Xem mẫu

 1. Tr c nghi m sinh Đ i h c_Phân ban 1 Đi m : 1 Đi n thu t ng cho phù h p vào câu sau đây: "Loài m i không xu t hi n v i m t … (I)... mà thư ng là có s tích lu m t…(II)..., loài m i không xu t hi n v i … (III)... duy nh t mà ph i là … (IV)... hay...(V)... t n t i và phát tri n như là m t khâu trong h sinh thái, đ ng v ng qua th i gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên". a. t h p nhi u đ t bi n b. đ t bi n c. m t qu n th d. m t nhóm qu n th e. m t cá th T h p đáp án ch n đúng là: Ch n m t câu tr l i A. Ia, IIb, IIIc, IVd, Ve. B. Ib, IIa, IIIe, IVd, Vc. C. Ib, IIa, IIIc, IVd, Ve. D. Ib, IIa, IIIe, IVc, Vd. 2 Đi m : 1 Trong m t qu n th t ph i, t l ki u gen th h xu t phát (P) là 100% Aa thì t l ki u gen Aa th h th 3 (F3) là: Ch n m t câu tr l i A. 75%
 2. B. 50% C. 25% D. 12,5% E. 6,25% 3 Đi m : 1 Nguyên nhân c a hi n tư ng thoái hóa gi ng là do: Ch n m t câu tr l i A. Qua các th h t th ph n t l d h p gi m d n, t l đ ng h p tăng d n trong đó có các gen l n có h i đư c bi u hi n. B. Qua các th h giao ph i c n huy t t l d h p gi m d n, t l đ ng h p tăng d n trong đó có các gen l n có h i đư c bi u hi n. C. Qua các th h t th ph n và giao ph i c n huy t t l đ ng h p gi m d n, t l d h p tăng d n. D. A và B. E. A, B và C. 4 Đi m : 1 Trong phương th c hình thành loài b ng con đư ng đ a lí, nhân t nào sau đây là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n đ i trên cơ th sinh v t? Ch n m t câu tr l i A. S thay đ i đi u ki n đ a lí. B. S cách li đ a lí. C. Quá trình giao ph i.
 3. D. Quá trình đ t bi n. E. Quá trình ch n l c t nhiên. 5 Đi m : 1 Ch n l c cá th ch áp d ng trong ph m vi: Ch n m t câu tr l i A. Nh ng tính tr ng có h s di truy n th p. B. Dòng t th ph n ch n l c cá th m t l n. C. Đ i v i cây giao ph n ch n l c cá th nhi u l n. D. C A, B và C đ u đúng. 6 Đi m : 1 Đ phân bi t s di truy n c a m t tính tr ng nào đó do gen n m trên NST thư ng hay trên NST gi i tính quy đ nh ngư i ta s d ng phương pháp: Ch n m t câu tr l i A. Lai phân tích. B. Lai thu n ngh ch. C. Gây đ t bi n. D. Lai t bào. E. T th ph n. 7 Đi m : 1 H i ch ng Đao ngư i có nh ng bi u hi n cơ b n là:
 4. Ch n m t câu tr l i A. C ng n, gáy r ng và d t. B. Khe m t x ch, lư i dày và dài. C. Cơ th phát tri n ch m, si đ n và thư ng vô sinh. D. T t c các bi u hi n trên. 8 Đi m : 1 M t nhi m s c th ban đ u có trình t s p x p các gen như sau: ABCDEFGH. Đ t bi n làm cho các gen trên NST đó có trình t thay đ i là: ABEDCFGH. Đ t bi n trên là d ng đ t bi n: Ch n m t câu tr l i A. M t đo n. B. Chuy n đo n. C. Đ o đo n. D. L p đo n. 9 Đi m : 1 Nh ng tính ch t v s lư ng và thành ph n loài trong qu n xã đư c đ c p t i Ch n m t câu tr l i A. Đ đa d ng, qu n th ưu th , qu n th đ c trưng B. Đ đa d ng, đ nhi u, đ thư ng g p, loài ưu th , loài đ c trưng. C. Loài ưu th , loài đ c trưng, đ nhi u D. Đ thư ng g p, loài ưu th , loài đ c trưng
 5. 10 Đi m : 1 Tính ch t c a đ t bi n gen là: Ch n m t câu tr l i A. Xu t hi n đ ng lo t, có đ nh hư ng. B. Xu t hi n cá bi t, ng u nhiên, vô hư ng. C. Thư ng làm bi n đ i ki u hình. D. Có l i, có h i, trung tính. 11 Đi m : 1 Cơ ch hình thành đ c đi m thích nghi ki u hình là: Ch n m t câu tr l i A. Bi n d , di truy n, ch n l c t nhiên. B. Quá trìng đ t bi n, quá trình giao ph i, quá trình ch n l c t nhiên. C. nh hư ng tr c ti p c a môi trư ng khác nhau. D. S ph n ng c a cùng m t ki u gen trư c môi trư ng khác nhau. E. Tác d ng đa hi u c a gen. 12 Đi m : 1 Ch t cônsixin thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n th đa b i th c v t, do nó có kh năng: Ch n m t câu tr l i A. Tăng cư ng quá trình sinh t ng h p ch t h u cơ. B. Kích thích cơ quan sinh dư ng phát tri n. C. Tăng cư ng s trao đ i ch t t bào.
