen có th có loài côn trùng đư c nêu là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 36 ki u B. 27 ki u C. 21 ki u D. 16 ki u Đáp án là : (B) Bài : 6075 m t loài th c v t bi t r ng: A-: thân cao, aa: thân th p BB: hoa đ , Bb: hoa h ng, bb: hoa tr ng Hai tính tr ng, chi u cao c a thân vào màu hoa di truy n đ c l p v i nhau. Phép lai Aabb x aaBb cho con có t l ki u hình nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% thân cao, hoa h ng : 50% thân th p, hoa h ng B. 50% thân cao, hoa tr ng : 50% thân th p, hoa tr ng C. 25% thân cao, hoa h ng : 25% thân cao, hoa tr ng : 25% thân th p, hoa h ng : 25% thân th p, hoa tr ng D. 75% thân cao, hoa h ng : 25% thân th p, hoa tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6074
 6. m t loài th c v t bi t r ng: A-: thân cao, aa: thân th p BB: hoa đ , Bb: hoa h ng, bb: hoa tr ng Hai tính tr ng, chi u cao c a thân vào màu hoa di truy n đ c l p v i nhau. T l c a lo i ki u hình thân th p, hoa h ng t o ra t phép lai AaBb x aaBb là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 18,75% B. 25% C. 37,5% D. 56,25% Đáp án là : (B) Bài : 6073 m t loài th c v t bi t r ng: A-: thân cao, aa: thân th p BB: hoa đ , Bb: hoa h ng, bb: hoa tr ng Hai tính tr ng, chi u cao c a thân vào màu hoa di truy n đ c l p v i nhau. T l c a lo i h p t AAbb đư c t o ra t phép lai AaBb x AaBb là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 6,25% B. 12,5% C. 18,75% D. 25% Đáp án là : (A) Bài : 6072 m t loài th c v t bi t r ng: A-: thân cao, aa: thân th p BB: hoa đ , Bb: hoa h ng, bb: hoa tr ng Hai tính tr ng, chi u cao c a thân vào màu hoa di truy n đ c l p v i nhau. B m có ki u gen là ki u hình nào sau đây không t o đư c con lai có ki u hình thân cao, hoa h ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. AAbb (thân cao, hoa tr ng) x aabb (thân th p, hoa tr ng) B. AAbb ( thân cao, hoa tr ng) x aaBB (thân th p, hoa đ ) C. AaBB (thân cao, hoa đ ) x Aabb (thân cao, hoa tr ng) D. Aabb (thân th p, hoa tr ng) x AABB (thân cao, hoa tr ng) Đáp án là : (A) Bài : 6071
 7. m t loài th c v t bi t r ng: A-: thân cao, aa: thân th p BB: hoa đ , Bb: hoa h ng, bb: hoa tr ng Hai tính tr ng, chi u cao c a thân vào màu hoa di truy n đ c l p v i nhau Con lai có t l ki u hình 75% thân cao, hoa h ng : 25% thân th p, hoa h ng đư c t o ra t phép lai nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBb x AaBb B. AABb x aaBb C. AaBB x Aabb D. AABB x aabb Đáp án là : (C) Bài : 6070 m t loài th c v t bi t r ng: A-: thân cao, aa: thân th p BB: hoa đ , Bb: hoa h ng, bb: hoa tr ng Hai tính tr ng, chi u cao c a thân vào màu hoa di truy n đ c l p v i nhau. S ki u gen t i đa v hai tính tr ng có th có loài trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 6 ki u B. 7 ki u C. 8 ki u D. 9 ki u Đáp án là : (D) Bài : 6069 m t loài th c v t bi t r ng: A-: thân cao, aa: thân th p BB: hoa đ , Bb: hoa h ng, bb: hoa tr ng Hai tính tr ng, chi u cao c a thân vào màu hoa di truy n đ c l p v i nhau. T h p hai tính tr ng nói trên thì loài trên có th có t i đa: Ch n m t đáp án dư i đây A. 8 ki u hình B. 6 ki u hình C. 5 ki u hình D. 4 ki u hình Đáp án là : (B) Bài : 6068
