Xem mẫu

 1. Tr c nghi m hóa h u cơ 1 Biên so n: Võ H ng Thái 353. B n ch t c a liên k t hi ro là: a) Liên k t c ng hóa tr gi a hai nguyên t hi ro trong phân t H2 b) L c liên k t gi a ion H+ mang i n tích dương v i ngu n giàu ên t mang i n tích âm c) L c hút tĩnh i n gi a H mang m t ph n i n tích dương v i ngu n giàu i n tích âm mang m t ph n i n tích âm d) T t c u sai 354. Ch n k t lu n không úng: a) T t c rư u ơn ch c no m ch h u nh hơn nư c b) T t c rư u ơn ch c u có tính axit y u hơn nư c c) Do có t o liên k t hi ro nên t t c rư u u có nhi t sôi cao hơn so v i ng phân ete c a nó d) Do t o ư c liên k t hi ro v i nư c nên t t c rư u ơn ch c no u hòa tan ư c trong nư c, trong khi t t c các hi rocacbon u không hòa tan trong nư c 355. 82,5ºC; 108ºC; 117,7ºC là nhi t sôi c a các rư u: (I): Butan-1-ol; (II): 2-Metylpropan-1-ol; (III): 2-Metylpropan-2-ol Nhi t sôi tăng d n c a ba rư u trên là: a) (I) < (II) < (III) b) (III) < (II) < (I) c) (I) < (III) < (II) d) (II) < (I) < (III) 356. un nóng rư u etylic v i H2SO4 m c t nhi t th p n tăng d n nhi t 180ºC nh m ch ehi rat hóa rư u, thu ư c h n h p A g m các ch t khí và hơi. Trong h n h p A có th có bao nhiêu ch t h u cơ? (Cho bi t trong các ch t h u cơ thu ư c có ch t ph n ng ư c v i Na t o khí hi ro) a) 2 ch t b) 3 ch t c) 4 ch t d) 5 ch t 357. A là m t d n xu t monoclo no m ch h mà khi t cháy a mol A thì thu 5a mol CO2. A phù h p v i sơ ph n ng dư i ây (m i mũi tên là m t ph n ng): A  → B (Rư u b c 1)  → D  → E (rư u b c 2) → F  → G (Rư u b c 3) Tên c a A là: a) 1-Clo-2-metylbutan b) 2-Clo-3-metylbutan c) 1-Clo-2,2- imetylpropan d) 1-Clo-3-metylbutan 358. A là m t rư u ng ng rư u alylic. T kh i hơi c a A so v i khí sunfurơ b ng 1,125. Có bao nhiêu công th c c u t o c a A phù h p gi thi t cho trên? (Không tính công th c c u t o c a các rư u không b n) a) 6 b) 5 c) 4 b) 3 (C = 12; H = 1; O = 16; S = 32) 359. H n h p A g m hai rư u cùng dãy ng ng. Th c hi n ph n ng ehi rat hóa hoàn toàn 4,84 gam h n h p A b ng cách un nóng v i dung d ch H2SO4 m c 170ºC, thu ư c h n h p hai olefin có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 14 vC. Lư ng h n h p olefin này làm m t màu v a 0,9 lít dung d ch Br2 0,1M. Công th c hai rư u là: a) C2H5OH; C3H7OH b) C3H7OH; C4H9OH c) C4H9OH; C5H11OH d) C5H11OH; C6H13OH (C = 12; H = 1; O = 16)
 2. Tr c nghi m hóa h u cơ 2 Biên so n: Võ H ng Thái 360. A là m t hi rocacbon. T kh i hơi c a A so v i metan b ng 6,5. Công th c phân t c a A là: a) C6H6 b) C8H8 c) C7H14 d) C8H18 (C = 12; H = 1) 361. X là m t hi rocacbon. Phân tích nh lư ng cho th y c m t ph n kh i lư ng H thì có b n ph n kh i lư ng C. X là: a) Propan b) Buta ien-1,3 c) Vinylaxetilen d) Etan (C = 12; H = 1) 362. t cháy h t 2,24 lít khí m t hi rocacbon i u ki n tiêu chu n, thu ư c 8,8 gam CO2. T d ki n này, hi rocacbon trên có th phù h p v i bao nhiêu ch t? a) M t ch t b) Hai ch t c) Ba ch t d) Hơn ba ch t (C = 12; O = 16) 363. A là m t hi rocacbon. t cháy 0,15 mol A r i cho h p th s n ph m cháy vào lư ng nư c vôi trong dư, thu ư c 60 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. S công th c phân t có th có c a A là: a) 6 b) 5 c) 4 d) Ít hơn 4 (C = 12; O = 16; Ca = 40) 364. t cháy h t 2,2 lít hơi hi rocacbon A m ch h (th tích o 27,3ºC; 851,2mmHg). Cho h p th s n ph m cháy vào dung d ch Ba(OH)2 dư, thu ư c 59,1 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. S công th c phân t c a A phù h p v i d ki n trên là: a) 3 b) 4 c) 5 d) Nhi u hơn 5 (Ba = 137; C = 12; O = 16) 365. t cháy 0,01 mol ch t h u cơ A, s n ph m cháy ch g m CO2 và H2O. Cho h p th s n ph m cháy vào bình ng dung d ch Ca(OH)2 có dư. Kh i lư ng bình tăng 3,1 gam, trong bình có xu t hi n 5 gam k t t a. A là: a) C5H10 b) C4H10 c) C5H10On d) C4H8O2 (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 366. Phân tích nh lư ng hai hi rocacbon X, Y cho th y có cùng k t qu : c 1 ph n kh i lư ng H thì có 12 ph n kh i lư ng C. T kh i hơi c a Y so v i hi ro b ng 65. T kh i hơi c a X so v i Y b ng 0,4. Công th c phân t c a X là: a) C2H2 b) C4H4 d) C6H6 d) C8H8 (C = 12; H = 1) 367. A là m t hi rocacbon hi n di n d ng khí i u ki n thư ng. t cháy A, thu u c CO2 và H2O có t l kh i lư ng là m CO2 : m H 2O = 44 : 9. Công th c phân t c a A là: a) C2H2 b) C4H4 c) C3H6 d) (a), (b) (C = 12; O = 16; H = 1) 368. Hi rocacbon A hi n di n d ng khí i u ki n thư ng. T kh i hơi c a A so v i nitơ l n hơn 2. A là: a) C4H10 b) C4H8 c) C5H8 d) Isopren (C = 12; H = 1; N = 14)