 6. D. C n tr s hình thành thoi vô s c làm cho nhi m s c th không th phân ly. E. Gây ra đ t bi n gen. 13 Đi m : 1 Gi s trong m t qu n th đ ng v t giao ph i (không có ch n l c và đ t bi n), t n s tương đ i c a 2 alen A = 0,8 ; a = 0,2. T l cá th có ki u gen đ ng h p l n (aa) trong qu n th là: Ch n m t câu tr l i A. 0,7 B. 0,32 C. 0,64 D. 0,8 E. 0,04 14 Đi m : 1 D ng cách li nào làm cho h gen m c a qu n th tr thành h gen kín c a loài m i: Ch n m t câu tr l i A. Cách li đ a lí B. Cách li sinh thái C. Cách li di truy n D. Cách li sinh s n E. T t c đ u đúng
 7. 15 Đi m : 1 Nh ng đi m gi ng nhau gi a ngư i và vư n ngư i ch ng t ngư i và vư n ngư i Ch n m t câu tr l i A. Có quan h thân thu c r t g n gũi B. Ti n hoá theo cùng m t hư ng C. Ti n hoá theo hai hư ng khác nhau D. Vư n ngư i là t tiên c a loài ngư i 16 Đi m : 1 Trong ch n gi ng v t nuôi ngư i ta ti n hành: Ch n m t câu tr l i A. Dùng m t gi ng cao s n đ c i ti n m t gi ng có năng su t th p. B. Dùng nh ng con đ c t t nh t c a gi ng ngo i cho ph i v i nh ng con cái t t nh t c a đ a phương. C. Dùng nh ng con cái t t nh t c a gi ng ngo i cho ph i v i nh ng con đ c t t nh t c a đ a phương. D. A và B. E. A và C. 17 Đi m : 1 Trong các tính tr ng sau đây ngư i, tính tr ng tr i là: Ch n m t câu tr l i A. Da đen, tóc quăn, môi dày, lông mi dài.
