Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh (S 10) Bài : 5864 Cho P: 35AA : 14Aa : 91aa Cho các cá th trong qu n th t ph i b t bu c qua 3 th h T l c a ki u gen AA F3 c a qu n th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 12,125% B. 14,25% C. 25% D. 29,375% Đáp án là : (D) Bài : 5863 Cho P: 35AA : 14Aa : 91aa Cho các cá th trong qu n th t ph i b t bu c qua 3 th h T l c a ki u gen Aa trong qu n th F3 là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1,25% B. 6,25% C. 3,75% D. 4,5% Đáp án là : (A) Bài : 5862 M i qu n th có 1050 cá th mang AA, 150 cá th mang Aa và 300 cá th mang aa N u lúc cân b ng, qu n th có 6000 cá th thì s cá th th d h p là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 3375 cá th B. 2880 cá th C. 2160 cá th D. 2250 cá th Đáp án là : (D) Bài : 5861 M i qu n th có 1050 cá th mang AA, 150 cá th mang Aa và 300 cá th mang aa T l ki u gen c a qu n th khi đ t tr ng thái cân b ng là: Ch n m t đáp án dư i đây
 2. A. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa B. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa C. 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa D. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa Đáp án là : (C) Bài : 5860 M i qu n th có 1050 cá th mang AA, 150 cá th mang Aa và 300 cá th mang aa T n s c a alen A và c a alen a b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = 0,75; a = 0,25 B. A = 0,25; a = 0,75 C. A = 0,4; a = 0,6 D. A = 0,5; a = 0,5 Đáp án là : (A) Bài : 5859 Trong m t qu n th gia súc cân b ng có 20,25% s cá th lông dài, s còn l i có lông ng n. Bi t A: lông ng n, a: lông dài N u x y ra s giao ph i t do trong qu n th , thì sang th h ti p theo, t l c a s cá th có lông ng n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 79,75% B. 20,25% C. 75% D. 25% Đáp án là : (A) Bài : 5858 Trong m t qu n th gia súc cân b ng có 20,25% s cá th lông dài, s còn l i có lông ng n. Bi t A: lông ng n, a: lông dài T n s c a A và a trong qu n th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T n s c a A = 0,45, c a a = 0,55 B. T n s c a A = 0,55, c a a = 0,45 C. T n s c a A = 0,75, c a a = 0,25 D. T n s c a A = 0,25, c a a = 0,75 Đáp án là : (B) Bài : 5857
 3. Trong m t qu n th , s cá th mang ki u hình l n (do gen a qui đ nh) chi m t l và qu n th đang tr ng thái cân b ng. T l c a ki u gen Aa trong qu n th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 81% B. 72% C. 54% D. 18% Đáp án là : (D) Bài : 5856 Qu n th có xAA : yAa : zaa (V i x + y + z = 1) G i p và q l n lư t là t n s c a A và c a a V i p và q l n lư t là t n s c a m i alen A và alen Ch n m t đáp án dư i đây A. C u trúc di truy n c a m t qu n th cân b ng là: a. p2 AA : 2pq Aa : q2 aa B. q2 AA : 2pq Aa : p2 aa C. 2pq AA : q2 Aa : p2 aa D. 2pq AA : p2 Aa : q2 aa Đáp án là : (A) Bài : 5855 Qu n th có xAA : yAa : zaa (V i x + y + z = 1) G i p và q l n lư t là t n s c a A và c a a T n s c a alen a là: Ch n m t đáp án dư i đây A. q = (x+y+z)/2 B. q = x + y + z/2 C. q = z + y/2 D. q = x/2+y+z/2 Đáp án là : (C) Bài : 5854 Qu n th có xAA : yAa : zaa (V i x + y + z = 1) G i p và q l n lư t là t n s c a A và c a a Cách tính nào sau đây đúng?
