Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh (S 13) Bài : 5595 M t gen nhân đôi 3 l n và đã s d ng c a môi trư ng 10500 nuclêôtit t do, trong đó riêng lo i ađênin nh n c a môi trư ng b ng 1575 nuclêôtit. T l ph n trăm t ng lo i nuclêôtit c a gen là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 27,5%; G = X = 22,5% B. A = T = 20%; G = X = 30% C. A = T = 15%; G = X = 35% D. A = T = 32,5%; G = X = 17,5% Đáp án là : (C) Bài : 5594 Kh i lư ng c a gen b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 360000 đơn v cacbon B. 540000 đơn v cacbon C. 720000 đơn v cacbon D. 900000 đơn v cacbon Đáp án là : (B) Bài : 5593 T l ph n trăm t ng lo i đơn phân c a gen b ng bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây
 2. A. A = T = 17,5%; G = X = 32,5% B. A = T = 15%; G = X = 35% C. A = T = 22,5%; G = X = 27,5% D. A = T = 20%; G = X = 30% Đáp án là : (D) Bài : 5592 Trên m t m ch c a gen có 25% guanin và 35% xitôzin. Chi u dài c a gen b ng 0,306 micrômet S liên k t hoá tr gi a các đơn phân c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 798 liên k t B. 898 liên k t C. 1598 liên k t D. 1798 liên k t Đáp án là : (D) Bài : 5591 Trên m t m ch c a gen có 25% guanin và 35% xitôzin. Chi u dài c a gen b ng 0,306 micrômet S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 360; G = X = 540 B. A = T = 540; G = X = 360 C. A = T = 270; G = X = 630
 3. D. A = T = 630; G = X = 270 Đáp án là : (A) Bài : 5590 M t gen có chi u dài 2142 ăngstron. K t lu n nào sau đây là đúng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen ch a 1260 nuclêôtit B. S liên k t hoá tr c a gen b ng 2418 C. Gen có t ng s 63 vòng xo n D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 5589 M t gen có t l t ng lo i nuclêôtit b ng nhau và có kh i lư ng 540000 đơn v cacbon. S liên k t hiđrô c a gen b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2340 liên k t B. 2250 liên k t C. 3120 liên k t D. 4230 liên k t Đáp án là : (B) Bài : 5588
 4. Gen có s c p A – T b ng 2/3 s c p G – X và có t ng s liên k t hoá tr gi a đư ng v i axit phôtphoric b ng 4798. Kh i lư ng c a gen và s liên k t hiđrô c a gen l n lư t b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 720000 đơn v cacbon và 3120 liên k t B. 720000 đơn v cacbon và 2880 liên k t C. 900000 đơn v cacbon và 3600 liên k t D. 900000 đơn v cacbon và 3750 liên k t Đáp án là : (A) Bài : 5587 Gen có s c p A – T b ng 2/3 s c p G – X và có t ng s liên k t hoá tr gi a đư ng v i axit phôtphoric b ng 4798. S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = G = X = 600 B. A = T = G = X = 750 C. A = T = 720; G = X = 480 D. A = T = 480; G = X = 720 Đáp án là : (D) Bài : 5586 M t gen có ch a 600 c p A – T và 3900 liên k t hiđrô S chu kỳ xo n c a gen là:
 5. Ch n m t đáp án dư i đây A. 90 chu kì B. 120 chu kì C. 150 chu kì D. 180 chu kì Đáp án là : (C) Bài : 5585 Trên m ch th nh t c a gen có ch a A, T, G, X l n lư t có t l là 20% : 40% : 15% : 25%. T l t ng lo i nuclêôtit c a gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 35%; G = X = 15% B. A = T = 30%; G = X = 20% C. A = T = 60%; G = X = 40% D. A = T = 70%; G = X = 30% Đáp án là : (B) Bài : 5584 M t gen có ch a 1198 liên k t hoá tr gi a các nuclêôtit thì có kh i lư ng b ng bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 720000 đơn v cacbon B. 621000 đơn v cacbon C. 480000 đơn v cacbon D. 360000 đơn v cacbon