 8. Hai phép lai nào sau đây t o con lai đ u là th d h p v hai c p gen? Ch n m t đáp án dư i đây A. AABb x AABb và AABB x aabb B. Aabb x aaBB và AABB x aabb C. Aabb x Aabb và AABb x AABb D. AABB x AABB và AaBB x AaBb Đáp án là : (B) Bài : 6067 T l ki u gen c a phép lai AaBbDd x AaBbDd đư c tri n khai t bi u th c nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. (1 : 2 : 1) (1 : 2 : 1) (1 : 2 : 1) B. (1 : 2 : 1) (3 : 1) C. (3 : 1) (3 : 1) (3 : 1) D. (1 : 2 : 1) (3 : 1) (1 : 1) Đáp án là : (A) Bài : 6066 Bi t m i tính tr ng do m t gen qui đ nh và các tính tr i đ u tr i hoàn toàn, t l ki u hình t o ra t phép lai AaBb x AaBb là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 : 3 : 3 : 1 B. 3 : 3 : 1 : 1 C. 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 D. 1 : 1 : 1 : 1 Đáp án là : (A) Bài : 6065 Đi u không đúng khi nói v ki u gen AaBBDd là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th d h p B. T o 4 lo i giao t v i t l ngang nhau C. Lai phân tích cho 4 ki u hình v i t l ngang nhau (n u m i gen qui đ nh m t tính tr ng) D. T o giao t aBD có t l 12,5% Đáp án là : (D) Bài : 6064 N u các tính tr i đ u tr i hoàn toàn và m i gen qui đ nh m t tính tr ng thì phép lai nào sau đây cho t l ki u hình 3 : 3 : 1 : 1? Ch n m t đáp án dư i đây
 9. A. AaBb x aBb B. AaBb x AaBb C. Aabb x aaBb D. AABb x AABb Đáp án là : (A) Bài : 6063 Ki u gen nào sau đây t o ra 4 lo i giao t ? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBbDd B. AaBbdd C. AAbbDd D. AaBBDD Đáp án là : (B) Bài : 6062 F1 d h p n c p gen l i v i nhau, m i tính tr ng do m t gen qui đ nh và có hi n tư ng tính tr i không hoàn toàn thì k t qu nào sau đây không xu t hi n F2? Ch n m t đáp án dư i đây A. S t h p B. S ki u gen C. T l ki u hình D. T l ki u gen Đáp án là : (C) Bài : 6061 F1 d h p hai c p gen l i v i nhau, m i gen qui đ nh m t tính tr ng và không có hi n tư ng di truy n trung gian thì F2 có: Ch n m t đáp án dư i đây A. 6 ki u hình khác nhau B. T l ki u hình là 3 : 3 : 1 : 1 C. 14 t h p D. Có 9 ki u gen Đáp án là : (D) Bài : 6060 Trong phép lai F1: AaBb x AaBb. K t qu nào sau đây không đúng F2? Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 A- B-
 10. B. 3 A- bb C. 3 aabb D. 3 aaB- Đáp án là : (C) Bài : 6059 Trong phép lai hai c p tính tr ng v i tính tr i hoàn toàn và con lai có 16 t h p thì ki u hình nào sau đây chi m t l th p nh t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ki u hình có hai tính l n B. Ki u hình có hai tính tr i C. Ki u hình có m t tính tr i và m t tính l n D. Hai câu B và C đúng Đáp án là : (A) Bài : 6058 Đi u ki n đ nh riêng cho đ nh lu t phân li đ c l p và không đòi h i đ nh lu t đ ng tính v i đ nh lu t phân tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S cá th ph i đ l n B. Gen n m trên nhi m s c th trong nhân t bào C. M i gen n m trên m t nhi m s c th D. B m thu n ch ng Đáp án là : (C) Bài : 6057 Đi u ki n c a nghi m đúng chung đ nh lu t phân tính và đinh lu t phân li đ c l p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S cá th thu đư c ph i đ l n B. Tính tr i hoàn toàn C. B m thu n ch ng D. M i tính tr ng do m t gen qui đ nh Đáp án là : (A) Bài : 6056 N u m i gen quy đ nh m t tính tr ng và các tính tr i đ u tr i hoàn toàn thì hai phép lai nào sau đây cho k t qu ki u hình gi ng nhau? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBb x aabb và Aabb x aaBb B. AABB x aabb và AABb x Aabb C. AAb x aaBB và AaBb x AaBb
