Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh (S 6) Bài : 6632 V i m t gen g m 2 alen n m trên nhi m s c th gi i tính X, s ki u lai khác nhau có th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 5 ki u B. 6 ki u C. 7 ki u D. 8 ki u Đáp án là : (B) Bài : 6631 V i m t gen g m 2 alen n m trên nhi m s c th gi i tính X, trong loài, s ki u gen có th xu t hi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3 ki u B. 4 ki u C. 5 ki u D. 6 ki u Đáp án là : (C) Bài : 6630 ngư i b nh nào sau đây do gen n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Máu khó đông B. H i ch ng Đao C. B nh b ch t ng D. Câm đi c b m sinh Đáp án là : (A) Bài : 6629 Tính tr ng nào sau đây trong quá trình di truy n có liên k t gi i tính? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ dài cánh c a ru i gi m B. Màu m t c a ru i gi m C. Màu thâm ru i gi m D. Hình d ng h t c a đ u Hà Lan
 2. Đáp án là : (B) Bài : 6628 Di truy n liên k t gi i tính là hi n tư ng di truy n mà tính tr ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Do gen n m trên nhi m s c th gi i tính qui đ nh B. Ch do gen trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh C. Ch do gen trên nhi m s c th gi i tính Y qui đ nh D. Do gen trên nhi m s c th thư ng và trên nhi m s c th gi i tính qui đ nh Đáp án là : (A) Bài : 6627 Ki n th c v di truy n gi i tính đã giúp cho con ngư i: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch đ ng đi u ch nh t l đ c : cái v t nuôi đ phù h p v i m c đích s n xu t B. Gi i thích nguyên nhân và cơ ch c a các h i ch ng liên quan đ n đôi nhi m s c th gi i tính ngư i như XO, XXX, XXY C. T o ra kh năng sinh con trai, con gái theo ý mu n D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6626 Y u t bên trong cơ th có vai trò quan tr ng nh hư ng đ n gi i tính (không k nhi m s c th gi i tính) là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi t đ cơ th B. Cư ng đ oxi hoá các ch t trong t bào C. Đ pH c a th d ch D. Hoocmôn sinh d c Đáp án là : (D) Bài : 6625 Ngoài vai trò c a nhi m s c th gi i tính, gi i tính đ ng v t còn ch u nh hư ng b i tác đ ng c a …..(A)….. và …..(B)….. (A) và (B) là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi t đ , hoá ch t B. Môi trư ng ngoài, hoocmôn sinh d c C. Ánh sáng, đ pH
 3. D. Đ m, cư ng đ trao đ i ch t Đáp án là : (B) Bài : 6624 Cơ s gi i thích cho t l phân hoá đ c cái x p x 1 : 1 trong m i loài đ ng v t phân tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gi i đ c t o ra m t lo i tinh trùng, gi i cái t o ra hai lo i tr ng v i t l ngang nhau B. Gi i đ c t o ra hai lo i tinh trùng v i t l ngang nhau, gi i cái t o ra m t lo i tr ng duy nh t C. M t gi i t o ra m t lo i giao t , gi i còn l i t o hai lo i giao t v i t l ngang nhau D. T l k t h p gi a tinh trùng v i tr ng trong th tinh là 1 : 1 Đáp án là : (C) Bài : 6623 Ch c năng c a nhi m s c th gi i tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Xác đ nh gi i tính và ch a gen qui đ nh tính tr ng thư ng không liên k t gi i tính B. Ch a gen qui đ nh tính tr ng thư ng liên k t gi i tính và không xác đ nh gi i tính C. Xác đ nh gi i tính và ch a gen qui đ nh tính tr ng thư ng liên k t gi i tính D. Ch xác đ nh gi i tính