Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Sinh h c Câu 1 D ng vư n ngư i hoá th ch c nh t: A) Ôxtralôpitec B) Parapitec C) Đriôpitec D) Crômanhôn Đáp án B Câu 2 D ng vư n ngư i hoá th ch cu i cùng là: A) Ôxtralôpitec B) Đriôpitec C) Parapitec D) Crômanhôn Đáp án A Câu 3 D ng ngư i hoá th ch c nh t s ng th i kì A) Cu i k Giura B) Đ u k ph n tr ng C) Gi a k th ba D) Đ u k th tư Đáp án C Câu 4 Hoá th ch c a Ôxtralôpitec đư c phát hi n đ u tiên : A) Châu Úc B) Nam Phi C) Java(Inđônêxia) D) B c kinh(Trung Qu c) Đáp án B Câu 5 D ng v on ngư i hoá th ch c nh t s ng cách đây kho ng A) 80 v n đ n 1 tri u năm B) Kho ng 5 đ n 10 tri u năm
 2. C) Kho ng 30 tri u năm D) 5 đ n 20 v n năm Đáp án C Câu 6 Đ c đi m c a Ôxatralôpitec A) To b ng con mèo, mũi h p, có đuôi, m t ng n, h p s khá l n, bi t s d ng chi trư c vào nhi u ho t đ ng như c m n m th c ăn, bóc v qu B) Đi b ng hai chân sau, mình hơi khom v phía trư c, s ng gi a th o nguyên tr ng tr i, đã bi t s d ng cành cây, hòn đá, m nh xương thú đ t v và t n công C) Trán th p và vát v phía sau, g trên h c m t còn nhô cao, xương hàm thô, chưa có l c m. Xương đùi th ng ch ng t đã đi th ng ngư i. Tay, chân đã c u t o g n gi ng ngư i hơn c b não. Đã bi t ch t o công c lao đ ng b ng đá D) Có t m vóc trung bình, đi th ng, xương hàm đã g n gi ng v i ngư i, m t s có l i c m. Công c lao đ ng khá phong phú Đáp án B Câu 7 Trình t xu t hi n các d ng vư n ngư i hoá th ch nào dư i đây là đúng A) Parapitec, Đriôpitec, Ôxtralôpitec,Prôpliôpitec B) Ôxtralôpitec, Đriôpitec, Parapitec, Prôpliôpitec C) Đriôpitec, Ôxtralôpitec, Prôpliôpitec, Parapitec D) Parapitec, Prôpliôpitec, Đriôpitec, Ôxtralôpitec Đáp án D Câu 8 Vư n và đư i ươi ngày nay phát sinh t đâu A) Ôxtralôpitec B) Parapitec C) Đriôpitec D) Khi hoá th ch nguyên thu Đáp án B Câu 9 Gôlila và tinh tinh ngày nay phát sinh t
 3. A) Ôxtralôpitec B) Parapitec C) Đriôpitec D) Prôpliôpitec Đáp án C Câu 10 D ng vư n ngư i hoá th ch Parapitec có đ c đi m A) Đi b ng 2 chân sau, mình hơi khom v phía trư c, s ng gi a th o nguyên tr ng tr i, đã bi t s d ng cành cây, hòn đá, m nh xương thú đ t v và t n công B) To b ng con mèo, mũi h p, có đuôi, m t ng n, h p s khá l n, bi t s d ng tri trư c vào nhi u ho t đ ng như c m n m th c ăn, bóc v qu C) Có t m vóc trung bình, đi th ng, xương hàm đã g n gi ng v i ngư i, m t s có l i c m. Công c lao đ ng khá phong phú D) Trán th p và vát v phía sau, g trên h m t còn nhô cao, xương hàm thô, chưa có l i c m. Xương đùi th ng ch ng t đã đi th ng ngư i. Tay, chân đã có c u t o g n gi ng ngư i hơn c b não. Đã bi t ch t o công c lao đ ng b ng đá Đáp án B Câu 11 M t nhánh con cháu c a Đriôpitec d n t i Gôrila và tinh tinh.M t nhánh khúc d n t i loài ngư i, qua m t d ng trung gian đã tuy t di t là……. A) Pitêcantôp B) Ôxtralôpitec C) Parapitec D) Prôpliôpitec Đáp án B Câu 12 D ng ngư i hoá th ch Ôxtralôpitec s ng th i kì A) Cu i k Giura B) Cu i k Th ba C) Gi a k Th 3