 3. Tr c nghi m hóa h u cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái 369. X là m t ch t h u cơ ư c t o b i các nguyên t C, H, O, N. Thành ph n ph n trăm các nguyên t c a X là: 58,537% C; 4,065% H; 11,382% N. Công th c phân t c a X cũng là công th c ơn gi n c a nó. Công th c phân t c a X là: a) C2H5NO2 b) C6H5ON2 c) C6H5O2N d) C6H3O7N3 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 370. Kh i lư ng riêng c a etilen i u ki n tiêu chu n là: a) 0,9655g/L b) 1,25g/L c) 1,034g/L d) 1,875g/L (C = 12; H = 1) 371. Kh i lư ng riêng c a nitroetan (C2H5NO2) 136,5ºC; 1,2atm là: a) 2,679g/L b) 2,857g/L c) 2,586g/L d) 3,348g/L (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 372. A là m t hi rocacbon. M t th tích hơi A có cùng kh i lư ng v i 6,5 th tích khí metan. Các th tích khí, hơi o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t. A là: a) C7H8 b) C6H6 c) C7H16 d) C8H8 (C = 12; H = 1) 373. Y là m t hi rocacbon m ch h . Hơi Y n ng hơn khí oxi 1,25 l n. Có bao nhiêu công th c c u t o có th có c a Y? a) 1 b) 2 c) 3 d) Nhi u hơn 3 (C = 12; H = 1; O = 16) 374. t cháy hoàn toàn 3 gam ch t h u cơ A, thu ư c 2,24 lít CO2 ( ktc) và 1,8 gam H2O. T kh i hơi c a A l n hơn 3 và nh hơn 4. Công th c phân t c a A là: a) C3H6O3 b) C3H8O3 c) C6H6O d) C4H4O2 (C = 12; H = 1; O = 16) 375. Kh i lư ng m t phân t CO2 là: a) 44 b) 44 gam c) 7,3065.10-23 gam d) T t c u sai (C = 12; O = 16) 376. Th y ngân là kim lo i duy nh t hi n di n d ng l ng i u ki n thư ng. Kh i lư ng riêng c a th y ngân là 13,6 g/mL. T kh i c a th y ngân và t kh i hơi c a th y ngân là: a) 6,917 b) 13,6 g/L và 6,917g/L c) 13,6 và 6,917 d) 8,955 và 6,917 (Hg = 200,6) 377. S nguyên t O có trong 3,42 gam ư ng saccarozơ (saccarose, sucrose, C12H22O11) là: a) 0,11 b) 0,01 c) 0,72.1023 d) T t c u sai (C = 12; H = 1; O = 16) 378. A là m t hi rocacbon. t cháy h t 1 mol A thu ư c 5 mol CO2. S mol H2O trong s n ph m cháy > 5 mol. Khi cho A tác d ng Cl2 theo t l mol 1 : 1 thì ch thu m t s n ph m h u cơ duy nh t (ngoài ra còn có s n ph m vô cơ). A là: a) C5H12 b) Isopentan c) 2,2- imetylpropan d) c (a), (b), (c) 379. A là m t hi rocacbon. t cháy 0,1 mol A thu ư c 0,8 mol CO2 và 0,9 mol H2O. A tác d ng Cl2 theo t l mol nA : nCl 2 = 1 : 1, ch thu m t s n ph m h u cơ. A là:
 4. Tr c nghi m hóa h u cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái a) 2,2,3,3-terametylbutan b) neopentan c) C5H12 d) C8H18 380. Theo danh pháp qu c t IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, Hi p h i Qu c t Hóa h c ng d ng và Thu n túy) thì tên các nhóm th ư c g i theo th t v n. Tên theo IUPAC c a ch t CH3 CH CH CH2 C CH CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 là: a) 3-Etyl-2,5- imetylhept-5-en b) 3,6- imetyl-5-etylhept-2-en c) 5-Etyl-3,6- imetylhept-2-en d) C (a), (b) và (c) 381. H n h p A g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p. 2,24 lít h n h p hơi A ( ktc) có kh i lư ng 2,58 gam. Hai hi rocacbon trong h n h p A là: a) Metan, Etan b) Etan, Propan c) Etilen, Propilen d) Axetilen, Propin (C = 12; H = 1) 382. H n h p A g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p. t cháy h t 2,24 lít h n h p khí A ( ktc) c n dùng 6,496 lít O2 ( ktc). H p th s n ph m cháy vào bình ng dung d ch xút dư, kh i lư ng bình tăng 11,72 gam. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p A là: a) 30%; 70% b) 40%; 60% c) 50%; 50% d) 80%; 20% (C = 12; H = 1) 383. Xét các ch t: Propen (A); But-1-en (B); But-2-en (C); Isobutilen (D); 2-Metylbut-2-en (E); 3-Metylpent-2-en (F). Ch t nào có ng phân cis, trans? a) (B), (C), (D) b) (B), (D), (E) c) (E), (F) d) (C), (F) 384. Ch n nhi t sôi thích h p cho các ch t: Neopentan (A); Isobutan (B); Pentan (C); Isopentan (D); Butan (E): -11,7ºC; -0,5ºC; ; 9,5ºC; 28ºC; 36ºC a) (A): -0,5ºC; (B): -11,7ºC; (C): 9,5ºC; (D): 28ºC; (E): 36ºC b) (A): 36ºC; (B): 28ºC; (C): 9,5ºC; (D): -11,7ºC; (E): -0,5ºC c) (B): -11,7ºC; (E): -0,5ºC; (A): 9,5ºC; (D): 28ºC; (C): 36ºC d) (A): -11,7ºC; (B): -0,5ºC; (D): 9,5ºC; (E): 28ºC; (C): 36ºC 385. H n h p A g m hai olefin ng ng liên ti p. Th c nghi m cho th y 1,4 gam h n h p A làm m t màu v a 10 mL dung d ch KMnO4 2M. Kh i lư ng m i ch t có trong 1,4 gam h n h p A là: a) 0,84g; 0,56g b) 0,80g; 0,60g c) 0,75g; 0,65g d) 0,92g; 0,48g (C = 12; H = 1) 386. Nung nóng m t ch t A v i vôi tôi xút th y có t o khí metan. A là: a) Natri axetat b) NaOOCCH2COONa c) CH(COONa)3 d) (a), (b), (c) 387. A là m t hi rocacbon. Ph n trăm kh i lư ng C c a A là 83,333%. Công th c phân t c a A là: a) C4H10 b) C5H10 c) C6H14 d) C5H12 (C = 12; H = 1) 388. A là m t hi rocacbon. Ph n trăm kh i lư ng H c a A là 15,789%. A tác d ng Cl2 theo t l mol 1 : 1, trong s n ph m thu ư c ch có m t ch t h u cơ. A là: a) Neopentan b) C8H16 c) (CH3)3CC(CH3)3 d) C8H18