 6. Đáp án là : (D) Bài : 5583 M t gen có chi u dài 1938 ăngstron và có 1490 liên k t hiđrô. S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 250; G = X = 340 B. A = T = 340; G = X = 250 C. A = T = 350; G = X = 220 D. A = T = 220; G = X = 350 Đáp án là : (D) Bài : 5582 Trên m t m ch c a gen có 150 ađênin và 120 timin. Gen nói trên có 20% guanin. S liên k t hiđrô c a gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 990 liên k t B. 1020 liên k t C. 1080 liên k t D. 1120 liên k t Đáp án là : (C) Bài : 5581
 7. Trên m t m ch c a gen có 150 ađênin và 120 timin. Gen nói trên có 20% guanin. S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 180; G = X =270 B. A = T = 270; G = X = 180 C. A = T = 360; G = X = 540 D. A = T = 540; G = X = 360 Đáp án là : (B) Bài : 5580 M t gen có ch a 132 vòng xo n thì có chi u dài là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 2244 ăngstron B. 4488 ăngstron C. 6732 ăngstron D. 8976 ăngstron Đáp án là : (B) Bài : 5579 M t m ch c a phân t ADN có chi u dài b ng 1,02mm (bi t 1mm = 107 ăngstron) S chu kỳ xo n c a phân t ADN nói trên b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 300000 chu kỳ B. 150000 chu kỳ
 8. C. 400000 chu kỳ D. 200000 chu kỳ Đáp án là : (A) Bài : 5578 T nhân đôi ADN còn đư c g i là quá trình: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phiên mã B. T sao C. Gi i mã D. Sao mã Đáp án là : (B) Bài : 5577 Y u t nào quy đ nh phân t ADN t sao đúng m u? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nguyên t c b sung gi a nuclêôtit môi trư ng khi liên k t v i các nuclêôtit trên m ch g c B. Enzim ADN – pôlimeraza C. X y ra d a vào ADN m D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 5576 M c đích c a t nhân đôi ADN là:
 9. Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra nhi u t bào m i B. Làm tăng lư ng t bào ch t trong t bào C. Chu n b cho s phân chia t bào D. Chu n b cho s t ng h p prôtêin trong t bào Đáp án là : (C) Bài : 5575 Câu có n i dung đúng sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ADN nhân đôi theo nguyên t c “bán b o toàn” B. Phân t ADN nhân đôi 1 l n t o 1 ADN m i C. Trong nhân đôi ADN, lo i T m ch g c liên k t v i lo i G c a môi trư ng D. ADN nhân đôi d a vào khuôn m u c a phân t ARN Đáp án là : (A) Bài : 5574 Đi u không đúng khi nói v nhân đôi ADN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. X y ra vào lúc phân t ADN tr ng thái tháo xo n B. D a trên khuôn m u c a phân t ADN m C. Có s xúc tác c a enzim ADN – pôlimeraza D. X y ra vào kỳ gi a c a chu kì t bào
 10. Đáp án là : (D) Bài : 5573 Tên g i khác c a gen c u trúc là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen s n xu t B. Gen đi u hoà C. Gen kh i đ ng D. Gen c ch Đáp án là : (A) Bài : 5572 Tên g i nào sau đây đư c dùng đ ch gen c u trúc? Ch n m t đáp án dư i đây A. B n mã sao B. B n mã g c C. B n đ i mã D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (B) Bài : 5571 Lo i gen mang thông tin quy đ nh c u trúc c a m t lo i prôtêin nào đó đư c g i là: …(X)… M i …(X)… có ch a t …(Y)… nuclêôtit: (X), (Y) là: Ch n m t đáp án dư i đây