 11. D. AaBb x aabb và AaBB x AaBB Đáp án là : (A) Bài : 6055 Hi n tư ng nào sau đây có th xu t hi n t k t qu gen phân li đ c l p và t h p t do? Ch n m t đáp án dư i đây A. H n ch s lo i giao t t o ra B. Có nhi u gen bi n d t h p con lai C. Con lai ít có s sai khác so v i b m D. Ki u gen đư c di truy n n đ nh qua th h Đáp án là : (B) Bài : 6054 K t qu nào sau đây có th xu t hi n t hi n tư ng hai tính tr ng phân li đ c l p và m i tính tr ng do m t gen qui đ nh? Ch n m t đáp án dư i đây A. (3 : 1) (3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1 B. (1 : 1) (1 : 1) = 1 : 1 : 1 : 1 C. (3 : 1) (1 : 1) = 3 : 3 : 1 : 1 D. C 3 k t qu trên Đáp án là : (D) Bài : 6053 N u P thu n ch ng v hai c p gen tương ph n v i nhau thì F2, ki u gen chi m t l cao nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. D h p m t c p gen B. D h p hai c p gen C. Đ ng h p tr i D. Đ ng h p l n Đáp án là : (B) Bài : 6052 N u m i gen qui đ nh m t tính tr ng và có m t tính tr i không hoàn toàn thì k t qu t l ki u hình con lai t o ra t phép lai AaBb x AaBb là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 : 3 : 3 : 1 B. 1 : 1 : 1 : 1 C. 3 : 3 : 1 : 1 D. 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 Đáp án là : (D)
 12. Bài : 6051 Trong phép lai v hai c p tính tr ng màu h t và d ng h t đ u Hà Lan mà Menđen đã ti n hành, nhóm các ki u gen nào sau đây xu t hi n F2 có t l b ng nhau? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBb, AABb, AaBB, AABB B. AABB, Aabb, aaBB, aabb C. Aabb, AaBB, Aabb D. AaBB, AABb, aabb Đáp án là : (B) Bài : 6050 K t lu n nào sau đây đúng khi nói v k t qu c a phép lai AaBb x Aabb? Ch n m t đáp án dư i đây A. Có 8 t h p giao t con lai B. T l ki u hình là C. T l ki u gen là tri n khai c a bi u th c D. Có 9 ki u gen Đáp án là : (A) Bài : 6049 Xét phép lai F1: AaBb x AaBb Ki u gen nào sau đây chi m t l th p nh t F2? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBb B. Aabb C. AaBB D. AABb Đáp án là : (B) Bài : 6048 N u b m thu n ch ng v hai c p gen tương ph n và các gen phân li đ c l p thì k t qu nào sau đây xu t hi n F2? Ch n m t đáp án dư i đây A. Có 4 lo i giao t v i t l ngang nhau B. T l ki u gen là 9 : 3 : 3 : 1
 13. C. T l ki u hình là 3 : 1 D. Có 16 t h p Đáp án là : (D) Bài : 6047 N u b m thu n ch ng v hai c p gen tương ph n và các gen phân li đ c l p thì F1 có k t qu nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Là nh ng th đ ng h p tr i v hai c p gen B. Là nh ng th đ ng h p l n v hai c p gen C. Là nh ng th d h p v hai c p gen D. G m các th đ ng h p và th d h p v hai c p gen Đáp án là : (C) Bài : 6046 Đ nh lu t phân li đ c l p đư c Menđen rút ra d a trên cơ s c a phép lai nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai m t c p tính tr ng B. Lai hai c p tính tr ng C. Lai ba c p tính tr ng D. Lai hai và lai nhi u c p tính tr ng Đáp án là : (D) Bài : 6045 Gi ng nhau phép lai 1 tính