Xem mẫu

 1. PH N 1. CÁC V N Đ LÝ THUY T V DAO Đ NG Câu 1: Dao đ ng t do c a m t v t là dao đ ng có: A. T n s không đ i B. Biên đ không đ i C. T n s và biên đ không đ i D. T n s ch ph thu c vào các đ c tính c a h và không ph thu c vào các y u t bên ngoài Câu 2: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng t do là: A. Dao đ ng có chu kỳ ph thu c vào các kích thích c a h dao đ ng. B. Dao đ ng dư i tác d ng c a m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. C. Dao đ ng c a con l c đơn khi biên đ góc α nh (α ≤ 100) D. Dao đ ng có chu kỳ không ph thu c vào các y u t bên ngoài, ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng. Câu 3: Ch n phát bi u sai: A. Dao đ ng tu n hoàn là dao đ ng mà tr ng thái chuy n đ ng c a v t dao đ ng đư c l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. B. Dao đ ng là s chuy n đ ng có gi i h n trong không gian, l p đi l p l i nhi u l n quanh m t v trí cân b ng. C. Pha ban đ u ϕ là đ i lư ng xác đ nh v trí c a v t dao đ ng th i đi m t = 0 D. Dao đ ng đi u hòa đư c coi như hình chi u c a m t chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đư ng th ng n m trong m t ph ng qu đ o Câu 4: Dao đ ng đư c mô t b ng m t bi u th c có d ng x = A sin(ω t+ϕ ) trong đó A, ω, ϕ là nh ng h ng s , đư c g i là nh ng dao đ ng gì? A. Dao đ ng tuàn hoàn C. Dao đ ng cư ng b c B. Dao đ ng t do D. Dao đ ng đi u hòa Câu 5: Ch n phát bi u đúng Dao đ ng đi u hòa là: A. Dao đ ng đư c mô t b ng m t đ nh lu t d ng sin (hay cosin) đ i v i th i gian. B. Nh ng chuy n đ ng có tr ng thái l p đi l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. C. Dao đ ng có biên đ ph thu c và t n s riêng c a h dao đ ng. D. Nh ng chuy n đ ng có gi h n trong không gian, l p đi l p l i quanh m t v trí cân b ng 1
 2. Câu 6: Đ i v i dao đ ng tu n hoàn, kho ng th i gian ng n nh t, mà sau đó tr ng thái dao đ ng c a v t l p l i như cũ, đư c g i là gì? A. T n s dao đ ng C. Chu kì dao đ ng B. Chu kì riêng c a dao đ ng D. T n s riêng c a dao đ ng Câu 7: Ch n phát bi u đúng: A. Dao đ ng c a h ch u tác d ng c a l c ngoài tu n hoàn là dao đ ng t do. B. Chu kì c a h dao đ ng t do không ph thu c vào các y u t bên ngoài. C. Chu kì c a h dao đ ng t do không ph thu c vào biên đ dao đ ng. D. T n s c a h dao đ ng t do ph thu c vào l c ma sát. Câu 8: Ch n phát bi u đúng: A. Nh ng chuy n đ ng có tr ng thái chuy n đ ng l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau g i là dao đ ng đi u hòa. B. Nh ng chuy n đ ng có gi i h n trong không gian, l p l i nhi u l n quanh m t v trí cân b ng g i là dao đ ng. C. Chu kì c a h dao đ ng đi u hòa ph thu c vào biên đ dao đ ng. D. Biên đ c a h dao đ ng đi u hòa không ph thu c ma sát. Câu 9: Ch n đ nh nghĩa đúng v dao đ ng đi u hòa: A. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ngcó biên đ dao đ ng bi n thiên tu n hoàn. B. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ng co pha không đ i theo th i gian. C. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ng tuân theo quy lu t hình sin v i t n s không đ i. D. Dao đ ng đi u hòa tuân theo quy lu t hình sin( h c cosin) v i t n s , biên đ và pha ban đ u không đ i theo th i gian. Câu 10: Ch n đ nh nghĩa đúng c a dao đ ng t do: A. Dao đ ng t do có chu kì ch ph thu c vào các đ c tính c a h , không ph thu c vào các y u t bên ngoài. B. Dao đ ng t do là dao đ ng không ch u tác d ng c a ngo i l c. C. Dao đ ng t do có chu kì xác đ nh và luôn không đ i. D. Dao đ ng t do có chu kì ph thu c vào các đ c tính c a h . Câu 11: Ch n phương trình bi u th cho dao đ ng đi u hòa: A. x = A(t)sin(ω t + b) (cm) C. x = Asin(ω t+ ϕ (t))(cm) B. x = A sin(ω t + ϕ )+ b (cm) D. x = A sin(ω t + bt) (cm) 2
 3. Câu 12: Trong các phương trình sau, phương trình nào không bi t th cho dao đ ng đi u hòa? A. x = 5 cos πt + 1(cm) C. x = 3t sin (100 πt + π/6) (cm) B. x = 2 sin2(2 πt + π /6) (cm) D. x = 3 sin 5 πt + 3 cos5 πt(cm) Câu 13: Trong phương trình dao đ ng đi u hòa x = A sin(ωt + ϕ ), các đ i lư ng ω,ϕ,và (ωt + ϕ ) là nh ng đ i lư ng trung gian cho phép ta xác đ nh: A. T n s và pha ban đ u B. T n s và tr ng thái dao đ ng B. Biên đ và tr ng thái dao đ ng D. Li đ và pha ban đ u Câu 14: Ch n phát bi u đúng: chu kì dao đ ng là: A. S dao đ ng toàn ph n v t th c hi n đư c trong 1s B. Kho ng th i gian d v t đi t bên này sang bên kia c a qu đ o chuy n đ ng. C. Kho ng th i gian ng n nh t đ v t tr l i v trí ban đ u. D. Kho ng th i gian ng n nh t đ v t tr l i tr ng thái ban đ u. Câu 15: Công th c nào sau đây bi u di n s liên h gi a t n s góc ω, t n s f và chu kì t c a m t dao đ ng đi u hòa. l π 1 ω 2π A. ω = 2π f = B. ω = π f = C. T = = D. ω = 2πT = T T f 2π f Câu 16: M t dao đ ng đi u hòa đư c mô t b i phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) có bi u th c v n t c là: A A. v = ω A cos(ωt + ϕ ) C. v = cos(ωt + ϕ ) ω A B. v = sin(ωt + ϕ ) D. v = ω A sin( ωt + ϕ ) ω Câu 17: M t dao đ ng đi u hòa đư c mô t b i phương trình x= A sin(ωt + ϕ ) có bi u th c gia t c là: A. a = -ω 2Asin(ωt + ϕ) C. a = - ω A sin(ωt + ϕ ) B. a = ω A sin(ωt + ϕ ) D. a = ω2Asin(ωt + ϕ) Câu 18: M t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = Asin(ωt + ϕ ). H th c liên h gi a biên đ A, li đ x, vân t c góc ω va v n t c v là: v v ω2 ω2 A. A = x2 + B. A2 = x2 - C. A2 = x2 - D. A2 = x2 + ω ω v2 v2 Câu 19: Ch n k t lu n đúng khi nói v m t dao đ ng đi u hòa: 3
 4. A. V n t c t l thu n v i th i gian C. Gia t c t l thu n v i th i gian B. Qu đ o là m t đư ng th ng D. Qu đ o là m t đư ng hình sin Câu 20: Ch n phái bi u sai: A. V n t c c a v t dao đ ng đi u hòa có giá tr c c đ i khi đi qua v trí cân b ng. B. Khi qua v trí cân b ng, l c h i ph c có giá tr c c đ i. C. L c h i ph c tác d ng lên v t dao đ ng đi u hòa luôn luôn hư ng v v trí cân b ng. D. l c h i ph c tác d ng lên v t dao đ ng đi u hòa bi n thiên đi u hòa cùng t n s v i h Câu 21: Phương trình dao đ ng đi u hòa c a v t có d ng: x = Asin(ωt + ϕ ). Ch n