Xem mẫu

  1. Câu 1 Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi: A) Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản B) Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính C) Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng D) Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau Đáp án C Câu 2 Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm: A) Bộ NST ít. ruồi đực có hiện tượng liên kết hoàn toàn B) Dễ nuôi và dễ thí nghiệm C) Ít biến dị D) Thời gian sinh trưởng ngắn Đáp án C Câu 3 Để phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện: A) Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi F1 giao phối B) Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ruồi đực F1 với ruồi cái đồng hợp lặn kiểu hình mình đen, cánh cụt C) Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ruồi cái F1 với ruồi đực đồng hợp lặn kiểu hình mình đen, cánh cụt D) Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt.F1 được toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi F1 lần lượt giao phối với ruồi bố mẹ Đáp án B C âu 4 Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt ở FB moocgan thu được kết quả: A) 100% xám,dài B) 41% xám,dài: 41% đen, cụt: 9% xám, cụt:9% đen cụt C) 25% xám,dài: 25% đen, cụt:25% xám, cụt:25% đen cụt D) 50% xám,dài: 50% đen, cụt Đáp án D Câu 5 Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt
  2. Với kết quả F1 chứng t ỏ A) Ruồi đực F1 mang kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen B) Tính trạng mình xám, cánh dài là trội hoàn toàn so với mình đen, cánh cụt C) Các gen chi phối các tính trạng cùng nằm trên một NST D) A và B đúng Đáp án -D Câu 6 Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh cụt ở F1 thu được toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi đực bằng ruồi cái mình đen, cánh cụt Với kết quả FB chứng tỏ A) Tính trạng mình đen luôn đi đôi với cánh cụt, mình xám luôn đi đôi với cánh dài B) Ruồi đực F1 hợp tử về hai cặp gen đã chỉ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau C) Các gen chi phối hai tính trạng trên đã liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truỳên D) Tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 7 Với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau: A) 3 B) 10 C) 9 D) 4 Đáp án B Câu 8 với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp: A) 4 B) 8 C) 2 D) 1 Đáp án A Câu 9 với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp: A) 1 B) 4 C) 2 D) 6 Đáp án C Câu 10 kiểu gen nào dưới đây được viết là không đúng:
  3. A) AB ab B) Ab Ab C) Aa bb D) Ab ab Đáp án C Câu 11 Cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết gen A) Các gen không alen cùng nằm trên một NST đồng dạng, liện kết chặt chẽ với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh B) Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST đồng dạng, phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân và thụ tinh C) Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST đồng dạng, sau khi hoán đổi vị trí do trao đổi chéo sẽ phân li cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh D) Các gen không alen có cùng locut trên cặp NST đồng dạng, liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh Đáp án A Câu 12 hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa: A) Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống B) tạo biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới C) tạo điều kiện cho các gen quý trên 2 NST đồng dạng có điều kiện tái tổ hợp và di truyền cùng nhau D) đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp Đáp án D Câu 13 thế nào là nhóm gen liên kết? A) Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào B) Các gen không alen cùng nằm trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào C) Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào D) Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào Đáp án B Câu 14 số nhóm liên kết ở mỗi loài trong tự nhiên thường ứng vơi: A) số NST trong bộ NST lưỡng bội B) số NST trong bộ NST đơn bội C) Số NST thường trong bộ NST đơn bội D) số NST thường trong bộ NST lưỡng bội
  4. Đáp án B Câu 15 Hiện tượng liên kết gen có đăc điểm: A) Hạn chế sự biến dị tổ hợp B) đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng C) Khi lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản thì kết quả ở F2 tương tự như trong kết quả lai một tính của Menđen D) tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 16 nội dung dưới đây không đúng trong trường hợp liên kết gen: A) Do gen nhiều hơn NST nên trên một NST phải mang nhiều gen B) Các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào tạo thành nhóm gen liên kết C) đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng và hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp D) Giúp xác định vị trí từng gen không alen trên NST qua đó lập bản đồ gen Đáp án D Câu17 ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền Cho lai giữa 2 thứ cà chua thuần chủng thân cao, quả tròn và thân thấp, quả bầu dục ở thế hệ F2 khi cho F1 tạp giao sẽ thu đựơc tỷ lệ phân tính: A) 3:1 B) 1:2:1 C) 3:3:1:1 D) 9:3:3:1 Đáp án A Câu18 ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền cho lai giữa hai thứ cà chua thuần chủng thân cao, quả bầu dục và thân thấp, quả tròn ở thế hệ F2 khi cho F1 tạp giao sẽ thu đựơc tỷ lệ phân tính: A) 3:1 B) 1:2:1 C) 3:3:1:1 D) 9:3:3:1 Đáp án B Câu 19 ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền Phép lai nào dưới đây sẽ cho kết quả phân tính theo tỉ lệ 25%cao, bầu dục:
  5. 50% cao, tròn: 25%thấp, tròn: A) Ab Ab × aB aB B) ¦ AB Ab × ab aB C) Ab aB × ab ab D) A và B đúng Đáp án -D Câu 20 ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền Phép lai nào dẫn tới sự xuất hiện phân tính: 1:1:1:1 trong kết quả lai: A) AB ab × ab ab B) AB aB × ab ab C) Ab aB × ab ab D) Ab aB × Ab aB Đáp án B Câu 21 ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền Phép lai nào xuất hiện tỉ lệ phân tính 75% cao, tròn: 25%thấp bầu dục? A) aB aB × ab ab B) Ab Ab × aB aB C) AB AB × ab ab D) AB AB × Ab Ab Đáp án C Câu 22 ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền phép lai nào làm xuất hiện tỉ lệ phân tính: 3:1
  6. A) AB AB × ab ab B) AB AB × aB aB C) Ab Ab × ab ab D) tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 23 ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện tỷ lệ: 1:1 A) Ab ab × ab ab B) Ab aB × ab aB C) AB Ab × ab Ab D) aB Ab × ab ab Đáp án D Câu 24 ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng ph ép lai n ào dưới đây cho kết quả 67 thân cao, chín sớm; 70 thân cao, chín muộn? A) Ab Ab × ab ab B) Ab ab × aB ab C) aB Ab × ab ab D) AB ab × ab ab Đáp án C Câu 25 ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng tỉ lệ 236 thân cao, chín sớm; 76 thân thấp, chín sớm là kết quả của phép lai: A) AB Ab × ab aB B) Ab AB × ab aB
  7. C) AB aB × aB aB D) Ab ab × aB ab Đáp án B Câu 26 ở lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng cho lai giữa lúa thân cao chín sớm với cây thân thấp chín muộn thu được f1 50% thân cao, chín muộn:50% thân thấp, chín sớm, cây thân cao, chín sớm thế hệ p sẽ có kiểu gen là: A) AB ab B) ab ab C) Ab aB D) AB AB Đáp án C