và không ch a gen qui đ nh tính tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6622 Đi m khác nhau gi a nhi m s c th thư ng và nhi m s c th gi i tính không th hi n đi m nào sau đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thành ph n hoá h c c a nhi m s c th B. S lư ng nhi m s c th trong cùng m t t bào C. Hình thái nhi m s c th trong t bào sinh dư ng gi a cá th đ c và cá th cái trong loài D. V vai trò c a nhi m s c th trong vi c xác đ nh gi i tính c a cơ th Đáp án là : (A) Bài : 6621 Cơ s t bào h c c a s xác đ nh gi i tính đ ng v t phân tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân li c a các nhi m s c th thư ng trong gi m phân B. S t h p c a các nhi m s c th thư ng trong quá trình th tinh C. S co xo n và tháo xo n c a các nhi m s c th gi i tính trong quá trình gi m phân D. S phân li và tái t h p c a nhi m s c th gi i tính trong hai quá trình gi m phân và th tinh
 4. Đáp án là : (D) Bài : 6620 Câu có n i dung sai sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi m s c th gi i tính có ch c năng xác đ nh gi i tính B. Nhi m s c th gi i tính không ch a gen qui đ nh tính tr ng thư ng C. T bào 2n ngư i n có 2 chi c nhi m s c th gi i tính tương đ ng D. T bào 2n ngư i nam có 2 chi c nhi m s c th gi i tính không tương đ ng Đáp án là : (B) Bài : 6619 Đi u đúng khi nói v nhi m s c th gi i tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Luôn x p thành c p tương đ ng B. Luôn x p thành c p không tương đ ng C. Có 2 chi c trong t bào 2n h u h t các loài D. Có nhi u c p trong t bào Đáp án là : (C) Bài : 6618 Lo i t bào nào sau đây là t bào phát sinh do r i lo n phân li nhi m s c th trong phân bào? Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào sinh dư ng ch a 1 nhi m s c th gi i tính (XO) ngư i B. Giao t không có ch a nhi m s c th gi i tính c a châu ch u đ c C. H p t ch a 1 nhi m s c th gi i tính (XO) v sau phát tri n thành b nh y cái D. C 3 lo i t bào trên Đáp án là : (A) Bài : 6617 ngư i lo i giao t nào sau đây ch c ch n là tinh trùng? Ch n m t đáp án dư i đây A. 22A + Y B. 22A + X C. 22A + XX D. 23A + X Đáp án là : (A)
 5. Bài : 6616 Loài nào sau đây mà gi i đ c đư c xem là gi i d giao t ? Ch n m t đáp án dư i đây A. B câu B. ch C. T m dâu D. R p Đáp án là : (D) Bài : 6615 Hai loài nào sau đây mà trong t bào sinh dư ng đ c có ch a c p nhi m s c th gi i tính tương đ ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ru i gi m và dâu tây B. Dâu tây và gà C. Gà và th D. Me chua và chu t Đáp án là : (B) Bài : 6614 Gi ng nhau gi a 3 loài: r p, b xít, châu ch u th hi n đi m nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. S lư ng nhi m s c th trong t bào sinh dư ng b ng nhau B. Đ u luôn ch a m t c p nhi m s c th gi i tính trong t bào C. T bào sinh dư ng bình thư ng gi i đ c ch có m t chi c nhi m s c th gi i tính D. Giao t t o ra đ u không ch a nhi m s c th gi i tính Đáp án là : (C) Bài : 6613 Loài nào sau đây trong t bào sinh dư ng c a gi i cái ch ch a m t chi c nhi m s c th gi i tính? Ch n m t đáp án dư i đây A. Châu ch u B. B nh y C. B câu D. Th Đáp án là : (B)