phát bi u sai: A. T n s góc ω tùy thu c vào đ c đi m c a h . B. Pha ban đ u ϕ ch tùy thu c vào góc th i gian. C. Biên đ A tùy thu c cách kích thích. D. Biên đ A không tùy thu c vào g c th i gian Câu 22: Ch n phát bi u đúng: biên đ c a dao đ ng đi u hòa là: A. Kho ng d ch chuy n l n nh t v m t phái đ i v i v trí cân b ng B. Kho ng d ch chuy n v m t phía đ i v i v trí cân b ng. C. Kho ng d ch chuy n c a m t v t trong th i gian 1/2 chu kì. D. Kho ng d ch chuy n c a m t v t trong th i gian 1/4 chu kì. Câu 23: Ch n phát bi u sai : Trong dao đ ng đi u hòa, l c tác d ng gây ra chuy n đ ng c a v t: A. luôn hưưóng v v trí cân b ng và có cư ng đ t l v i kho ng cách t v trí cân b ng t i ch t đi m. B. Có giá tr c c đ i khi đi qua ch t đi m. C. Bi n thiên đi u hòa cùng t n s v i t n s dao đ ng riêng c a h . D. Tri t tiêu khi v t qua v trí cân b ng. Câu 24: Ch n phát bi u đúng: khi v t dao đ ng đi u hòa tthì: A. Vecto vân t c v và vecto gia t c a là vecto h ng s . B. Vecto v n t c v và vecto gia t c a đ i chi u khi v t qua v trí cân b ng. C. Vecto v n t c v và vecto gia t c a hư ng cùng chi u chuy n đ ng c a v t. D. Vecto v n t c v hư ng cùng chi u chuy n đ ng c a v t, vecto gia t c a hư ng v v trí cân b ng. Câu 25: Ch n phát bi u sai: l c tác d ng vào ch t đi m dao đ ng đi u hòa : A. Có bi u th c F = -kx C. Có đ l n không đ i theo th i gian. 4
 5. B. Luôn hư ng v v trí cân b ng. D. Bi n thiên đi u hòa theo th i gian. Câu 26: Khi nói v dao đ ng đi u hòa c a m ch t đi m, phat bi u nào sau đây la đúng: A. Khi ch t đi m qua v trí cân b ng, nó có v n t c c c đ i và gia t c c c ti u. B. Khi ch t đi m qua v trí biên, nó có v n t c c c ti u và gia t c c c đ i. C. Khi ch t đi m qua v trí cân b ng, nó có v n t c c c đ i và gia ttóc c c đ i. D. A và B Câu 27: Phương trình dao đ ng đi u hòa có d ng x = A sin ωt. G c th i gian là: A. lúc v t có li đ x = +A C. lúc v t có li đ x = - A B. lúc v t đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. D. lúc v t đi qua v trí cân b ng theo chi u âm Câu 28: Phương trình v n t c c a m t v t dao đ ng điêug hòa có d ng: v = ω A cos ωt. k t lu n nào sau đây là sai? A. G c th i gian là lúc ch t đi m đi qua v trí cân b ng thao chi u dương. B. G c th i gian là lúc ch t đi m có li đ x = +A C. G c th i gian la lúc ch t đi m có li đ x = - A D. B và C sai Câu 29: Khi nói v dao đ ng đi u hòa, k t lu n nào sau đây là sai? A. V n t c có th b ng 0 C. Gia t c có th b ng 0 B. Đ ng năng không đ i D. Biên đ và pha ban đ u ph thu c vào nh ng đi u ki n ban đ u. Câu 30: K t lu n nào sau đây là sai khi nói v chuy n đ ng đi u hòa c a ch t đi m? A. Giá tr v n t c t l thu n v i li đ . C. Giá tr c a l c t l thu n v i li đ . B. Biên đ dao đ ng là đ i lư ng không đ i. D. đ ng năng là đ i lư ng bi n đ i. Câu 31: Phương trình dao đ ng c a v t có d ng x = - A sin(ω t). Pha ban đ u c a dao đ ng b ng bao nhiêu? A. 0 B. π /2 C. π D. 2π Câu 32: Phưưong trình dao đ ng c a v t có d ng x = A sin 2(ωt + π/4). Ch n k t lu n đúng: A. V t dao đ ng v i biên đ A/2 C. V t dao đ ng v i biên đ A B. V t dao đ ng v i biên đ 2A D. V t dao đ ng v i pha ban đ u π/4 Câu 33: Phương trình chuy n đ ng c a v t có d ng x = A sin(ωt + ϕ )+ b. Ch n phat bi u đúng. 5
