Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh (S 11) Bài : 5783 Có m t t bào sinh d c sơ khai cái nguyên phân 6 l n. T t c t bào con đ u tr thành t bào sinh tr ng. Các tr ng t o ra đ u tham gia th tinh. Bi t 2n = 38, hi u su t th tinh c a tr ng b ng 18,75% và c a tinh trùng là 6,25%. S h p t đư c t o thành là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 12 B. 10 C. 8 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 5782 Cú m t s t bào sinh tinh m t loài gi m phõn b nh thư ng t o ra 128 tinh trùng ch a nhi m s c th gi i tính Y. Các t bào sinh tinh nói trên có s lư ng b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 32 B. 64 C. 128 D. 16 Đáp án là : (B) Bài : 5781 Sau qu tr nh gi m phõn c a 10 t bào sinh tr ng, c c tr ng t o ra đó tham gia qu tr nh th tinh và đó h nh thành 2 h p t . Hi u su t th tinh c a s tr ng núi tr n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 40% B. 30% C. 25% D. 20% Đáp án là : (D) Bài : 5780
 2. M t t bào sinh d c sơ khai đư c nguyên phân 4 l n. T t c các t bào con t o ra đ u tr thành các t bào sinh tinh. T ng s tinh trùng đó đư c t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 128 B. 72 C. 64 D. 48 Đáp án là : (C) Bài : 5779 M t s t bào sinh tr ng gi m phân đó t o ra t ng s 24 th đ nh hư ng. S t bào sinh tr ng ban đ u và s tr ng đó đư c t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 8 t bào sinh tr ng và 8 tr ng B. 12 t bào sinh tr ng và 12 tr ng C. 4 t bào sinh tr ng và 16 tr ng D. 6 t bào sinh tr ng và 6 tr ng Đáp án là : (A) Bài : 5778 Cú 5 h p t c ng loài nguy n phõn v i s l n b ng nhau. C c t bào con t o ra cú ch a t ng s 1520 nhi m s c th đơn. Cũng trong qu tr nh nguy n phõn đó, môi trư ng đó cung c o nguy n li u tương đương v i 1330 nhi m s c th . T ng s thoi vô s c đó h nh thành trong qu tr nh nguy n phõn núi tr n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 40 B. 35 C. 30 D. 25 Đáp án là : (B) Bài : 5777 Cú 5 h p t c ng loài nguy n phõn v i s l n b ng nhau. Các t bào con t o ra có ch a t ng s 1520 nhi m s c th đơn. Cũng trong qu tr nh nguy n phõn đó, môi trư ng đó cung c o nguy n li u tương đương v i 1330 nhi m s c th . S l n nguy n phõn và s t bào con c a m i h p t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3 l n và 8 t bào con
 3. B. 4 l n và 16 t bào con C. 5 l n và 32 t bào con D. 6 l n và 64 t bào con Đáp án là : (A) Bài : 5776 Cú 5 h p t c ng loài nguyên phân v i s l n b ng nhau. Các t bào con t o ra có ch a t ng s 1520 nhi m s c th đơn. Cũng trong quá tr nh nguy n phõn đó, môi trư ng đó cung c o nguy n li u tương đương v i 1330 nhi m s c th . B nhi m s c th lư ng b i c a loài là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2n = 78 B. 2n = 48 C. 2n = 38 D. 2n = 18 Đáp án là : (C) Bài : 5775 Chu t cú 2n = 40. Vào k gi a c a l n nguy n phõn th ba t m t h p t c a chu t, trong c c t bào cú: Ch n m t đáp án dư i đây A. 160 nhi m s c th đơn B. 320 nhi m s c th đơn C. 160 nhi m s c th k p D. 320 nhi m s c th k p Đáp án là : (C) Bài : 5774 S nhi m s c th môi trư ng đó cung c p cho 1 h p t nguy n phõn 7 l n là 5080. B nhi m s c th lư ng b i và t ng s t bào con đư c t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2n = 38 và 128 t bào B. 2n = 40 và 128 t bào C. 2n = 44 và 64 t bào D. 2n = 78 và 32 t bào Đáp án là : (B) Bài : 5773 Có 128 t bào con đư c t o ra t quá tr nh nguy n phõn cú s l n b ng nhau c a 2 h p t . S l n nguy n phõn c a m i h p t là:
 4. Ch n m t đáp án dư i đây A. 3 l n B. 4 l n C. 5 l n D. 6 l n Đáp án là : (D) Bài : 5772 M t h p t nguy n phõn 6 l n. Vào k gi a c a l n nguy n phõn cu i c ng, ngư i ta xác đ nh trong các t bào có ch a t ng s 896 cr matit. T n c a loài là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Khoai tõy B. Lúa nư c C. Đ u Hà Lan D. Cà chua Đáp án là : (C) Bài : 5771 M t h p t nguy n phõn 6 l n. Vào k gi a c a l n nguy n phõn cu i c ng, ngư i ta xác đ nh trong các t bào có ch a t ng s 896 cr matit. S nhi m s c th c ng tr ng th i c a nú trong c c t bào lỳc này là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 896 nhi m s c th đơn B. 896 nhi m s c th k p C. 448 nhi m s c th đơn D. 448 nhi m s c th k p Đáp án là : (D) Bài : 5770 Cú 5 t bào sinh dư ng cung loài đ u nguyên phân 3 l n. Các t bào con t o ra ch a t ng s 1840 nhi m s c th . Tên c a loài nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngư i B. Ru i gi m C. Đ u Hà Lan D. Lúa nư c Đáp án là : (A)
 5. Bài : 5769 M t h p t c a ru i gi m nguyên phân 5 l n. S lư ng nhi m s c th có trong các t bào con ngay sau l n nguyên phân cu i cùng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 256 nhi m s c th đơn B. 256 nhi m s c th k p C. 512 nhi m s c th đơn D. 512 nhi m s c th k p Đáp án là : (A) Bài : 5768 Hi n tư ng x y ra đ i v i các nhi m s c th trong k đ u c a nguyên phân là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S p x p trên m t ph ng xích đ o c a thoi vô s c B. B t đ u tháo xo n C. B t đ u co xo n D. Ti p h p Đáp án là : (C) Bài : 5767 Các nhi m s c th co xo n c c đ i trong quá tr nh nguy n phõn : Ch n m t đáp án dư i đây A. K sau và k gi a B. K đ u và k cu i C. K gi a D. K trung gian Đáp án là : (C) Bài : 5766 Vi t ý ki n c a b n k trung gian c a nguy n phõn, x y ra hi n tư ng nào sau đây c a nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. B t đ u co xo n l i B. Co xo n t i đa C. T nhân đôi D. Tháo xo n t i đa Đáp án là : (C)
 6. Bài : 5765 qu tr nh nguy n phõn, nhi m s c th kh ng xu t hi n tr ng th i k p c ck : Ch n m t đáp án dư i đây A. K đ u và k sau B. K sau và k cu i C. K cu i và k gi a D. K gi a và k đ u Đáp án là : (B) Bài : 5764 Trong nguyên phân, nhi m s c th nhân đôi k nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. K trung gian B. K cu i C. K sau D. K gi a Đáp án là : (A) Bài : 5763 T bào ch a s nhi m s c th b ng g p đôi so v i s nhi m s c th trong t bào con do nó t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào sinh d c sơ khai B. T bào x ma C. H p t D. T bào sinh d c ch n Đáp án là : (D) Bài : 5762 Lo i t bào nào sau đây phân chia theo h nh th c gi m phõn? Ch n m t đáp án dư i đây A. H p t B. T bào sinh d c sơ khai C. T bào sinh dư ng D. T bào sinh giao t Đáp án là : (D) Bài : 5761
 7. Hi n tư ng nào sau đây làm cho v trí gen trên nhi m s c th có th thay đ i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân đôi nhi m s c th B. Phõn li nhi m s c th C. Co xo n nhi m s c th D. Trao đ i chéo nhi m s c th Đáp án là : (D) Bài : 5760 k gi a I c a gi m phõn x y ra hi n tư ng nào sau đây c a nhi m s c th mà trong nguy n phõn kh ng cú? Ch n m t đáp án dư i đây A. tr ng th i k p B. Co xo n t i đa C. X p tr n thoi v s c thành 2 hàng D. X p tr n thoi v s c thành 1 hàng Đáp án là : (C) Bài : 5759 Trong gi m phõn, nhi m s c th k p b t đ u xu t hi n trong t bào : Ch n m t đáp án dư i đây A. K đ u I B. K trung gian I C. K đ u II D. K trung gian II Đáp án là : (B) Bài : 5758 k nào sau đây, trong t bào có 1n nhi m s c th đơn? Ch n m t đáp án dư i đây A. K đ u II B. K gi a II C. K cu i II sau khi bào ch t phõn chia D. K sau II Đáp án là : (C) Bài : 5757