 5. Tr c nghi m hóa h u cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái (C = 12; H = 1) 389. Ph n ng etilen làm m t màu nư c brom. Ch n phát bi u úng: a) ây là m t ph n ng oxi hóa kh b) ây là m t ph n ng c ng ng th i cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , etilen b kh b i nư c brom c) ây là m t ph n ng oxi hóa kh trong ó brom ã kh etilen d) ây là m t ph n c ng nên là m t lo i ph n ng trao i 390. Ph n ng propilen tác d ng hi ro có Ni làm xúc tác, un nóng. Ch n phát bi u úng nh t: a) ây là m t ph n ng oxi hóa kh b) ây là m t ph n ng c ng ng th i cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó propilen b kh c) ây là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó hi ro ã oxi hóa propilen d) ây là m t ph n ng c ng nên cũng là m t ph n ng oxi hóa kh 391. A là m t hi rocacbon. Th tích khí propin b ng 2,3 th tích hơi A có cùng kh i lư ng. A là: a) C8H8 b) C7H16 c) C7H8 d) T t c u không úng (C = 12; H = 1) 392. H n h p khí A g m 0,2 mol etilen và 0,3 mol hi ro ư c cho vào m t bình kín có ch a m t ít b t Ni làm xúc tác. Nung nóng bình m t th i gian, thu ư c 0,35 mol h n h p khí B. T kh i hơi c a B và kh i lư ng riêng c a h n h p B i u ki n tiêu chu n là: a) 0,61; 0,79g/L b) 0,50; 0,82g/L c) 0,75; 0,95g/L d) 0,67; 0,86g/L (H = 1; C = 12) 393. H n h p khí A g m 0,2 mol propen và 0,3 mol hi ro ư c d n qua ng s có ch a b t Ni là xúc tác nung nóng, thu ư c h n h p khí B g m 0,35 mol. Hi u su t ph n ng c ng gi a propen v i hi ro là: a) 50% b) 75% c) 80% d) 100% (C = 12; H = 1) 394. V i ph n ng propilen làm m t màu tím c a dung d ch kali pemanganat, t o rư u a ch c và có t o ch t không tan mangan ioxit có màu nâu en. T ng h s ng trư c các ch t c a ph n ng này là: a) 12 b) 14 c) 16 d) 18 395. Nguyên nhân c a hi n tư ng ng phân cis, trans trong anken là: a) Do anken có c u t o khác nhau m c dù có cùng công th c phân t b) Do c u t o trong không gian c a hai anken khác nhau c) Do hai anken có cùng công th c phân t nhưng có công th c c u t o trong không gian khác nhau d) Do không có s quay t do quanh liên k t ôi C=C 396. H n h p khí A g m 6,72 lít iosobutilen và 4,48 lít hi ro ư c d n qua ng s nung nóng có ch a b t Ni làm xúc tác. Sau ph n ng thu ư c 7,616 lít h n h p khí B. T t c th tích u o i u ki n tiêu chu n. Hi u su t ph n ng c ng trên b ng bao nhiêu? a) 80% b) 85% c) 95% d) 100%
 6. Tr c nghi m hóa h u cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái (C = 12; H = 1) 397. Khi em hi rat hóa isobutilen, có axit vô cơ làm xúc tác, un nh , thì: a) Thu ư c m t s n ph m rư u b) Thu ư c hai s n ph m rư u c) Thu ư c rư u isobutylic nhi u (s n ph m chính), rư u tert.butylic ít (s n ph m ph ) d) Thu ư c hai rư u có hàm lư ng nhi u ít khác nhau 398. Th c hi n ph n ng ehi rat hóa 3-metylbutan-2-ol b ng cách un nóng rư u này v i H2SO4 m c 170ºC thì thu ư c ch t h u cơ nào? a) 2-Metylbut-2-en b) Ch y u là 2-Metylbut-1-en c) M t ete d) Ch y u là 2-Metylbut-2-en 399. A là m t hi rocacbon ch a 84% kh i lư ng cacbon trong phân t . A có bao nhiêu ng phân? a) 5 b) 7 c) 9 d) Nhi u hơn 9 (C = 12; H = 1) 400. A là m t olefin. t cháy 1 mol A thu ư c 5 mol CO2. Có th vi t ư c nhi u nh t bao nhiêu ph n ng trùng h p A phù h p v i d ki n này? a) 4 b) 5 c) 6 d) nhi u hơn 6 401. A là m t d n xu t monoclo no m ch h . Khi t cháy h t 1 mol A, thu ư c 5 mol CO2. A phù h p sơ : A dd NaOH, tº B (rư u b c 1) H2SO4( ), 170ºC C H2O, H+, tº D (rư u b c 2) D H2SO4( ), 170ºC E H2O, H+, tº F (rư u b c 3) A là: a) C5H11Cl b) 2-Clo-3-metylbutan c) 1-Clo-2-metylbutan d) 1-Clo-3-metylbutan 402. H n h p A g m hai rư u ng ng liên ti p. un nóng 3,42 gam h n h p A v i H2SO4 m c 170ºC ehi rat hoàn toàn, thu ư c h n h p hai olefin. H n h p olefin này làm m t màu v a lư ng