tr ng và phép lai 2 tính tr ng c a Menđen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th h xu t phát đ u thu n ch ng B. F1 xu t hi n tính tr ng c a c b và m C. F2 ch xu t hi n ki u hình c a b D. F2 đ u là các th d h p Đáp án là : (A) Bài : 6044 Đi m gi ng nhau F1 trong phép lai m t c p tính tr ng và lai hai c p tính tr ng c a Menđen n u th h P thu n ch ng v tính tr ng tương ph n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. F1 đ u d h p 1 c p gen B. F1 đ u d h p 2 c p gen C. Đ u có hi n tư ng đ ng tính
 14. D. Có nhi u ki u gen khác nhau xu t hi n Đáp án là : (C) Bài : 6043 Hai cơ th b m đư c ch n trong thí nghi m lai 2 c p tính tr ng c a Menđen có đ c đi m nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Thu n ch ng và khác nhau v hai c p gen tương ph n B. Thu n ch ng và có ki u hình gi ng nhau C. Có ki u hình khác nhau và không thu n ch ng D. Không thu n ch ng và có ki u hình gi ng nhau Đáp án là : (A) Bài : 6042 ru i gi m, gen B qui đ nh thân xám, tr i hoàn toàn so v i gen b qui đ nh thân đen và gen n m trên nhi m s c th thư ng. Ru i b và ru i m đ u mang ki u gen d h p. Xác su t đ xu t hi n ru i thân xám đ ng h p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 75% B. 50% C. 25% D. 12,5% Đáp án là : (C) Bài : 6041 ru i gi m, gen B qui đ nh thân xám, tr i hoàn toàn so v i gen b qui đ nh thân đen và gen n m trên nhi m s c th thư ng. Ru i b có thân đen, ru i m có thân xám, con lai có xu t hi n thân xám. Ki u gen c a m và c a b là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B Bb; m Bb B. B BB; m BB ho c Bb C. B bb; m Bb ho c bb D. B bb; m BB ho c Bb Đáp án là : (D) Bài : 6040 ru i gi m, gen B qui đ nh thân xám, tr i hoàn toàn so v i gen b qui đ nh thân đen và gen n m trên nhi m s c th thư ng. Con lai F1 có k t qu 3 B- : 1 bb đư c t o t : Ch n m t đáp án dư i đây
 15. A. P: BB x bb B. P: Bb x Bb C. P: Bb x bb D. P: bb x bb Đáp án là : (B) Bài : 6039 ru i gi m, gen B qui đ nh thân xám, tr i hoàn toàn so v i gen b qui đ nh thân đen và gen n m trên nhi m s c th thư ng. M t c p ru i gám P đ u có thân xám, F1 xu t hi n ru i thân đen thì kiêu gen c a P là trư ng h p nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u là BB B. M t cơ th là BB, cơ th còn l i là Bb C. Đ u là Bd D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 6038 ru i gi m, gen B qui đ nh thân xám, tr i hoàn toàn so v i gen b qui đ nh thân đen và gen n m trên nhi m s c th thư ng. Ru i gi m thân xám (Bb) ph i giao ph i v i ru i có ki u gen ki u hình như th nào đ ch c ch n sinh ra t t c con lai đ u có thân xám? Ch n m t đáp án dư i đây A. BB (thân xám) B. Bb (thân xám) ho c bb (thân đen) C. Bb (thân xám) ho c BB (thân xám) D. BB (thân xám) ho c bb (thân đen) Đáp án là : (A) Bài : 6037 ru i gi m, gen B qui đ nh thân xám, tr i hoàn toàn so v i gen b qui đ nh thân đen và gen n m trên nhi m s c th thư ng. Có bao nhiêu ki u giao ph i khác nhau có th gi a ru i gi m đ c v i ru i gi m cái? Ch n m t đáp án dư i đây A. 3 ki u B. 4 ki u C. 5 ki u D. 6 ki u
