Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh (S 12) Bài : 5655 Phân t mARN có ch a t ng s 2579 liên k t hoá tr gi a các đơn phân. T ng s chu kì xo n c a gen đã sao mã ra phân t mARN nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 129 chu kì B. 132 chu kì C. 145 chu kì D. 150 chu kì Đáp án là : (A) Bài : 5654 Phân t mARN có chi u dài 0,255 micromet và có ch a 10% uraxin v i 20% ađênin. Kh i lư ng c a phân t mARN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 300000 đơn v cacbon B. 275000 đơn v cacbon C. 250000 đơn v cacbon D. 225000 đơn v cacbon Đáp án là : (D) Bài : 5653 Phân t mARN có chi u dài 0,255 micromet và có ch a 10% uraxin v i 20% ađênin. S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen đã đi u khi n t ng h p phân t mARN nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 450; G = X = 1050 B. A = T = 1050; G = X = 450 C. A = T = 225; G = X = 525 D. A = T = 525; G = X = 225 Đáp án là : (C) Bài : 5652 M t gen có kh i lư ng 720000 đơn v cacbon thì phân t ARN do gen t o ra có ch a bao nhiêu liên k t hoá tr gi a các đơn phân? Ch n m t đáp án dư i đây A. 2401 liên k t
 2. B. 2399 liên k t C. 1201 liên k t D. 1199 liên k t Đáp án là : (B) Bài : 5651 Phân t mARN có chi u dài là bao nhiêu, n u nó ch a 1230 ribônuclêôtit? Ch n m t đáp án dư i đây A. 4182 ăngstron B. 4080 ăngstron C. 3978 ăngstron D. 3876 ăngstron Đáp án là : (A) Bài : 5650 Sau khi t ng h p xong ARN thì m ch g c c a gen trên ADN có hi n tư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. B enzim xúc tác phân gi i B. Xo n l i v i m ch b sung c a nó trên ADN C. Liên k t v i phân t ARN D. R i nhân đ di chuy n ra t bào ch t Đáp án là : (B) Bài : 5649 Quá trình sao mã có tác d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Truy n nguyên li u di truy n cho t bào con trong phân bào B. T o ra nguyên li u đ xây d ng t bào C. T o ra tính đa d ng sinh v t D. Truy n thông tin m t mã v c u trúc c a prôtêin t gen c u trúc sang phân t mARN Đáp án là : (D) Bài : 5648 Đi m gi ng nhau gi a t nhân đôi ADN và t ng h p ARN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u d a vào khuôn m u trên phân t ADN B. Đ u x y ra trên su t chi u dài c a ADN m u C. Đ u có 2 m ch c a ADN làm m ch g c D. Ch s d ng m t m ch c a ADN làm m ch g c
 3. Đáp án là : (A) Bài : 5647 Trong quá trình t ng h p ARN không x y ra hi n tư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. G trên m ch g c liên k tv iXc a môi trư ng n i bào B. X trên m ch g c liên k tv iGc a môi trư ng C. A trên m ch g c liên k tv iTc a môi trư ng D. T trên m ch g c liên k tv iAc a môi trư ng Đáp án là : (C) Bài : 5646 Câu có n i dung đúng sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen t ng h p ARN theo nguyên t c “gi l i m t n a” B. Chi u dài c a mARN b ng chi u dài c a m t m ch ADN C. S lư ng đơn phân c a phân t mARN b ng phân n a s đơn phân c a phân t ADN D. C 3 câu A, B, C đ u sai Đáp án là : (D) Bài : 5645 Enzim nào sau đây xúc tác quá trình t ng h p ARN? Ch n m t đáp án dư i đây A. ADN – pôlimeraza B. ADN – đêhiđrôgenaza C. ARN – pôlimeraza D. ARN - đêhiđrôgenaza Đáp án là : (C) Bài : 5644 M c đích c a quá trình t ng h p ARN trong t bào là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chu n b cho s phân chia t bào B. Chu n b cho s nhân đôi ADN C. Chu n b t ng h p prôtêin cho t bào D. Tham gia c u t o nhi m s c th Đáp án là : (C) Bài : 5643