 6. A. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân b ng có t a đ x = 0 B. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân b ng có t c đ x = b C. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân b ng có t c đ x = - b D. Chuy n đ ng c a v t không ph i là dao đ ng đi u hòa Câu 37: Ch n phat bi u sai khi nói v dao đ ng đi u hòa: A. V n t c luôn tr pha π/2 so v i gia t c. C. Gia t c s m pha π/2 so v i v n t c B. V n t c và gia t c luôn ngư c pha nhau D. V n t c luôn s m pha π/2 so v i li đ Câu 38: Ch n phát bi u đúng khi nói v m i liên h giưa chuy n đ ng tròn đ u và dao đ ng đi u hòa A. M t dao đ ng đi u hòa có th coi như hình chi u c a m t chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đư ng th ng b t kì. B. Khi ch t đi m chuy n đ ng trên đư ng tròn thì hình chi u c a nó trên tr c cũng chuy n đ ng đ u. C. Khi ch t đi m chuy n đ ng đư c m t vòng thì v t dao đ ng đi u hòa tương ng đi đư c quãng đư ng b ng hai biên đ . D. M t dao đông đi u hòa có th coi như hình chi u c a m t đi m chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đư ng th ng n m trong m t ph ng qu đ o. Câu 39: Phương trình dao đ ng đi u hòa c a m t v t có d ng x = Asin(ωt + π/2). K t lu n nào sau đây là sai? A. Phương trình v n t c v = ω A cos ωt C. Đ ng năng c a v t Eđ = 1/2 [m ω2A2cos2(ωt + ϕ )] B. Th năng c a v t Et = 1/2 [m ω 2A2sin2(ωt + ϕ)] D. Cơ năng E = 1/2[ m ω 2A2.] Câu 40: Ch n phát bi u đúng: Năng lư ng dao đ ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa; A. Bi n thiên đi u hòa theo th i gian v i chu kì T. B. Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T/2. C. B ng đ ng năng c a v t khi qua v trí cân b ng. D. B ng th năng c a v t khi qua v trí cân b ng. Câu 41: Ch n phat bi u sai khi nói v năng lư ng c a h dao đ ng đi u hòa; A. Cơ năng c a h t l v i bình phươngbiên đ dao đ ng B. Trong quá trình dao đ ng có s chuy n hóa gi a đ ng năng và th năng và công c a l c ma sát. 6
 7. C. Cơ năng toàn ph n đư c xác đ nh b ng bi u th c E = 1/2m ω 2A2. D. Trong su t quá trình dao đ ng, cơ năng c a h đư c b o toàn Câu 42: Ch n k t lu n đúng. Năng lư ng dao đ ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa. A. Gi m 4 l n khi biên đ gi m 2 l n và t n s tăng 2 l n. B. Gi m 4/9 l n khi t n s tăng 3 l n và biên đ gi m 9 l n. C. Gi m 25/9 l n khi t n s dao đ ng tăng 3 l n và biên đ dao đ ng gi m 3 l n. D. Tăng 16 l n khi biên đ tăng 2 l n và t n s tăng 2 l n. Câu 43: Khi nói v năng lư n trong dao đ ng đi u hòa, phat bi u nào sau đây là sai? A. T ng năng lư ng là đ i lư ng t l v i bình phương c a biên đ B. T ng năng lư ng là đ i lư ng bi n thiên theo li đ C. Đ ng năng và th năng là nh ng đ i lư ng bi n thiên đi u hòa