 4. Ch n m t đáp án dư i đây A. p = x + y + z B. p = x + y/2 C. p = z + y/2 D. p = y + x/2 Đáp án là : (B) Bài : 5853 Cho m t qu n th th h xu t phát như sau: P: 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa N u cho các cá th c a P giao ph i t do thì F1 t l các ki u gen trong qu n th s là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 49%AA : 42%Aa : 9%aa B. 9%AA : 42%Aa : 49%aa C. 12,25%AA : 45,5%Aa : 42,25%aa D. 42,25%AA : 45,5%Aa : 12,25%aa Đáp án là : (D) Bài : 5852 Cho m t qu n th th h xu t phát như sau: P: 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa Phát bi u đúng v i qu n th P nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T n s tương đ i c a alen B. Qu n th đã cân b ng C. T n s alen a l n hơn t n s alen A D. T l ki u gen c a P s không đ i các th h sau Đáp án là : (A) Bài : 5851 Trong m t qu n th , th y s cá th có ki u hình lá nguyên chi m 64%, còn l i là s cá th có lá ch . Bi t qu n th đang tr ng thái cân b ng và gen A: lá nguyên tr i hoàn toàn so v i a: lá ch . T l gi a giao t A / giao t a trong qu n th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 0,66 B. 0,72 C. 0,81 D. 0,92 Đáp án là : (A)
 5. Bài : 5850 Trong m t qu n th sóc đang tr ng thái cân b ng, có 16% s cá th có lông xám, còn l i là s cá th lông nâu. Bi t A: lông nâu, aa: lông xám.. T l ki u gen AA và ki u gen Aa trong qu n th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. AA = 36%, Aa = 48% B. AA = 48%, Aa = 36% C. AA = 64%, Aa = 20% D. AA = 20%, Aa = 64% Đáp án là : (A) Bài : 5849 Trong m t qu n th sóc đang tr ng thái cân b ng, có 16% s cá th có lông xám, còn l i là s cá th lông nâu. Bi t A: lông nâu, aa: lông xám.
 6. Đáp án là : (D) Bài : 5846 Đ nh lu t Hacđi – Vanbec có ý nghĩa th c ti n là giúp con ngư i: Ch n m t đáp án dư i đây A. L a ch n các cá th có ki u gen t t đ làm gi ng B. Bi t t n s alen, d đoán t l ki u gen c a qu n th và ngư c l i C. Tác đ ng làm thay đ i ki u gen trong qu n th D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (B) Bài : 5845 V m t lí lu n, đ nh lu t Hacđi – Vanbec có ý nghĩa: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giúp gi i thích quá trình t o loài m i t m t loài ban đ u B. T o cơ s gi i thích s n đ nh c m t s qu n th trong t nhiên C. Gi i thích s c nh tranh gi a các cá th cùng loài trong t nhiên D. Giúp nghiên c u tác d ng c a ch n l c t nhiên trong qu n th Đáp án là : (B) Bài : 5844 Sau đây là phát bi u n i dung c a đ nh lu t Hacđi – Vanbec: “Trong nh ng đi u ki n nh t đ nh, thì trong lòng c a …..(A)….. t n s tương đ i c a các alen c a m i gen có khuynh hư ng …..(B)….. t th h này sang th h khác” Ch n m t đáp án dư i đây A. (A): qu n th giao ph i, (B): thay đ i liên t c B. (A): qu n th t ph i, (B): thay đ i liên t c C. (A): qu n th giao ph i, (B): duy trì không đ i D. (A): qu n th t ph i, (B): duy trì không đ i Đáp án là : (C) Bài : 5843 Tr ng thái cân b ng v di truy n c a qu n th giao ph i l n đ u tiên đư c phát bi u b i: Ch n m t đáp án dư i đây A. Vavilôp và Menđen B. Hacđi (Hardy) và Vanbec (Weinberg) C. Oatxơn và Cric D. Côren và Bo