 4. D) Đ u k Th 4 Đáp án B Câu 13 D ng vư n ngư i hoá th ch Ôxtralôpitec s ng cách đây kho ng: A) Kho ng m t tri u năm B) Kho ng 5 tri u năm C) Kho ng 30 tri u năm D) 5-20 v n năm Đáp án C Câu 15 D ng ngư i t i c đ u tiên là A) Ôxtralôpitec B) Pitêcantrôp C) Xinantrôp D) Crômanhôn Đáp án B Câu 16 Hoá th ch ngư i t i c đ u tiên đư c phát hi n : A) Úc B) Nam Phi C) Java(Inđônêxia) D) B c Kinh Đáp án C Câu 17 D ng ngư i t i c Pitêcantrôp s ng cách đây kho ng A) Hơn 5 tri u năm B) Kho ng t 50-70 v n năm C) Kho ng 30 tri u năm D) 80v n đ n 1 tri u năm Đáp án D Câu 18 Đ c đi m h p s nào mô t dư i đây thu c v Pitêcantrôp A) Trán còn th p và vát, g trên h c m t nhô cao, xương hàm thô, chưa có l ic m
 5. B) Trán r ng và th ng, không còn g trên h c m t, hàm dư i có l i c m rõ C) Trán th p và vát, g trên h c m t đã m t, chưa có l i c m D) Trán r ng và th ng, g trên h c m t nhô cao, hàm dư i có l i c m rõ Đáp án A Câu19 S khác bi t gi a h p s c a 2 lo i ngư i t i c Pitêcantrôp và Xinantrôp là A) Xinantrôp không có l i c m B) Pitêcantrôp có g mày C) Trán Xinantrôp r ng và th ng D) Th tích h p s c a Pitêcantrôp bé hơn Đáp án D Câu 20 Ngư i Xinantrôp s ng cách đây: A) 80 v n đ n 1 tri u năm B) Kho ng 30 tri u năm C) T 5-20 v n năm D) T 50-70 v n năm Đáp án D Câu 21 Đ c đi m nào sau đây c a ngư i Pitêcantrôp là không đúng A) Tay và chân đã có c u t o g n gi ng ngư i hơn b não B) Đã bi t ch t o công c lao đ ng b ng đá C) Đã có dáng đi th ng D) Thu n tay ph i trong lao đ ng Đáp án D Câu 22 Đ c đi m nào dư i đây c a ngư i t i c Xinantrôp là đúng A) Đã bi t dùng l a thông th o B) Che thân b ng da thú C) Bi t gi l a D) S d ng nhi u công c tinh x o b ng đá, xương, s ng
 6. Đáp án C Câu 23 Hoá th ch c a pitêcantrôp đư c th y A) Châu Á B) Nam Phi C) Châu Á, Châu phi, Châu Âu D) Châu Phi, Châu Âu Đáp án C Câu 24 Mô t nào dư i đây v d nh ngư i t i c Xinantrôp là không đúng: A) Đã thu n tay ph i trong lao đ ng B) Bi t săn thú và dùng th t thú làm th c ăn C) B ngoài r t khác v i Pitêcantrôp D) Ph n não trái r ng hơn ph n não ph i 7mm Đáp án C Câu 25 Th tích h p s c a Pitêcantrôp: A) 500-600 cm3 B) 900-950 cm3 C) 850-1220 cm3 D) 1400 cm3 Đáp án B Câu 26 Chi u cao c a ngư i t i c Pinantrôp: A) 170 cm B) 120-140 cm C) 155-166 cm D) 180 cm Đáp án A Câu 27 H p s c a Xinantrôp gi ng Pitêcantrôp nh ng đi m sau: A) Trán th p,g lông mày cao,hàm to,răng thô,có l i c m B) Trán th p,g lông mày cao,hàm to,răng thô,chưa có l i c m C) Trán th p,không có g mày,hàm to răng thô,chưa có l i c m
 7. D) Trán r ng và th ng,g lông mày cao,hàm to răng thô,chưa có l i c m Đáp án B Câu 28 Dáng đi th ng đã xu t hi n t th i kỳ: A) Ngư i t i c Xinantrôp B) Ngư i c Nêandectan C) Ngư i t i c Pitêcantrôp D) Vư n ngư i hoá th ch Ôxtralopitec Đáp an C Câu 29 Vi c gi l a đã đư c th c hi n t th i kỳ: A) Ngư i t i c Xinantrôp B) Vư n ngư i hoá th ch Ôxtralôpitec C) Ngư i c Nêandectan D) Ngư i t i c Pitêcantrôp Đáp an A Câu30 Vi c bi t săn thú và dùg th t thúlàm th c ăn đã đư c th c hi n t th i kỳ: A) Ngư i c Nêandectan B) Ngư i t i c Pitêcantrôp C) Ngư i t i c Xinantrôp D) Vư n ngư i hoá th ch Ôxtralôpitêc Đáp án C Câu 31 Hi n tư ng thu n tay ph i trong lao đ ng đã xu t hi n t th i kỳ: A) Vư n ngư i hoá th ch Ôxtralôpitêc B) Ngư i c Nêandectan C) Ngư i t i c Pitêcantrôp D) Ngư i t i c Xinantrôp Đáp án D Câu 32 Loài ngư i đã b t đ u bi t ch t o công c lao đ ng b ng đá t th i kỳ: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp
 8. B) Vư n ngư i hoá th ch Ôxtralôpitec C) Ngư i c Nêandectan D) Ngư i t i c Xinantrôp Đáp án A Câu 33 D u hi u nào đã ch ng t Xinantrôp đã thu n tay ph i trong lao đ ng: A) Th tích h p s l n t 850-1220 cm3 B) Tìm th y nh ng đ dùng b ng đá,xương trong hang c a Xinantrôp C) Bi t gi l a,bi t săn thú và dùng th t thú làm th c ăn D) Ph n não trái r ng hơn ph n não ph i 7mm Đáp án D Câu 34 Hoá th ch đi n hình c a ngư i c Nêandectan đư c phát hi n đ u tiên : A) Đ c B) Pháp C) Inđônêxia D) Nam Phi Đáp án A Câu 35 Th tích h p s nào dư i đây là c a ngư i c Nêandectan: A) Kho ng 1400 cm3 B) Kho ng 1700 cm3 C) Kho ng 1200 cm3 D) Kho ng 500 cm3 Đáp án A Câu 36 Đ c đi m nào dư i đây không ph i c a ngư i c Nêandectan: A) Công c lao đ ng khá phong phú, đư c ch t đá silic B) S ng trong th i kỳ băng hà phát tri n C) Ti ng nói đã phát tri n D) Giao ti p ch y u b ng đi u b Đáp án C
 9. Câu 37 Vi c dùng l a thông th o đư c b t đ u t giai đo n: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp B) Ngư i c Nêandectan C) Ngư i hi n đ i Crômanhôn D) Ngư i t i c Xinantrôp Đáp án B Câu 38 Ngư i Nêandectan s ng cách đây: A) 8 v n đ n 1 tri u năm B) T 5-70 v n C) Kho ng 3 tri u năm D) T 5-2 v n năm Đáp án D Câu 39 Chi u cao c a ngư i c Nêandectan: A) 170 cm B) 120-140 cm C) 155-166 cm D) 180 cm Đáp án C Câu 40 Hoá th ch c a ngư i c Nêandectan đư c phat hi n : A) Châu Âu, Châu Á và Châu Phi B) Châu Âu C) Châu Âu và Châu Phi D) Châu Âu và Châu Á Đáp án A Câu 41 Vi c ch t o đư c công c lao đ ng khá phong phú, đư c ch t o ch y ư t các m nh đá silic đư c th y giai đo n: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp B) Ngư i c Nêandectan C) Ngư i hi n đ i Crômanhôn
 10. D) Ngư i t i c Xinantrôp Đáp án B Câu 42 Loài ngư i b t đ u s ng thành t ng đàn ch y u trong các hang đá t giai đo n: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp B) Ngư i t i c Xinantrôp C) Ngư i c Nêandectan D) Ngư i hi n đ i Crômanhôn Đáp án C Câu 43 Loài ngư i b t đ u săn b t đư c c nh ng đ ng v t l n t giai đo n: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp B) Ngư i t i c Xinantrôp C) Ngư i c Nêandectan D) Ngư i hi n đ i Crômanhôn Đáp án C Câu 44 Trong quá trình phát sinh loài ngư i l i c m b t đ u xu t hi n vào giai đo n: A) Ngư i c Nêandectan B) Ngư i hi n đ i Crômanhôn C) Ngư i t i c Pitêcantrôp D) Ngư i t i c Xinantrôp Đáp án A Câu 45 Trong quá trìng phát sinh loài ngư i, vi c s d ng da thú đ che thân đã xu t hi n vào giai đo n: A) Ngư i t i c Xinantrôp B) Ngư i hi n đ i Crômanhôn C) Ngư i t i c Pitêncantrôp D) Ngư i c Neandectan
 11. Đáp án D Câu 46 Trong quá trình phát sinh loài ngư i, vi c phân công lao đ ng đã xu t hi n vào giai đo n: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp B) Ngư i c Nêandectan C) Ngư i t i c Xinantrôp D) Ngư i hi n đ i Crômanhôn Đáp án B Câu 47 Ngư i hi n đ i Crômanhôn s ng cách đây : A) 50-70 v n năm B) 5-2 v n năm C) 1 v n năm D) 3-5 v n năm Đáp án D Câu 48 Ngư i hi n đ i Crômanhôn có chi u cao: A) 170 cm B) 120-140 cm C) 155-166 cm D) 180 cm Đáp án D Câu 49 Th tích h p s nào dư i đây là c a gư i hi n đ i Crômanhôn: A) Kho ng 1400 cm3 B) Kho ng 1700 cm3 C) Kho ng 120 cm D) Kho ng 500 cm Đáp án B Câu 50 Hoá th ch c a ngư i hi n đ i Crômanhôn đư c phát hi n : A) Châu Âu, Châu Á và Châu Phi B) Châu Âu