 8. B. Da tr ng, tóc th ng, môi m ng. C. Mù màu, máu khó đông D. B ch t ng, câm đi c b m sinh. E. Lông mi ng n, môi m ng. 18 Đi m : 1 Quá trình giao ph i có vai trò gì trong ti n hóa nh ? Ch n m t câu tr l i A. Phát tán đ t bi n trong qu n th . B. T o bi n d t h p có ti m năng thích nghi v i các đi u ki n s ng m i. C. Trung hoà tính có h i c a đ t bi n. D. Duy trì n đ nh thành ph n ki u gen c a qu n th . E. T t c đ u đúng. 19 Đi m : 1 Các cơ th lai xa thư ng b t th là vì: Ch n m t câu tr l i A. B NST c a 2 loài tương đ i gi ng nhau v s lư ng, hình d ng NST. B. B NST c a 2 loài khác nhau v s lư ng, hình d ng, c u trúc NST. C. H t ph n loài này không n y m m trên vòi nh y loài khác. D. Đ ng v t khác loài thư ng không giao ph i do chu kì sinh s n khác nhau. E. C và D. 20
 9. Đi m : 1 V m t di truy n h c phương pháp lai c i ti n gi ng s d n đ n: Ch n m t câu tr l i A. Ban đ u làm tăng t l đ ng h p, sau đó tăng d n t l d h p. B. Ban đ u làm tăng t l d h p, sau đó tăng d n t l đ ng h p. C. Không làm thay đ i ki u gen. D. Ban đ u làm gi m t l đ ng h p, sau đó gi m d n t l d h p. E. Ban đ u làm gi m t l d h p, sau đó tăng d n t l đ ng h p. 21 Đi m : 1 C d i thư ng m c l n v i lúa trên cánh đ ng làm cho năng su t lúa b gi m đi. Quan h gi a c d i và lúa là m i quan h Ch n m t câu tr l i A. C ng sinh B. Ký sinh C. C nh tranh khác loài D. H i sinh 22 Đi m : 1 Kh ng ch sinh h c là hi n tư ng Ch n m t câu tr l i A. S lư ng cá th c a qu n th này b s lư ng cá th c a qu n th khác kìm hãm B. S lư ng cá th c a các qu n th thay đ i do s c b t thư ng C. S lư ng cá th c a các qu n th thay đ i theo chu kỳ mùa
 10. D. Đ m b o s t n t i c a loài trong qu n xã 23 Đi m : 1 Đi u nào sau đây SAI đ i v i ch n l c hàng lo t: Ch n m t câu tr l i A. V i cây t th ph n, ch n l c hàng lo t 1 l n. B. V i cây giao ph n, ch n l c hàng lo t nhi u l n. C. Áp d ng đ i v i cây có h s di truy n th p. D. Đơn gi n, d làm, ít t n kém. 24 Đi m : 1 Nhi m v nào sau đây không ph i là nhi m v c a sinh h c Ch n m t câu tr l i A. Tìm hi u các ho t đ ng c a cơ th s ng B. Tìm hi u đ c đi m c a gi i vô cơ C. Gi i thích cơ ch c a các quá trình di n ra trong các t ch c s ng. D. Gi i thích b n ch t c a các hi n tư ng s ng 25 Đi m : 1 Th c v t và đ ng v t có t l giao t mang đ t bi n khá l n, vì: Ch n m t câu tr l i A. S lư ng gen trong t bào th p nên t l gen đ t bi n l n. B. S lư ng gen trong t bào r t l n nên s gen đ t bi n trong m i t bào là
 11. không nh . C. S lư ng giao t t o ra khá l n nên có nhi u giao t đ t bi n. D. S lư ng giao t mang đ t bi n bao gi cũng b ng s gen mang đ t bi n. 26 Đi m : 1 Nh n đ nh dư i đây không ph i là khó khăn c a vi c nghiên c u di truy n ngư i là: Ch n m t câu tr l i A. Ngư i sinh s n ch m, đ ít con. B. S lư ng NST nhi u, nh , ít sai khác v hình d ng, kích thư c. C. S lư ng ngư i trong m t qu n th ít. D. Vì lí do xã h i không th áp d ng phương pháp lai hay gây đ t bi n đ nghiên c u như đ i v i đ ng v t và th c v t. 27 Đi m : 1 Vai trò c a ch n l c nhân t o là: Ch n m t câu tr l i A. Là nhân t qui đ nh chi u hư ng bi n đ i c a các gi ng v t nuôi và cây tr ng. B. Là nhân t qui đ nh t c đ bi n đ i c a các gi ng v t nuôi và cây tr ng. C. Gi i thích vì sao m i gi ng v t nuôi hay cây tr ng đ u thích nghi cao đ v i m t nhu c u xác đ nh c a con ngư i. D. C A, B và C đ u đúng. 28
 12. Đi m : 1 Đ s d ng ưu th lai đ ng th i t o ra các gi ng m i ngư i ta có th s d ng phương pháp lai: Ch n m t câu tr l i A. Khác loài. B. Khác dòng. C. Khác th . D. A và B. E. A, B và C. 29 Đi m : 1 Trong các đ c trưng cơ b n c a qu n th sinh v t thì đ c trưng nào là quan tr ng nh t Ch n m t câu tr l i A. T l gi i tính B. Thành ph n nhóm tu i C. M t đ D. T l sinh s n - t l t vong 30 Đi m : 1 Ngư i đ u tiên đ t n n móng v ng ch c cho h c thuy t ti n hoá là: Ch n m t câu tr l i A. Menđen. B. Kimura.