 16. Đáp án là : (D) Bài : 6036 cây d lan, gen D: hoa đ tr i không hoàn toàn so v i gen d: hoa tr ng. Ki u gen d h p có ki u hình hoa màu h ng. Phép lai nào sau đây t o ra con lai mang ki u gen và ki u hình không gi ng v i b ho t m chúng? Ch n m t đáp án dư i đây A. DD x Dd B. Dd x dd C. DD x dd D. DD x DD Đáp án là : (C) Bài : 6035 cây d lan, gen D: hoa đ tr i không hoàn toàn so v i gen d: hoa tr ng. Ki u gen d h p có ki u hình hoa màu h ng. Đ con lai F2 có t l ki u hình 25% hoa đ : 50% hoa h ng : 25% hoa tr ng thì ph i ch n c p P có ki u gen và ki u hình nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. DD (hoa đ ) x dd (hoa tr ng) B. DD (hoa đ ) x Dd (hoa h ng) C. Dd (hoa h ng) x Dd (hoa h ng) D. Dd (hoa h ng) x dd (hoa tr ng) Đáp án là : (A) Bài : 6034 cây d lan, gen D: hoa đ tr i không hoàn toàn so v i gen d: hoa tr ng. Ki u gen d h p có ki u hình hoa màu h ng. Phép lai nào sau đây không t o ra con lai F1 có ki u hình hoa h ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. P: DD x dd B. P: Dd x Dd C. P: Dd x dd D. P: DD x DD Đáp án là : (D) Bài : 6033 cây d lan, gen D: hoa đ tr i không hoàn toàn so v i gen d: hoa tr ng. Ki u gen d h p có ki u hình hoa màu h ng. Phép lai nào sau đây t i F1 có 50% hoa h ng : 50% hoa tr ng Ch n m t đáp án dư i đây
 17. A. P: DD (hoa đ ) x Dd (hoa h ng) B. P: Dd (hoa h ng) x Dd (hoa h ng) C. P: Dd (hoa h ng) x dd (hoa tr ng) D. P: dd (hoa tr ng) x dd (hoa tr ng) Đáp án là : (C) Bài : 6032 Bi t gen n m trên nhi m s c th thư ng và tính tr ng lông ng n tr i hoàn toàn so v i tính tr ng lông dài. N u gen A qui đ nh tính tr ng tr i và gen a qui đ nh tính tr ng l n. 50% s con lai sinh có lông dài có th t phép lai nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. AA (lông ng n) x Aa (lông ng n) B. Aa (lông ng n) x aa (lông dài) C. Aa (lông ng n) x Aa (lông ng n) D. AA (lông ng n) x aa (lông dài) Đáp án là : (B) Bài : 6031 Bi t gen n m trên nhi m s c th thư ng và tính tr ng lông ng n tr i hoàn toàn so v i tính tr ng lông dài. Con có 100% lông ng n đư c t o ra t phép lai nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Thu n ch ng lông ng n x lông dài B. Thu n ch ng lông ng n x lông ng n d h p C. Thu n ch ng lông ng n x thu n ch ng lông ng n D. C ba phép lai trên Đáp án là : (D) Bài : 6030 K t lu n nào sau đây đúng khi nói v phép lai P: Aa x Aa? Ch n m t đáp án dư i đây A. S t h p giao t con lai F1 b ng 4 B. N u tính tr i hoàn toàn, con lai F1 có t l ki u hình 1 : 2 : 1 C. N u tính tr i không hoàn toàn, con lai F1 có t l ki u hình 3 : 1 D. Con lai đ ng tính tr i Đáp án là : (A) Bài : 6029
 18. Cho bi t gen A qui đ nh qu tròn, tr i hoàn toàn so v i gen a qui đ nh qu dài. Lai gi a cây thu n ch ng có qu tròn v i cây thu n ch ng có qu dài thu đư c F1 r i cho giao ph n F1 v i nhau đ thu F2. N u cho cây P có qu tròn lai phân tích thì k t qu v ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% qu tròn : 50% qu dài B. 75% qu tròn : 25% qu dài C. 100% qu dài D. 100% qu tròn Đáp án là : (D) Bài : 6028 Cho bi t gen A qui đ nh qu tròn, tr i hoàn toàn so v i gen a qui đ nh qu dài. Lai gi a cây thu n ch ng có qu tròn v i cây thu n ch ng có qu dài thu đư c F1 r i cho giao ph n F1 v i nhau đ thu F2. N u cho các cây có qu tròn thu đư c F2 t p giao v i nhau thì s ki u giao ph n khác