 4. D ng sinh v t nào sau đây có quá trình t ng h p ARN không d a trên khuôn m u c a ADN trong chính t bào c a nó? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng v t nguyên sinh B. Các virut ch a nguyên li u di truy n là ARN C. Th c v t b c th p D. Đ ng v t đa bào Đáp án là : (B) Bài : 5642 Quá trình t ng h p ARN x y ra ch y u thành ph n nào sau đây c a t bào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Màng t bào và bào quan B. Bào quan và t bào ch t C. T bào ch t D. Nhân c a t bào Đáp án là : (D) Bài : 5641 T “sao mã” đư c dùng đ ch quá trình nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. T nhân đôi c a ADN B. T nhân đôi c a gen c u trúc C. T ng h p ARN thông tin D. T ng h p prôtêin cho t bào Đáp án là : (C) Bài : 5640 Ch c năng c a ARN v n chuy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tham gia vào c u t o c a ribôxôm B. T ng h p nhi m s c th cho t bào C. V n chuy n axit amin cho quá trình t ng h p prôtêin D. V n chuy n các ch t trong quá trình trao đ i ch t c a t bào Đáp án là : (C) Bài : 5639 Thành ph n hoá h c c u t o c a bào quan ribôxôm là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Prôtêin và ARN ribôxôm B. ARN v n chuy n và ribôxôm
 5. C. ADN và prôtêin D. ARN thông tin và ARN v n chuy n Đáp án là : (A) Bài : 5638 Ch c năng c a ARN thông tin là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Quy đ nh c u trúc c a gen B. Truy n thông tin v c u trúc c a prôtêin t gen trên ADN đ n ribôxôm C. B o qu n thông tin di truy n D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (B) Bài : 5637 C u trúc g m m t m ch pôliribônuclêôtit không xo n cu n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ARN v n chuy n B. ARN thông tin C. ARN v n chuy n và ARN thông tin D. ARN ribôxôm và ARN v n chuy n Đáp án là : (B) Bài : 5636 Trong phân t ARN v n chuy n, có th có lo i liên k t hoá h c nào sau đây gi a các đơn phân? Ch n m t đáp án dư i đây A. Liên k t hoá tr và liên k t hiđrô B. Liên k t hoá tr và liên k t peptit C. Liên k t peptit và liên k t hiđrô D. Liên k t ion và liên k t hoá tr Đáp án là : (A) Bài : 5635 B ba đ i mã đư c ch a trong lo i phân t ARN nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. ARN ribôxôm và ARN thông tin B. ARN v n chuy n C. ARN thông tin D. ARN ribôxôm Đáp án là : (B)
 6. Bài : 5634 Liên k t hiđrô theo nguyên t c b sung A – U, G – X gi a m t s c p ribônuclêôtit trong phân t ARN v n chuy n có tác d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o tính đa d ng cho ARN v n chuy n B. T o tính đ c thù cho ARN v n chuy n C. n đ nh v trí các đơn phân trên phân t ARN v n chuy n D. n đ nh thuỳ tròn mang b ba đ i mã Đáp án là : (D) Bài : 5633 B ba đ i mã n m : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u t do c a phân t ARN v n chuy n B. Đ u cu n c a phân t ARN v n chuy n C. Trên phân t ARN thông tin D. Trên m t thuỳ tròn c a phân t ARN v n chuy n Đáp án là : (D) Bài : 5632 Đ c đi m trong c u t o c a ARN khác bi t v i c u t o c a ADN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có 2 m ch xo n B. Có liên k t hiđrô gi a các đơn phân C. Có bazơ timin và không có bazơ uraxin D. C u trúc m t m ch pôliribônuclêôtit Đáp án là : (D) Bài : 5631 B ba ribônuclêôtit n m trên phân t mARN đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B ba mã sao B. B ba đ i mã C. B ba mã g c D. B ba m t mã Đáp án là : (A) Bài : 5630 B n mã sao là tên g i c a: Ch n m t đáp án dư i đây