 8. S lư ng 2n nhi m s c th kép trong m t t bào có k nào sau đây c a gi m phân? Ch n m t đáp án dư i đây A. K sau I B. K sau II C. K cu i I sau khi phõn chia bào ch t D. K cu i II Đáp án là : (A) Bài : 5756 Hi n tư ng nào sau đây c a nhi m s c th ch x y ra trong gi m phân và không x y ra nguyên phân? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân đôi B. Co xo n C. Th o xo n D. Ti p h p và trao đ i chéo Đáp án là : (D) Bài : 5755 loài sinh s n vô tính, b nhi m s c th đư c n đ nh qua các th h nh quá tr nh nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nguy n phõn B. Gi m phõn và th tinh C. Nguy n phõn, gi m phõn và th tinh D. Th tinh và nguy n phõn Đáp án là : (A) Bài : 5754 Hixtôn là tên g i c a thành ph n nào sau đây c a nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen tr n phõn t ADN B. Phõn t ADN C. C c phõn t pr t in D. Tâm đ ng Đáp án là : (C) Bài : 5753
 9. Thành ph n ho h c c a nucl x m g m cú Ch n m t đáp án dư i đây A. ADN và pr t in B. ARN và ADN C. Pr t in và ARN D. Nucl tit và nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 5752 Trên nhi m s c th , tâm đ ng n m v trí nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Eo th c p B. Eo sơ c p C. Tr n nucl x m D. Tr n phõn t ADN Đáp án là : (B) Bài : 5751 Vai trũ c a eo sơ c p nhi m s c th đ i v i t bào là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th c hi n qu tr nh trao đ i ch t B. Sinh t ng h p pr t in C. Cung c p th ng tin di truy n D. Tham gia t o nhõn con Đáp án là : (D) Bài : 5750 Cơ ch nào sau đây giúp b nhi m s c th trong t bào con t o ra t nguyên phân gi ng v i b nhi m s c th t bào m ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân đôi và tái t h p nhi m s c th B. Phõn li và t i t h p nhi m s c th C. Nhân đôi và phân li nhi m s c th D. T i t h p nhi m s c th Đáp án là : (C) Bài : 5749 Tr ng th i s i nhi m s c cú th xu t hi n k nào sau đây trong quá tr nh phõn bào?
 10. Ch n m t đáp án dư i đây A. K đ u c a nguyên phân B. K trung gian c a nguy n phõn C. K sau c a gi m phõn I D. K gi a c a gi m phõn II Đáp án là : (B) Bài : 5748 S lư ng nuclêôtit có ch a trên đo n ADN qu n xung quanh m t nuclêôxôm là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 360 B. 480 C. 140 D. 280 Đáp án là : (D) Bài : 5747 Chi u dài c a đo n ADN qu n xung quanh m i nuclêôxôm b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 476 ăngstron B. 952 ăngstron C. 85 ăngstron D. 340 ăngstron Đáp án là : (A) Bài : 5746 Thành ph n ho h c ch y u c a nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Pr t in và hixt n B. Axit đêôxiribônuclêic và prôtêin C. Pr t in và axit rib nucl ic D. ADN và ARN Đáp án là : (B) Bài : 5745 C u trúc nào sau đây không ph i là m t b ph n c a nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Eo sơ c p
 11. B. Eo th c p C. Tâm đ ng D. Nhõn con Đáp án là : (D) Bài : 5744 S i cơ b n là tên g i c a c u trúc nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Chu i nucl x m B. C p nhi m s c th tương đ ng C. Nhi m s c th k p D. Cr matit Đáp án là : (A) Bài : 5743 C u trúc c a nhi m s c th khi có đư ng kính 250 ăngstron đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhi m s c th B. Cr matit C. S i nhi m s c D. S i cơ b n Đáp án là : (C) Bài : 5742 C u trúc nào sau đây có đư ng kính nh nh t? Ch n m t đáp án dư i đây A. S i cơ b n B. Cr matit C. Nhi m s c th đơn D. Nhi m s c th k p Đáp án là : (A) Bài : 5741 Lo i t bào b nh thư ng nào sau đây không có ch a c p nhi m s c th tương đ ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào sinh dư ng B. H p t C. T bào sinh giao t
