Xem mẫu

 1. Tr c nghi m sinh Đ i h c_Không phân ban 1 Đi m : 1 Hư ng ti n hoá cơ b n nh t và đ c trưng nh t c a sinh gi i là: Ch n m t câu tr l i A. Ngày càng đa d ng, phong phú B. T ch c ngày càng cao C. Thích nghi ngày càng h p lí D. A và B E. A, B và C 2 Đi m : 1 Đ c i t o gi ng heo Thu c Nhiêu Đ nh Tư ng, ngư i ta dùng con đ c gi ng Đ i B ch đ lai c i ti n v i con cái t t nh t c a gi ng đ a phương. N u l y h gen c a đ c Đ i B ch làm tiêu chu n thì th h t l gen c a Đ i B ch trong qu n th là: Ch n m t câu tr l i A. 3/4. B. 1/2. C. 1/4. D. 2/3. 3 Đi m : 1
 2. Phương pháp nào sau đây có th t o ra cơ th lai có ngu n gen khác xa nhau mà b ng phương pháp lai h u tính không th th c hi n đư c? Ch n m t câu tr l i A. Lai khác dòng. B. Lai t bào sinh dư ng. C. Lai khác th . D. Lai xa. E. Lai g n. 4 Đi m : 1 Theo Thuy t ti n hóa b ng các đ t bi n trung tính, nguyên nhân c a ti n hóa là: Ch n m t câu tr l i A. Quá trình đ t bi n và quá trình giao ph i. B. Quá trình đ t bi n làm phát sinh nh ng đ t bi n trung tính. C. Quá trình ch n l c t nhiên xác đ nh chi u hư ng và nh p đ ti n hóa. D. A và C. E. B và C. 5 Đi m : 1 Bò sát kh ng l chi m ưu th tuy t đ i k: Ch n m t câu tr l i A. Pecmơ. B. Tam đi p. C. Jura.
 3. D. Ph n tr ng. E. Đêvôn. 6 Đi m : 1 D ng cách li nào làm cho h gen m c a qu n th tr thành h gen kín c a loài m i: Ch n m t câu tr l i A. Cách li đ a lí B. Cách li sinh thái C. Cách li di truy n D. Cách li sinh s n E. T t c đ u đúng 7 Đi m : 1 Quá trình giao ph i có vai trò gì trong ti n hóa nh ? Ch n m t câu tr l i A. Phát tán đ t bi n trong qu n th . B. T o bi n d t h p có ti m năng thích nghi v i các đi u ki n s ng m i. C. Trung hoà tính có h i c a đ t bi n. D. Duy trì n đ nh thành ph n ki u gen c a qu n th . E. T t c đ u đúng. 8 Đi m : 1
 4. Mu n phân bi t di truy n liên k t hoàn toàn v i di truy n đa hi u ngư i ta s d ng phương pháp: Ch n m t câu tr l i A. Lai phân tích. B. Cho trao đ i chéo. C. Gây đ t bi n. D. A và B. E. B và C. 9 Đi m : 1 Gi s trong m t qu n th đ ng v t giao ph i (không có ch n l c và đ t bi n), t n s tương đ i c a 2 alen A = 0,8 ; a = 0,2. Thành ph n ki u gen c a qu n th khi giao ph i ng u nhiên là: Ch n m t câu tr l i A. 0,8 AA : 0,2 aa B. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa C. 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa D. 0,64 AA : 0,04 Aa : 0,32 aa E. 0,64 AA : 0,04 aa 10 Đi m : 1 Con lai c a lai kinh t ch đư c s d ng làm s n ph m, không dùng làm gi ng, vì: Ch n m t câu tr l i
 5. A. Con lai có s c s n xu t t t. B. Con lai làm gi ng thì th h sau ưu th lai gi m. C. Con lai th hi n đư c ưu th lai. D. C A, B và C. 11 Đi m : 1 Phân t ADN thư ng b n v ng hơn ARN vì Ch n m t câu tr l i A. ADN đư c c u t o b i 2 m ch xo n kép, còn ARN c u t o m t m ch B. C u trúc xo n c a ADN ph c t p, gi a 2 m ch b sung có các liên k t hyđrô, liên k t này y u nhưng s lư ng l n C. ADN đư c b o qu n trong nhân, ARN ngoài nhân D. c A, B, C đ u đúng 12 Đi m : 1 Đ t bi n NST là: Ch n m t câu tr l i A. Nh ng bi n đ i trong c u trúc NST. B. Nh ng bi n đ i làm tăng s lư ng NST. C. Nh ng bi n đ i trong s lư ng NST. D. A và B. E. A và C. 13 Đi m : 1