 7. A. Phân t ARN v n chuy n B. Phân t ARN thông tin C. Phân t ARN ribôxôm D. Các lo i ARN khác nhau Đáp án là : (B) Bài : 5629 Lo i liên k t hoá h c luôn luôn có gi a các đơn phân trong phân t ARN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Liên k t hiđrô và liên k t peptit B. Liên k t peptit và liên k t hoá tr C. Liên k t hoá tr D. Liên k t hoá tr và liên k t hiđrô Đáp án là : (C) Bài : 5628 Câu có n i dung sai trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ARN đư c c u t o t 4 lo i đơn phân khác nhau B. M i đơn phân c a ARN có kh i lư ng trung bình là 300 đơn v cacbon C. Kích thư c trung bình c a đơn phân trong ARN và đơn phân trong ADN tương đương nhau D. Phân t mARN có chi u dài b ng chi u dài c a ADN đã làm khuôn m u t ng h p ra nó Đáp án là : (D) Bài : 5627 Kích thư c và kh i lư ng trung bình c a m t đơn phân ARN so v i m t đơn phân ADN thì: Ch n m t đáp án dư i đây A. L n hơn B. Nh hơn C. Tương đương nhau D. Kích thư c l n hơn, nhưng kh i lư ng nh hơn Đáp án là : (C) Bài : 5626 Lo i đơn phân nào sau đây không có phân t ARN? Ch n m t đáp án dư i đây A. Timin B. Ađênin C. Uraxin D. Guanin
 8. Đáp án là : (A) Bài : 5625 Đ c đi m nào sau đây là c a ARN? Ch n m t đáp án dư i đây A. Có hai m ch xo n B. Có hai m ch th ng, không xo n cu n C. Có hai m ch xo n, cu n l i D. Có m t m ch và c u trúc đa phân Đáp án là : (D) Bài : 5624 Đư ng c u t o c a đơn phân trong ARN thu c nhóm đư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đisaccarit B. Pôlisaccarit C. Mônôsaccarit D. Đisaccarit và pôlisaccarit Đáp án là : (C) Bài : 5623 Phân t đư ng ribô c a ARN so v i phân t đư ng đêôxiribô c a ADN thì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ít hơn m t nguyên t ôxi B. Nhi u hơn m t nguyên t ôxi C. Ít hơn m t nguyên t cacbon D. Nhi u hơn m t nguyên t cacbon Đáp án là : (B) Bài : 5622 Đơn phân c a ADN và đơn phân c a ARN không gi ng nhau thành ph n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Lo i bazơ nitric guanin B. Lo i axit trong đơn phân C. Lo i bazơ nitric ađênin D. Phân t đư ng trong đơn phân Đáp án là : (D) Bài : 5621 Đơn phân c u t o c a ARN g m có 3 thành ph n nào sau đây?
 9. Ch n m t đáp án dư i đây A. Đư ng, axit và bazơ nitric B. Đư ng, prôtêin và axit nuclêic C. Prôtêin, lipit và axit nuclêic D. Axit nuclêic, nuclêôtit và đư ng Đáp án là : (A) Bài : 5620 Các phân t ARN có th tìm th y đư c nơi nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Trong bào quan ribôxôm B. Trong nhân c a t bào C. Trong t bào ch t và m ng lư i n i ch t c a t bào D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 5619 Đ c đi m nào sau đây không ph i c a ARN? Ch n m t đáp án dư i đây A. Có c u t o đa nhân B. Đư c x p vào nhóm phân t có kích thư c và kh i lư ng l n C. Là v t ch t di truy n c p đ phân t D. Có 2 m ch xo n v i nhau Đáp án là : (D) Bài : 5618 M t gen dài 0,408 micrômet và có t l t ng lo i nuclêôtit b ng nhau. Trên m ch th nh t c a gen có 12,5 xitôzin và 10% timin. Gen nói trên t nhân đôi 5 l n. S liên k t hiđrô ch a trong m i gen con đư c t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2880 liên k t B. 3000 liên k t C. 3120 liên k t D. 3240 liên k t Đáp án là : (B) Bài : 5617 M t gen dài 0,408 micrômet và có t l t ng lo i nuclêôtit b ng nhau. Trên m ch th nh t c a gen có 12,5 xitôzin và 10% timin. Gen nói trên t nhân đôi 5 l n. S lư ng t ng lo i nuclêôtit trong các gen con là: Ch n m t đáp án dư i đây