 12. D. Giao t Đáp án là : (D) Bài : 5740 Nhi m s c th cú th t m th y : Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhõn t bào B. T bào ch t C. C c bào quan D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 5739 Trong t bào lư ng b i, c p nhi m s c th nào sau đây không ph i là c p tương đ ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. C p nhi m s c th thư ng B. C p nhi m s c th gi i tính ngư i n C. C p nhi m s c th gi i tính ngư i nam D. C p nhi m s c th s 21 ngư i Đáp án là : (C) Bài : 5738 H nh th i nhi m s c th cú th quan s t r nh t vào giai đo n nào sau đây c a chu k t bào? Ch n m t đáp án dư i đây A. K trung gian B. K đ u C. K gi a D. K cu i Đáp án là : (C) Bài : 5737 Khi tr ng thái co xo n c c đ i, chi u dài c a nhi m s c th đư c xác đ nh b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 0,2 đ n 20 micrômet B. 0,2 đ n 50 micrômet C. 20 đ n 50 micrômet D. Tr n 50 micr met Đáp án là : (B) Bài : 5736
 13. Y u t nào sau đây không th hi n tính đ c trưng theo loài c a nhi m s c th ? Ch n m t đáp án dư i đây A. S lư ng nhi m s c th trong t bào B. H nh d ng nhi m s c th C. C u trỳc c a nhi m s c th D. Nhi m s c th x p theo t ng c p trong t bào 2n Đáp án là : (D) Bài : 5735 Hai loài nào sau đây có b nhi m s c th lư ng b i gi ng nhau v s lư ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Gà và v t nhà B. Ru i gi m và c ch p C. Trõu và bũ D. C c i và b p c i Đáp án là : (D) Bài : 5734 C u trúc di truy n n m trong nhân có ch a ADN đư c g i là nhi m s c th v : Ch n m t đáp án dư i đây A. Có kh năng t o màu s c cho t bào B. Có th làm bi n đ i màu c a t bào C. Có th đư c nhu m màu đ c trưng b ng thu c nhu m mang tính ki m D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 5733 M t gen có chi u dài 2376,6 ăngstron t nhân đôi 3 l n, m i gen con t o ra đ u sao mó 5 l n và tr n m i phõn t mARN cú 6 rib x m trư t qua không l p l i. K t h p các d ki n nói trên, th i gian gi i mó 1 chu i p lipeptit c a mARN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 46,6 giõy B. 47,1 giõy C. 47,6 giõy D. 48,1 giõy Đáp án là : (A) Bài : 5732
 14. M t gen có chi u dài 2376,6 ăngstron t nhân đôi 3 l n, m i gen con t o ra đ u sao mó 5 l n và tr n m i phân t mARN có 6 ribôxôm trư t qua không l p l i. N u m i giây, ribôxôm chuy n d ch đư c 5 b ba trên phân t mARN th v n t c trư t c a ribôxôm b ng bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 81,6 ăngstron / giây B. 71,4 ăngstron / giây C. 61,2 ăngstron / giõy D. 51 ăngstron / giây Đáp án là : (D) Bài : 5731 M t gen có chi u dài 2376,6 ăngstron t nhân đôi 3 l n, m i gen con t o ra đ u sao mó 5 l n và tr n m i phõn t mARN cú 6 rib x m trư t qua không l p l i. N u m i phân t prôtêin g m 2 chu i pôlipeptit th qu tr nh tr n đó t ng h p bao nhi u phõn t pr t in? Ch n m t đáp án dư i đây A. 240 B. 160 C. 120 D. 100 Đáp án là : (C) Bài : 5730 M t gen có chi u dài 2376,6 ăngstron t nhân đôi 3 l n, m i gen con t o ra đ u sao mó 5 l n và tr n m i phân t mARN có 6 ribôxôm trư t qua không l p l i. S lư ng axit amin môi trư ng cung c p cho quá tr nh t ng h p pr t in núi tr n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 56230 axit amin B. 55680 axit amin C. 49670 axit amin D. 42840 axit amin Đáp án là : (B) Bài : 5729 Phân t mARN dài 3366 ăngstron. Có m t ribôxôm trư t qua 1 l n trên mARN m t 33 giây. Hóy cho bi t t c đ gi mó c a rib x m là bao nhi u axit amin trong m t giõy? Ch n m t đáp án dư i đây A. 12 B. 10
 15. C. 8 D. 6 Đáp án là : (B) Bài : 5728 M t gen nhân đôi 3 l n, m i gen con t o ra sao mó 2 l n và tr n m i b n mó sao cú 10 rib x m trư t không l p l i. S phân t prôtêin b c 1 đư c t ng h p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 120 B. 140 C. 160 D. 180 Đáp án là : (C) Bài : 5727 Phân t prôtêin g m 1 chu i pôlipeptit có ch a các lo i axit amin như sau: 100 alanin, 80 xistêin, 70 triptôphan, 48 lơxin. Chi u dài c a gen dó đi u khi n t ng h p phân t prôtêin nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3060 ăngstron B. 3570 ăngstron C. 4080 ăngstron D. 4590 ăngstron Đáp án là : (A) Bài : 5726 Phân t prôtêin g m 1 chu i pôlipeptit có ch a các lo i axit amin như sau: 100 alanin, 80 xistêin, 70 triptôphan, 48 lơxin. Kh i lư ng phân t prôtêin nói trên b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. 27000 đơn v cacbon B. 31400 đơn v cacbon C. 32780 đơn v cacbon D. 35400 đơn v cacbon Đáp án là : (C) Bài : 5725 Phân t mARN có kh i lư ng 360000 đơn v cacbon. Trên mARN có 10 ribôxôm trư t không l p l i. T ng s b ba đ i mó đó vào kh p mó v i c c b ba mó sao trong qu tr nh gi i mó là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3990 b ba B. 3980 b ba
 16. C. 4000 b ba D. 4010 b ba Đáp án là : (A) Bài : 5724 M t gen cú 90 vũng xo n t nhõn đôi 2 l n. M i gen con t o ra đ u sao mó 3 l n và trên m i phân t mARN đư c t ng h p có s ribôxôm trư t qua b ng nhau. T ng s axit môi trư ng đó cung c p cho qu tr nh tr n là 17940. Bi t r ng m i rib x m ch trư t qua m i mARN 1 l n..T ng s phân t nư c đó đư c gi i phóng trong toàn b quá tr nh gi i mó núi tr n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 19200 phõn t B. 18640 phõn t C. 18000 phõn t D. 17880 phõn t Đáp án là : (D) Bài : 5723 M t gen cú 90 vũng xo n t nhõn đôi 2 l n. M i gen con t o ra đ u sao mó 3 l n và tr n m i phõn t mARN đư c t ng h p có s ribôxôm trư t qua b ng nhau. T ng s axit môi trư ng đó cung c p cho qu tr nh tr n là 17940. Bi t r ng m i rib x m ch trư t qua m i mARN 1 l n. S ribôxôm đó trư t trên m i phân t mARN là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 7 rib x m B. 6 rib x m C. 5 rib x m D. 4 rib x m Đáp án là : (C) Bài : 5722 T ng s lư t phân t tARN đó đư c s d ng trong quá tr nh gi i mó 10 chu i p lipeptit t m t phõn t mARN là 2490. Kh i lư ng c a phân t mARN nói trên b ng bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 250000 đơn v cacbon B. 225000 đơn v cacbon C. 275000 đơn v cacbon D. 300000 đơn v cacbon Đáp án là : (B) Bài : 5721
 17. M t gen c u trỳc sao mó 3 l n và tr n m i b n mó sao đư c t o ra có 5 ribôxôm trư t qua 1 l n đ t ng h p prôtêin. S phân t prôtêin có c u trúc b c 1 đư c t ng h p t quá tr nh tr n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 40 phõn t B. 60 phõn t C. 90 phõn t D. 96 phõn t Đáp án là : (A) Bài : 5720 S phân t nư c gi i phóng ra môi trư ng khi phõn t mARN dài 0,408 micr met t ng h p 1 chu i p lipeptit là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 404 phõn t B. 402 phõn t C. 400 phõn t D. 398 phõn t Đáp án là : (D) Bài : 5719 Phân t mARN có chi u dài 4488 ăngstron đ cho 6 ribôxôm trư t không l p l i. T ng s axit amin đó đư c các phân t tARN mang vào đ gi i mó là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 4362 axit amin B. 3426 axit amin C. 2634 axit amin D. 2346 axit amin Đáp án là : (C) Bài : 5718 Phõn t pr t in g m 2 chu i p lipeptit cú c u trỳc gi ng nhau ch a t ng s 476 axit amin. Hóy cho bi t phõn t mARN đó tr c ti p gi i mó phõn t pr t in núi tr n cú bao nhi u li n k t ho tr ? Ch n m t đáp án dư i đây A. 1438 li nk t B. 1439 li nk t C. 1440 li nk t D. 1441 li nk t