D. Trong quá trình dao đ ng luôn di n ra hi n tư ng: khi đ ng năng tăng thì th năng gi m và ngư c l i Câu 44: Đ th bi u di n s bi n thiên c a vân t c theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình d ng nào sau đây? A. Đư ng parabol B. Đư ng tròn C. Đư ng elip D. Đư ng hypebol Câu 45: Đ th bi u di n s bi n thiên c a gia t c theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình d ng nào sau đây? A. Đo n th ng B. Đư ng th ng C. Đư ng tròn D. Đư ng parabol Câu 46: Ch n phát bi u sai khi nói v năng lư ng trong dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo A. Cơ năng c a con l c t l v i bình phương biên đ dao đ ng. B. Cơ năng t l v i bình phương c a t n s dao đ ng. C. Cơ năng là m t hàm s sin theo th i gian v i t n s b ng t n s dao đ ng D. Có s chuy n hóa qua l i gi a đ ng năng và th năng nhưng cơ năng luôn đư c b o toàn. Câu 48. Đ i lư ng nào saò s đây tăng g p đôi khi tăng g p đoi biên d dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo A. Cơ năng c a con l c c c đ i B. Đ ng năng c a con l c C. V n t c c c đ i c a dao đ ng D. Th năng c a con l c Câu 49. Con l c lò xo dao đ ng điêu hòa v i t n s f. Đ ng năng và th năng c a con l c dao đ ng v i t n s : 7
 8. A. 4 f B. 2f C. f D. f/2 Câu 50: Ch n phát bi u đúng Biên đ dao đ ng c a con l c lò xo không nh hư ng đ n A. t n s dao đ ng B. v n t c c c đ i C. gia t c c c đ i D. đ ng năng c c đ i Câu 51: Trong dao đ ng đi u hòa c a m t con l c đơn, cơ năng c a nó b ng: A. Đ ng năng c a v t khi qua v trí cân b ng B. Th năng c a v t biên B. T ng đ ng năng và th năng v trí b t kì D. C A, B, C Câu 52: Chi u dài c a con l c đơn tăng g p 4 l n khi chu kì dao đ ng c a nó: A. Tăng g p 4 l n B. Tăng g p 2 C. Gi m xu ng 4 l n D. Gi m xu ng 2 Câu 53: Khi nào dao đ ng cu con l c đơn đư c xem là dao đ ng đi u hòa? A. Chu kì không đ i B. Không ma sát C. Biên đ nh D. C B và C Câu 54: Ph i có đi u ki n nào sau đây thì dao đ ng c a con l c đơn có biên đ không đ i? A. Không ma sát C. Con l c dao đ ng nh B. Có ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên D. A ho c C Câu 55: Cho hai dao đ ng đi u hòa cùng phưong cùng t n s v i đi u ki n nào thì li đ c a hai dao đ ng cùng đ l n và trái d u nhau m i th i đi m A. Hai dao đ ng cùng pha B. Hai dao đ ng ngư c pha C. Trái d u khi biên đ b ng nhau, cùng d u khi biên đ khác nhau D. A và C đúng Câu 56: Ch n phát bi u sai khi nói v dao đ ng t t d n A. Ma sát, l c c n sinh công làm tiêu hao năng lư ng c a dao đ ng B. Dao đ ng có biên đ gi m d n do ma sát và l c c n môi trư ng C. T n s c a dao đ ng càng l n thì quá trình t t d n càng kéo dài D. L c c n ho c l c ma sát càng nh quá trình t t d n càng dài Câu 57: Ch n phát bi u đúng khi nói v dao đ ng cư ng b c A. T n s c a dao đ ng cư ng b c là t n s c a ngo i l c tu n hoàn B. T n s c a dao đ ng cư ng b c là t n s dao đ ng riêng C. Biên đ c a dao đ ng cư ng b c là biên đ c a ngo i l c tu n hoàn D. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào t n s c a ngo i l c tu n hoàn 8