 7. Đáp án là : (B) Bài : 5842 Y u t đ so sánh gi a các qu n th cùng loài là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t đ và t l nhóm tu i c a qu n th B. Kh năng sinh s n, t l t vong C. Đ c đi m phân b và kh năng thích ng v i môi trư ng D. T t c các y u t trên Đáp án là : (D) Bài : 5841 Đi m th hi n trong qu n th giao ph i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Luôn x y ra s giao ph i ng u nhiên B. Các cá th có s cách li sinh s n C. Ki u gen c a qu n th ít thay đ i D. Ít phát sinh bi n d t h p Đáp án là : (A) Bài : 5840 Trong t nhiên, qu n th giao ph i đư c xem là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngu n nguyên li u c a ch n l c t nhiên B. Ngu n nguyên li u c a quá trình ch n gi ng C. M t đơn v c a nòi và th m i D. Đơn v sinh s n và là đơn v t n t i c a loài Đáp án là : (D) Bài : 5839 Đi m th hi n trong qu n th t ph i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không x y ra s giao ph i ng u nhiên B. Thi u m i quan h thích ng l n nhau v m t sinh s n C. Ít b c l tính ch t là m t t ch c t nhiên so v i qu n th giao ph i D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D)
 8. Bài : 5838 S t ph i x y ra trong qu n th giao ph i d n đ n h u qu nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. T l th d h p ngày càng gi m và t l th đ ng h p ngày càng tăng B. T o ra s đa d ng v ki u gen và ki u hình C. Làm tăng bi n d t h p trong qu n th D. Tăng kh năng ti n hoá c a qu n th Đáp án là : (A) Bài : 5837 Thành ph n ki u gen c a m i qu n th có tính: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đa d ng và phát tri n B. Phát tri n và đ c trưng C. Đ c trưng và n đ nh D. Phát tri n và n đ nh Đáp án là : (C) Bài : 5836 V m t di truy n h c, qu n th đư c phân chia thành: Ch n m t đáp án dư i đây A. Qu n th cùng loài và qu n th khác loài B. Qu n th m t năm và qu n th nhi u năm C. Qu n th đ a lí và qu n th sinh thái D. Qu n th t ph i và qu n th giao ph i Đáp án là : (D) Bài : 5835 ngư i: - B nh b ch t ng do gen trên nhi m s c th thư ng qui đ nh. Gen A: bình thư ng, gen a: b ch t ng. - B nh mù màu do gen l n b n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh, gen B qui đ nh nhìn màu bình thư ng. M mang ki u gen, ki u hình nào sau đây ch c ch n sinh t t c con trai và con gái đ u bình thư ng mà không c n quan tâm đ n ki u gen c a ngư i cha? Ch n m t đáp án dư i đây A. , ki u hình bình thư ng B. , ki u hình bình thư ng
 9. C. , ki u hình ch b b ch t ng D. , ki u hình ch b mù màu Đáp án là : (B) Bài : 5834 ngư i: - B nh b ch t ng do gen trên nhi m s c th thư ng qui đ nh. Gen A: bình thư ng, gen a: b ch t ng. - B nh mù màu do gen l n b n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh, gen B qui đ nh nhìn màu bình thư ng. M mang ki u gen còn b mang ki u gen . K t qu ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 75% bình thư ng : 25% ch b b ch t ng B. 75% bình thư ng : 25% ch b mù màu C. 50% bình thư ng : 50% ch b b ch t ng D. 50% bình thư ng : 50% ch b mù màu Đáp án là : (A) Bài : 5833 ngư i: - B nh b ch t ng do gen trên nhi m s c th thư ng qui đ nh. Gen A: bình thư ng, gen a: b ch t ng. - B nh mù màu do gen l n b n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh, gen B qui đ nh nhìn màu bình thư ng. Phép lai nào sau đây cho t t c con trai và con gái đ u bình thư ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. (bình thư ng) (bình thư ng) B. (ch mù màu) (b 2 b nh) C. (b 2 b nh) (ch mù màu) D. (ch b ch t ng) (ch mù màu) Đáp án là : (D) Bài : 5832 ngư i: - B nh b ch t ng do gen trên nhi m s c th thư ng qui đ nh. Gen A: bình thư ng, gen a: b ch t ng. - B nh mù màu do gen l n b n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh, gen B qui đ nh nhìn màu bình thư ng. Đ c đi m c a ki u gen : Ch n m t đáp án dư i đây