 18. Đáp án là : (B) Bài : 5717 Chu i pôlipeptit đư c đi u khi n t ng h p t gen có kh i lư ng 594000 đơn v cacbon ch a bao nhiêu axit amin? Ch n m t đáp án dư i đây A. 328 axit amin B. 329 axit amin C. 330 axit amin D. 331 axit amin Đáp án là : (A) Bài : 5716 Kho ng c ch gi a c c rib x m k ti p trong qu tr nh trư t trên mARN đ t ng h p prôtêin là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T 50 đ n 100 ăngstron B. Nh hơn 50 ăngstron C. L n hơn 100 ăngstron D. T 20 đ n 40 ăngstron Đáp án là : (A) Bài : 5715 M t chu i pôlixôm trư t qua phân t mARN có s lư ng ribôxôm kho ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. T 2 đ n 5 B. T 5 đ n 7 C. T 5 đ n 20 D. Tr n 20 Đáp án là : (C) Bài : 5714 Trong t ng h p prôtêin, axit amin không tham gia vao c u trúc c a phân t prôtêin, dù trư c đó đó đư c t ng h p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Axit amin cu i c ng B. Axit amin th nh t C. Axit amin th hai D. Axit amin m đ u Đáp án là : (D)
 19. Bài : 5713 B ba c a mARN kh ng t ng h p axit amin là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B ba m đ u B. B ba k t thỳc C. B ba th nh t D. B ba th hai Đáp án là : (A) Bài : 5712 Trong t ng h p prôtêin, năng lư ng ATP th c hi n ch c năng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Tham gia ho t ho axit amin B. Giỳp h nh th nh li n k t peptit gi a c c axit amin C. C a và b đúng D. C A, B, C đ u sai Đáp án là : (C) Bài : 5711 Qu tr nh t ng h p pr t in trong t bào g m 2 giai đo n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gi i mó và kh p mó B. Sao mó và gi i mó C. Kh p mó và sao mó D. Kh p mó và d ch mó Đáp án là : (B) Bài : 5710 T ng h p pr t in x y ra : Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào ch t B. T t c c c bào quan C. Nhõn t bào D. Nhi m s c th Đáp án là : (A) Bài : 5709 Rib x m chuy n d ch tr n phõn t mARN theo t ng n c trong qu tr nh gi i mó, m i n c đó tương ng v i:
 20. Ch n m t đáp án dư i đây A. M t b ba rib nucl tit B. Hai b ba rib nucl tit C. Ba b ba rib nucl tit D. B n b ba rib nucl tit Đáp án là : (A) Bài : 5708 S th hi n nguy n t c b sung theo t ng c p nucl tit trong gi i mó x y ra ho t đ ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ho t ho axit amin B. Kh p mó gi a b ba đ i mó và b ba mó sao C. H nh thành chu i p lipeptit D. Liên k t axit amin vào đ u t do c a phân t ARN Đáp án là : (B) Bài : 5707 Trong các cơ ch di truy n c p đ phân t , nguyên t c b sung theo t ng c p nuclêôtit đư c th hi n cơ ch nào? Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ ch t sao B. Cơ ch sao mó C. Cơ ch gi i mó D. C 3 cơ ch trên Đáp án là : (D) Bài : 5706 Ho t đ ng nào sau đây trong t bào m đ u cho quá tr nh gi i mó t ng h p pr t in? Ch n m t đáp án dư i đây A. T ng h p mARN B. Ho t ho axit amin C. L p đ t các axit amin vào ribôxôm D. H nh thành li n k t peptit gi a c c axit amin Đáp án là : (B) Bài : 5705 Ho t đ ng nào sau đây c a gen c u trúc đư c xem là chu n b cho quá tr nh t ng h p pr t in? Ch n m t đáp án dư i đây
nguon tai.lieu . vn