nư c brom có hòa tan 8 gam Br2. Kh i lư ng m i rư u có trong 3,24 gam h n h p A là: a) 1,2 gam; 2,22 gam b) 1,8 gam; 1,62 gam c) 0,9 gam; 2,52 gam d) 1,5 gam; 1,92 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80) 403. Th c hi n ph n ng cracking 5,8 gam isobutan, thu ư c h n h p A g m ba hi rocacbon. Lư ng h n h p A này làm m t màu v a 60 mL dung d ch KMnO4 1M. Coi s cracking ankan ch t o ra ankan khác và anken. Hi u su t ph n ng cracking isobutan là: a) 50% b) 70% c) 90% d) 100% (C = 12; H = 1) 404. H n h p A g m hai hi rocabon ng ng liên ti p. t cháy hoàn toàn a gam h n h p A r i cho s n ph m cháy h p th h t vào dung d ch X có hòa tan Ba(OH)2 dư, thu ư c
 7. Tr c nghi m hóa h u cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái 55,16 gam k t t a và dung d ch Y. Kh i lư ng dung d ch Y nh hơn kh i lư ng dung d ch X là 36,9 gam. Công th c phân t hai hi rocacbon trong h n h p A là: a) C4H10, C5H12 b) C5H12, C6H14 c) C4H8, C5H10 d) C3H8, C4H10 (C = 12; H = 1; Ba = 137; O = 16) 405. Ch t hexa-2,4- ien có bao nhiêu công th c c u t o? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 406. Ch t 2-metylhexa-2,4- ien có bao nhiêu công th c c u t o? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 407. A là m t hi rocacbon m ch h . Khi t cháy 0,5 mol A, thu ư c 44,8 lít CO2 ( ktc). Trong s n ph m cháy, th tích hơi nư c b ng th tích khí CO2 ( o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). D a vào d ki n này, A có th ng v i bao nhiêu ch t? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 408. dài liên k t gi a C v i C trong ba phân t etan (C2H6), etilen (C2H4), axetilen (C2H2): a) B ng nhau b) Không b ng nhau c) Trong etan dài nh t, trong axetilen ng n nh t d) Trong axetilen dài nh t, trong etan ng n nh t, còn trong etilen trung gian 409. Trùng h p 2m3 etilen ( ktc), thu ư c 2kg nh a polietilen. Hi u su t ph n ng trùng h p etilen là: a) 100% b) 90% c) 80% d) 70% (C = 12; H = 1) 410. M t h c sinh v hai công th c: A A' A B' C C C C A B' A A' Ch n phát bi u úng nh t: a) ây là m t ch t b) ây là hai ch t khác nhau vì hai công th c c u t o này khác nhau, chúng không ch ng khít lên nhau ư c, vì không có s quay t do quanh liên k t ôi C=C c) ây là hai ch t ng phân cis, trans vì có cùng công th c phân t (CA2A’B’), nhưng khác nhau công th c c u t o trong không gian d) T t c u không phù h p 411. V i hai công th c sau: A A' A B' C C C C B B' B A' Ch n phát bi u úng nh t: a) ây là m t ch t b) ây là hai ch t c) Hai ch t này không ng phân d) ây là hai ch t ng phân
 8. Tr c nghi m hóa h u cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái 412. V i hai công th c: A A' A B' CH CH CH CH B B' B A' a) ây là hai ch t ng phân b) ây là m t ch t c) ây là hai ch t ng phân l p th d) ây là hai ch t ng phân cis, trans 413. H n h p khí A g m 0,1 mol buta-1,3- ien và 0,2 mol hi ro ư c d n qua ng s ng b t Ni làm xúc tác un nóng, thu ư c h n khí B g m b n ch t là butan, but-1-en, buta- 1,3- ien và hi ro. T kh i hơi c a h n h p B b ng 1,25. Hi u su t ph n ng buta-1,3- ien c ng hi ro là: a) 70% b) 80% c) 90% d) 95% (C = 12; H = 1) 414. T kh i hơi và kh i lư ng riêng c a buta ien-1,3 (buta-1,3- ien) ktc là: a) 1,862; 1,862 g/L b) 1,862; 2,41 c) 1,862; 2,41 g/L d) 1,931; 2,5 g/L (C = 12; H = 1) 415. Isopren (2-Metylbuta-1,3- ien) là m t ch t l ng không màu, r t d bay hơi và b c cháy. Isopren có kh i lư ng riêng 0,681 g/cm3. Kh i lư ng cao su isopren thu ư c khi trùng h p 1m3 isopren, hi u su t 90%, là: a) 612,9 kg b) 612,9 g c) 756,7 kg d) 3 035,7 g 416. Tên c a ch t có CTCT dư i ây theo danh pháp qu c t (IUPAC, chú ý là tên nhóm th c tru c sau theo th t v n) CH3 C C CH CH CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 a) 3,5- ietyl-2,4- imetylhepta-2,6- ien b) 3,5- ietyl-4,6- imetylhepta-1,5- ien c) 4,6- imetyl-3,5- ietylhepta-1,5- ien d) 2,4- imetyl-3,5- ietylhepta-2,6- ien 417. Khi cho buta ien-1,3 (buta-1,3- ien) c ng brom thì có th thu ư c t i a bao nhiêu s n ph m c ng? a) 3 b) 2 c) 1 d) 4 418. Khi cho isopren c ng brom thì trên nguyên t c có th thu ư c t i a bao nhiêu s n ph m c ng? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 419. H n h p A g m hai anka ien liên h p ng ng k ti p. 1,76 gam h n h p A c ng hi ro t o ankan tương ng thì ph i c n dùng 1,344 lít khí hi ro ( ktc). Kh i lư ng m i ch t có trong 1,76 gam h n h p A là: a) 0,54g; 1,22g b) 1,36g; 0,40g c) 1,08g; 0,68g d) 0,81g; 0,95g (C = 12; H = 1) 420. H n h p A g m hai anka ien ng ng liên ti p. 1,41 gam h n h p A ph n ng v i nư c brom t o s n ph m c ng brom ch g m liên k t ơn (d n xu t tetrabrom c a ankan)