 12. C) Châu Âu và Châu Phi D) Châu Âu và Châu Á Đáp án D Câu 51 H p s c a ngư i Nêandectan khác Crômanhôn nh ng đi m sau: A) Trán th p, không có g mày,có l i c m B) Trán th p, g lông mày cao, hàm to, đã có l i c m C) Trán r ng và th ng, không có g mày, hàm dư i có l i c m D) Trán r ng và th ng, g lông mày cao, hàm dư i có l i c m Đáp án C Câu 52 D u hi u nào ch ng t ti ng nói đã phát tri n ngư i hi n đ i Crômanhôn A) Hàm dư i có l i c m B) H p s có th tích l n 1700 cm3 C) Lao đ ng đã phát tri n m c đ cao D) Trán r ng và th ng, không có g mày Đáp án A Câu 53 T i sao răng c a ngư i hi n đ i Crômanhôn to kho và mòn nhi u: A) Chưa bi t dùng l a B) Do chưa có công c đ ch bi n th c ăn C) Do dùng th t thú làm th c ăn D) Do ăn th c ăn r n và chưa ch bi n Đáp án D Câu 54 Ngư i hoá th ch nào đã k t thúc th i đ i đ đá cũ: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp B) Ngư i t i c Xinantrôp C) Ngư i c Nêandectan D) Ngư i hi n đ i Crômanhôn Đáp án D
 13. Câu 55 Giai đo n ngư i hoá th ch nào đã đánh d u cho vi c chuy n t giai đo n ti n hoá sinh h c sang giai đo n ti n hoá xã h i: A) Ngư i t i c Pitêcantrôp B) Ngư i hi n đ i Crômanhôn C) Ngư i t i c Xinantrôp D) Ngư i c Nêandectan Đáp án B Câu 56 Đ c đi m nào dư i đây không thu c v ngư i hi n đ i Crômanhôn: A) Hàm dư i có l i c m rõ B) Không còn g mày C) Trán còn th p và vát D) Đã ch t o và s d ng nhi u công c tinh x o Đáp án C Câu 57 Vi c chuy n t giai đo n ti n hoá sinh h c sang ti n hoá xã h i b t đ u t giai đo n A) Ngư i Nêandectan B) Ngư i Crômanhôn C) Ngư i Xinantrôp D) Ngư i Pitêcantrôp Đáp án B Câu 58 Quan h n th t c đư c thay th b ng ch đ c ng s n nguyên thu vào th i đ i: A) Đ đ ng, đ s t B) Đ đá gi a C) Đ đá cũ D) Đ đá m i Đáp án B Câu 59 Nh ng m m m ng quan ni m tôn giáo xu t hi n vào giai đo n A) Ngư i Pitêcantrôp
 14. B) Ngư i Nêandectan C) Ngư i Crômanhôn D) Ngư i Xinantrôp Đáp án C Câu 60 Các tranh v mô t quá trình s n xu t th y trong các hang đ ng xu t hi n vào giai đo n: A) Ngư i Pitêcantrôp B) Ngư i Nêandectan C) Ngư i Xinantrôp D) Ngư i Crômanhôn Đáp án D Câu 61 N i dung nào dư i đây v quá trình phát sinh loài ngư i là không đúng: A) Quá trình chuy n bi n t vư n thành ngư i đã di n ra trên m t lãnh th tương đ i r ng t Châu Phi, Châu Âu đ n t n Châu Á B) Các nhà khoa h c x p ngư i Crômanhôn và ngư i ngày nay vào m t loài ngư i m i C) Ngư i Crômanhôn đã chuy n t giai đo n ti n hoá sinh h c sang giai đo n ti n hoá xã h i D) Ngư i Crômanhôn đã k t thúc th i đ i đ đá gi a Đáp án D Câu 62 S khác bi t gi a ngư i Pitêcantrôp Xinantrôp th hi n đ c đi m nào dư i đây: A) Ngư i Xinantrôp đã bi t gi l a B) Ngư i Pitêcantrôp chưa bi t ch t o công c lao đ ng C) Ngư i Pitêcantrôp chưa đi th ng ngư i D) Ngư i Xinantrôp đã có l i c m Đáp án A