 6. Bài : 6612 Gen ch a trên c p gi i tính XY có đ c đi m khác v i gen trên c p nhi m s c th thư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không hình thành c p alen v i nhau B. Có kh năng t nhân đôi C. Có th b đ t bi n t o nên các bi n d di truy n D. Qui đ nh tính tr ng c a cơ th Đáp án là : (A) Bài : 6611 Trong gi m phân, c p nhi m s c th gi i tính có ho t đ ng nào sau đây khác v i c p nhi m s c th thư ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. C p gi i tính XY luôn không x y ra ti p h p và trao đ i chéo B. Phân li v các c c c a t bào C. S p x p trên m t ph ng xích đ o c a thoi vô s c D. Có các ho t đ ng co xo n và tháo xo n Đáp án là : (A) Bài : 6610 Câu có n i dung đúng trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi m s c th gi i tính ch có trong t bào sinh d c và không có trong t bào sinh dư ng B. S nhi m s c th gi i tính trong t bào tương đương v i s nhi m s c th thư ng C. Trong giao t c a m i loài ch luôn ch a m t c p nhi m s c th gi i tính D. Gen trên nhi m s c th gi i tính cũng có hi n tư ng liên k t v i nhau gi ng như gen trên nhi m s c th thư ng Đáp án là : (D) Bài : 6609 Loài nào sau đây mà trong t bào sinh dư ng có s lư ng nhi m s c th gi i tính khá nhau gi a gi i đ c và gi i cái? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ru i gi m B. B xít C. Tinh tinh D. Đ u Hà Lan Đáp án là : (B)
 7. Bài : 6608 Đ c đi m c a c p nhi m s c th gi i tính khác v i c p nhi m s c th thư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Là c p tương đ ng B. Có ch a các c p gen alen v i nhau C. G m 2 chi c có th có hình d ng khác nhau D. Có ch a trong t bào sinh d c chín Đáp án là : (C) Bài : 6607 Đ c đi m c a nhi m s c th gi i tính khác v i nhi m s c th thư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đư c ch a trong nhân c a t bào B. Có 2 thành ph n c u t o là ADN và prôtêin C. Khác nhau gi a hai gi i đ c và cái trong loài D. Ch a gen qui đ nh tính tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6606 T l ki u hình nào sau đây là bi n d ng c a tri n khai bi u th c (3 : 1)2 Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 : 7 B. 9 : 6 : 1 C. 12 : 3 : 1 D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6605 Trong phép lai 1 c p tính tr ng, ngư i ta thu đư c k t qu sau đây: 120 cây qu tròn : 20 cây qu d t : 20 cây qu dài K t lu n nào sau đây sai? Ch n m t đáp án dư i đây A. Con lai có 8 t h p B. Có tác đ ng gen không alen C. B m đ u d h p 2 c p gen D. Hai gen qui đ nh tính tr ng không cùng lôcut v i nhau Đáp án là : (C)
 8. Bài : 6604 Trong phép lai m t c p tính tr ng ngư i ta thu đư c t l ki u hình con lai là 135 cây hoa tím : 45 cây hoa vàng : 45 cây hoa đ và 15 cây hoa tr ng. Qui lu t di truy n nào sau đây đã chi ph i tính tr ng màu hoa nói trên? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p B. Qui lu t hoán v gen C. Tác đ ng gen ki u b tr D. Tác đ ng gen ki u át ch Đáp án là : (C) Bài : 6603 T l ki u hình nào sau đây do tác đ ng gen ki u át ch t o ra? Ch n m t đáp án dư i đây A. 120 hoa đ : 30 hoa h ng : 10 hoa tr ng B. 90 hoa đ : 60 hoa h ng : 10 hoa tr ng C. 72 hoa đ : 56 hoa tr ng D. 165 hoa đ : 11 hoa tr ng Đáp án là : (A) Bài : 6602 K t qu ki u hình nào sau đây do tác đ ng gen ki u b tr t o ra? Ch n m t đáp án dư i đây A. 60 hoa đ : 15 hoa h ng : 5 hoa tr ng B. 117 hoa đ : 27 hoa tr ng C. 150 hoa đ : 10 hoa tr ng D. 45 hoa đ : 30 hoa h ng : 5 hoa tr ng Đáp án là : (D) Bài : 6601 4 phép lai khác nhau ngư i ta thu đư c 4 k t qu sau đây và hãy cho bi t k t qu nào đư c t o t tác đ ng gen ki u c ng g p? Ch n m t đáp án dư i đây A. 81 h t vàng : 63 h t tr ng B. 375 h t vàng : 25 h t tr ng C. 130 h t vàng : 30 h t tr ng D. 180 h t vàng : 140 h t tr ng Đáp án là : (B)