 10. A. A = T = G = X = 24000 B. A = T = G = X = 19200 C. A = T = 15360; G = X = 23040 D. A = T = 23040; G = X = 15360 Đáp án là : (B) Bài : 5616 M t gen dài 0,408 micrômet và có t l t ng lo i nuclêôtit b ng nhau. Trên m ch th nh t c a gen có 12,5 xitôzin và 10% timin. Gen nói trên t nhân đôi 5 l n. S lư ng nuclêôtit lo i A và lo i G trên m ch th nh t c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = 480, G = 450 B. A = 120, G =150 C. A = 250, G = 350 D. A = 180, G = 620 Đáp án là : (A) Bài : 5615 M t gen dài 0,408 micrômet và có t l t ng lo i nuclêôtit b ng nhau. Trên m ch th nh t c a gen có 12,5 xitôzin và 10% timin. Gen nói trên t nhân đôi 5 l n. S m ch đơn đư c t o t các nuclêôtit c a môi trư ng có trong các gen con sau quá trình nhân đôi là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 32 m ch B. 31 m ch C. 30 m ch D. 28 m ch Đáp án là : (C) Bài : 5614 M t gen dài 0,408 micrômet và có t l t ng lo i nuclêôtit b ng nhau. Trên m ch th nh t c a gen có 12,5 xitôzin và 10% timin. Gen nói trên t nhân đôi 5 l n. S lư ng m i lo i nuclêôtit c a gen là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 600 nuclêôtit B. 480 nuclêôtit C. 720 nuclêôtit D. 900 nuclêôtit Đáp án là : (A)
 11. Bài : 5613 T ng s liên k t hoá tr gi a các nuclêôtit trên m i m ch c a gen là 959. N u gen trên nhân đôi 4 l n thì t ng s nuclêôtit t do môi trư ng cung c p là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 180400 nuclêôtit B. 240000 nuclêôtit C. 288000 nuclêôtit D. 326400 nuclêôtit Đáp án là : (C) Bài : 5612 T ng s liên k t hoá tr gi a các nuclêôtit trên m i m ch c a gen là 959. Kh i lư ng c a gen nói trên b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 568800 đơn v cacbon B. 576000 đơn v cacbon C. 583200 đơn v cacbon D. 590400 đơn v cacbon Đáp án là : (B) Bài : 5611 T ng kh i lư ng c a các gen con t o ra sau 2 l n nhân đôi c a m t gen m là 1440000 đơn v cacbon. Chi u dài c a m i gen con t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2040 ăngstron B. 3060 ăngstron C. 4080 ăngstron D. 5100 ăngstron Đáp án là : (A) Bài : 5610 Trên m t m ch c a gen có 10% timin và 30% ađênin. Hãy cho bi t t l t ng lo i nuclêôtit môi trư ng cung c p cho gen nhân đôi là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 40%; G = X = 60% B. A = T = 30%; G = X = 20% C. A = T = 10%; G = X = 40% D. A = T = 20%; G = X = 30%
 12. Đáp án là : (D) Bài : 5609 T ng s liên k t hiđrô ch a trong các gen con sau 3 l n nhân đôi c a 1 gen m là 23712. Gen có t l . T ng s nuclêôtit t do môi trư ng cung c p cho quá trình nhân đôi c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 12480 B. 13240 C. 15960 D. 16840 Đáp án là : (C) Bài : 5608 T ng s liên k t hiđrô ch a trong các gen con sau 3 l n nhân đôi c a 1 gen m là 23712. Gen có t l S lư ng t ng lo i nuclêôtit c a gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 540; G = X = 600 B. A = T = 456; G = X = 684 C. A = T = 480; G = X = 720 D. A = T = 540; G = X = 360 Đáp án là : (B) Bài : 5607 Trên m t m ch c a gen có 250 ađênin và 350 timin và gen có 30% xitôzin. Kh i lư ng c a gen b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 900000 đơn v cacbon B. 720000 đơn v cacbon C. 540000 đơn v cacbon D. 360000 đơn v cacbon Đáp án là : (A) Bài : 5606 M t gen nhân đôi m t s l n đã s d ng 5796 nuclêôtit t do, trong đó có 1449 guanin. Bi t chi u dài c a gen b ng 3284,4 ăngstron. S liên k t hoá tr có trong m i gen con t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2458 liên k t