 10. A. Ch bi u hi n b nh mù màu B. Ch bi u hi n b nh b ch t ng C. Trong gi m phân t o 4 lo i giao t v i t l ngang nhau D. T o các lo i giao t có t l không ngang nhau n u x y ra hoán v gen Đáp án là : (C) Bài : 5831 ngư i: - B nh b ch t ng do gen trên nhi m s c th thư ng qui đ nh. Gen A: bình thư ng, gen a: b ch t ng. - B nh mù màu do gen l n b n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh, gen B qui đ nh nhìn màu bình thư ng. Ki u gen nào sau đây bi u hi n ki u hình ngư i n ch b mù màu? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 5829 B nh máu khó đông ngư i do gen đ t bi n l n a n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh. Gen A qui đ nh máu đông bình thư ng Phép lai t o ra con lai có các con gái đ u bình thư ng và t t c con trai đ u b nh máu khó đông là: Ch n m t đáp án dư i đây A. (b nh) (b nh) B. (bình thư ng) (bình thư ng) C. (b nh) (bình thư ng) D. (bình thư ng) (b nh) Đáp án là : (C) Bài : 5828 B nh máu khó đông ngư i do gen đ t bi n l n a n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh. Gen A qui đ nh máu đông bình thư ng Ki u gen và ki u hình c a b m là trư ng h p nào sau đây đ t t c con trai và con gái đ u có ki u hình máu đông bình thư ng? Ch n m t đáp án dư i đây
 11. A. (bình thư ng) (b nh) B. (bình thư ng) (b nh) C. (b nh) (bình thư ng) D. (bình thư ng) (bình thư ng) Đáp án là : (B) Bài : 5827 B nh máu khó đông ngư i do gen đ t bi n l n a n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh. Gen A qui đ nh máu đông bình thư ng T l ki u hình con s như th nào n u m có mang gen l n, ki u hình c a m bình thư ng còn b b máu khó đông? Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 con trai bình thư ng : 1 con trai b nh : 1 con gái bình thư ng : 1 con gái b nh B. 2 con trai bình thư ng : 2 con gái b nh C. 50% con gái bình thư ng : 50% con trai b nh D. T t c con trai và con gái đ u b nh Đáp án là : (A) Bài : 5826 B nh máu khó đông ngư i do gen đ t bi n l n a n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh. Gen A qui đ nh máu đông bình thư ng M mang ki u gen d h p, b có ki u hình bình thư ng. K t qu ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 75% b b nh : 25% bình thư ng B. 50% b b nh : 50% bình thư ng C. 100% bình thư ng D. 75% bình thư ng : 25% b b nh Đáp án là : (D) Bài : 5825 B nh máu khó đông ngư i do gen đ t bi n l n a n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh. Gen A qui đ nh máu đông bình thư ng Các ki u gen đ y đ bi u hi n máu đông bình thư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D.
 12. Đáp án là : (B) Bài : 5824 ngư i, b nh b ch t ng do gen l n n m trên nhi m s c th thư ng qui đ nh. B và m có ki u hình bình thư ng sinh ra đ a con b b ch t ng. N u b m mu n sinh thêm đ a con thì xác su t đ đ a tr sau b b ch t ng là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 6,25% B. 12,5% C. 25% D. 37,5% Đáp án là : (C) Bài : 5823 ngư i, b nh b ch t ng do gen l n n m trên nhi m s c th thư ng qui đ nh. B và m có ki u hình bình thư ng sinh ra đ a con b b ch t ng. Đ c đi m v ki u gen c a b m là trư ng h p nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u là th d h p B. Đ u là th đ ng h p C. M t ngư i đ ng h p l n, m t ngư i d h p D. M t ngư i d h p, m t ngư i đ ng h p tr i Đáp án là : (A) Bài : 5822 Vi c ng d ng di truy n h c vào y h c đã có tác d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giúp tìm hi u nguyên nhân gây ra các b nh di truy n B. D đoán kh năng xu t hi n các d t t các gia đình có phát sinh đ t bi n C. Đ t o ra bi n pháp ngăn ng a và ch a tr ph n nào m t s b nh, t t di truy n D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 5821 Vi c so sánh tr đ ng sinh cùng tr ng v i tr đ ng sinh khác tr ng có cùng môi trư ng s ng có tác d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giúp tr phát tri n tâm lí phù h p v i nhau