 9. Tr c nghi m hóa h u cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái thì c n dùng 100 mL dung d ch Br2 0,6M. Ph n trăm s mol m i ch t trong h n h p A là: a) 40%; 60% b) 50%; 50% c) 45%; 55% d) 35%; 65% (C = 12; H = 1) 421. X là m t lo i cao su, phân t ch g m cacbon và hi ro. t cháy hoàn toàn m gam X b ng oxi v a . Cho h p th s n ph m cháy hoàn toàn vào bình ng 3 lít dung d ch Ba(OH)2 0,2M, th y kh i lư ng bình tăng thêm 58,4 gam, trong bình có 39,4 gam k t t a. N u un nóng dung d ch trong bình l i xu t hi n thêm k t t a n a. Tr s c a m là: a) 13,6g b) 12,5g c) 14,2g d) 10,2g (C = 12; H = 1; O = 16) 422. A là m t polime. t cháy h t 10,2 gam A, s n ph m cháy g m 16,8 lít CO2 ( ktc) và 10,8 gam H2O. Công th c c a A là: a) (− CH 2 − CH = CH − CH 2 − )n b) [− CH 2 − CH = CH − CH 2 − CH (C6 H 5 ) − CH 2 −]n c) [− CH 2 − CH = C (CH 3 ) − CH 2 −]n d) M t polime khác (C = 12; H = 1; O = 16) 423. A là m t anka ien không phân nhánh. t cháy 1mol A, thu ư c 6 mol CO2. A có m t ng phân cis hay trans i v i nó. A là: a) 2-Metylpenta-1,3- ien b) Hexa-2,4- ien c) Hexa-1,2- ien d) Hexa-1,3- ien 424. A là m t h p ch t h u cơ. t cháy a mol A c n 7a mol O2, s n ph m cháy g m 5a mol CO2 và 4a mol H2O. Công th c t ng quát dãy ng ng c a A là: a) CnH2n b) CnH2n - 2 c) CnH2n - 2Ox d) CnH2n – 6 425. A là m t ch t h u cơ. t cháy 1 mol A, s n ph m cháy g m 4 mol CO2 và 3 mol H2O. Công th c t ng quát c a A có d ng: a) C4H6 b) CnH2n – 2 c) CnH2n – 2Ox d) CnH2n + 2Ox 426. A là m t hi rocacbon. M t ph n th tích hơi A có cùng kh i lư ng v i 4,25 ph n th tích khí metan (các th tích hơi, khí o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A có m ch cacbon phân nhánh, m ch h . A có th có bao nhiêu CTCT? a) 2 b) 3 c) 4 d) Nhi u hơn 4 (vì có ng phân cis, trans) (C = 12; H = 1) 427. A là m t hi rocacbon. Th tích khí etan b ng 1,8 th tích hơi A tương ương kh i lư ng (các th tích o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). Trùng h p A thì thu ư c m t lo i cao su B. Th tích A c n dùng ( ktc) s n xu t ư c 1 t n cao su B, hi u su t ph n ng trùng h p 80%), là: a) 518,52 m3 b) 331,80 m3 c) 411,76 m3 d) M t tr s khác (C = 12; H = 1) 428. A là buta ien-1,3 (buta-1,3- ien). Ngư i ta d n 1,792 lít khí A ( ktc) qua 1,1 lít dung d ch nư c Br2 0,1M. Th y nư c brom m t màu h t và cũng không có khí thoát ra kh i bình nư c brom. Cho bi t có ba lo i s n ph m c ng brom, trong ó lo i s n ph m c ng
 10. Tr c nghi m hóa h u cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái 1,4 có lư ng g p 4 l n so v i lo i s n ph m c ng 1,2. Kh i lư ng m i lo i s n ph m c ng brom là: a) 3,21g; 12,84g; 5,87g b) 2,568g; 10,272g; 9,08g c) 1,926g; 7,704g; 12,29g d) 2,14g; 8,56g; 11,22g (C = 12; H = 1; Br = 80) 429. Khi cho isopren tác d ng HBr theo t l mol 1 : 1 thì có th thu ư c t i a bao nhiêu s n ph m c ng? (không k ng phân cis, trans) a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 430. Ph n ng: aC12H22O11 + bMnO4- + cH+  → dCO2↑ + eMn2+ + fH2O T ng các h s (a + b + c + d + e + f) là: a) 269 b) 432 c) 324 d) 120 431. T tinh b t có th i u ch cao su buna theo sơ sau ây: HS 90% HS 70% HS 60% HS 80% Tinh boät Glucozô Röôïu etylic Buta-1,3-ñien Cao su buna Kh i lư ng tinh b t c n dùng s n xu t ư c 100 kg cao su buna theo sơ ph n ng v i các hi u su t ph n ng như trên là: a) 725,34 kg b) 856, 26kg c) 992,06 kg d) 1,2 t n (Tinh b t có công th c (C6H10O5)n; C = 12; H = 1; O = 16) 432. t cháy m t hi rocacbon X, thu ư c h n h p Y. Cho Y l n lư t qua bình (I) ng H2SO4 m c, bình (II) ng dung d ch Ca(OH)2 dư, th y kh i lư ng bình (I) tăng 10,8 gam, bình (II) có 50 gam k t t a. Bi t X ph n ng v i Cl2 có chi u sáng ch cho m t d n xu t monoclo. X là: a) Neohexan b) Isopentan c) Neopentan d) 2,2,3,3-Tetrametylbutan (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 433. Buta-1,3- ien có t kh i và kh i lư ng riêng ktc là: a) 1,862; 1,862 g/cm3 b) 1,862; 1,862 g/L c) 1,862; 2,41 g/cm3 d) 1,862; 2,41 g/L (C = 12; H = 1) 434. Tên c a ch t có công th c c u t o dư i ây CH3 CH3 CH3 CH2 CH C CH CH CH3 CH2 CH3 C CH CH3 là: a) 4,4- imetyl-5-etyl-3-isopropylhept-1-in b) 5-Etyl-4,4- imetyl-3-isopropylhept-1-in c) 5-Etyl-3-isopropyl-4,4- imetylhept-1-in d) 2,4,4-Trimetyl-3-etinyl-5-etylheptan 435. A là m t h p ch t h u cơ ch ư c t o b i hai nguyên t hóa h c là cacbon và hi ro. T kh i hơi c a A so v i etan b ng 1,8. Công th c chung c a dãy ng ng c a A là: a) CnH2n + 2 b) CnH2n .c) CnH2n – 2 d) CnH2n – 6 (C = 12; H = 1)
