Xem mẫu

 1. Tr c nghi m hóa h u cơ 1 Biên so n: Võ H ng Thái 576. em oxi hóa rư u n-propylic (propan-1-ol) b ng CuO, un nóng, thu ư c ph n khí và hơi g m: CO2; hơi nư c; rư u; 0,1 mol m t axit h u cơ và 0,1 mol m t an ehit. Lư ng khí CO2 trên cho h p th vào nư c vôi dư, thu ư c 9 gam k t t a. Kh i lư ng rư u n- propylic b oxi hóa là: a) 7,2 gam b) 12 gam c) 13,8 gam d) 17,4 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 577. Trà (chè), cà phê, nư c cocacola (cola) u ch a ch t gì? a) Saccarin b) Nicotine c) Theophylline (Dimethylxanthine) d) Caffeine 578. Trái cà chua chín có màu là do trong ó có ch a ch t gì? a) Beta caroten (Beta carotene) b) Lycopen (Lycopene) c) Limonen (Limonene) d) Fructozơ (Fructose) 579. a s các lá cây có màu xanh l c là do trong ó có ch a ch t gì? a) Xantophin (Xanthophyll) b) Caroten (Carotene) c) Melanin d) Clorophin (Chlorophyll) 580. ơn ch t lưu huỳnh (S) có màu gì? a) Vàng nh t b) Không màu c) nh t d) Xanh 581. Vitamin C là: a) Axit xitric (Acid citric) b) Axit ascorbic c) Axit salixilic (Acid salicylic) d) Axit benzentricacboxilic 582. Mùi tanh c a cá ch y u là do hóa ch t nào? a) Amoniac, NH3 b) imetylamin, (CH3)2NH c) Trimetylamin, (CH3)3N d) Metylamin, CH3NH2 583. Ngư i ta nói ăn nhi u hành, t i s b hôi mi ng và cơ th có th ti t ra mùi khó ch u. Loài th c v t này có ch a h p ch t c a nguyên t hóa h c nào mà gây mùi hôi này? a) Lưu huỳnh (S) b) Nitơ (N) c) K m (Zn) d) Photpho (P) 584. A là m t amin. A tác d ng v i dung d ch HCl t o mu i có d ng RNH3Cl. Cho 5,4 gam A tác d ng v i lư ng dư dung d ch CuSO4, thu ư c mu i h u cơ và 5,88 gam k t t a. A là: a) n-Propylamin b) Metylamin c) imetylamin d) Etylamin (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16; Cu = 64) 585. Cho m gam anilin vào lư ng dư dung d ch brom, ph n ng k t thúc, thu ư c k t t a tr ng là d n xu t tribrom c a anilin có kh i lư ng 6,6 gam. Tr s c a m là: a) 0,93 b) 1,395 c) 1,86 d) 2,325 (C = 12; H = 1; N = 14; Br = 80) 586. S dĩ các amin có tính bazơ là do:
 2. Tr c nghi m hóa h u cơ 2 Biên so n: Võ H ng Thái a) Amin tác d ng ư c v i axit t o mu i b) Amin làm quì hóa xanh, mà ch t nào làm xanh quì thì ch t ó là bazơ c) Amin là các d n xu t c a amoniac d) Trong phân t amin có ch a N còn ôi i n t t do, nên nó có th nh n ion H+ 587. Benzen không làm m t màu nư c brom, trong khi anilin làm m t màu nư c brom nhanh chóng. Nguyên nhân là: a) Nhóm amino (-NH2) rút i n t làm cho anilin ph n ng th ái i n t x y ra d dàng v i nư c brom (t i các v trí orto, para) còn benzen thì không ph n ng v i nư c brom. b) Benzen không hòa tan ư c trong nư c và nh hơn nư c nên khi cho vào nư c brom thì có s phân l p, benzen n m l p trên, không ti p xúc ư c v i brom nên không có ph n ng, còn anilin thì ph n ng ư c là do anilin hòa tan d dàng trong nư c. c) Anilin có tính bazơ nên tác d ng ư c v i nư c brom, còn benzen không ph i là bazơ nên không ph n ng ư c. d) Do nhóm amino y i n t vào nhân thơm khi n anilin ph n ng ư c v i dung d ch brom, còn benzen thì không. 588. A là m t amin ơn ch c b c hai. Cho A tác d ng v i dung d ch AlCl3 thì thu ư c k t t a màu tr ng và lư ng mu i h u cơ thu ư c có t l kh i lư ng so v i A em cho ph n ng là mmu i : mA = 163 : 90. A là: a) ietylamin b) imetylamin c) Etylmetylamin d) Etylamin (C = 12; H = 1; N = 14; Cl = 35,5) 589. Cho các ch t: (1): Amoniac; (2): Metylamin; (3): imetylamin; (4): Anilin; (5): iphenylamin. m nh tính bazơ các ch t tăng d n như sau: a) (5) < (4) < (1) < (2) < (3) b) (1) < (2) < (3) < (4) < (5) c) (2) < (3) < (1) < 4) < (5) c) (5) < (4) < (2) < (3) < (1) 590. Ngư i dùng hi ro nguyên t m i sinh ( ang sinh) kh 2,46 gam nitrobenzen, thu ư c 1,674 gam anilin. Hi u su t c a ph n ng i u ch anilin này là: a) 100% b) 90% c) 80% d) 70% (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 591. Công th c chung c a các ch t thu c dãy ng ng glixin (glicocol) là: a) H2NCnH2n-2COOH b) (H2N)2CnH2n-1COOH c) H2NCnH2n-1 (COOH)2 d) H2NCnH2nCOOH 592. A là m t ch t h u cơ thu c dãy ng ng axit glutamic. t cháy h t 1,33 gam A b ng O2, thu ư c 112 cm3 N2 ( ktc). Công th c c a A là: a) HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH b) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH c) HOOCCH2CH(NH2)COOH d) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 593. Dung d ch ch t nào không làm i màu rư u quì? a) Alanin (Axit α-aminopropionic) b) Axit glutamic (Axit α-aminoglutaric) c) Lizin (Lysine) d) Axit aspartic (Axit α-aminosucxinic)
 3. Tr c nghi m hóa h u cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái 594. V i h n h p g m hai aminoaxit là glixin (H2NCH2COOH) và alanin (CH3CH(NH2) COOH), có th thu ư c bao nhiêu ipeptit khi cho chúng ph n ng v i nhau? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 595. V i h n h p g m hai minoaxit là glicocol (glixin) và axit 2-aminopropanoic (alanin), có th thu ư c bao nhiêu ipeptit mà trong m i aminoaxit u có ch a hai aminoaxit này? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 596. V i h n h p g m hai axit amin là glixin (glycine, Gly) và alanin (alanine, Ala), có th thu ư c t i a bao nhiêu tripeptit khi cho chúng k t h p v i nhau? (Bi t r ng trong m i tripeptit u có ch a hai aminoaxit này) a) 4 b) 6 c) 8 d) nhi u hơn 8 597. V i h n h p g m hai aminoaxit là glixin (glycine, Gly) và alanin (alanine, Ala), có th thu ư c t i a bao nhiêu tripeptit khi cho chúng k t h p v i nhau? a) 4 b) 6 c) 8 d) nhi u hơn 8 598. Valin (Valine, Val) là m t lo i aminoaxit thi t y u, c n ư c cung c p t ngu n th c ph m bên ngoài, ch cơ th không t t ng h p ư c. Valin ng ng v i alanin. Khi cho 1,404 gam valin hòa tan trong nư c ư c dung d ch. Dung d ch này ph n ng v a v i 12 mL dung d ch NaOH có n ng C (mol/L), thu ư c 1,668 gam mu i. Tr s c a C là: a) 1 M b) 0,5 M c) 2 M d) 1,5 M (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 599. Nhi t nóng ch y: -50ºC; -8ºC; 297ºC c a các ch t: Alanin, ietylamin; axit n-butiric Nhi t nóng ch y (nhi t ông c) c a các ch t tăng d n như sau: a) ietylamin < Alanin < Axit n-butiric b) Alanin < ietylamin < Axit n-butiric c) ietylamin < Axit n-butiric < Alanin d) Alanin < Axit n-butiric < ietylamin 600. H n h p A g m hai aminoaxit ch a m t nhóm amino, m t nhóm ch c axit (nhóm cacboxyl), no, m ch h , ng ng k ti p. Cho m gam h n h p A tác d ng hoàn toàn v i 200 mL dung d ch HCl 2M (có dư), ư c dung d ch B. ph n ng h t v i các ch t trong dung d ch B thì ph i c n dùng 250 mL dung d ch NaOH 2,8 M. M t khác, n u t cháy h t m gam h n h p A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình ng lư ng dư dung d ch xút, kh i lư ng bình tăng 52,3 gam. Cho bi t N trong aminoaxit khi cháy t o N2. Công th c hai ch t trong h n h p A là: a) H2NCH2COOH; H2NC2H4COOH b) H2NC2H4COOH; H2NC3H6COOH c) H2NC3H6COOH; H2NC4H8COOH d) H2NC4H8COOH; H2NC5H10COOH (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 601. H n h p A g m hai ch t h u cơ k ti p trong dãy ng ng glixin (glicocol). Cho m gam A tác d ng v i dung d ch HCl có hòa tan 0,4 mol HCl (dư), thu ư c dung d ch B. tác d ng h t các ch t trong dung d ch B thì c n dùng 0,7 mol KOH. N u t cháy h t m gam A b ng oxi, cho s n ph m cháy (g m CO2, hơi nư c và N2) h p th vào bình
 4. Tr c nghi m hóa h u cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái nư c vôi dư, sau thí nghi m, kh i lư ng bình tăng 52,3 gam. Kh i lư ng m i ch t có trong m gam A là: a) 10 g; 15,3 g b) 12,1 g; 13,2 g c) 7,5 g; 17,8 g d) 9,7 g; 15,6 g (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 602. A là ch t h u cơ t p ch c amin, este ư c i u ch do aminoaxit B tác d ng v i rư u etylic (etanol). T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 58,5. Khi t cháy h t 1,17 gam A b ng oxi, thu ư c 1,12 lít CO2; 112 mL N2 và 0,99 gam H2O. Th tích các khí o ktc. B là: a) Glixin (Glycine) b) Alanin c) Axit glutamic d) Lizin (Lysine) (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 603. Hàm lư ng s t (ph n trăm kh i lư ng s t) có trong m t protit là 0,4%. N u trong phân t protit có ch a 1 nguyên t s t. Kh i lư ng phân t c a protit này là: a) 140 vC b) 140 g c) 14000 vC d) Tr s khác (Fe = 56) 604. T t c ch t m (protit, protid, ch t m ơn gi n ư c g i là protein) u ch a các nguyên t C, H, O, N. Ngoài ra có ch t m còn ch a các nguyên t khác, như S, P, Fe, I....Có gì gi ng nhau gi a các ch t m? a) Ch t m cho ph n ng màu c trưng v i HNO3 (t o màu vàng), Cu(OH)2 (t o màu tím xanh) b) Khi t cháy ch t m có t o mùi khét c trưng c) Hàm lư ng N trong ch t m kho ng 16% d) (a), (b), (c) 605. Dùng hóa ch t nào phân bi t ư c: tinh b t, glixerin, lòng tr ng tr ng? a) HNO3 b) Cu(OH)2 c) I2 d) Gi y quì 606. A là m t α-aminoaxit có m ch cacbon không phân nhánh. Th y 0,1 mol A tác d ng v a v i 80 mL dung d ch HCl 1,25M, sau ó em cô c n dung d ch thì thu ư c 18,35 gam mu i. Còn n u em trung hòa 2,94 gam A b ng dung d ch NaOH v a , r i em cô c n thì thu ư c 3,82 gam mu i. A là: a) Axit glutamic (Axit 2-aminopentan ioic) b) Lizin (Lysine, Axit 2,6- iaminohexanoic) c) Alanin (Axit 2-aminopropanoic) d) Axit aspartic (HOOCCH2CH(NH2)COOH) (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 607. V i h n h p hai ancol (rư u) ơn ch c khác nhau khi th c hi n ph n ng ete hóa thì có th thu ư c ba ete ơn ch c. Còn v i h n h p ba ancol ơn ch c thì trên nguyên t c, khi th c hi n ph n ng ete hóa, có th thu ư c t i a bao nhiêu ete ơn ch c? a) 4 b) 5 c) 6 d) > 6 608. Khi un nóng h n h p g m 4 ancol (rư u) ơn ch c v i dung d ch H2SO4 m c 140ºC, thì có th thu ư c nhi u nh t bao nhiêu ete ơn ch c? a) 8 b) 10 c) 12 d) 14
 5. Tr c nghi m hóa h u cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái 609. V i h n h p g m 5 ancol (rư u) ơn ch c khác nhau, n u th c hi n ph n ng ete hoá h n h p ancol này thì trên lý thuy t có th thu ư c nhi u nh t bao nhiêu ete ơn ch c? a) 12 b) 14 c) 15 d) 16 610. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. A không ph i là mu i. A tác d ng ư c v i dung d ch ki m. A có th là ch t nào trong các ch t có công th c phân t sau ây: (1): C4H8O; (2): C4H8O2; (3): C4H10O2; (4): C8H8O; (5): C3H7NO2; (6): C4H8Br2 a) (2), (3), (4), (6) b) (2), (5), (6) c) (1), (2), (3), (6) d) (2), (4); (6) 611. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. A không tác d ng kim lo i ki m, nhưng tác d ng ư c v i dung d ch ki m. Cho bi t 0,1 mol A tác d ng v a v i 100 mL dung d ch NaOH 1M. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 36,364%. Công th c phân t c a A có th ng v i bao nhiêu ch t phù h p v i các tính ch t trên c a A? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 612. A là m t ch t h u cơ ơn ch c. Khi t cháy 1 mol A, thu ư c 7 mol CO2 và 3 mol H2O. Còn khi cho 0,1 mol A tác d ng v a dung d ch xút có hòa tan 8 gam NaOH. Công th c phân t A có th ng v i bao nhiêu công th c c u t o phù h p tính ch t c a A? a) 1 b) 2 c) 3 d) > 3 (Na = 23; O = 16; H = 1) 613. A là m t an ehit m ch h , ch a m t liên k t ôi C=C trong phân t , có công th c th c nghi m là (C2H2O)n. Khi cho 1 mol A tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO/NH3, thu ư c 4 mol Ag. A có bao nhiêu công th c c u t o? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 614. Khi cho etilen tác d ng v i dung d ch thu c tím thì thu ư c etylenglicol và t o ch t không tan mangan ioxit có màu en. V i 2,24 lít etilen ( ktc) khi cho tác d ng h t v i dung d ch KMnO4 thì s i n t mà lư ng etilen này trao i là: a) cho 2 mol i n t b) nh n 2 i n t c) nh n 0,2 mol i n t d) cho 0,2 mol i n t 615. V i ph n ng: C6H12O6 + MnO4- + H+ → CO2 + Mn2+ + H2O H s nguyên nh nh t ng trư c ch t oxi hóa c a ph n ng trên là: a) 24 b) 5 c) 16 d) 18 616. Cho 4,032 lít h n h p khí X ( ktc) g m hai hi rocacbon m ch h l i t t qua bình ch a 1 lít dung d ch Br2 0,56M. Sau khi ph n ng hoàn toàn, s mol Br2 gi m i m t n a và kh i lư ng bình tăng 7,36 gam. Công th c phân t hai hi rocacbon là: a) C2H2 và C4H6 b) C2H2 và C3H6 c) C3H4 và C3H6 d) C2H2 và C3H8 (C = 12; H = 1; Br = 80) 617. Tơ capron là m t lo i tơ t ng h p, ư c i u ch t caprolactam. Kh i lư ng phân t c a tơ capron la 15000 vC. S ơn v m t xích c a lo i tơ này là: a) 132 b) 120 c) 110 d) 100 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16)
 6. Tr c nghi m hóa h u cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái 618. Tơ nilon-6,6 là m t lo i tơ t ng h p, ư c t o ra do s trùng ngưng gi a axit a ipic v i hexametylen iamin. Phân t c a m t lo i tơ nilon-6,6 có s ơn v m t xích là 126. Kh i lư ng phân t c a nilon-6,6 này là: a) 30520 vC b) 28476 vC c) 20000 vC d) 15450 vC (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 619. PVC (polivinyl clorua) ư c i u ch t khí thiên nhiên theo sơ chuy n hóa, kèm theo hi u su t c a t ng quá trình, như sau: HS 18% HS 90% HS 95% Metan A xetilen V inyl clorua PV C 3 Th tích (m , ktc) khí thiên nhiên (metan chi m 95% th tích khí thiên nhiên) c n s n xu t ư c 1,5 t n PVC theo sơ trên là: a) 5612 b) 6314 c) 7128 d) 7354 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 620. Polivinyl clorua (PVC) không nh ng ư c dùng làm ch t d o mà còn ư c dùng s n xu t tơ clorin. Khi cho khí clo tác d ng v i PVC ư c polime ( i u ch tơ clorin) có ch a 66,77% kh i lư ng clo trong phân t . Trung bình m t phân t clo (Cl2) tác d ng v i m y m t xích (-CH2-CHCl-) trong phân t PVC? (gi thi t r ng h s trùng h p n không thay i sau ph n ng) a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 621. Phương pháp nào phân bi t dùng b ng da th t v i da nhân t o (gi da, b ng PVC)? a) Khi t, da th t cho mùi khét c trưng c a ch t m b) S n ph m cháy c a da gi có th t o k t t a v i dung d ch AgNO3 c) Da th t b cháy còn da gi không b cháy d) (a), (b) 622. Tơ enang là m t lo i tơ t ng h p, thu c lo i tơ poliamit, gi ng như tơ capron. Tơ enang ư c t o ra do s trùng ngưng c a axit ω-aminoenantoic (axit 7-aminoheptanoic). Kh i lư ng phân t c a m t lo i tơ này b ng 190500 vC. Phân t lo i tơ này có ch a bao nhiêu ơn v m t xích? a) 1500 b) 1200 c) 1000 d) 850 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 623. Xem các lo i tơ: (1): Polieste; (2): Axetat; (3): PVC; (4): Enang; (5): Visco; (6): Nilon-6,6; (7): ng- amoniac; (8): Clorin; (9): Capron. Lo i tơ nào thu c lo i tơ nhân t o? a) T t c các lo i tơ trên, vì u do con ngư i làm ra b) (2), (5), (7) c) (1), (4), (6), (8) d) (1), (3), (5) 624. Cho ch t A tác d ng v i m t lư ng v a dung d ch KOH, em cô c n dung d ch thu ư c ch t r n B và ch t h u cơ D. Cho D tác d ng v i AgNO3/NH3 thu ư c ch t h u cơ E. Cho ch t E tác d ng v i dung d ch KOH, thu ư c ch t B. Ch t A có th là: a) HCOOCH=CH2 b) CH3CH2COOCH2CH=CH2 c) CH3COOCH=CHCH3 d) CH3COOCH=CH2
 7. Tr c nghi m hóa h u cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái 625. Xenlulozơ (Cellulose) là m t lo i polisaccarit, ư c t o do các monosaccarit là β- glucozơ liên k t v i nhau b ng liên k t β-1,4-glucozit. CH 2OH H O H O OH H H H OH n Kh i lư ng phân t trung bình c a xenlulozơ trong s i bông v i là 1 750 000 vC. S g c glucozơ (glucose, s nhóm C6H10O5) trong phân t s i bông g n v i tr s nào nh t? a) 8 000 b) 9 000 c) 10 000 d) 11 000 (C = 12; H = 1; O = 16) 626. Xenlulozơ (Cellulose, Ch t xơ) có c u t o như hình v bên dư i, nó là m t polime do các β-glucozơ k t h p, lo i ra phân t H2O (t i v trí 1,4 gi a hai phân t beta glucozơ), m i ơn v m t xích g m C6H10O5. 6 6 6 CH 2OH CH2OH CH2OH 5 H O 5 O H 5 O H 4 H O H 4 H 1 O OH H 1 4 1 O OH H OH H H 2 3 2 3 2 H 3 H OH H OH H OH lieân keá t beta-1,4-glicozit Phân t xenlulozơ trong s i gai ch a kho ng 36 500 ơn v m t xích. Kh i lư ng phân t xenlulozơ c a s i gai này b ng bao nhiêu? a) 5 913 000 vC b) 6 570 000 vC c) 5 000 000 vC d) 1 750 000 vC (C = 12; H = 1; O = 16) 627. Các ch t có thành chính là xenlulozơ thư ng th y d ng s i, còn các ch t có thành ph n chính là tinh b t thư ng th y d ng h t, m c dù công th c d ng chung c a hai ch t này gi ng nhau, u là polisaccarit c a glucozơ, (C6H10O5)n. Nguyên nhân nào lý gi i tính ch t trên? a) Do b n ch t c u t o hai ch t này khác nhau. b) Do xenlulozơ thư ng g p vách t bào th c v t, v cây, bông,... nên d ng s i, còn tinh b t g p trong c , qu , h t, nên nó n m d ng h t. c) Do xenlulozơ có c u t o m ch th ng, còn tinh b t ch y u có c u t o m ch phân nhánh, các phân t này xo n vào nhau theo tr c chung nên ta th y hi n tư ng trên. d) Do kích thư c phân t r t nh , nên ta không th nhìn th y b ng m t thư ng ư c, do ó không th căn c vào c u t o phân t th ng hay phân nhánh gi i thích ư c. 628. Xét các ch t: (I): glucozơ; (II): saccarozơ; (III): fructozơ; (IV): mantozơ; (V): tinh b t; (VI): xenlulozơ. Ch t nào cho ư c ph n ng tráng gương (tráng b c)? a) (I), (IV), (V) b) (I), (II), (IV) c) (I), (IV) d) (I), (III), (IV) 629. Kh i lư ng axit metacrilic và ancol metylic c n dùng i u ch ư c 2 t n th y tinh h u cơ (polimetyl metacrilat, plexiglas). Cho bi t ph n ng tr i qua hai giai o n v i hi u su t theo th t là 50% và 90%.