 9. Bài : 6600 Bi t A là gen át ch gen không cùng lôcut v i nó Ki u gen A-B-, A-bb, aabb: đ u cho lông tr ng Ki u gen aaB-: cho lông đen Khi cho hai cơ th F1 t o ra t m t c p P thu n ch ng giao ph i v i nhau thu đư c con lai có 16 t h p. F1 lai v i cơ th m ng ki u gen và ki u hình nào sau đây đ thu đư c con lai có 100% lông tr ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. AAbb, ki u hình lông tr ng B. aaBB, ki u hình lông đen C. aabb, ki u hình lông tr ng D. AABB, ki u hình lông tr ng Đáp án là : (D) Bài : 6599 Bi t A là gen át ch gen không cùng lôcut v i nó Ki u gen A-B-, A-bb, aabb: đ u cho lông tr ng Ki u gen aaB-: cho lông đen Khi cho hai cơ th F1 t o ra t m t c p P thu n ch ng giao ph i v i nhau thu đư c con lai có 16 t h p. C p P thu n ch ng đã đư c mang lai có th là trư ng h p nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. P: AABB (lông tr ng) x aabb (lông tr ng) B. P: AABB (lông tr ng) x aaBB (lông đen) C. P: AAbb (lông tr ng) x AAbb (lông tr ng) D. P: aaBB (lông đen) x aaBB (lông đen) Đáp án là : (A) Bài : 6598 Bi t A là gen át ch gen không cùng lôcut v i nó Ki u gen A-B-, A-bb, aabb: đ u cho lông tr ng Ki u gen aaB-: cho lông đen Khi cho hai cơ th F1 t o ra t m t c p P thu n ch ng giao ph i v i nhau thu đư c con lai có 16 t h p. Cho F1 nói trên giao ph i v i cơ th có ki u gen và ki u hình nào sau đây đ con lai có t l ki u hình 7 : 1? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBb, ki u hình lông tr ng
 10. B. aaBb, ki u hình lông đen C. Aabb, ki u hình lông tr ng D. Aabb, ki u hình lông tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6597 Bi t A là gen át ch gen không cùng lôcut v i nó Ki u gen A-B-, A-bb, aabb: đ u cho lông tr ng Ki u gen aaB-: cho lông đen Khi cho hai cơ th F1 t o ra t m t c p P thu n ch ng giao ph i v i nhau thu đư c con lai có 16 t h p. T l ki u hình c a F1 là k t qu nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 lông tr ng : 7 lông đen B. 13 lông tr ng : 3 lông đen C. 15 lông tr ng : 1 lông đen D. Có th là 1 trong 3 t l trên Đáp án là : (B) Bài : 6596 Phép lai nào sau đây t o ra 8 t h p con lai? Ch n m t đáp án dư i đây A. P: AaBb x Aabb và P: AaBb x aaBb B. P: Aabb x Aabb và P: aaBb x aaBb C. P: AABB x aabb D. P: AaBb x AaBb Đáp án là : (A) Bài : 6595 th chi u dài tai do 2 c p gen tương tác qui đ nh và c m i gen tr i qui đ nh tai dài 7,5cm. Th mang ki u gen aabb có tai dài 10cm. Phép lai nào sau đây cho con đ u có tai dài 20cm? Ch n m t đáp án dư i đây A. AABB x aabb ho c AAbb x aaBB B. AAbb x AAbb C. aaBB x aaBB D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6594