 13. B. 3200 liên k t C. 3466 liên k t D. 3862 liên k t Đáp án là : (D) Bài : 5605 M t gen nhân đôi m t s l n đã s d ng 5796 nuclêôtit t do, trong đó có 1449 guanin. Bi t chi u dài c a gen b ng 3284,4 ăngstron. S lư ng nuclêôtit các lo i trong các gen con b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 7488 nuclêôtit B. 7608 nuclêôtit C. 7728 nuclêôtit D. 7968 nuclêôtit Đáp án là : (C) Bài : 5604 M t gen nhân đôi m t s l n đã s d ng 5796 nuclêôtit t do, trong đó có 1449 guanin. Bi t chi u dài c a gen b ng 3284,4 ăngstron. S l n nhân đôi c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 l n B. 2 l n C. 3 l n D. 4 l n Đáp án là : (B) Bài : 5603 M t gen nhân đôi m t s l n đã s d ng 5796 nuclêôtit t do, trong đó có 1449 guanin. Bi t chi u dài c a gen b ng 3284,4 ăngstron. S liên k t hiđrô c a gen nói trên b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2415 liên k t B. 3120 liên k t C. 2880 liên k t D. 3600 liên k t Đáp án là : (A) Bài : 5602
 14. M t gen nhân đôi m t s l n đã s d ng 5796 nuclêôtit t do, trong đó có 1449 guanin. Bi t chi u dài c a gen b ng 3284,4 ăngstron. T l t ng lo i nuclêôtit c a gen nói trên b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T = 15%; G = X = 35% B. A = T = 20%; G = X = 30% C. A = T = 10%; G = X = 40% D. A = T = G = X = 25% Đáp án là : (D) Bài : 5601 T ng s liên k t hoá tr có trong các gen con sau 2 l n nhân đôi t m t gen m ban đ u là 23992. S chu kì xo n c a m i gen con là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 120 chu kì B. 150 chu kì C. 100 chu kì D. 90 chu kì Đáp án là : (B) Bài : 5600 Gen nhân đôi đã nh n c a môi trư ng 41400 nuclêôtit t do, trong đó có 8280 ađênin. T l t ng lo i nuclêôtit c a gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = T =0,2; G = X = 0,3 B. A = T = 0,3; G = X = 0,2 C. A = T = 0,35; G = X = 0,15 D. A = T = 0,15; G = X = 0,35 Đáp án là : (A) Bài : 5599 Gen nhân đôi 3 l n và các gen con t o ra có ch a t ng s 600 vòng xo n. Chi u dài c a gen nói trên b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2550 ăngstron B. 3600 ăngstron C. 4080 ăngstron D. 5100 ăngstron Đáp án là : (A) Bài : 5598
 15. M t gen nhân đôi 1 l n và đã s d ng c a môi trư ng 2400 nuclêôtit, trong đó có 20% ađênin. S liên k t hiđrô có trong m i gen con đư c t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2310 liên k t B. 1230 liên k t C. 2130 liên k t D. 3120 liên k t Đáp án là : (D) Bài : 5597 M t gen có 15% guanin nhân đôi vơi 2 l n và đã nh n c a môi trư ng 1260 ađênin. Kh i lư ng c a gen nói trên b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 220000 đơn v cacbon B. 240000 đơn v cacbon C. 360000 đơn v cacbon D. 540000 đơn v cacbon Đáp án là : (C) Bài : 5596 M t gen nhân đôi 3 l n và đã s d ng c a môi trư ng 10500 nuclêôtit t do, trong đó riêng lo i ađênin nh n c a môi trư ng b ng 1575 nuclêôtit. S liên k t hiđrô c a gen nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2025 liên k t B. 2535 liên k t C. 3425 liên k t D. 4320 liên k t Đáp án là : (A)
nguon tai.lieu . vn