 8. Tr c nghi m hóa h u cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái a) 3,822 t n axit; 1,422 t n ancol b) 3,44 t n axit; 1,28 t n ancol c) 1,911 t n axit; 0,711 t n ancol d) 1,72 t n axit; 0,64 t n ancol (C = 12; H = 1; O = 16) 630. Cho h n h p g m không khí (có dư) và hơi c a 24 gam metanol i qua ch t xúc tác là b t ng nung nóng. Ngư i ta thu ư c 40 mL fomalin 36% có kh i lư ng riêng 1,1 g/mL. Hi u su t c a quá trình oxi hóa metanol là: a) 80,4% b) 65,5% c) 70,4% d) 76,6% (C = 12; H = 1; O = 16) 631. Dùng 341 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên ch t thì có th thu ư c bao nhiêu t n xenlulozơ trinitrat? Cho bi t s hao h t trong quá trình s n xu t là 20% a) 0,75 t n b) 0,6 t n c) 0,5 t n d) 0,85 t n (C = 12; H = 1; O = 16) 632. Có th dùng dung d ch kali pemanganat trong môi trư ng axit H2SO4 phân bi t m i ch t trong các c p hóa ch t nào dư i ây? a) C2H6, C4H10 b) C2H4, C4H6 , CH 3 c) C2H2, C3H4 d) 633. Trong dãy ng ng rư u ơn ch c no m ch h , khi m ch cacbon tăng, nói chung: a) Nhi t sôi tăng, kh năng tan trong nư c tăng b) Nhi t sôi tăng, kh năng hòa tan trong nư c gi m c) Nhi t sôi gi m, kh năng hòa tan trong nư c gi m d) Nhi t sôi gi m, kh năng hòa tan trong nư c tăng 634. Trong dãy ng ng c a axit fomic, khi kh i lư ng phân t tăng, nói chung: a) Tính axit gi m, nhi t sôi tăng, s hòa tan trong nư c tăng b) Tính axit gi m, nhi t sôi gi m, s hòa tan trong nư c gi m c) Tính axit tăng, nhi t sôi tăng, s hòa tan trong nư c gi m d) Tính axit gi m, nhi t sôi tăng, s hòa tan trong nư c gi m 635. Oxi hóa m t lư ng metanol thành metanal và cho s n ph m tan trong nư c, thu ư c dung d ch. T kh i c a dung d ch x p x 1. Cho 10 mL dung d ch này vào lu ng dư dung d ch AgNO3 trong amoniac, thu ư c 4,32 gam b c. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. N ng ph n trăm c a dung d ch metanal (formalin, formol) là: a) 1,5% b) 3,0% c) 4,5% d) 9,0% (Ag = 108; C = 12; H = 1; O = 16) 636. Oxi hóa 48,3 gam etanol b ng h n h p K2Cr2O7 và H2SO4. Etanal sinh ra ư c chưng c t ngay và d n vào lư ng dư dung d ch b c nitrat trong amoniac. Sau ph n ng thu ư c 136,08 gam b c. Hi u su t c a quá trình trên là: a) 40% b) 50% c) 60% d) 70% (C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108) 637. Cho 5,16 gam m t an ehit m ch h no A ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3 sinh ra Ag. Hòa tan lư ng b c này trong dung d ch HNO3 m c, thu ư c 4,928 lít NO2 ( o 27,3ºC và 912 mmHg). N u cho A tác d ng v i hi ro ta ư c m t rư u B không phân nhánh. Công th c c u t o c a A là:
 9. Tr c nghi m hóa h u cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái a) CH3CHO b) HOC-CH2-CH2-CHO c) CH3CH(CH3)CHO d) HOC-CH2CH2CH2-CHO (C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108) 638. t cháy hoàn toàn m t amin ơn ch c A, thu ư c 26,88 lít CO2; 1,12 lít N2 (các th tích o ktc) và 9,9 gam H2O. A là: a) iphenylamin b) Anilin c) 1-Aminopentan d) Trimetylamin (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 639. A là m t ch t h u cơ, m ch h , khi cháy ch t o ra CO2 và H2O. t cháy h t 4,2 gam A c n dùng 50,4 lít không khí ( ktc, không khí ch a 20% th tích oxi). Cho h p th s n ph m cháy vào nư c vôi dư, thu ư c 30 gam k t t a tr ng. T kh i hơi c a A nh hơn 1,44. a) A là m t h p ch t h u cơ có ch a nhóm ch c, công th c có d ng CnH2n+2O b) A là m t anken hay xicloankan c) A là m t an ehit ơn ch c no m ch h d) A là m t olefin (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 640. A là m t ch t h u cơ, khi cháy ch t o CO2 và nư c. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 30. A có bao nhiêu công th c phân t phù h p? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 641. A là m t h p ch t h u cơ ư c t o b i ba nguyên t C, H, O. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 69,565%. S nguyên t oxi trong phân t nh hơn 4. A là: a) An ehit b) Este c) Axit d) Ete (C = 12; H = 1; O = 16) 642. A là m t ch t h u cơ có mang nhóm ch c. Khi t cháy h t 1 mol A, thu ư c 8 mol CO2 và 5 mol H2O. T kh i hơi c a A so v i CO2 nh hơn 3. Có bao nhiêu h p ch t ch a nhân thơm ng phân c a A không tác d ng v i kim lo i ki m? a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 (C = 12; H = 1; O = 16) 643. A là m t an ehit no, m ch h . A có công th c th c nghi m (C4H3O3)n. Công th c phân t c a A là: a) C4H3O3 b) C8H6O6 c) C12H9O9 d) C16H12O12 644. A là m t h p ch t h u cơ. t cháy a mol A, thu ư c 4a mol CO2 và 4a mol H2O. A ơn ch c, tác d ng ư c v i dung d ch ki m, nhưng không tác d ng v i kim lo i ki m. Có bao nhiêu công th c c u t o c a A phù h p v i gi thi t cho? a) 6 b) 5 c) 4 d) 7 645. A là m t aminoaxit. T kh i hơi c a A so v i nitơ b ng 5,25. Bi t r ng 25 gam dung d ch 5,88% c a A ph n ng v a v i dung d ch NaOH có hòa tan 0,02 mol NaOH. Còn 25 gam dung d ch trên cho tác d ng v i dung d ch HCl thì ph n ng v a 100 mL dung d ch HCl 0,1M. A là: a) Lyzin (Lysine) [ H2N-(CH2)4-CH(NH2)COOH ]
 10. Tr c nghi m hóa h u cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái b) Axit glutamic [ HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH ] c) Axit aspartic [ HOOC-CH2-CH(NH2)COOH ] d) M t ch t khác (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 646. A là m t rư u (ancol) ơn ch c. Ph n trăm kh i lư ng oxi c a A là 18,18%. A có bao nhiêu ng phân rư u b c hai? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 647. A là m t este. Khi th y phân trong A trong dung d ch ki m, thu ư c mu i c a m t axit h u cơ thơm ơn ch c và m t xeton ơn ch c. T kh i hơi c a A so v i etan b ng 5,4. A có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i các tính ch t trên? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 648. A là m t ch t h u cơ mà khi t cháy ch t o CO2 và nư c. Hơi A n ng hơn không khí hai l n. A có th có bao nhiêu công th c phân t phù h p? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 649. A là m t ch t h u cơ ơn ch c, khi cháy ch t o ra khí cacbonic và nư c. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 53,33%. A tác d ng dung d ch AgNO3/NH3 t o kim lo i Ag. A là: a) An ehit fomic b) Axit fomic c) Metyl fomiat d) An ehit ho c este (C = 12; H = 1; O = 16) 650. A là ch t h u cơ mà khi cháy ch t o ra khí cacbonic và hơi nư c. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 37. Ngư i ta nh n th y trong các ch t tìm ư c c a A có ch t tác d ng ư c dung d ch AgNO3/NH3 t o kim lo i màu tr ng, cũng có ch t tác d ng dung d ch AgNO3/NH3 t o ch t r n có màu vàng nh t, có ch t tác d ng ư c v i kim lo i ki m. A có th có bao nhiêu công th c phân t ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 651. Trong các ch t: (I): etylenglicol; (II): axit axetic; (III): glixerin (glixerol); (IV): propan iol-1,3; (V): saccarozơ; (VI): mantozơ; (VII): tinh b t; (VIII): xenlulozơ; (IX): fructozơ; (X): propan iol-1,2. Ch t nào hay dung d ch c a nó có th hòa tan Cu(OH)2 t o dung d ch có màu xanh lam? a) T t c các ch t trên b) Các ch t trên tr ra (II) b) Các ch t trên tr ra (II), (IV) d) Các ch t trên tr ra các ch t (IV), (VII), (VIII) 652. Ch n phát bi u sai: a) Metylacrilat ng phân v i vinylaxetat b) Metylacrilat cùng dãy ng ng v i alylaxetat c) Metylcrilat có th tham gia ph n ng trùng h p t o ra m t lo i th y tinh h u cơ d) Metylacrilat làm m t màu nâu c a nư c brom 653. Th y phân hoàn toàn 21,8 gam m t trieste c a glixerin (glixerol) b ng dung d ch xút, thu ư c 9,2 gam glixerin và h n h p ba mu i c a ba axit h u cơ. Các axit h u cơ ó là:
 11. Tr c nghi m hóa h u cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái a) Axit panmitic (C17H35COOH); Axit stearic (C17H35COOH); Axit oleic (C17H33COOH) b) Axit axetic (CH3COOH); Axit acrilic (C2H3COOH); Axit propionic (C2H5COOH) c) Axit miristic (C13H27COOH); Axit linoleic (C17H31COOH); Axit linolenic (C17H29COOH) d) Axit fomic (HCOOH); Axit axetic (CH3COOH), Axit propionic (CH3CH2COOH) (C = 12; H = 1; O = 16) 654. Th y phân hoàn toàn 166,8 gam m t lipit (ch t béo), thu ư c 18,4 gam glixerin và hai axit béo. Hai axit béo ó là: a) C17H35COOH; C17H33COOH b) C17H33COOH; C17H31COOH c) C15H31COOH; C17H35COOH d) C13H27COOH; C15H31COOH (C = 12; H = 1; O = 16) 655. M t hi rocacbon c ng HBr theo t l mol 1:1, thu ư c h p ch t h u cơ có thành ph n kh i lư ng Br là 58,39%. Công th c c a hi rocacbon là: a) C4H8 b) C3H6 c) C2H4 d) C5H10 (C = 12; H = 1; Br = 80) 656. ehi rat hoá rư u C5H11OH ch thu m t anken. Rư u này là: a) Pentanol-2 (Pentan-2-ol) b) 3-Metylbutanol-2 (hay 3-Metylbutan-2-ol) c) Rư u tert-pentylic d) Pentanol-3 (Pentan-3-ol) 657. X là ch t h u cơ ch a ba nguyên t C,H,O. X ph n ng ư c v i kim lo i ki m, v i dung d ch ki m, cho ư c ph n ng tráng gương. Ph n trăm kh i lư ng cacbon trong X là 40%. Công th c c a X là: a) HCOOCH3 b) HCOOH c) HCOOCH2CH2OH d) HOCH2CHO (C = 12; H = 1; O = 16) 658. Ch t nào dư i ây là m t isaccarit? a) Glucozơ (Glucose) b) Xenlulozơ (Cellulose) c) Fructozơ (Fructose) d) Mantozơ (Maltose) 659. Khi t cháy h t 1 mol ch t h u cơ A ơn ch c, thu ư c 4 mol CO2 và 4 mol H2O. A tác d ng ư c v i dung d ch NaOH. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p c a A? a) 3 b) 4 c) 6 d) 7 660. Ch t h u cơ X cho ư c ph n ng tráng b c. X có công th c th c nghi m là (CH2O)n. X có th có công th c phân t là: a) CH2O b) C2H4O2 c) C3H6O3 d) (a), (b), (c) 661. X là ch t h u cơ ơn ch c. Khi t cháy 1 mol X, thu ư c 7 mol CO2 và 4 mol H2O. T kh i hơi c a X nh hơn 3,8. X không tác d ng NaOH. X có bao nhiêu công th c c u t o ch a nhân thơm thơm? a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 662. Có sơ ph n ng (m i mũi tên là m t ph n ng): HCHO  → X  → Metyl fomiat Trong các ch t: (I): CH3OH; (II): CH4; (III): HCOOH
 12. Tr c nghi m hóa h u cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái X có th là: a) (I), (II), (III) b) (I) c) (III) d) (I), (III) 663. Khi cho 178 kg ch t béo (m t lo i triglixerit), ph n ng v a v i 120 kg dung d ch NaOH 20%, gi s ph n ng hoàn toàn. Kh i lư ng xà phòng thu ư c là: a) 279,6 kg b) 183,6 kg c) 122,4 kg d) 150,4 kg (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 664. T 103,2 kg m t lo i ch t béo, mu n s n xu t 112,32 kg xà phòng kali thì c n dùng ít nh t bao nhiêu kg dung d ch KOH 15%? a) 150 b) 120,5 c) 134,4 d) 145,3 (K = 39; O = 16; H = 1; C = 12) 665. em ehi rat hóa 8,78 gam h n h p hai rư u no ơn ch c k ti p nhau trong dãy ng ng b ng dung d ch H2SO4 m c, 170ºC, thu ư c h n h p hai olefin và 2,34 gam nư c. Công th c hai rư u là: a) C2H5OH, C3H7OH b) C3H7OH; C4H9OH c) C4H9OH; C5H11OH d) C5H11OH; C6H13OH (C = 12; H = 1; O = 16) 666. H p ch t C4H6O2(X) có kh năng tác d ng v i kim lo i Na, t o dung d ch xanh lam v i Cu(OH)2, X có công th c c u t o là: (I): CH2=CH-CH2COOH; (II): HCOOCH=CH-CH3; (III): HOC-CH2CH2-CHO; (IV): HO-CH2C≡CCH2-OH a) (I) b) (I), (III) c) (III), (IV) d) (IV) 667. t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan và butan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu ư c 7,84 lít CO2 ( ktc) và 9,9 gam nư c. Th tích không khí ( ktc) nh nh t c n dùng t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên trên là: a) 70,0 lít b) 78,4 lít c) 84,4 lít d) 56,0 lít (H = 1; C = 12; O = 16) 668. Trong s nh ng dung d ch: Na2CO3; KCl; CH3COONa; NH4Cl; NaHSO4; C6H5ONa; Al2(SO4)3 nh ng dung d ch có pH > 7 là: a) NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 b) Na2CO3, NH4Cl, KCl, Al2(SO4)3 c) KCl, C6H5ONa, CH3COONa d) Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa 669. H p ch t X có công th c phân t trùng v i công thưc ơn gi n nh t, v a tác d ng ư c v i axit v a tác d ng v i ki m trong i u ki n thích h p. Trong phân t X, thành ph n ph n trăm kh i lư ng c a các nguyên t C, H, N l n lư t b ng 40,449%; 7,865% và 15,73%, còn l i là oxi. Khi cho 4,45 gam X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng v a dung d ch NaOH ( un nóng) thu ư c 4,85 gam mu i khan. Công th c c u t o thu g n c a X là: a) CH2=CHCOONH4 b) H2NCOO-CH2CH3 c) H2NCH2COO-CH3 d) H2NC2H4COOH (H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23) 670. Cho các ch t sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hi roxit, natri cacbonat axit. S c p ch t tác d ng ư c v i nhau là:
 13. Tr c nghi m hóa h u cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 671. Cho sơ chuy n hóa: Toluen → X → Y → C6H5COOCH2C6H5 (Benzyl benzoat). M i mũi tên là m t ph n ng. Hai ch t X, Y l n lư t là: a) Rư u bezylic; Axit benzoic b) Benzyl clorua; Rư u benzylic c) Axit benzoic; Phenol d) Stiren; Ancol benzylic 672. Khi t cháy hoàn toàn 4,4 gam ch t h u cơ X ơn ch c thu ư c s n ph m cháy ch g m 4,48 lít CO2 ( ktc) và 3,6 gam nư c. N u cho 4,4 gam h p ch t X tác d ng v i dung d ch NaOH v a n khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 4,8 gam mu i c a axit h u cơ Y và ch t h u cơ Z. Tên c a X là: a) etyl propionat b) metyl propionat c) isopropyl axetat d) etyl axetat ( H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23) 673. Cho 20 mL dung d ch glucozơ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3, thu ư c 0,432 gam kim lo i b c . N ng mol/L c a dung d ch glucozơ ã dùng là: a) 0,20 M b) 0,10 M c) 0,01 M d) 0,02 M (H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) 674. Polivinyl ancol (PVA) là polime ư c i u ch b ng ph n ng: a) Trùng h p vinyl axetat (CH3COO-CH=CH2) b) Trùng h p ancol vinyl (CH2=CH-OH) c) Th y phân trong dung d ch ki m ch t poly vinyl axetat (PVAc) d) Th y phân trong dung d ch ki m ch t poly vinyl clorua (PVC) 675. D n h n h p X g m axetilen và hi ro i qua ng s ng b t Ni nung nóng, thu ư c h n h p khí Y. D n Y vào lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ư c 12 gam k t t a màu vàng nh t. Khí i ra kh i dung d ch ph n ng v a v i 0,1 mol Br2 trong dung d ch và còn l i h n h p khí Z. t cháy hoàn toàn h n h p Z, thu ư c 6,72 lít CO2 ( ktc) và 9,9 gam nư c. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p X là: a) 33,33%; 66,67% b) 40,5%; 59,5% c) 37,5%; 62,5% d) 28,4%; 71,6% (H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108) 676. Cho ch t X tác d ng v i m t lư ng v a dung d ch NaOH, sau ó cô c n dung d ch thu ư c ch t r n Y và ch t h u cơ Z. Cho Z tác d ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ư c ch t h u cơ T. Cho ch t T tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ư c ch t Y. Ch t X có th là: a) HCOOCH=CH2 b) CH3CH2COOCH=CH2 c) CH3COOCH=CH-CH3 d) CH2=CH-COOCH=C=CH2 677. Este X m ch h , có t kh i hơi so v i khí heli b ng 21,5 và khi tham gia ph n ng xà phòng hóa t o ra m t an ehit và m t mu i c a axit h u cơ. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 ( H = 1; C = 12; O = 16; He = 4) 678. A là m t axit h u cơ ơn ch c m ch h . Cho 10,32 gam A tác d ng h t v i BaCO3 thì thu ư c 18,42 gam mu i c a axit h u cơ. A là: a) Axit acrilic b) Axit metacrilic
 14. Tr c nghi m hóa h u cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái c) Axit axetic d) Axit propionic (Ba = 137; C = 12; H = 1; O = 16) 679. A là m t ch t h u cơ ơn ch c. t cháy h t 5,28 gam A, thu ư c 5,376 lít CO2 ( ktc) và 4,32 gam H2O. N u cho 5,28 gam A tác d ng v i dung d ch xút có dư thì thu ư c 4,92 gam mu i c a axit h u cơ. A là: a) Metyl propionat b) n-Propyl fomiat c) Vinyl axetat d) Etyl axetat (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 680. A là m t rư u (ancol) mà khi cháy t o CO2 và H2O có t l s mol tương ng là 4 : 5. Th tích hơi nư c t o ra b ng v i th tích khí O2 c n dùng t cháy h t A (các th tích khí hơi o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). Công th c phân t c a A là: a) C4H8O2 b) C4H10O2 c) C4H10O3 d) C4H10O 681. A là ch t h u cơ khi tác d ng v i dung d ch xút, un nóng, thu ư c mu i B và ch t h u cơ D. Cho D tác d ng v i Cu(OH)2 (trong dung d ch NaOH, un nóng) l i thu ư c mu i B. A là: a) CH2=CH-COOCH2CH=CH2 b) CH3CH2COOCH=CH-CH3 c) CH3COOCH2CH3 d) CH3CH2COO-CH=CH2 682. Có bao nhiêu ng phân v a cho ư c ph n ng tráng gương, v a tác d ng ư c v i kim lo i ki m ng v i các ch t có công th c phân t C4H8O2? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 683. A là m t este, m ch h . Hơi c a A n ng hơn khí metan 6,25 l n. A tác d ng v i dung d ch xút un nóng, thu ư c m t mu i c a axit h u cơ và m t xeton. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i A (chú ý ng phân cis, trans)? a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 (C = 12; H = 1; O = 16) 684. Ch dùng Cu(OH)2 có th phân bi t ư c ư c t t c các ch t nào sau ây? a) Glucozơ, fructozơ, etylenglicol, etanal b) Glixerin, lòng tr ng tr ng, mantozơ, glucozơ c) An ehit axetic, glixerol, etanol, saccarozơ d) Rư u etylic, glixerin, lòng tr ng tr ng, glucozơ 685. A là m t ancol. Oxi hóa hoàn toàn A b ng CuO dư, un nóng, thu ư c 0,5 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Khi ehi rat hóa A ch thu ư c m t olefin (không k ng phân cis, trans). Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i A? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 686. A là m t rư u (ancol) thu c dãy ng ng metanol. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 18,18%. Có bao nhiêu công th c c u t o rư u b c m t phù h p v i A? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 687. Công th c phân t d ng t ng quát c a các ch t thu c dãy ng ng acrolein (hay propenal) là: a) CnH2nO b) CnH2n – 4O
 15. Tr c nghi m hóa h u cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái c) CnH2n – 2O d) CnH2n – 4O2 688. H n h p A g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p có t kh i hơi so v i hi ro b ng 9,4. Ph n trăm s mol m i ch t trong h n h p A là: a) 80%; 20% b) 70%; 30% c) 60%; 40% d) 50%; 50% (C = 12; H = 1) 689. Ch n phát bi u không úng: a) Phenyl axetat tác d ng v i dung d ch NaOH t o dung d ch trong ó có hai mu i b) Vinyl acrilat cùng dãy ng ng v i vinyl metacrilat c) Isopropyl fomiat có th cho ư c ph n ng tráng gương d) Alyl propionat tác d ng dung d ch NaOH thu ư c mu i và an ehit 690. Khi t cháy m t aminoaxit, phân t có ch a hai nhóm ch c axit và m t nhóm amino, thu ư c 8,96 lít CO2; 1,12 lít N2 và 6,3 gam H2O (th tích khí o ktc). Công th c phân t c a A là: a) C5H9NO4 b) C4H7NO4 c) C3H5NO4 d) C6H11NO4 (C = 12; H = 1; O = 14; N = 14) 691. Cho 25,4 gam h n h p hai axit h u cơ ơn ch c k ti p nhau trong dãy ng ng d ng l ng tác d ng v i 11,5 gam Na, thu ư c 36,5 gam ch t r n. Hai axit ó là: a) C3H5COOH, C4H7COOH b) HCOOH, CH3COOH c) CH3COOH, C2H5COOH d) C2H5COOH, C3H7COOH (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 692. Th c hi n ph n ng ehi rat hóa hai rư u (ancol), ch thu ư c hai olefin. Hai rư u ó là: a) Butanol-2 và etanol b) Butanol-1 và 3-metylbutanol-2 c) Pentanol-3 và rư u sec-butylic d) Rư u tert-butylic và rư u isopropylic 693. A là m t ch t h u cơ. Th c hi n ph n ng tráng gương a mol A, thu ư c 432a gam Ag. Hi ro hóa hoàn toàn A thu ư c ch t h u cơ B. cho b mol B tác d ng v i lư ng dư Na, thu ư c b mol H2. Công th c c a A có th là: a) Foman ehit b) HCOO-CH2OH c) An ehit oxalic (HOC-CHO) d) HOC-CH2CH(OH)CHO (Ag = 108) 694. Th c hi n ph n ng lên men rư u t 1,5 kg tinh b t, thu ư c rư u etylic và CO2. Hi u su t ph n ng lên men là h%. Cho h p th lư ng khí CO2 sinh ra vào dung d ch nư c vôi, thu ư c 450 gam k t t a, n u em un nóng ph n dung d ch còn l i, sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c 150 gam k t t a n a. Tr s c a h là: a) 40,5 b) 85 c) 30,6 d) 81 (C= 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 695. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa 8,6 gam vinyl axetat v i 250 mL dung d ch KOH 0,6M. Sau khi k t thúc ph n ng, em cô c n dung d ch thì thu ư c m gam ch t r n khan. Tr s c a m là: a) 11 b) 9,8 c) 14,7 d) 12,6 (C = 12; H = 1; O = 16; K = 39)
 16. Tr c nghi m hóa h u cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái 696. H n h p A g m axit axetic và axit acrilic có s mol b ng nhau. Th c hi n ph n ng este hóa gi a 6,6 gam h n h p A v i 3,84 gam metanol, hi u su t hai ph n ng este hóa u b ng 70%, thu ư c h n h p hai este có kh i lư ng b ng bao nhiêu gam? a) 6,48 b) 5,60 c) 4,82 d) 7,50 (C = 12; H = 1; O = 16) 697. t cháy a mol axit h u cơ A, thu ư c 3a mol CO2. Khi cho a mol A tác d ng dung d ch NaOH 4M thì c n dùng 500a mL dung d ch NaOH trung hòa v a axit. A là: a) CH3CH2COOH b) HOOC-CH2CH2-COOH c) HOOCCH2COOH d) M t axit khác 698. H n h p A g m hai rư u ng ng liên ti p. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 18,625. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p A là: a) 53,69%; 46,31% b) 32,21%; 67,79% c) 77,18%; 22,82% d) 40%; 60% (C = 12; H = 1; O = 16) 699. H n h p A g m hai rư u liên ti p trong dãy ng ng có kh i lư ng phân t trung bình b ng 37,6 vC. Cho t t m gam Na vào 7,52 gam h n h p A. Giá tr nh nh t c a m sau khi ph n ng ch g m các ch t r n là: a) 2,3 b) 1,15 c) 4,6 d) 1,725 (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 700. A là m t an ehit. T kh i hơi c a A x p x 1. Cho 3,6 gam A hòa tan trong nư c t o dung d ch, cho dung d ch này tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3, thu ư c m gam kim lo i. Th tích dung d ch HNO3 1 M c n dùng ít nh t hòa tan h t m gam kim lo i này là (cho bi t ch có khí NO thoát ra): a) 160 mL b) 320 mL c) 80 mL d) 640 mL (C = 12; H = 1; O = 16) 701. A là m t este ơn ch c. Hơi A n ng hơn khí metan 7 l n. Khi th c hi n ph n ng xà phòng hoá A, ngư i ta thu ư c axeton. Công th c c u t o thu g n c a A là: a) CH3CH2COOC(CH3)=CH2 b) CH2=CH-COOC(CH3)=CH2 c) CH2=CH-CH2COOCH=CH2 d) CH3COOC(CH3)=CH2 (C = 12; H = 1; O = 16) 702. Khi th c hi n ph n ng este hóa gi a 3 mol CH3COOH v i 3 mol CH3CH2OH, sau khi ph n ng t tr ng thái cân b ng, thu ư c 2 mol este etyl axetat. t hi u su t ph n ng este hóa 80% thì v i 3 mol CH3CH2OH c n dùng bao nhiêu mol CH3COOH? Cho bi t hi u su t ph n ng tính theo lư ng rư u em dùng và th c hi n ph n ng este hóa trong cùng nhi t . a) 4,8 b) 3,6 c) 2,8 d) 4,0 703. A là m t axit h u cơ ơn ch c có công th c th c nghi m (C2H3O)n. Bi t r ng 1 mol A làm m t màu v a dung d ch có hòa tan 1 mol Br2. A có bao nhiêu công th c c u t o phù h p? a) 5 b) 4 c) 6 d) 3
 17. Tr c nghi m hóa h u cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái 704. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. A tác d ng dung d ch AgNO3/NH3, thu ư c kim lo i, ng th i có t o ch t r n màu vàng nh t. Theo k t qu phân tích nh lư ng A cho th y c 4 mol C thì có 4 mol H và 1 mol O. Công th c c a A là: a) C4H4O b) HCOOCH2C≡CH c) HCOO-(CH2)5C≡CH d) HC≡C-CH2CHO 705. Công th c phân t t ng quát c a các ch t thu c dãy ng ng axit a ipic là: a) CnH2nO2 b) CnH2n-2O4 c) CnH2n-2O2 d) CnH2n-4O4 706. H n h p A g m hai ch t h u cơ ch a cùng m t lo i nhóm ch c, m ch th ng. Dung d ch h n h p A tác d ng ư c mu i cacbonat t o khí CO2 thoát ra. ph n ng v a 0,3 mol h n h p A c n dùng 250 mL dung d ch NaOH 2 M. N u t cháy h t 0,3 mol h n h p A thì thu ư c 11,2 mol CO2 ( ktc). Kh i lư ng m i ch t có trong 0,3 mol h n h p A là: a) 4,6 gam; 18 gam b) 9,2 gam; 9 gam c) 6 gam; 14,8 gam d) 9 gam; 10,4 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 707. A là m t aminoaxit. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 73,5. Khi t cháy h t 1,47 gam A b ng oxi, thu ư c 1,12 lít CO2; 112 mL N2 và 0,81 gam H2O. Th tích các khí o ktc. B là: a) Glixin (Glycine) b) Alanin c) Axit glutamic (acid glutamic) d) Lizin (Lysine) (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 708. Cao su nhân t o buna-S ư c t o ra do s ng trùng h p c a buta ien-1,3 v i stiren. M t thí nghi m cho th y 2,62 gam m u cao su buna-S tác d ng v a v i 1,6 gam Br2 hòa tan trong CCl4. Trung bình m t phân t buta ien -1,3 ã k t h p v i bao nhiêu phân t stiren t o lo i cao su này? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Br = 80) 709. H n h p A g m hai hi rocacbon X, Y. t cháy h n h p A thu ư c s mol H2O b ng s mol CO2. Hai hi rocacbon X, Y trong h n h p A có th là: (I): anken- anken; (II): xicloankan - xicloankan; (III): anken - xicloankan (IV): ankan - anken; (V): ankan - ankin; (VI): ankan – ankan; (VII): ankan – anka ien; (VIII): ankin – aren; (IX): ankan - aren a) T t c các trư ng h p trên b) (I), (II), (III) c) (I), (II), (III), (V), (VII), (IX) d) (I), (II), (III), (IV), (V), (VII), (IX) 710. H n h p khí A g m hai hi rocacbon m ch h . Khi cho 6,72 lít h n h p A ( ktc) l i qua 2 lít dung d ch Br2 0,5 M, th y kh i lư ng bình brom tăng thêm 9,4 gam. Lư ng brom còn dư ph n ng v a 0,5 mol etilen. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Công th c hai hi rocabon trong h n h p A là: a) C2H2 và C3H8 b) C2H2 và C3H6 c) C3H4 và C4H8 d) C2H2 và C4H8 (C = 12; H = 1) 711. Các ch t có công th c th c nghi m: (C2H7N)n; (C3H8O)n; (C4H9Cl)n; (C5H12)n có gì gi ng nhau c trưng?