 11. th chi u dài tai do 2 c p gen tương tác qui đ nh và c m i gen tr i qui đ nh tai dài 7,5cm. Th mang ki u gen aabb có tai dài 10cm. Ki u hình tai dài nh t do ki u gen nào sau đây qui đ nh và có chi u dài là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. AAbb, chi u dài tai 40cm B. AABB, chi u dài tai 40cm C. AABB, chi u dài tai 30cm D. aaBB, chi u dài tai 20cm Đáp án là : (C) Bài : 6593 m t loài, hai c p gen không alen phân li đ c l p, tác đ ng b tr qui đ nh màu hoa và bi u hi n b ng 3 ki u hình khác nhau (hoa đ , hoa h ng và hoa tr ng). Màu hoa tr ng do gen l n qui đ nh. Cho 2 cơ th P thu n ch ng giao ph n v i nhau, F1 đ ng lo t d h p 2 c p gen và có màu hoa đ . N u cho F1 nói trên lai phân tích thì k t qu thu đư c s là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 hoa đ : 2 hoa tr ng : 1 hoa h ng B. 1 hoa đ : 2 hoa h ng : 1 hoa tr ng C. 1 hoa đ : 4 hoa tr ng : 3 hoa h ng D. 1 hoa đ : 4 hoa h ng : 1 hoa tr ng Đáp án là : (B) Bài : 6592 m t loài, hai c p gen không alen phân li đ c l p, tác đ ng b tr qui đ nh màu hoa và bi u hi n b ng 3 ki u hình khác nhau (hoa đ , hoa h ng và hoa tr ng). Màu hoa tr ng do gen l n qui đ nh. Cho 2 cơ th P thu n ch ng giao ph n v i nhau, F1 đ ng lo t d h p 2 c p gen và có màu hoa đ . Cho F1 giao ph n v i cây có ki u gen, ki u hình như th nào đ t o ra con có 100% hoa đ ? Ch n m t đáp án dư i đây A. AAbb, ki u hình hoa h ng B. aaBB, ki u hình hoa h ng C. AABB, ki u hình hoa đ D. aabb, ki u hình hoa tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6591 m t loài, hai c p gen không alen phân li đ c l p, tác đ ng b tr qui đ nh màu hoa và bi u hi n b ng 3 ki u hình khác nhau (hoa đ , hoa h ng và hoa tr ng). Màu hoa tr ng do gen l n qui
 12. đ nh. Cho 2 cơ th P thu n ch ng giao ph n v i nhau, F1 đ ng lo t d h p 2 c p gen và có màu hoa đ N u cho F1 ti p t c giao ph n v i nhau thì t l ki u hình con lai F2 là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 hoa đ : 6 hoa h ng : 1 hoa tr ng B. 9 hoa đ : 4 hoa h ng : 1 hoa tr ng C. 12 hoa đ : 3 hoa h ng : 1 hoa tr ng D. 6 hoa đ : 1 hoa h ng : 1 hoa tr ng Đáp án là : (A) Bài : 6590 m t loài, hai c p gen không alen phân li đ c l p, tác đ ng b tr qui đ nh màu hoa và bi u hi n b ng 3 ki u hình khác nhau (hoa đ , hoa h ng và hoa tr ng). Màu hoa tr ng do gen l n qui đ nh. Cho 2 cơ th P thu n ch ng giao ph n v i nhau, F1 đ ng lo t d h p 2 c p gen và có màu hoa đ Ki u gen c a c p P thu n ch ng đã mang lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. P: AAbb x AAbb B. P: aaBB x aaBB C. P: AAbb x aabb ho c P: aaBB x aabb D. P: AABB x aabb ho c P: AAbb x aaBB Đáp án là : (D) Bài : 6589 m t loài, hai c p gen không alen phân li đ c l p, tác đ ng b tr qui đ nh màu hoa và bi u hi n b ng 3 ki u hình khác nhau (hoa đ , hoa h ng và hoa tr ng). Màu hoa tr ng do gen l n qui đ nh. Cho 2 cơ th P thu n ch ng giao ph n v i nhau, F1 đ ng lo t d h p 2 c p gen và có màu hoa đ Ki u gen qui đ nh màu hoa h ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A-B- ho c A-bb B. Aabb ho c aaB- C. A-bb ho c aaB- D. A-B- ho c aabb Đáp án là : (C) Bài : 6588 m t loài th c v t, hai gen tr i A và B tác đ ng b tr nhau qui đ nh d ng qu tròn, thi u 1 ho c thi u c 2 lo i gen trên đ u t o ra d ng qu dài. N u cho cây P nói trên lai phân tích thì t l ki u hình c a con lai là:
 13. Ch n m t đáp án dư i đây A. 3 qu tròn : 1 qu dài B. 1 qu tròn : 3 qu dài C. 100% qu tròn D. 100% qu dài Đáp án là : (B) Bài : 6587 m t loài th c v t, hai gen tr i A và B tác đ ng b tr nhau qui đ nh d ng qu tròn, thi u 1 ho c thi u c 2 lo i gen trên đ u t o ra d ng qu dài. T l ki u hình c a F1 t o ra t P: AaBb x AaBb là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 qu tròn : 7 qu dài B. 5 qu tròn : 3 qu dài C. 7 qu tròn : 1 qu dài D. 15 qu tròn : 1 qu dài Đáp án là : (A) Bài : 6586 T l ki u hình nào sau đây c a F2 ch c ch n đư c t o ra t c p P thu n ch ng v hai c p gen tương ph n? Ch n m t đáp án dư i đây A. 56,25% hoa đ : 37,5% hoa h ng : 6,25 hoa tr ng B. 50% hoa h ng : 25% hoa đ : 25% hoa tr ng C. 75% hoa đ : 25% hoa tr ng D. 50% hoa đ : 37,5% hoa h ng : 12,5% hoa tr ng Đáp án là : (A) Bài : 6585 Đi m gi ng nhau trong tác đ ng gen không alen gi a ba t l ki u hình F2: 9 : 7; 9 : 6 : 1 và 9 : 3 : 3 : 1 là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tính tr ng do hai gen không alen tương tác v i nhau qui đ nh B. Đ u là ki u tác đ ng át ch C. Các gen tác đ ng c ng g p qui d nh tính tr ng D. F1 thu n ch ng v hai c p gen tương ph n Đáp án là : (A) Bài : 6584
 14. S di truy n tính tr ng có tác đ ng gen xu t hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p B. Qui lu t hoán v gen C. Qui lu t tác đ ng gen không alen D. T t c các qui lu t nói trên Đáp án là : (D) Bài : 6583 F1 ch a hai c p gen d h p t o 4 lo i giao t có t l b ng nhau đư c chi ph i b i: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p và qui lu t hoán v gen B. Đ nh lu t phân li đ c l p và qui lu t tác đ ng gen không alen C. Qui lu t tác đ ng gen không alen và qui lu t hoán v gen v i t n s 50% D. Đ nh lu t phân li đ c l p, qui lu t tác đ ng gen không alen và qui lu t hoán v gen v i t n s 50% Đáp án là : (D) Bài : 6582 Bi n d t h p t o ra ki u hình m i con lai ch là s s p x p l i các ki u hình c a b m theo m t cách khác qui lu t di truy n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p và qui lu t hoán v gen B. Qui lu t hoán v gen và qui lu t liên k t gen C. Qui lu t liên k t gen và qui lu t tương tác gen D. Qui lu t tương tác gen và đ nh lu t phân li đ c l p Đáp án là : (A) Bài : 6581 Tác đ ng át ch gen không alen là hi n tư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen tr i át hoàn toàn gen l n cùng lôcut v i nó B. Gen tr i át không hoàn toàn gen l n cùng lôcut v i nó C. Gen tr i át không hoàn toàn t t c các gen l n không cùng lôcut v i nó D. Gen này kìm hãm kh năng bi u hi n c a gen khác không cùng lôcut Đáp án là : (D) Bài : 6580
 15. Bi n d t h p d n đ n t o ra con lai ki u hình m i hoàn toàn xu t hi n qui lu t di truy n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p B. Qui lu t liên k t gen C. Qui lu t hoán v gen D. Qui lu t tương tác gen Đáp án là : (D) Bài : 6579 Đi m có qui lu t liên k t gen và không có qui lu t tác đ ng gen không alen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th di truy n d a trên s phân li nhi m s c th trong gi m phân và tái t h p nhi m s c th trong th tinh B. Gen n m trên nhi m s c th trong nhân t bào C. Các gen không alen cùng phân li và cùng t h p trong gi m phân và th tinh D. Làm tăng tính đa d ng v ki u gen và ki u hình đ i con Đáp án là : (C) Bài : 6578 Đi m gi ng nhau gi a các hi n tư ng: phân li đ c l p, hoán v gen và tác đ ng gen không alen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T l các lo i giao t t o ra trong gi m phân luôn ngang nhau B. T l ki u hình c a con lai luôn b ng ho c là bi n d ng c a tri n khai bi u th c (3 : 1)n C. T o ra s di truy n b n v ng cho t ng nhóm tính tr ng D. T o ra nhi u bi n d t h p Đáp án là : (D) Bài : 6577 Đi m gi ng nhau c a các qui lu t di truy n: phân li đ c l p, liên k t gen, hoán v gen và tác đ ng gen không alen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. F1 ch a 2 c p gen d h p đ u t o ra b n lo i giao t có t l ngang nhau B. N u P thu n ch ng v các c p gen tương ph n thì F1 đ ng tính và F2 phân tính C. Đ u t o ra nhi u lo i ki u gen, ki u hình đ i sau d n đ n tính đa d ng c a sinh v t D. Đ u có hi n tư ng át ch l n nhau gi a các gen alen Đáp án là : (B)
 16. Bài : 6576 Đi m gi ng nhau gi a hi n tư ng tác đ ng gen không alen và hi n tư ng hoán v gen: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen phân li đ c l p và t h p t do B. K t qu c a s di truy n đ u ph thu c vào kho ng cách gi a các gen trên nhi m s c th C. Lai thu n và lai ngh ch đ u cho k t qu gi ng nhau D. Đ u t o ra nhi u bi n d t h p Đáp án là : (D) Bài : 6575 Đi m nào sau đây không ph i là đi m chung c a đ nh lu t phân li đ c l p và qui lu t tác đ ng gen không alen? Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân và th tinh B. Có hi n tư ng gen tr i át gen l n alen v i nó C. Gen n m trên nhi m s c th trong nhân t bào D. F1 ch a n c p gen d h p lai v i nhau, F2 có 4n t h p giao t và 3n ki u gen Đáp án là : (B) Bài : 6574 T l ki u hình nào sau đây là c a tác đ ng gen không alen, ki u c ng g p? Ch n m t đáp án dư i đây A. 93,75% : 6,25% B. 75% : 18,75% : 6,25% C. 81,25% : 18,75% D. 56,25% : 43,75% Đáp án là : (A) Bài : 6573 Hai t l ki u hình thu c hai ki u tác đ ng gen không alen khác nhau là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 13 : 3 v i 12 : 3 : 1 B. 9 : 7 v i 13 : 3 C. 9 : 6 : 1 v i 9 : 3 : 3 : 1 D. 9 : 3 : 3 : 1 v i 9 : 7 Đáp án là : (B)
 17. Bài : 6572 Gi ng nhau gi a t l ki u hình 12 : 3 : 1 v i 13 : 3 trong phép lai m t c p tính tr ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u là tác đ ng át ch B. Đ u là tác đ ng b tr C. Đ u là tác đ ng c ng g p D. Đ u là tác đ ng tích lu Đáp án là : (A) Bài : 6571 Phép lai m t c p tính tr ng có con lai có 16 t h p. T l ki u hình dư i đây c a tác đ ng át ch là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 15 : 1 B. 13 : 3 C. 9 : 7 D. 9 : 6 : 1 Đáp án là : (B) Bài : 6570 Phép lai m t c p tính tr ng cho con lai có 16 t h p. T l ki u hình dư i đây không ph i c a tác đ ng b tr là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 : 7 B. 9 : 6 : 1 C. 12 : 3 : 1 D. 9 : 3 : 3 : 1 Đáp án là : (C) Bài : 6569 Cơ th ch a hai c p gen d h p gi m phân bình thư ng t o đư c 4 lo i giao t không thu c qui lu t di truy n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t phân li đ c l p B. Qui lu t tương tác gen không alen C. Qui lu t hoán v gen D. Qui lu t liên k t gen Đáp án là : (D)