 11. Tr c nghi m hóa h u cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái 436. H n h p A g m hai ch t k ti p nhau trong dãy ng ng ankin. t cháy h t 11,2 lít h n h p khí A ( ktc), cho h p th s n ph m cháy vào bình ng dung d ch xút có dư, th y kh i lư ng bình tăng 96,4 gam. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p A là: a) 60%; 40% b) 50%; 50% c) 45%; 55% d) 35%; 65% (C = 12; H = 1; O = 16) 437. A là m t ch t h u cơ. t cháy h t 1 mol A thu ư c 6 mol CO2 và 3 mol H2O. T kh i hơi c a A so v i axetilen b ng 3. Khi cho 7,8 gam A tác d ng v i lư ng dư dung d ch b c nitrat trong amoniac thì thu ư c 29,2 gam m t k t t a màu vàng nh t. A có c u t o m ch th ng. A là: a) Butylaxetilen b) Hexa-1,3- iin c) But-1-in d) Hexa-1,5- iin (C = 12; H = 1; Ag = 108) 438. H n h p khí A g m axetilen và hi ro. Cho bi t 6,72 lít h n h p A ( ktc) có kh i lư ng 3 gam. D n 3 gam h n h p A qua ng s nung nóng có Ni làm xúc tác, thu ư c h n h p khí B g m b n khí (etan, etilen, axetilen và hi ro) có t kh i so v i metan b ng 1,103. Hi u su t ph n ng c ng gi a axetilen và hi ro là: a) 65% b) 75% c) 85% d) 95% (C = 12; H = 1) 439. D n 1,008 lít axetilen ( ktc) qua 200 mL dung d ch Br2 0,25M. Dung d ch brom m t màu h t và có 336 mL m t khí thoát ra ( ktc). Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i lư ng s n ph m c ng brom là: a) 1,86 gam b) 6,92 gam c) 8,65 gam d) (a), (b) (C = 12; H = 1; Br = 80) 440. A là m t ch t thu c dãy ng ng axetilen. A tác d ng v i lư ng dư nư c brom, thu ư c ch t B có t kh i hơi so v i hơi nư c b ng 20. A là: a) Axetilen b) Metylaxetilen c) Etylaxetilen d) Propylaxetilen (C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80) 441. dài liên k t gi a C v i C trong các phân t : (I): etyl clorua (C2H5Cl), (II): vinyl clorua (C2H3Cl), (III): etinyl clorua (C2HCl) tăng d n như sau: a) (I) < (II) < (III) b) (III) < (II) < (I) c) (II) < (III) < (I) d) (I) < (III) < (II) 442. T khí thiên nhiên, ch a 95% th tích khí metan, ngư i ta i u ch nh a cupren ( ư c dùng làm ch t cách i n, cách nhi t) theo sơ sau: HS 80% HS 90% Khí thieân nhieân Metan Axetilen Cupren Th tích khí thiên nhiên ( ktc) c n dùng i u ch ư c 1 t n cupren là: 3 3 a) 2 519 m b) 2 393 m c) 2 274 m3 d) 3 060 m3 (C = 12; H = 1) 443. X là m t hi rocacbon. Khi cho X tác d ng v i clo, ngư i ta thu ư c m t d n xu t clo Y. M t ph n th tích hơi Y v i 3,3 ph n th tích khí etan có cùng kh i lư ng. X là: a) Etan b) Etilen c) Axetilen d) Etan ho c Etilen (C = 12; H = 1; Cl = 35,5)
 12. Tr c nghi m hóa h u cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái 444. T metan i u ch ư c cao su buna theo sơ sau: HS 80% HS 70% HS 60% HS 90% Metan Axetilen Vinyl axetilen Buta-1,3-ñien Cao su buna Th tích khí metan ( ktc) c n dùng i u ch ư c 2 t n cao su buna theo sơ trên là: 3 3 a) 2 743 m b) 5 467 m c) 10 974 m3 d) 8 672 m3 (C = 12; H = 1) 445. Ankin u m ch khi cho tác d ng v i dung d ch b c nitrat trong amoniac, thu ư c m t ch t không tan có màu vàng nh t: AgNO3 / NH R-C≡CH + Ag2O   3 → R-C≡CAg↓ + H2O  Ch n phát bi u h p lý nh t: a) ây là m t ph n ng oxi hóa kh b) ây là m t ph n ng trao i, ph n ng x y ra ư c nh có t o k t t a c) Nguyên t H liên k t v i Cacbon mang n i ba tương i linh ng (có ph n nào tính axit) d) ây là m t ph n ng th , trong ó nguyên t H ư c thay th b i nguyên t Ag. Ph n ng c trưng này u c dùng nh n bi t các ankin 446. A và B là hai hi rocacbon ng phân. t cháy h t 1 mol A c n dùng 784 lít không khí ( ktc), không khí g m 20% th tích oxi. Cho h p th s n ph m cháy vào bình nư c vôi dư, kh i lư ng bình tăng 292 gam. A, B u có m ch h , phân nhánh. A tác d ng dung d ch AgNO3/NH3 t o ch t không tan có màu vàng nh t, còn t B i u ch ư c m t lo i cao su nhân t o. A, B là: a) C5H8 b) A: Isopropyl axetilen; B: Isopren c) A: CH3(CH3)C=CH-CH=CH2; B: CH3CH(CH3)CH2C≡CH d) A: Etyl axetilen; B: Buta-1,3- ien (C = 12; H = 1; O = 16) 447. Ph n ng axetilen làm m t màu tím dung d ch kali pemanganat x y ra như sau: CH≡CH + KMnO4  → KOOC-COOK + MnO2↓ + KOH + H2O H s nguyên nh nh t ng trư c ch t b kh bên tác ch t, các h s khác cũng u là s nguyên, là: a) 3 b) 4 c) 8 d) 12 448. V i các ch t: (I): H2O; (II): CH3COOH; (III): CH3CH2OH; (IV): HCl. Ch t nào tác d ng v i t èn thì s t o ư c axetilen? a) (I) b) (I); (II); (III); (IV) c) (I); (IV) d) (I); (II); (IV) CH3 CH3 449. Công th c t ng quát các ch t ng ng c a các ng phân xilen ( ) có d ng là: a) CnH2n - 8 b) CnH2n - 4 c) CnH2n - 6 d) CnH2n – 10 450. Công th c phân t c a ch t tetralin ( ) là: a) C10H8 b) C10H10 c) C10H12 d) C10H14