 18. Tr c nghi m hóa h u cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái a) S nguyên t C trong phân t tăng d n b) Trong s n ph m cháy có CO2 và H2O c) Công th c phân t cũng là công th c ơn gi n nh t d) (a), (b), (c) 712. X là m t este mà khi t cháy este này t o s mol H2O b ng s mol CO2. X là: a) Este no m ch h b) Este a ch c no m ch h .c) Este ơn ch c no m ch h d) T t c u sai 713. Công th c c a este a ch c ư c t o b i axit malonic và glixerol là: a) (CH2)2(COO)6(C3H5)3 b) (CH2)4(COO)6(C3H5)2 c) (CH2)3(COO)6(C3H5)2 d) C16H18O6 714. un nóng rư u R v i dung d ch H2SO4 m c th c hi n ph n ng ehi rat hóa ru u R, thu ư c m t ch t h u cơ A, t kh i hơi c a A so v i R b ng 1,7. A là: a) Buta ien-1,3 b) Propen c) Etilen d) M t ch t khác 715. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn h n h p A có t ng s mol là 3 mol g m các ch t: metanol, etanol và propanol-1. Thu ư c h n h p A g m x ch t ete và y gam nư c. Tr s l n nh t c a x và tr s c a y là: a) 4 ete; 36 gam b) 6 ete; 27 gam c) 5 ete; 36 gam d) 8 ete; 27 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 716. Trong các ch t h u cơ: (I): HOCH2CH2OH; (II): CH3COOH; (III): C6H5OH (phenol); (IV): CH3COONa; (V):CH3CH2OH; (VI): CH3OOCCOOCH3; (VII): CH3COONH4; (VIII): CH3CH2Br; (IX): C6H5CHO (bezan ehit) H p ch t nào tác d ng ư c v i dung d ch NaOH? a) (II); (III); (IV); (VI); (VII); (VIII) b) (II); (III); (IV); (VI); (VIII) c) (II); (III); (VI); (VIII) d) (II); (III); (VI); (VII); (VIII) 717. A là m t ch t h u cơ. t cháy h t 1 mol A, thu ư c 8 mol CO2 và 4 mol H2O. A ch a 1 nguyên t O trong phân t . A tác d ng ư c v i dung d ch ki m t o mu i. Có bao nhiêu công th c c u t o c a A phù h p v i gi thi t này? a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 718. S t n t èn (khí á) ch a 90% CaC2 c n dùng i u ch 1,89 t n axit axetic, hi u su t 70% là: a) 3,2 t n b) 4,7 t n c) 2,3 t n d) 3,5 t n (Ca = 40; C = 12; H = 1; O = 16) 719. em trùng h p 10 mol metylmetacrilat, thu ư c 850 gam th y tinh h u cơ (plexiglas). Hi u su t quá trình trùng h p là bao nhiêu? a) 80% b) 85% c) 90% d) 100% (C = 12; H = 1; O = 16) 720. Dung d ch CH3COOH 1M có pH = 2,4. i n ly c a CH3COOH trong dung d ch này b ng bao nhiêu? a) 1,3% b) 3,9% c) 0,40% d) 0,87%
 19. Tr c nghi m hóa h u cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái 721. t cháy 1 mol an ehit ơn ch c, thu ư c 5 mol CO2 và 5 mol H2O. A có bao nhiêu ng phân cùng nhóm ch c (cùng mang nhóm an ehit)? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 722. t o gương soi, nh m g n l p kim lo i b c vào th y tinh, ngư i ta dùng phương pháp nào dư i ây? a) Cho dung d ch fomalin (formol) tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 b) Cho axit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 c) Cho n-butyl axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 d) Cho dung d ch glucozơ (C6H12O6) tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 723. Cho các ch t: axit axetic, axit a ipic, axit metacrilic, etylenglicol và hexametylen iamin. B ng các ph n ng tr c ti p (m t ph n ng) gi a các ch t trên có th i u ch ư c bao nhi u polime? a) 5 b) 4 c) 3 d) 6 724. N u em th y phân hoàn toàn 1,62 kg tinh b t thì kh i lư ng t i a glucozơ thu ư c b ng bao nhiêu? a) 1,80 kg b) 1,782 kg c) 1,44 kg d) 1,62 kg (C = 12; H = 1; O = 16) 725. H n h p A g m hai ankin. t cháy hoàn toàn 13,2 gam h n h p A, thu ư c 22,4 lít 1 CO2 ( ktc). Cho bi t s mol c a ch t có kh i lư ng phân t l n ch b ng so v i ch t 3 còn l i. Kh i lư ng m i ch t trong 13,2 gam h n h p A là: a) 3,9 g; 9,3 g b) 7,8 g; 5,4 g c) 6 g; 7,2 g d) 5,46 g; 7,74 g (C = 12; H = 1) 726. A là m t ch t h u cơ. Khi t cháy hoàn toàn a mol A, ch thu ư c 9a mol CO2 và 5a mol H2O. A ơn ch c, không tác d ng Na nhưng tác d ng ư c v i dung d ch NaOH. Thí nghi m cho th y 1,5 gam A ph n ng v a v i 100 mL dung d ch NaOH 0,2M. A là: a) Benzyl axetat b) Phenyl axetat c) Phenyl propionat d) Etyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16) 727. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn m gam imetyl malonat c n dùng 100 mL dung d ch NaOH C (mol/L). Sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c dung d ch A g m có ancol, mu i và nư c. em cô c n dung d ch A, thu ư c mu i khan. N u em t cháy h t lư ng mu i khan này thì thu ư c 10,6 gam xô a. Tr s c a C và c a m là: a) 2 mol/L; 13,2 gam b) 2 mol/L; 11,8 gam c) 1 mol/L; 6,6 gam d) 1 mol/L; 11,8 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 728. M t thùng ch a 80 lít rư u vang 12º. Lư ng rư u vang này ư c i u ch do th c hi n ph n ng lên men rư u t nho. Etanol có kh i lư ng riêng 0,79 g/mL. S lên men rư u có hi u su t 90%. Kh i lư ng glucozơ c n có trong trái nho s n xu t ư c lư ng rư u này là:
 20. Tr c nghi m hóa h u cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái a) 13,50 kg b) 15,453 kg c) 16,487 kg d) 21,60 kg (C = 12; H = 1; O = 16) 729. Có sơ ph n ng: 0 X + NaOH t → Y + Z Y + Ag2O NH 3 → U + Ag  0 Z xt , → T + H2O + H2 t U + NaOH  → V + H2O T xt → Cao su buna X là: a) Vinyl axetat b) n-Butyl acrilat c) Vinyl fomiat d) Etyl fomiat 730. Ch t h u cơ A ch a m t lo i nhóm ch c. Khi t cháy h t a mol A, thu ư c 7a mol CO2 và 6a mol H2O. Hơi A n ng hơn khí metan 10 l n. Khi cho A tác d ng v i dung d ch NaOH, thu ư c m t mu i c a axit h u cơ, etanol và propanol-2. A là: a) Etyl n-propyl oxalat b) Etyl isopropyl malonat c) Etyl isopropyl oxalat d) Etyl isopropyl a ipat (C = 12; H = 1; O = 16) 731. Khi t cháy h t 7,4 gam ch t h u cơ A, thu ư c 6,72 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 37. A có bao nhiêu ng phân có th cho ư c ph n ng tráng gương? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 732. H n h p A g m ba hi rocacbon cùng dãy ng ng. t cháy h t 33,88 lít h n h p khí (hơi) A ( o 27,3ºC; 0,8 atm). Cho h p th h t s n ph m cháy vào bình ng nư c vôi có dư. Sau thí nghi m, kh i lư ng bình nư c vôi tăng thêm 106,6 gam. Các hi rocacbon trong h n h p A thu c dãy ng ng nào? a) Aren ng ng benzen b) Ankin ho c anka ien c) Olefin (Anken) d) Parafin (Ankan) (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 733. H n h p A g m ba ch t h u cơ ng phân có cùng công th c phân t C3H8O. Cho m gam h n h p A tác d ng v i CuO, un nóng, có s oxi hóa h u h n h t ch t h u cơ t o an ehit và xeton, thu ư c h n h p B g m các ch t h u cơ. Lư ng h n h p B này cho tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ư c 2,16 gam b c kim lo i. Còn n u em un nóng m gam h n h p A v i H2SO4 m c 140ºC, thì thu ư c 3,33 gam h n h p g m b n ete và 0,27 gam H2O. Kh i lư ng m i ch t có trong m gam h n h p A là: a) 0,6 g; 1,2 g; 1,8 g b) 0,6 g; 0,6 g; 3,48 g c) 0,6 g; 0,9 g; 2,1 g c) 0,6 g; 1,5 g; 1,5 g (C = 12; H = 1; O = 16) 734. Ch t béo lâu d b ôi thiu, cho mùi khó ch u, là do nguyên nhân nào? a) Ch t béo lâu nó b th y phân nhi u t o ra axit béo t do. i u này làm tăng ch s axit c a ch t béo và làm cho ch t béo có mùi khó chiu. b) Do lâu, các liên k t ôi trong ch t béo trùng h p v i nhau t o các polime có mùi khó ch u.