 6. M c đích c a kĩ thu t di truy n là: Ch n m t câu tr l i A. Gây ra đ t bi n gen. B. Gây ra đ t bi n NST. C. Đi u ch nh, s a ch a gen, t o gen m i, t o ADN tái t h p. D. T o bi n d t h p. E. T t c đ u đúng. 14 Đi m : 1 Cơ ch tác d ng c a tia phóng x trong vi c gây đ t bi n nhân t o là: Ch n m t câu tr l i A. Ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. B. Kích thích và ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. C. Kích thích nhưng không ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. D. Kích thích các nguyên t khi xuyên qua các mô s ng. E. Làm m t cân b ng n i môi. 15 Đi m : 1 Sinh h c là m tngành khoa h c Ch n m t câu tr l i A. Phát tri n đ u tiên B. Phát tri n trư c ngành khoa h c t nhiên khác C. Phát tri n mu n hơn các ngành khoa h c nhiên khác
 7. D. Phát tri n mu n nh t trong các ngành khoa h c 16 Đi m : 1 Chi u dài phân t ADN b ng 5100 ; có hi u s % gi a nuclêotít lo i A v i m t lo i N khác là 30% t ng s N c a phân t ADN. S nuclêotít c a phân t ADN là: Ch n m t câu tr l i A. 2000 (N) B. 2500 (N) C. 3000 (N) D. 3500 (N) 17 Đi m : 1 H i ch ng Đao ngư i có nh ng bi u hi n cơ b n là: Ch n m t câu tr l i A. C ng n, gáy r ng và d t. B. Khe m t x ch, lư i dày và dài. C. Cơ th phát tri n ch m, si đ n và thư ng vô sinh. D. T t c các bi u hi n trên. 18 Đi m : 1 Neanđectan đư c phát hi n vào năm 1856, : Ch n m t câu tr l i A. Pháp
 8. B. Nam Phi C. C ng hoà Liên bang Đ c D. Đông Phi. 19 Đi m : 1 Trong ch n gi ng v t nuôi ngư i ta ti n hành: Ch n m t câu tr l i A. Dùng m t gi ng cao s n đ c i ti n m t gi ng có năng su t th p. B. Dùng nh ng con đ c t t nh t c a gi ng ngo i cho ph i v i nh ng con cái t t nh t c a đ a phương. C. Dùng nh ng con cái t t nh t c a gi ng ngo i cho ph i v i nh ng con đ c t t nh t c a đ a phương. D. A và B. E. A và C. 20 Đi m : 1 Ngư i ta ít s d ng phương pháp gây đ t bi n đ i v i các đ ng v t, đ c bi t là đ ng v t b c cao vì: Ch n m t câu tr l i A. Cơ quan sinh s n n m sâu trong cơ th . B. Cơ th có kích thư c l n. C. H th n kinh phát tri n nên r t nh y c m v i các tác nhân lí hoá. D. A và C. E. A, B và C.
 9. 21 Đi m : 1 Ý nghĩa c a di truy n liên k t v i gi i tính là: Ch n m t câu tr l i A. Gi i thích đư c m t s b nh, t t di truy n liên quan đ n NST gi i tính như b nh mù màu, máu khó đông… B. Có th s m phân bi t đư c cá th đ c, cái nh các gen liên k t v i gi i tính. C. Ch đ ng sinh con theo ý mu n. D. A và B. E. A, B và C. 22 Đi m : 1 Đi n thu t ng cho phù h p vào câu sau đây: Đacuyn nh n xét r ng, tác d ng tr c ti p c a ngo i c nh hay c a t p quán ho t đ ng đ ng v t ch gây ra nh ng bi n đ i đ ng lo t theo m t hư ng… (I)…, ít có ý nghĩa trong ch n gi ng và ti n hoá. Bi n d xu t hi n trong quá trình … (II)… t ng cá th riêng l và theo nh ng hư ng …. (III)… m i là ngu n nguyên li u c a ch n gi ng và ti n hoá. a. xác đ nh b. không xác đ nh c. sinh s n d. giao ph i T h p đáp án ch n đúng là: Ch n m t câu tr l i A. Ia, IIb, IIIc.