 13. Tr c nghi m hóa h u cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái 451. Có bao nhiêu mol antraxen (antracen, anthracene, ) trong 21,36 gam antraxen? a) 0,120 b) 0,118 c) 0,121 d) 0,123 (C = 12; H = 1) 452. Khi cho benzen tác d ng clo v i s hi n di n b t s t làm xúc tác Fe + Cl2 Cl + HCl Ch n câu nói úng: a) ây là m t ph n ng th ng th i cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó Cl2 là ch t oxi hóa còn benzen là ch t kh , C c a benzen có s oxi hóa t +1 bi n thành -1 b) ây là m t th ái i n t (thân i n t ), trong ó nguyên t Cl ã thay th H c a benzen, gi ng như ph n ng th trong ankan c) Nhân benzen mang nhi u i n t π, nên nguyên t Cl (c a Cl2) mang m t ph n i n tích dương d th vào nhân thơm. Vì là ph n ng th nên là m t ph n ng trao i d) ây là m t ph n ng th , cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , benzen b oxi hóa b i clo. 453. em nitro hóa 9,36 gam benzen b ng 11,37 mL dung d ch HNO3 60,67% (có kh i lư ng riêng 1,37 g/mL), thu ư c 12,3 gam nitrobenzen. Hi u su t ph n ng nitro hóa là: a) 66,67% b) 83,33% c) 70% d) 80% (H = 1; N = 14; O = 16) 454. Hi rocacbon nào không có ng phân là h p ch t thơm? (I): Toluen; (II): Benzen; (III): Stiren; (IV): Etylbenzen; (V): Alyl benzen; (VI): Cumen (Isopropyl benzen); (VII): Naptalen a) T t c các ch t trên b) (I); (II) c) (I), (II), (III) d) (I), (II), (III), (VII) 455. V i các ch t: (I): Etan, (II): Etilen, (III): Axetilen, (IV): Benzen dài liên k t gi a C v i C trong phân t các ch t trên theo th t tăng d n là: a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (IV) < (III) < (II) < (I) c) (III) < (IV) < (II) < (I) d) ((III) < (II) (IV) < (I) 456. H n h p A g m hai hi rocacbon cùng dãy ng ng v i toluen hơn kém nhau 28 vC trong phân t . t cháy h t m gam h n h p A r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng nư c vôi, kh i lư ng bình tăng 10,78 gam. Trong bình có 10 gam k t t a, un nóng dung d ch trong bình, thu ư c thêm 5 gam k t t a n a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p A là: a) 59,54%; 40,46% b) 63,72%; 36,28% c) 45%; 55% d) 38,25%; 61,75% (C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16) 457. Phenantren có công th c c u t o là . Công th c chung c a dãy ng ng phenantren là: a) CnH2n – 6 b) CnH2n – 10 c) CnH2n – 14 d) CnH2n – 18
 14. Tr c nghi m hóa h u cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái 458. S liên k t σ và liên k t π có trong phân t axit p-fomylbenzoic (hay p- OHC COOH cacboxibenzan ehit, ) là: a) 13σ; 3π b) 17σ; 4π c) 17σ; 5π d) 17σ; 8π 459. Hi rocacbon X có thành ph n kh i lư ng cacbon là 90,566%. X không làm m t màu dung d ch brom. Khi cho X tác d ng Cl2 theo t l s mol 1 : 1 (có b t s t làm xúc tác) thì ư c m t ch t h u cơ duy nh t là d n xu t monoclo. X là: a) Neopentan b) 1,4- imetylbenzen c) Benzen d) o-Xilen (C = 12; H = 1) 460. H p ch t A là m t hi rocacbon thơm. Hơi A n ng hơn khí metyl axetilen 2,65 l n. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p c a A? a) 4 ch t b) 3 ch t c) 5 ch t d) 6 ch t (C = 12; H = 1) 461. H n h p A g m etan, etilen và propin. Cho 12,24 gam h n h p A tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3, sau khi ph n ng xong, thu ư c 14,7 gam k t t a. M t khác 4,256 lít h n h p A ( ktc) ph n ng v a 140 mL dung d ch Br2 1M. S mol etan có trong 12,24 gam h n h p A là: a) 0,1 b) 0,2 c) 0,15 d) 0,25 (C = 12; H = 1; Ag = 108) 462. Có dãy chuy n hóa sau: Cl2 dd NaOH CuO ddAgNO3/NH 3 CH 3OH Toluen B1 B2 B3 B4 0 B5 as t0 t0 H 2SO4, t B5 là: a) Rư u benzylic b) CH3C6H4OH c) Metyl benzoat d) Axit benzoic 463. A là m t h n h p g m hai ch t thu c dãy ng ng stiren, có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 14 vC. t cháy