 13. C. Lamac. D. Đacuyn. 31 Đi m : 1 Cơ s t bào h c c a hi n tư ng liên k t gen là: Ch n m t câu tr l i A. S phân li đ c l p và t h p t do c a các gen. B. S trao đ i đo n NST d n đ n hoán v gen. C. Các gen n m trên cùng 1 NST phân li cùng nhau hình thành nhóm gen liên k t. D. Các gen trên cùng m t NST phân li cùng nhau trong gi m phân t o giao t và s k t h p c a các giao t trong th tinh. E. S ti p h p quá ch t c a NST trong gi m phân. 32 Đi m : 1 Các lo i đ t bi n gen bao g m: Ch n m t câu tr l i A. Thêm m t ho c vài c p bazơ. B. M t m t ho c vài c p bazơ. C. Thay th m t ho c vài c p bazơ. D. Đ o v trí m t ho c vài c p bazơ. E. C A, B, C, D. 33 Đi m : 1
 14. Trong thuy t ti n hoá t ng h p, ti n hoá l n (ti n hoá vĩ mô) là quá trình hình thành các nhóm phân lo i … như ….. 1. Trên loài. 4. Chi, h , b , l p, ngành. 2. Dư i loài. 5. Gi ng, th . 3. Gi i. Câu tr l i đúng c n đi n l n lư t vào ch tr ng là: Ch n m t câu tr l i A. 1, 4. B. 1, 5. C. 2, 3. D. 2, 4. E. 1, 5. 34 Đi m : 1 Căn c đ phân bi t đ t bi n thành đ t bi n t nhiên - đ t bi n nhân t o là: Ch n m t câu tr l i A. S bi u hi n c a đ t bi n có l i hay có h i B. Ngu n g c gây ra các nguyên nhân gây đ t bi n. C. Tác nhân gây ra đ t bi n. D. M c đ đ t bi n cao hay th p. 35 Đi m : 1 Ngu n nguyên li u sơ c p cho quá trình ch n l c và ti n hoá là: Ch n m t câu tr l i
 15. A. Bi n d t h p. B. Bi n d đ t bi n. C. Bi n d thư ng bi n. D. Bi n d di truy n. E. V n gen c a qu n th . 36 Đi m : 1 Đ t bi n s lư ng NST có th liên quan đ n: Ch n m t câu tr l i A. M t ho c m t s c p NST không phân li B. Ch m t c p NST không phân li C. Toàn b các NST không phân li D. A ho c C. E. B ho c C 37 Đi m : 1 M t gen t ng h p protein bình thư ng có 200 axit amin. Gen đó b đ t bi n t ng h p ra phân t protein có 200 axit amin nhưng axit amin th 150 b thay th b ng m t axit amin m i. D ng đ t bi n gen đó có th là: Ch n m t câu tr l i A. Thêm m t c p nucleotit b ba mã hoá axit amin th 150. B. Đ o v trí ho c thêm m t c p nucleotit b ba mã hoá axit amin th 150. C. Thay th ho c đ o v trí m t c p nucleotit b ba mã hoá axit amin th 150.