 18. Bài : 6568 Hai t l ki u hình nào sau đây thu c cùng m t ki u tác đ ng gen không alen? Ch n m t đáp án dư i đây A. 15 : 1 và 13 : 3 B. 12 : 3 : 1 và 9 : 7 C. 13 : 3 và 12 : 3 : 1 D. 15 : 1 và 9 : 6 : 1 Đáp án là : (C) Bài : 6567 Hai hay nhi u gen không alen cùng tương tác và làm xu t hi n m t tính tr ng m i là ki u tác đ ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Át ch B. B tr C. C ng g p D. Tích lu Đáp án là : (D) Bài : 6566 Ki u tác đ ng gen không alen mà trong đó m i gen có vai trò như nhau và s phát tri n c a cùng m t tính tr ng đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tác đ ng c ng g p B. Tác đ ng át ch C. Tác đ ng b tr D. Tác đ ng át ch và tác đ ng b tr Đáp án là : (A) Bài : 6565 Đi m nào sau đây không ph i c a tác đ ng gen không alen? Ch n m t đáp án dư i đây A. Các gen phân li đ c l p và t h p t do trong gi m phân và th tinh B. T o ra nhi u lo i giao t khác nhau C. X y ra hi n tư ng gen tr i l n át gen l n alen v i nó D. T o ra s đa d ng v ki u gen, ki u hình đ i con Đáp án là : (C)
 19. Bài : 6564 Tác đ ng gen không alen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t gen đ ng th i qui đ nh nhi u tính tr ng khác nhau B. Nhi u gen trên cùng m t nhi m s c th cùng tương tác qui đ nh m t tính tr ng C. Hai alen trên cùng m t lôcut c a c p nhi m s c th tương đ ng cùng tương tác qui đ nh m t tính tr ng D. Nhi u gen thu c nh ng lôcut khác nhau cùng tương tác qui đ nh m t tính tr ng Đáp án là : (D) Bài : 6563 T l c a m i lo i giao t đư c t o t ki u gen v i c p gen Dd hoán v v i t n s là 10%: Ch n m t đáp án dư i đây A. 45% ABD, 45% abd, 5% Abd, 5% aBD B. 45% Abd, 45% aBD, 5% ABD, 5% abd C. 45% ABD, 45% aBD, 5% Abd, 5% abd D. 45% ABD, 45% abd, 5% ABd, 5% abD Đáp án là : (D) Bài : 6562 Cơ th mang ki u gen m i gen qui đ nh m t tính tr ng lai phân tích có hoán v gen v i t n s 20% thì t l ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 9 : 9 : 3 : 3 : 1 : 1 B. 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1 C. 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 D. 4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1 Đáp án là : (D) Bài : 6561 Trong m t t bào, xét ba c p gen d h p (Aa, Bb, Dd) n m trên 2 c p nhi m s c th thư ng v i c p gen Bb phân li đ c l p v i hai c p gen còn l i. Ki u gen c a t bào đư c vi t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ho c B. ho c
 20. C. ho c D. ho c Đáp án là : (A) Bài : 6560 M i gen qui đ nh m t tính tr ng và tính tr i hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho k t qu v ki u hình gi ng v i phép lai gen phân li đ c l p AaBb x aabb? Ch n m t đáp án dư i đây A. liên k t gen hoàn toàn B. có x y ra hoán v gen C. liên k t gen hoàn toàn D. có x y ra hoán v gen v i t n s 50% Đáp án là : (D) Bài : 6559 Cơ th d h p 2 c p gen qui đ nh 2 c p tính tr ng lai phân tích có x y ra hoán v v i t n s 25% thì t l ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 75% : 25% B. 37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5% C. 25% : 25% : 25% : 25% D. 42,5% : 42,5% : 7,5% : 7,5% Đáp án là : (B) Bài : 6558 V i m i gen qui đ nh m t tính tr ng và t n s hoán v gen nh hơn 50% thì phép lai nào sau đây cho k t qu 2 ki u hình v i t l ngang nhau? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
nguon tai.lieu . vn