 9. Câu 58: Phát bi u nào dư i đây v dao đ ng cư ng b c là sai A. N u ngo i l c cư ng b c là tu n hoàn thì trong th i kì đ u dao đ ng c a con l c là t ng h p dao đ ng riêng c a nó v i dao đ ng c a ngo i l c tu n hoàn. B. Sau m t th i gian dao đ ng, dao đ ng còn l i ch là dao đ ng c a ngo i l c tuàn hoàn C. T n s c a dao đ ng cư ng b c b ng t n s c a ngo i l c tuàn hoàn D. đ tr thành dao đ ng cư ng b c ta c n tác d ng lên con l c dao đ ng m t ngo i l c không đ i Câu 59: Ch n phát bi u sai A. Đi u ki n c ng hư ng là h ph i dao đ ng cư ng b c dư i tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn có t n s ngo i l c f b ng t n s riêng c a h f0 B. Biên đ c ng hư ng dao đ ng không ph thu c vào l c ma sát c a môi trư ng, ch ph thu c vào biên đ c a ngo i l c cư ng b c C. Hi n tư ng đ c bi t x y ra trong dao đ ng cư ng b c là hi n tư ng c ng hư ng D. Khi c ng hư ng dao đ ng biên đ c a dao đ ng cư ng b c tăng đ t ng t và đ t giá tr c c đ i Câu 60: Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi nào? A. T n s c a l c cư ng b c b ng t n s riêng c a h B. T n s dao đ ng b ng t n s riêng c a h C. T n s c a l c cư ng b c nh hơn t n s riêng c a h D. T n s c a l c cư ng b c l n hơn t n s riêng c a h Câu 61: Ch n phát bi u sai A. M t h dao đ ng là h có th th c hi n dao đ ng t do B. Trong s t dao đông, biên đ dao đ ng là h ng s ph thu c vào cách kích thích dao đ ng C. S dao đ ng dư i tác d ng c a n i l c và t n s n i l c b ng t n s riêng f0 c a h g i là s t dao đ ng D. C u t o c a h t dao đ ng g m: v t dao đ ng và ngu n cung c p năng lư ng Câu 62: ch n k t lu n sai A. Hi n tư ng biên đ c a dao đ ng cư ng b c tăng nhanh đ n m t giá tr c c đ i khi t n s c a l c cư ng b c b ng t n s riêng c a h dao đ ng đư c g i là s c ng hư ng B. Biên đ dao đ ng c ng hư ng càng l n khi ma sat càng nh C. Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi ng ai l c cư ng b c l n hơn l c ma sát gây t t d n 9
 10. D. Hi n tư ng c ng hư ng có th có l i ho c có h i trong đ i s ng và trong k thu t Câu 63: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c Dao đ ng………………. Là chuy n đ ng c a m t v t có li đ ph thu c vào th i gian theo d ng sin Câu 64: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c Dao đ ng………………… là dao đ ng c a m t h ch u nh hư ng c a n i l c Câu 65: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c Dao đ ng ………….là dao đ ng c a m t v t đư c duy trì v i biên đ không đ i nh tác d ng c a ngo i l c tu n hoàn Câu 66: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch tr ng cho đúng nghĩa A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Cư ng b c M t v t khi d ch chuy n kh i v trí cân b ng m t đo n x, ch u tác d ng c a m t l c F = -kx thì v t đó dao đ ng…….. Câu 67: Tr n t đúng nh t trong các t sau đ đi n vào chõ tr ng cho đúng nghĩa: A. T n s B. Biên đ C. Pha D. Biên đ và t n s Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi………….c