nhau có th x y ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2 ki u B. 3 ki u C. 4 ki u D. 5 ki u Đáp án là : (B) Bài : 6027 Cho bi t gen A qui đ nh qu tròn, tr i hoàn toàn so v i gen a qui đ nh qu dài. Lai gi a cây thu n ch ng có qu tròn v i cây thu n ch ng có qu dài thu đư c F1 r i cho giao ph n F1 v i nhau đ thu F2. T l c a ki u hình qu dài thu đư c F2 là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 25% B. 37,5% C. 50% D. 75% Đáp án là : (A) Bài : 6026 Cho bi t gen A qui đ nh qu tròn, tr i hoàn toàn so v i gen a qui đ nh qu dài. Lai gi a cây thu n ch ng có qu tròn v i cây thu n ch ng có qu dài thu đư c F1 r i cho giao ph n F1 v i nhau đ thu F2. T l ki u gen thu đư c F2 nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây
 19. A. 50% AA : 50% Aa B. 50% AA : 50% aa C. 25% AA : 50% Aa : 25% aa D. 25% Aa : 50% aa : 25% AA Đáp án là : (C) Bài : 6025 Cho bi t gen A qui đ nh qu tròn, tr i hoàn toàn so v i gen a qui đ nh qu dài. Lai gi a cây thu n ch ng có qu tròn v i cây thu n ch ng có qu dài thu đư c F1 r i cho giao ph n F1 v i nhau đ thu F2. K t qu thu đư c v ki u gen và ki u hình F1 là: Ch n m t đáp án dư i đây A. AA; đ u có qu tròn B. Aa; đ u có qu tròn C. aa; đ u có qu dài D. 50% Aa : 50% aa; m t n a s qu tròn và m t n a s qu dài Đáp án là : (B) Bài : 6024 Cho bi t gen A qui đ nh qu tròn, tr i hoàn toàn so v i gen a qui đ nh qu dài. Lai gi a cây thu n ch ng có qu tròn v i cây thu n ch ng có qu dài thu đư c F1 r i cho giao ph n F1 v i nhau đ thu F2. Ki u gen c a c p P đã mang lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. AA và aa B. Aa và Aa C. Aa và aa D. aa và aa Đáp án là : (A) Bài : 6023 Phép lai nào sau đây cho t l ki u hình 1 : 1 trong trư ng h p tính tr ng tr i không hoàn toàn? Ch n m t đáp án dư i đây A. NN x nn B. Nn x Nn C. NN x Nn D. NN x NN Đáp án là : (C) Bài : 6022
 20. Cây có ki u gen nào sau đây ch c ch n cho 100% con lai đ u có ki u hình tr i mà không c n quan tâm đ n cây lai v i nó (trong trư ng h p tính tr i hoàn toàn)? Ch n m t đáp án dư i đây A. D h p B. Đ ng h p tr i C. Thu n ch ng D. Đ ng h p l n Đáp án là : (B) Bài : 6021 m t loài, gen D qui đ nh hoa đ , tr i hoàn toàn so v i gen d qui đ nh hoa tr ng. Phép lai t o ra hi n tư ng đ ng tính con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. P: DD x dd và P: Dd x dd B. P: dd x dd và P: DD x Dd C. P: Dd x dd và P: DD x dd D. P: Dd x dd và P: DD x DD Đáp án là : (B) Bài : 6020 m t loài, gen D qui đ nh hoa đ , tr i hoàn toàn so v i gen d qui đ nh hoa tr ng. Trong m t phép lai, thu đư c con lai F1 có t l ki u hình 100% hoa đ . K t lu n nào sau đây đúng v ki u gen và ki u hình c a c p P đã mang lai? Ch n m t đáp án dư i đây A. P: Dd (hoa đ ) x Dd (hoa đ ) B. P: Dd (hoa đ ) x dd (hoa tr ng) C. P: DD (hoa đ ) x dd (hoa tr ng) D. P: dd (hoa tr ng) x dd (hoa tr ng) Đáp án là : (C) Bài : 6019 T l nào sau đây là k t qu c a phép lai phân tích m t c p tính tr ng theo đ nh lu t Menđen? Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% tính tr i : 50% tính l n B. 75% tính tr i : 25% tính l n C. 75% tính l n : 25% tính tr i D. 100% tính l n Đáp án là : (A) Bài : 6018
nguon tai.lieu . vn