 10. B. Ib, IIc, IIIa. C. Ib, IId, IIIa. D. Ia, IIc, IIIb. 23 Đi m : 1 S hình thành các đ c đi m thích nghi theo quan ni m c a Lamac là: Ch n m t câu tr l i A. Ngo i c nh thay đ i ch m ch p nên sinh v t có kh năng thích nghi k p th i nên không có loài nào b đào th i. B. M i cá th trong loài đ u nh t lo t ph n ng theo cách gi ng nhau trư c đi u ki n ngo i c nh. C. Ch n l c t nhiên thông qua các đ c tính di truy n và bi n d . D. A và B. E. C A, B, C. 24 Đi m : 1 Đ c trưng nào sau đây có qu n xã mà không có qu n th ? Ch n m t câu tr l i A. M t đ B. T l nhóm tu i C. T l đ c cái D. Đ đa d ng 25 Đi m : 1
 11. Th đơn nhi m có t bào Ch n m t câu tr l i A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 E. 7 26 Đi m : 1 Ch n phương án ĐÚNG ho c ĐÚNG NH T.Giao ph i g n d n t i: Ch n m t câu tr l i A. Hi n tư ng thoái hoá. B. T l đ ng h p tăng, t l d h p gi m. C. Các gen l n có đi u ki n xu t hi n tr ng thái đ ng h p. D. C A, B và C. 27 Đi m : 1 Trong các đ c trưng cơ b n c a qu n th sinh v t thì đ c trưng nào là quan tr ng nh t Ch n m t câu tr l i A. T l gi i tính B. Thành ph n nhóm tu i C. M t đ D. T l sinh s n - t l t vong
 12. 28 Đi m : 1 Trư ng h p trong t bào c a cơ th sinh v t có m t c p NST tăng lên m t chi c g i là: Ch n m t câu tr l i A. Th m t nhi m (đơn nhi m). B. Th tam nhi m C. Th khuy t nhi m D. Th t nhi m E. Th tam b i 29 Đi m : 1 Khi cho P d h p t v 2 c p gen không alen (m i gen m t tính tr ng) lai phân tích. T n s hoán v gen đư c tính b ng: Ch n m t câu tr l i A. Ph n trăm s cá th có hoán v gen trên t ng s cá th thu đư c trong phép lai phân tích. B. Ph n trăm s cá th có ki u hình gi ng P trên t ng s cá th thu đư c trong phép lai phân tích. C. Ph n trăm s cá th có ki u hình khác P trên t ng s cá th thu đư c trong phép lai phân tích. D. Ph n trăm s cá th có ki u hình tr i. E. Ph n trăm s cá th có ki u l n. 30
 13. Đi m : 1 N i dung cơ b n c a đ nh lu t Hacdi – Vanbec là: Ch n m t câu tr l i A. T l các lo i ki u hình trong qu n th đư c duy trì n đ nh qua các th h . B. T l các lo i ki u gen trong qu n th đư c duy trì n đ nh qua các th h . C. C u trúc di truy n c a qu n th giao ph i n đ nh. D. T n s tương đ i c a các alen v m i gen đư c duy trì n đ nh qua nhi u th h . E. V n gen c a m t qu n th giao ph i là không đ i. 31 Đi m : 1 B nh mù màu ngư i do đ t bi n gen l n m n m trên nhi m s c th gi i tính X gây nên. M t gia đình, c b và m đ u nhìn màu bình thư ng sinh ra m t ngư i con m c h i ch ng Tơcnơ và mù màu. Ki u gen c a ngư i con này là: Ch n m t câu tr l i A. B. C. D. 32 Đi m : 1 T n t i ch y u trong h c thuy t Lamac là: Ch n m t câu tr l i A. Cho r ng các di n d đ u di truy n đư c. B. Cho r ng cơ th sinh v t v n có khuynh hư ng vươn lên hoàn thi n v t
 14. ch c. C. Chưa hi u cơ ch tác d ng c a ngo i c nh, không phân bi t đư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n. D. Cho r ng sinh v t có kh năng thích nghi k p th i và không có loài nào b đào th i do ngo i c nh thay đ i ch m. E. T t c đ u đúng. 33 Đi m : 1 Trư ng h p trong t bào c a cơ th sinh v t có m t c p NST tăng lên hai chi c g i là: Ch n m t câu tr l i A. Th m t nhi m (đơn nhi m). B. Th tam nhi m C. Th khuy t nhi m D. Th t nhi m E. Th t b i 34 Đi m : 1 cà chua 2n = 24 nhi m s c th , s nhi m s c th th tam b i là: Ch n m t câu tr l i A. 23 B. 25 C. 27 D. 36
 15. E. 48 35 Đi m : 1 Đi u nào sau đây là đúng nh t khi nói v cơ ch phát sinh đ t bi n m t đo n: Ch n m t câu tr l i A. M t đo n c a NST b đ t ra và m t đi. B. M t đo n nào đó c a NST đ t ra và g n vào v trí khác. C. S trao đ i chéo không cân gi a 2 NST tương đ ng làm gi m s lư ng gen trên NST. D. A và B. E. A và C. 36 Đi m : 1 Phương pháp nào sau đây là cơ b n nh t t o ra s đa d ng các v t li u di truy n trong ch n gi ng? Ch n m t câu tr l i A. Phương pháp lai. B. Phương pháp b n gen. C. Phương pháp gây đ t bi n. D. Phương pháp nuôi c y mô. E. Phương pháp lai t bào. 37 Đi m : 1 Nguyên li u th c p c a quá trình ch n l c và ti n hoá là:
 16. Ch n m t câu tr l i A. Đ t bi n NST. B. Thư ng bi n. C. Bi n d t h p. D. Đ t bi n gen. E. Bi n d di truy n. 38 Đi m : 1 M i qu n th giao ph i là m t kho bi n d vô cùng phong phú vì: 1. Ch n l c t nhiên di n ra theo nhi u hư ng khác nhau. 2. S c p gen d h p trong qu n th giao ph i là r t l n. 3. Ngu n nguyên li u sơ c p trong qu n th r t l n. 4. Tính có h i c a đ t bi n đã đư c trung hoà. 5. Quá trình giao ph i góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi. Câu tr l i đúng là: Ch n m t câu tr l i A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3. 4 D. 2, 4 E. 2, 5 39 Đi m : 1 Đ c đi m sinh gi i đ i Thái c là: Ch n m t câu tr l i
 17. A. S s ng đã phát sinh t d ng chưa có c u t o t bào có c u t o t bào đơn bào đa bào. B. S s ng ch y u v n t p trung dư i nư c. C. Có ít hóa th ch. D. A và B. E. A, B và C. 40 Đi m : 1 C u Dolli là k t qu c a phương pháp: Ch n m t câu tr l i A. Lai t bào. B. Lai xa. C. Nhân dòng vô tính. D. Không ph i các phương pháp trên. 41 Đi m : 1 Đ phân ra đ t bi n giao t và đ t bi n xôma ngư i ta căn c vào: Ch n m t câu tr l i A. S bi u hi n c a đ t bi n. B. M c đ đ t bi n. C. Cơ quan xu t hi n đ t bi n. D. M c đ bi n đ i c a v t ch t di truy n. E. B n ch t đ t bi n. 42
 18. Đi m : 1 Đ c đi m riêng c a phương pháp ch n l c cá th là: Ch n m t câu tr l i A. D a vào ki u hình ch n ra m t nhóm cá th phù h p v i m c tiêu ch n l c đ làm gi ng. B. Là m t phương pháp đơn gi n d làm, ít t n kém nên đư c áp d ng r ng rãi. C. K t h p đư c vi c đánh giá d a trên ki u hình v i ki m tra ki u gen nên nhanh chóng đ t hi u qu . D. Có th ti n hành ch n l c m t l n ho c nhi u l n. 43 Đi m : 1 Nhân t nào dư i đây làm cho t n s tương đ i c a các alen trong qu n th bi n đ i theo hư ng xác đ nh? Ch n m t câu tr l i A. Quá trình đ t bi n B. Quá trình giao ph i C. Quá trình ch n l c t nhiên D. Bi n đ ng di truy n E. Cách li đ a lí 44 Đi m : 1 M c ph n ng là: Ch n m t câu tr l i A. Gi i h n thư ng bi n c a m t ki u gen trư c nh ng đi u ki n môi trư ng
 19. khác nhau B. Gi i h n thư ng bi n c a m t ki u hình trư c nh ng đi u ki n môi trư ng khác nhau C. Nh ng bi n đ i ki u hình c a cùng m t ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n cá th D. S phát sinh nh ng ki u hình m i do bi n d t h p E. T t c đ u đúng. 45 Đi m : 1 Hi u qu c a phương pháp nghiên c u ph h là: Ch n m t câu tr l i A. Cho bi t tính tr ng nào đó là tr i hay l n, do m t hay nhi u gen quy đ nh, có di truy n liên k t v i gi i tính hay không? B. Tính tr ng do gen trong nhân hay gen trong t bào ch t quy đ nh. C. Tính tr ng nào đó ch u nh hư ng c a ki u gen hay c a môi trư ng là ch y u. D. A và B. E. A, B và C. 46 Đi m : 1 Đ i v i t ng gen riêng r thì t n s đ t bi n trung bình là: Ch n m t câu tr l i A. B.
 20. C. D. 47 Đi m : 1 M t đ t bi n không làm thay đ i s lư ng nuclêôtit nhưng t l A + T / G + X = 65,2 % . Đây là d ng đ t bi n. Ch n m t câu tr l i A. M t c p nuclêôtit. B. Đ o v trí c p nuclêôtit. C. Thay th c p nuclêôtit này b ng c p nuclêôtit khác. D. Thay th c p A –T b ng c p G – X. E. Thay th c p G – X b ng c p A – T. 48 Đi m : 1 N u qu n th x y ra quá trình t th ph n thì thành ph n ki u gen c a qu n th th h F3 là: Ch n m t câu tr l i A. 0,7125 AA : 0,175 Aa : 0,1125 aa. B. 0,725 AA : 0,1 Aa : 0,125 aa. C. 0,7725 AA : 0,025 Aa : 0,1725 aa. D. 0,7875 AA : 0,025 Aa : 0,1875 aa. E. 0,7875 AA : 0,0125 Aa : 0,1875 aa. 49
nguon tai.lieu . vn