Xem mẫu

  1. Vật lí nguyên tử và hạt nhận - Đê 1 Câu hỏi 1: Cho biết bước sóng λ trong dãy Balmer được tính theo công thức: 1/λ = R(1/22 - 1/n2) trong đó R = 1,09737.10-7m-1, n = 3,4,5...Tính bước sóng của hai vạch đầu tiên của dãy Balmer. A. 6561Å và 4339Å B. 6561Å và 4860Å C. 4860Å và 4339Å D. 4860Å và 4100Å E. 4339Å và 4100Å A. B. C. D. E. Câu hỏi 2: Từ công thức 1/λ = R(1/n12 - 1/n22) trong đó R = 1,09737.107m-1, n2 > n1. Tính năng lượng photon phát ra khi electron n trong nguyên tử hydro chuyển hóa từ mức năng lượng thứ ba về mức năng lượng thứ nhất. Cho biết h = 6,62.10-34J.s, c = 3.108 m/s. A. 13,6eV B. 12,5eV C. 12,1eV D. 11,8eV E. 11,3eV A. B. C. D. E. Câu hỏi 3:
  2. Nguyên tử hydro từ trạng thái kích thích n2 = 3 trở về trạng thái cơ bản n1=1. Tính bước sóng của bức xạ phát ra. A. 1215Å B. 1210Å C. 1168Å D. 1153Å E. 1025Å A. B. C. D. E. Câu hỏi 4: Tính khối lượng của một nguyên tử vàng 79Au197. Cho biết hằng số Avogadro NA = 6,02.1023. A. 3,25.10-22kg B. 1,31.10-25kg C. 3,27.10-25kg D. 1,66.10-22kg E. 1,97.10-22kg A. B. C. D. E. Câu hỏi 5: Hãy cho biết x và y là các nguyên tố gì trong các phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: 4Be9 + α → x + n ; p + 9F19 → 8O16 + y A. x: 6C14; y: 1H1 B. x: 6C12; y: 3Li7 C. x: 6C12; y: 2He4 D. x: 5B10; y: 3Li7
  3. E. x: 7N14; y: 1H3 A. B. C. D. E. Câu hỏi 6: Hãy cho biết x và y là các nguyên tố gì trong các phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: 13Al27 + α → x + n; 7N14 + y → 8O17 + p A. x: 14Si28; y: 1H3 B. x: 14Si28; y: 3Li7 C. x: 16S32; y: 2He4 D. x: 15P30; y: 3Li7 E. x: 15P30; y: 2He4 A. B. C. D. E. Câu hỏi 7: Hãy cho biết x và y là các nguyên tố gì trong các phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: 42Mo98 + 1H2 → x + n; 94Pu242 + y → 104Ku260 + 4n A. x: 43Tc99; y: 11Na23 B. x: 43Tc99; y: 10Ne22 C. x: 44Ru101; y: 10Ne22 D. x: 44Ru101; y: 11Na23 E. x: 42Mo96; y: 9F19 A. B. C. D. E. Câu hỏi 8:
  4. A. B. C. D. E. Câu hỏi 9: Hoạt tính của đồng vị cacbon 6C14 trong một món đồ cổ bằng gỗ bằng 4/5 hoạt tính của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn. Chu kỳ bán rã của của là 5570 năm. Tìm tuổi của món đồ cổ ấy. A. 1800 năm B. 1793 năm C. 1704 năm D. 1678 năm E. 1625 năm A. B. C. D. E. Câu hỏi 10: Thời gian τ để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e = 2,7 lần gọi là thời gian sống trung bình của chất phóng xạ. Có thể chứng minh được rằng τ = 1/λ. Có bao nhiêu phần trăm nguyên tố phóng xạ bị phân rã sau thời gian t = τ? A. 35% B. 37% C. 63% D. 65% E. 60%
  5. A. B. C. D. E.