 11. A. (X): Gen c u trúc. (Y): 600 đ n 1500 c p B. (X): Gen kh i đ ng. (Y): 1500 đ n 3000 C. (X): Gen đi u hoà. (Y): 600 đ n 1500 D. (X): Gen c ch . (Y): 1500 đ n 3000 c p Đáp án là : (A) Bài : 5570 ADN không th c hi n ch c năng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch a gen mang thông tin di truy n B. B o qu n thông tin di truy n C. Truy n thông tin di truy n qua các th h D. Ch a nhi m s c th Đáp án là : (D) Bài : 5569 Cho m t đo n m ch đơn c a ADN có trình t các nuclêôtit như sau: T – A – X – G – X – A Tr t t các nuclêôtit c a đo n m ch tương ng còn l i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A – T – G – X – G – T B. A – G – T – X – G – A C. T – A – X – G – X – A D. A – X – G – X – A - T Đáp án là : (A)
 12. Bài : 5568 K t lu n nào sau đây v ADN là h qu c a nguyên t c b sung? Ch n m t đáp án dư i đây A. A + G có s lư ng nhi u hơn T + X B. A + T có s lư ng ít hơn G + X C. A + G có s lư ng b ng T + X D. A = T = G = X Đáp án là : (C) Bài : 5567 Đ c đi m c a các vòng xo n trong ADN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có s c p nuclêôtit khác nhau B. L p đi l p l i mang tính chu kỳ C. Có chi u dài tương đương v i chi u dài c a 20 nuclêôtit D. Luôn ch a m t lo i đơn phân nh t đ nh Đáp án là : (B) Bài : 5566 Kho ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chi u dài c a phân t ADN B. Đư ng kính c a phân t ADN C. Chi u dài m t vòng xo n c a ADN
 13. D. Chi u dài c a m t c p đơn phân trong ADN Đáp án là : (C) Bài : 5565 Đi u nào sau đây đúng khi nói v liên k t b sung gi a các nuclêôtit trong phân t ADN? Ch n m t đáp án dư i đây A. A liên k t T b ng 2 liên k t hiđrô B. T liên k t X b ng 2 liên k t hiđrô C. X liên k t G b ng 2 liên k t hiđrô D. G liên k t A b ng 3 liên k t hiđrô Đáp án là : (A) Bài : 5564 Kho ng 20 ăngstron là chi u dài c a: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t vòng xo n c a ADN B. M t đơn phân trong ADN C. Đư ng kính c a ADN D. M t gen n m trong phân t ADN Đáp án là : (C) Bài : 5563 Theo mô hình c u trúc không gian đư c mô t v ADN thì 2 m ch c a phân t ADN có đ c đi m: Ch n m t đáp án dư i đây
 14. A. V a song song v a xo n đ u quanh m t tr c B. X p th ng góc v i nhau C. S p x p b t kỳ D. Đ c l p và không có liên k t l i v i nhau Đáp án là : (A) Bài : 5562 Đư ng đêôxiribô c u t o nên phân t ADN thu c nhóm nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Mônôsaccarit B. Đisaccarit C. Pôlisaccarit D. Đư ng có 6 nguyên t cacbon Đáp án là : (A) Bài : 5561 Câu có n i dung sai trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân t ADN đư c c u t o t các đơn phân nuclêôtit B. Có 4 lo i nuclêôtit khác nhau c u t o các phân t ADN C. Phân t ADN có c u trúc 2 m ch xo n D. Phân t ADN ch có m t lo i liên k t hoá h c gi a các đơn phân là liên k t hiđrô Đáp án là : (D) Bài : 5560 Gi a các đơn phân trong phân t ADN có các lo i liên k t hoá h c nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây
 15. A. Liên k t peptit và liên k t hiđrô B. Liên k t hoá tr C. Liên k t hiđrô và liên k t hoá tr D. Liên k t hiđrô Đáp án là : (C) Bài : 5559 Câu có n i dung đúng trong các câu sau là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đư ng có c u t o c a ADN trong 6 nguyên t cacbon B. Trong ADN không có ch a bazơ timin mà có bazơ uraxin C. Tên g i c a đơn phân trong phân t ADN đư c xác đ nh b ng tên c a bazơ nitric trong đơn phân đó D. M i sinh v t đ u chưa các phân t ADN gi ng nhau Đáp án là : (C) Bài : 5558 ADN có tính ch t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Tính n đ nh tuy t đ i B. Tính luôn luôn bi n đ i C. Tính đa d ng và tính đ c thù D. C ba tính ch t trên Đáp án là : (C) Bài : 5557
 16. Trong phân t ADN, m ch đư c t o t các nuclêôtit liên k t nhau b ng liên k t hoá tr đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M ch pôlinuclêôtit B. M ch xo n kép C. M ch pôlipeptit D. M ch xo n cu n Đáp án là : (A) Bài : 5556 Liên k t hoá tr n i gi a các đơn phân trên cùng m t m ch c a phân t ADN đư c hình thành gi a: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đư ng c a hai đơn phân k ti p B. Axit c a đơn phân này v i đư ng c a đơn phân k ti p C. Đư ng c a đơn phân này v i bazơ c a đơn phân k ti p D. Hai thành ph n b t kỳ c a hai đơn phân k ti p nhau Đáp án là : (B) Bài : 5555 Trên th c t thì các lo i đơn phân c a ADN có đ c đi m nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. B n lo i đơn phân có kích thư c b ng nhau
 17. B. A và G l n hơn T và X C. A và X l n hơn T và G D. A l n hơn T, G, X Đáp án là : (B) Bài : 5554 Đ c đi m nào sau đây góp ph n t o ra tính n đ nh v c u t o cho phân t ADN? Ch n m t đáp án dư i đây A. Liên k t hoá tr b n n i gi a các đơn phân trên cùng m t m ch B. S lư ng liên k t hiđrô n i gi a hai m ch có s lư ng nhi u C. C u trúc xo n D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 5553 Lo i liên k t hoá h c n i gi a các nuclêôtit trên cùng m t m ch c a phân t ADN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Liên k t peptit B. Liên k t hiđrô C. Liên k t c ng hoá tr D. Liên k t ion Đáp án là : (C) Bài : 5552
 18. Trong 4 lo i đơn phân c a ADN, hai lo i đơn phân có kích thư c nh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ađênin và guanin B. Timin và xitôzin C. Guanin và timin D. Xitôzin và ađênin Đáp án là : (B) Bài : 5551 Trong c u trúc c a m t nuclêôtit, liên k t hoá tr đư c hình thành gi a hai thành ph n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đư ng và bazơ nitric B. Bazơ nitric và axit phôtphoric C. Axit phôtphoric và đư ng D. Đư ng v i axit phôtphoric và đư ng v i bazơ nitric Đáp án là : (C) Bài : 5550 Tên g i c a nuclêôtit đư c xác đ nh b ng tên c a m t thành ph n ch a trong nó là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bazơ nitric B. Axit phôtphoric C. Phân t đư ng đêôxiribô D. Phân t đư ng ribô Đáp án là : (A)
 19. Bài : 5549 Trong thành ph n c a nuclêôtit trong phân t ADN không có ch a ch t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Axit phôtphoric B. Đư ng đêôxiribô C. Bazơ nitric lo i timin D. Bazơ nitric lo i uraxin Đáp án là : (D) Bài : 5548 Đơn phân c u t o c a ADN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Axit amin B. Axit đêôxiribônuclêic C. Axit ribônuclêic D. Nuclêôtit Đáp án là : (D) Bài : 5547 ADN có trong thành ph n nào sau đây c a t bào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch có trong nhân B. Màng t bào
 20. C. Ch có bào quan D. Ph n l n trong nhân và m t ít bào quan Đáp án là : (D)
nguon tai.lieu . vn