 13. B. T o cơ s đ qua đó b i dư ng cho s phát tri n th ch t c a tr C. Phát hi n các b nh di truy n c a tr đ có bi n pháp đi u tr D. Xác đ nh vai trò c a di truy n trong phát tri n tính tr ng Đáp án là : (D) Bài : 5820 Vi c nghiên c u, so sánh các tr đ ng sinh cùng tr ng trong môi trư ng gi ng nhau và trong môi trư ng khác nhau có tác d ng ch y u: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giúp phát hi n và đánh giá s phát tri n th ch t c a tr B. Phát hi n và h tr cho phát tri n tâm lí c a tr C. Cho phép phát hi n nh hư ng c a môi trư ng đ i v i ki u gen đ ng nh t D. C A, B, C đúng Đáp án là : (C) Bài : 5819 ngư i, th a 1 nhi m s c th m t trong các đôi 16 – 18 gây b nh, t t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Thân m, tay chân dài quá kh B. B ch c u ác tính C. Si đ n, teo cơ, vô sinh D. Ngón tr dài hơn ngón gi a, tai th p, hàm bé Đáp án là : (D) Bài : 5818 B nh, t t nào sau đây ngư i do đ t bi n gen phát sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. B ch t ng B. Ngón tay tr dài hơn ngón gi a C. S t môi D. Ung thư máu Đáp án là : (A) Bài : 5817 T t s t môi, th a ngón, ch t y u ngư i do d ng đ t bi n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. M t đo n nhi m s c th s 21 B. D b i 3 nhi m c p nhi m s c th 13 – 15
 14. C. D b i 3 nhi m c p s 21 D. D b i 1 nhi m c p gi i tính Đáp án là : (B) Bài : 5816 K t qu quan tr ng nh t thu đư c t phương pháp phân tích di truy n t bào là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Xác đ nh s lư ng nhi m s c th đ c trưng c a ngư i B. Xác đ nh s lư ng gen trong t bào C. Xác đ nh th i gian c a chu kì t bào D. Xác đ nh đư c nhi u b nh, t t di truy n liên quan đ n đ t bi n nhi m s c th Đáp án là : (D) Bài : 5815 Ngư i ta đã s d ng phương pháp nào sau đây đ phát hi n ra h i ch ng Claiphentơ ngư i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nghiên c u tr đ ng sinh B. Nghiên c u di truy n phân t C. Nghiên c u di truy n t bào D. Phân tích giao t Đáp án là : (C) Bài : 5814 Yêu c u c a phương pháp nghiên c u ph h là ph i kh o sát các cá th qua ít nh t: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2 th h B. 3 th h C. 5 th h D. 6 th h Đáp án là : (B) Bài : 5813 B nh do gen n m trên nhi m s c th gi i tính Y qui đ nh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Dính ngón tay th 2 và th 3 B. Tay có 6 ngón C. Mù màu D. Teo cơ Đáp án là : (A)
 15. Bài : 5812 B nh do gen n m trên nhi m s c th gi i tính X qui đ nh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B ch t ng B. B nh Đao C. B nh ung thư máu D. B nh máu khó đông Đáp án là : (D) Bài : 5811 B nh nào sau đây di truy n không có liên k t gi i tính Ch n m t đáp án dư i đây A. Mù màu B. Máu khó đông C. B ch t ng D. T t c các b nh nêu trên Đáp án là : (C) Bài : 5810 T t xu t hi n ngư i do gen đ t bi n l n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tay có 6 ngón B. Ngón tay ng n C. Câm đi c b m sinh D. Xương chi ng n Đáp án là : (C) Bài : 5809 B nh t t nào sau đây ngư i do gen đ t bi n tr i t o ra? Ch n m t đáp án dư i đây A. H ng c u có d ng lư i li m B. Mù màu C. Đi c di truy n D. B ch t ng Đáp án là : (A) Bài : 5808