a ngo i l c b ng ………c a dao đ ng cư ng b c Câu 68(I) Trong đi u ki n b qua m i l c c n thì dao đ ng c a con l c đơn là dao đ ng đi u hòa, có biên đ không đ i (II) vì n u không có l c c n thì cơ năng c a con l c đư c b o toàn Hãy ch n phương án đúng A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 69: (I) Khi nhi t đ tăng thì đ ng h qu l c ch y ch m (II) Vì chu kì c a con l c t l v i nhi t đ .hãy ch n phương án đúng. A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai 10
 11. B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 70: (II)N u nhi t đ không thay đ i, càng lên cao, chu kì dao đ ng c a con l c đơn càng tăng.(II) vì gia t c tr ng trư ng ngh ch bi n v i đ cao A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 71: (I) m t v t càng treo nh vào lò xo càng c ng thì dao đ ng càng nhanh. (II)chu kì dao đ ng c a v t treo vào lò xo t l thu n v i kh i lư ng c a v t, và t l ngh c v i đ c ng c a lò xo A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D.Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 72: (I) Dao đ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a ngo i l c (II) vì t n s c a ngo i l c cũng là t n s dao đ ng t do c a h A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát bi u có tương quan D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát bi u không có tương quan Câu 73: Trong các dao đ ng t t d n sau đây, trư ng h p nào s t t d n nhanh là có l i? A. Khung xe ô tô sau khi đi qua đ an đư ng g gh C. Con l c lò xo trong phòng thí nghi m B. S rung c chi c c u khi xe ch y qua D. Qu l c đ ng h Câu 74: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng t do: A. Có chu kì và năng lư ng ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n bên ngoài B. Có chu kì và t n s ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đ c tính c a h bên ngoài 11
 12. C. Có biên đ và pha ban đ u ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vào đi u ki n bên ngoài D. Có chu kì và biên đ ch ph thu c vào các đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c vao đi u ki n bên ngoài Câu 75. Gia t c trong dao đ ng đi u hoà c c đ i khi : A. v n t c dao đ ng c c đ i. B. v n t c dao đ ng b ng không. C. dao đ ng qua v trí cân b ng. D. t n s dao đ ng l n. Câu 76. Dao đ ng t t d n có đ c đi m : A. biên đ gi m d n theo th i gian. B. năng lư ng dao đ ng b o toàn. C. chu kì dao đ ng không đ i. D. v n t c bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Câu 77. dao đ ng nào là dao đ ng t do : A. dao đ ng c a con l c lò xo. B. dao đ ng c a con l c đ ng h . C. dao đ ng c a cành cây trư c gió. D. dao đ ng c a dòng đi n xoay chi u. Câu 78. M t v t dao đ ng đi u hoà đư c là do : A. không b môi trư ng c n tr . B. quán tính và l c đi u hoà tác d ng vào v t. C. đư c cung c p năng lư ng đ u. D. Thư ng xuyên có ngo i l c tác d ng. Câu 79. Dao đ ng cơ cư ng b c là lo i dao đ ng : A. X y ra do tác d ng c a ngo i l c. B. T n s dao đ ng là t n s c a ngo i l c. C. Có biên đ ph thu c vào t n s ngo i l c. D. đi u hòa. Câu 80. trong quá trình dao đ ng đi u hoà thì : A. Gia t c luôn cùng hư ng v i v n t c. B. Gia t c luôn hư ng v VTCB và t l v i đ d i. C. Gia t c dao đ ng cùng pha v i li đ . D. Chuy n đ ng c a v t là bi n đ i đ u. Câu 81. Hòn bi ve lăn trên máng cong là m t cung tròn nh r t nh n bán kính R. Máng đ t sao cho tâm máng trên cao và rơI vào trung đi m c a máng. B qua m i c n tr thì : A. Hòn bi dao đ ng đi u hoà. B. Hòn bi dao đ ng t do. C. Hòn bi dao đ ng t t d n. D. Không ph i các dao đ ng trên. Câu 82. Chu kì dao đ ng c a con l c lò xo ph thu c vào : A. Biên đ dao đ ng. B. Gia t c tr ng trư ng tác đ ng vào con l c. 12
 13. C. G c th i gian và tr c to đ không gian D. Nh ng đ c tính c a con l c lò xo. Câu 83. Góc pha ban đ u c a dao đ ng đi u hoà ph thu c vào : A. G c th i gian. B. G c th i gian và h tr c to đ không gian. C. V n t c c c đ i c a dao đ ng. D.T n s c a dao đ ng. Câu 84. Bi u th c li đ và phương trình dao đ ng đi u hoà là : A. Gi ng nhau. B. Khác nhau. C.G c to đ v trí cân b ng thì gi ng nhau. D. G c th i gian VTCB thì gi ng nhau Câu 85. Con l c lò dao đ ng đi u hoà trên phương ngang thì : A. L c đi u hoà là l c đàn h i. B. L c đi u hoà là h p l c đàn h i và tr ng l c. C. L c đi u hoà là tr ng l c. D. Không ph i các ý trên. Câu 86. Hình chi u c a ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u trên qu đ o bán kính R lên m t đư ng th ng trong m t ph ng qu đ o có phương trình d ng : A. x = Rsin(ωt+ϕ) B. x = Rcosωt. C. x = x0+Rsinωt D. Có th 1 trong các phương trình trên. Câu 87. Hai dao đ ng đi u hoà gi ng nhau khi : A. Cùng t n s . B. Cùng biên đ . C. Cùng pha. D. T t c các ý trên. Câu 88. Trong 1 dao đ ng đi u hoà : A. V n t c gi m d n thì gia t c gi m d n. B. Gia t c luôn ng ơc pha v i li đ . C. V n t c nhanh pha hơn li đ π/2 D. Gia t c, v n t c và li đ dao đ ng v i các t n s và pha khác nhau Câu 89. Biên đ dao đ ng cư ng b c không ph thu c vào : A. Pha ban đ u c a l c tu n hoàn tác d ng vào v t. C. Biên đ ngo i l c tu n hoàn. B. T n s ngo i l c tu n hoàn. D. L c c n môI trư ng tác d ng vào v t. Câu 90. Biên đ dao đ ng t ng h p c a 2 dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s không ph thu c vào: A. Biên đ dao đ ng thành ph n th nh t. B. Biên đ dao đ ng thành ph n th 2. 13
 14. C. D l ch pha gi a 2 dao đ ng. D. T n s các dao đ ng thành ph n. Câu 91. trong m t dao đ ng đi u hoà thì ? ch n đáp án sai: A. Biên đ ph thu c vào năng lư ng kích thích ban đ u. 1 2 B. Th năng li đ x luôn b ng kx . 2 C. Pha ban đ u ph thu c vào g c th i gian và chi u dương tr c to đ . D. Li đ , v n t c, gia t c dao đ ng cùng t n s . Câu 92. Dao đ ng c a con l c đơn trong tr ng trư ng trái đ t thì , ch n đáp án sai: A. Biên đ không ph thu c vào kh i lư ng v t n ng. B. T n s không ph thu c biên đ . C. T n s ch ph thu c vào đ c tính c a con l c. D. B qua c n tr , biên đ nh thì dao đ ng đi u hoà. 14