 15. Câu 63 S gi ng nhau gi a ngư i Pitêcantrôp va Xinantrôp th hi n đ c đi m nào dư i đây: A) Đã đi th ng ngư i B) Đã bi t ch t o công c lao đ ng C) Trán th p, g lông mày cao, hàm to, răng thô, chưa có l i c m D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 64 S khác bi t gi a ngư i Nêandectan và Crômanhôn th hi n đ c đi m nào dư i đây: A) Ngư i Crômanhôn đã ch t o và s d ng nhi u công c lao đ ng tinh x o B) Ngư i Crômanhôn có trán r ng và th ng, không có g mày, hàm dư i có l i c m rõ C) th i kỳ ngư i Crômanhôn b t đ u xu t hi n nh ng m m m ng quan ni m tôn giáo D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 65 S khác bi t gi a ngư i Nêandectan và Crômanhôn th hi n : A) Chi u cao và th tích h p s B) Hình d ng h p s C) Dáng đi D) A và B đ u đúng Đáp án -D Câu 66 D ng cách li nào là đi u ki n c n thi t đ các nhóm cáth đã phân hoá tích lu các đ t bi n m i theo các hư ng khác nhau d n đ n s sai khác ngày càng l n trong ki u gen: A Cách li đ a lý B Cách li sinh thái C Cách li sinh s n và sinh thái
 16. D Cách li di truy n và cách li sinh s n Đáp Án A Câu 67 D ng cách li nào đánh d u s hình thành loài m i: A Cách li sinh s n và Cách li di truy n B Cách li đ a lý và Cách li sinh thái C Cách li di truy n D A và B đúng Đáp Án -D Câu 68 S phân li tính tr ng trong ti n hoá đư c thúc đ y b i quá trình: A Tích lu các đ t bi n B S ch n l c t nhiên di n ra theo nh ng khuynh hư ng khác nhau C Các cơ ch cách ly D S hình thành các đ c đi m thích nghi Đáp Án C Câu 69 Mô t nào dư i đây là không đúng v vai trò c a s cách ly trong quá trình ti n hoá: A S cách li ngăn ng a s giao ph i t do, do đó làm c ng c và tăng cư ng phân hoá ki u gen trong qu n th g c B Có 4 hình th c cách li là: cách li đ a lí, cách li sinh thái, cách li sinh s n và cách li di truy n C Cách li sinh s n là đi u ki n c n thi t đ các nhóm cá th đã phân hoá tích lu các đ t bi n theo hư ng khác nhau D Cách li đ a lý và cách li sinh thái kéo dài s d n đ n cách li sinh s n và cách li di truy n, đánh d u s xu t hieejn c a loài m i Đáp Án C Câu 70 Hình th c cách li nào x y ra do s sai khác trong b NST, trong ki u gen mà s th tinh không có k t qu ho c h p t không có kh năng s ng, ho c lai s ng đư c nhưng không có kh năng sinh s n; A Cách li sinh s n
 17. B Cách li sinh thái C Cách li di truy n D Cách li đ a lí Đáp Án C Câu 71 Hình th c cách li nào x y ra do s sai khác trong đ c đi m c a cơ quan sinh s n ho c t p tính ho t đ ng sinh d c mà các th h thu c các nhóm, các qu n th khác nhau không giao ph i v i nhau đư c A Cách li sinh thái B Cách li sinh s n C Cách li di truy n D Cách li đ a lý Đáp Án B Câu 72 Hình th c cách li nào x y ra gi a các nhóm cá th trong qu n th ho c gi a các qu n th trong loài s ng trong cùng m t khu v c đ a lý và thích ng v i nh ng đi u ki n sinh thái khác A Cách li sinh s n B Cách li sinh thái C Cách li di truy n D Cách li đ a lý Đáp Án B Câu 73 Nh ng loài ít di đ ng ho c không có kh năng di đ ng d ch u nh hư ng c a hình th c cách li nào? A Cách li sinh s n B Cách li sinh thái C Cách li di truy n D Cách li đ a lý Đáp Án D
nguon tai.lieu . vn