 16. Tính tr ng nào ngư i sau đây là tính tr ng l n Ch n m t đáp án dư i đây A. Môi dày B. Lông mi ng n C. Mũi con D. C 3 lo i tính tr ng nêu trên Đáp án là : (B) Bài : 5807 Tính tr ng nào sau đây ngư i là tính tr ng tr i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Da đen B. Tóc th ng C. Lông mi ng n D. Mũi th ng Đáp án là : (A) Bài : 5806 Hi n nay, ngư i ta đã xác đ nh đư c đ c đi m di truy n c a m t s tính tr ng (tính tr i, tính l n, tình tr ng liên k t gi i tính, tính tr ng do gen trên nhi m s c th thư ng…), các k t qu trên ch y u nh phương pháp nghiên c u nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nghiên c u ph h B. Nghiên c u tr đ ng sinh C. Nghiên c u t bào D. Nghiên c u di truy n phân t Đáp án là : (A) Bài : 5805 Nh ng khó khăn trong vi c nghiên c u di truy n ngư i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngư i sinh s n ch m và đ ít con B. Các quan ni m xã h i v đ o đ c C. B nhi m s c th ngư i có s lư ng l n, kích thư c nh và ít sai khác nhau v hình d ng, kích thư c D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D)
 17. Bài : 5804 Trong các ho t đ ng sau đây, ho t đ ng nào là m t phương pháp nghiên c u di truy n ngư i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Gây đ t bi n nhân t o B. Nghiên c u tr đ ng sinh C. Quan sát giao t D. Theo dõi thư ng bi n Đáp án là : (B) Bài : 5803 Có m t nhóm t bào sinh d c chín c a chu t (2n = 40) phân bào. Có t ng s 280 nhi m s c th kép đ u x p trên m t ph ng xích đ o c a thoi vô s c, trong đó s x p thành 2 hàng nhi u hơn s x p thành 1 hàng là 120 chi c. S t bào có nhi m s c th kép x p 2 hàng trên thoi vô s c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 15 t bào B. 12 t bào C. 10 t bào D. 5 t bào Đáp án là : (D) Bài : 5802 Có m t nhóm t bào sinh d c chín c a chu t (2n = 40) phân bào. Có t ng s 280 nhi m s c th kép đ u x p trên m t ph ng xích đ o c a thoi vô s c, trong đó s x p thành 2 hàng nhi u hơn s x p thành 1 hàng là 120 chi c. S t bào có nhi m s c th kép x p 1 hàng trên thoi vô s c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 4 t bào B. 6 t bào C. 8 t bào D. 10 t bào Đáp án là : (A) Bài : 5801 Có m t nhóm t bào sinh d c chín c a chu t (2n = 40) phân bào. Có t ng s 280 nhi m s c th kép đ u x p trên m t ph ng xích đ o c a thoi vô s c, trong đó s x p thành 2 hàng nhi u hơn s x p thành 1 hàng là 120 chi c. Các t bào đang phân bào kì nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây
 18. A. Kì sau I và kì sau II B. Kì gi a I và kì gi a II C. Kì trư c I và kì gi a I D. Kì sau I và kì gi a II Đáp án là : (B) Bài : 5800 Trong quá trình nguyên phân c a m t h p t ngư i, vào m t giai đo n c a quá trình ngư i ta th y trong t bào có t ng s 92 nhi m s c th . H p t đang nguyên phân kì nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Kì đ u ho c kì sau B. Kì gi a ho c kì cu i C. Kì sau ho c kì cu i (lúc t bào ch t chưa phân chia) D. Kì cu i (sau khi t bào ch t phân chia) Đáp án là : (C) Bài : 5799 Th có 2n = 44. Trong quá trình gi m phân c a m t t bào sinh d c chín ngư i ta th y vào m t giai đo n c a quá trình, có 2 t bào mang t ng s 44 nhi m s c th kép. Ch c ch n t bào không kì nào trong các kì sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Kì sau II B. Kì gi a II C. Kì đ u II D. Kì cu i I (sau khi t bào ch t đã phân chia). Đáp án là : (A) Bài : 5798 Sau 3 l n nguyên phân c a m t t bào sinh d c sơ khai đ c, các t bào con t o ra có ch a t ng s 64 nhi m s c th tr ng thái chưa nhân đôi. Các t bào con t o ra gi m phân. Trên m i c p nhi m s c th thư ng c a m i t bào nói trên ch a m t c p gen d h p, c p nhi m s c th gi i tính ch a 1 gen trên X và Y không mang gen. S h p t đư c t o thành n u các giao t đ c đư c t o ra tham gia th tinh v i hi u su t b ng 6,25% là bao nhiêu? Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 h p t B. 2 h p t C. 3 h p t D. 4 h p t Đáp án là : (B)
 19. Bài : 5797 Sau 3 l n nguyên phân c a m t t bào sinh d c sơ khai đ c, các t bào con t o ra có ch a t ng s 64 nhi m s c th tr ng thái chưa nhân đôi. Các t bào con t o ra gi m phân. Trên m i c p nhi m s c th thư ng c a m i t bào nói trên ch a m t c p gen d h p, c p nhi m s c th gi i tính ch a 1 gen trên X và Y không mang gen. Ki u gen c a m i t bào sinh giao t đ c có th là trư ng h p nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBbDdXEY ho c AaBbDdXeY B. AaBbDdXEY ho c AaBbDdXEXe C. AaBbDdXeY ho c AaBbDdXeXe D. AaBbDdXeY ho c AaBbDdXEXE Đáp án là : (A) Bài : 5796 Sau 3 l n nguyên phân c a m t t bào sinh d c sơ khai đ c, các t bào con t o ra có ch a t ng s 64 nhi m s c th tr ng thái chưa nhân đôi. Các t bào con t o ra gi m phân. Trên m i c p nhi m s c th thư ng c a m i t bào nói trên ch a m t c p gen d h p, c p nhi m s c th gi i tính ch a 1 gen trên X và Y không mang gen. T ng s giao t đ c đư c t o ra t quá trình trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 64 giao t B. 56 giao t C. 48 giao t D. 32 giao t Đáp án là : (D) Bài : 5795 Sau 3 l n nguyên phân c a m t t bào sinh d c sơ khai đ c, các t bào con t o ra có ch a t ng s 64 nhi m s c th tr ng thái chưa nhân đôi. Các t bào con t o ra gi m phân. Trên m i c p nhi m s c th thư ng c a m i t bào nói trên ch a m t c p gen d h p, c p nhi m s c th gi i tính ch a 1 gen trên X và Y không mang gen. S nhi m s c th gi i tính có trong các t bào con t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 48 nhi m s c th B. 32 nhi m s c th C. 24 nhi m s c th D. 16 nhi m s c th Đáp án là : (D)
 20. Bài : 5794 Sau 3 l n nguyên phân c a m t t bào sinh d c sơ khai đ c, các t bào con t o ra có ch a t ng s 64 nhi m s c th tr ng thái chưa nhân đôi. Các t bào con t o ra gi m phân. Trên m i c p nhi m s c th thư ng c a m i t bào nói trên ch a m t c p gen d h p, c p nhi m s c th gi i tính ch a 1 gen trên X và Y không mang gen. S nhi m s c th thư ng mà môi trư ng đã cung c p cho t bào sơ khai đ c nguyên phân là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 56 nhi m s c th B. 52 nhi m s c th C. 42 nhi m s c th D. 36 nhi m s c th Đáp án là : (C) Bài : 5793 Sau 3 l n nguyên phân c a m t t bào sinh d c sơ khai đ c, các t bào con t o ra có ch a t ng s 64 nhi m s c th tr ng thái chưa nhân đôi. Các t bào con t o ra gi m phân. Trên m i c p nhi m s c th thư ng c a m i t bào nói trên ch a m t c p gen d h p, c p nhi m s c th gi i tính ch a 1 gen trên X và Y không mang gen. Tên c a loài nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ru i gi m B. Cà chua C. Lúa nư c D. C c i Đáp án là : (A) Bài : 5792 Trong t bào sinh giao t cái c a ru i gi m (2n = 8), trên m i c p nhi m s c th xét m t c p gen d h p. S lo i tr ng mà t bào nói trên gi m phân có th t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 8 lo i B. 16 lo i C. 32 lo i D. 64 lo i Đáp án là : (B) Bài : 5791