 16. D. M t m t c p nucleotit b ba mã hoá axit amin th 150. E. M t ho c thay th m t c p nucleotit b ba mã hoá axit amin th 150. 38 Đi m : 1 Đ t bi n th d b i có th : Ch n m t câu tr l i A. Phát sinh trong quá trình gi m phân và th tinh B. Phát sinh trong quá trình nguyên phân C. X y ra trên NST thư ng ho c NST gi i tính D. A và B. E. C A, B, C. 39 Đi m : 1 Đ t bi n nào dư i đây có th d n đ n làm m t ho c thêm v t ch t di truy n trong t bào ? Ch n m t câu tr l i A. Chuy n đo n tương h và không tương h B. M t đo n và l p đo n C. Đ o đo n và chuy n đo n D. L p đo n và chuy n đo n E. Chuy n đo n tương h 40 Đi m : 1
 17. Đóng góp quan tr ng nh t c a h c thuy t Lamac là: Ch n m t câu tr l i A. Nêu lên vai trò c a ngo i c nh trong s bi n đ i c a sinh v t. B. Quan ni m nh ng bi n đ i trên cơ th sinh v t do tác đ ng c a ngo i c nh ho c do t p quán ho t đ ng đ ng v t đ u đư c di truy n và tích lu qua các th h . C. Đ xu t khái ni m bi n d . D. Ch ng minh sinh gi i ngày nay là k t qu c a m t quá trình phát tri n liên t c t đơn gi n đ n ph c t p. E. Bác b vai trò c a thư ng đ trong vi c sáng t o ra các loài sinh v t. 41 Đi m : 1 T o quang h p, còn n m hút nư c t o thành đ a y. Đây là ví d v m i quan h Ch n m t câu tr l i A. Ký sinh B. C ng sinh C. H i sinh D. H p tác 42 Đi m : 1 H tương tác có kh năng phát tri n thành các cơ th sinh v t có kh năng t nhân đôi, t đ i m i: Ch n m t câu tr l i A. Prôtêin – Lipit. B. Prôtêin – Saccarit (hidratcacbon).
 18. C. Prôtêin – Prôtêin. D. Prôtêin – Axit nuclêic. 43 Đi m : 1 th c v t thư ng g p khó khăn khi lai xa, vì: Ch n m t câu tr l i A. H t ph n loài này không n y m m trên vòi nhu c a loài khác. B. Chi u dài c a ng ph n không phù h p v i chi u dài vòi nhu nên không th tinh đư c. C. Không phù h p gi a nhân và t bào ch t c a h p t . D. C A, B và C. 44 Đi m : 1 Trong m t qu n th c tính tr ng quy đ nh hoa đ (tính tr ng tr i) và hoa tr ng (tính tr ng l n). Khi giao ph i ng u nhiên, t l hoa đ là 91%. T n s tương đ i c a các alen A, a là: Ch n m t câu tr l i A. 0,09 : 0,91 B. 0,3 : 0,7 C. 0,91: 0,09 D. 0,7 : 0,3 E. 0,9 : 0,1 45 Đi m : 1
 19. Nguyên nhân, cơ ch phát sinh bi n d t h p là: 1. Phân li đ c l p và t h p t do c a các NST trong phát sinh giao t . 2. Hoán v gen trong quá trình phát sinh giao t . 3. T h p ng u nhiên c a các lo i giao t tr ng th tinh 4. S tương tác gi a các gen trong h p t . 5. C u trúc ADN, NST b bi n đ i. Câu tr l i đúng là: Ch n m t câu tr l i A. 1, 3. B. 1, 2, 3 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 2, 3, 5. E. 1, 2, 3, 4, 5. 46 Đi m : 1 Vi khu n E.coli thư ng đư c s d ng làm vi khu n ch ti p nh n ADN tái t h p và s n xu t prôtêin tương ng vì: Ch n m t câu tr l i A. V t ch t di truy n đơn gi n, d ki m soát. B. Kh năng sinh s n nhanh. C. Thư ng không có đ c tính đ i v i đa s s n ph m. D. A và B đúng. E. C A, B, C. 47 Đi m : 1
 20. Nguyên nhân gây ra đ t bi n t nhiên là do: Ch n m t câu tr l i A. Phóng x t nhiên. B. Hóa ch t. C. S c nhi t. D. B n ch t c a gen. E. C A, B, C, D. 48 Đi m : 1 Th c v t di cư lên c n hàng lo t k: Ch n m t câu tr l i A. Cambri. B. Xilua. C. Đêvôn. D. Than đá. E. Pecmơ. 49 Đi m : 1 Hi n tư ng đ ng quy tính tr ng là hi n tư ng: Ch n m t câu tr l i A. Các nòi sinh v t khác nhau thu c cùng m t loài nhưng có ki u hình tương t . B. Các loài khác nhau, nhưng vì s ng trong đi u ki n gi ng nhau nên tích lũy nh ng bi n d di truy n tương t .
nguon tai.lieu . vn