hoàn toàn m gam A b ng oxi dư. Cho s n ph m cháy h p th vào 300 mL dung d ch NaOH 2M. Kh i lư ng bình ng dung d ch xút tăng 22,44 gam và thu ư c dung d ch D (có ch a c mu i trung tính l n mu i axit). Cho BaCl2 dư vào dung d ch D, thu ư c 35,46 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. CTPT hai hi rocacbon trong h n h p A là: a) C9H10; C10H12 b) C8H8; C9H10 c) C10H12; C11H14 d) C11H14; C12H16 (C = 12; H = 1; Ba = 137; O = 16) 464. A là m t xicloankan có kh i lư ng riêng d ng hơi b ng 2,5 g/L 136,5ºC; 912 mmHg. A là: a) Xiclopropan b) Xiclobutan c) Xiclopentan d) Xiclohexan (C = 12; H = 1) 465. A là m t hi rocacbon. T kh i hơi c a A so v i nitơ b ng 2. A có th ng v i bao nhiêu ch t? a) 1 b) 4 c) 5 d) 6 ( C = 12; H = 1; N = 14)
 15. Tr c nghi m hóa h u cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái 466. A là h n h p g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p. t cháy h t 1,68 lít hơi A ( ktc) r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng dung d ch nư c vôi lư ng dư, kh i lư ng bình tăng 17,05 gam và trong bình có 27,5 gam k t t a. Ph n trăm s mol m i ch t trong h n h p A là: a) 33,33%; 66,67% b) 35%; 65% c) 40%; 60% d) 44,44%; 55,56% (C = 12; H = 1) 467. M t lư ng khí xiclopropan 27ºC, áp su t 960 torr có th tích là 2 m3. 177ºC, 800 torr thì lư ng khí này chi m th tích b ng bao nhiêu? a) 2,5 m3 b) 3,6 m3 c) 1,6 m3 d) T t c u sai 468. Cho 100,8 gam xiclohexan tác d ng v i 24,64 lít khí clo ( ktc) v i s hi n di n ánh sáng, thu ư c ch t h u cơ là m t d n xu t monoclo có kh i lư ng là 118,5 gam. Hi u su t c a ph n ng gi a xiclohexan v i clo là: a) 83,33% b) 80% c) 95% d) 90,91% (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 469. Các nhi t : -33ºC; 12,5ºC; 49ºC; 80,74ºC là nhi t sôi c a các ch t sau (không ch c úng theo th t s p s n): (I): xiclopropan (II): xiclobutan (III): xiclopentan (IV): xiclohexan Nhi t sôi các ch t gi m d n là: a) (I), (II), (III), (IV) b) (IV), (III), (II), (I) c) (II), (IV), (I), (III) d) (IV), (III), (I), (II) 470. Ngư i ta cho toluen vào xăng nh m tăng ch s octan c a xăng. T s th tích gi a không khí (coi oxi chi m 20% th tích không khí) và hơi toluen có th t cháy hoàn toàn toluen là: a) 37,5 : 1 b) 45 : 1 c) 36 : 1 d) 107,5 : 1 471. Hai khí metan và xiclopropan ư c ch a trong hai bình riêng có cùng th tích, nhi t . Bình ng metan có áp su t g p ôi so v i bình ng xiclopropan. Ch n k t lu n úng v lư ng metan, xiclpropan trong hai bình: a) Kh i lư ng metan g p ôi so v i kh i lư ng xiclopropan b) Th tích metan g p ôi so v i xiclopropan c) S mol xiclopropan g p ôi so v i metan d) Th tích xiclopropan b ng m t n a th tích metan n u o trong cùng i u ki n 472. X, Y, Z là ba hi rocacbon cùng dãy ng ng, công th c phân t Y hơn X ba nhóm metylen, Z hơn Y ba nhóm metylen. Kh i lư ng phân t Z g p ba l n kh i lư ng phân t c a X. t cháy h t a mol Y r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng dung d ch xút lư ng dư thì kh i lư ng bình xút tăng bao nhiêu gam? a) 372a b) 248a c) 204a d) 230a (C = 12; H = 1; O = 16) 473. X, Y, Z là ba hi rocacbon u có m ch cacbon không phân nhánh, u hi n di n d ng khí i u ki n thư ng. t cháy h t 2,24 lít m i khí X, Y, Z ( ktc) r i cho s n ph m cháy m i ch t i qua ba bình ng dung d ch H2SO4 m c, kh i lư ng m i bình u
 16. Tr c nghi m hóa h u cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái tăng 7,2 gam. X, Y không làm m t màu nư c brom, còn Z làm m t màu nư c brom. Y, Z tham gia ph n ng c ng hi ro. Z không có ng phân l p th . Ch n k t lu n úng nh t: a) X, Y, Z ch a s nguyên t H b ng nhau trong phân t và s nguyên t cacbon trong phân t nh hơn ho c b ng 4 b) X: n-Butan; Y: Xiclobutan; Z: Buten-1 c) X: Propan; Y: Xiclobutan; Z: But-2-en d) X: Propan; Y: Xiclobutan; Z: But-1- en (H = 1; O = 16) 474. H n h p A có kh i lư ng a gam, g m ba ch t X, Y, Z là ba aren có công th c tương ng là: X (CnH2n – 6 ) ; Y (Cn’H2n’ – 6); Z (CmH2m – 6) Trong ó n < n’ < m. Hai ch t X, Z có s mol b ng nhau trong h n h p và cách nhau k ch t trong dãy ng ng. t cháy a gam h n h p A, thu ư c b mol CO2 Xác nh ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p A, n u a = 38,2 gam; k = 2; b = 2,9 mol và ch t Y không có ng phân là h p ch t thơm. a) 20,42%; 48,17%; 31,41% b) 20%; 30%; 50% c) 21,15%; 45,27%; 33,58% d) 22,35%; 47,23%; 30,42% (C = 12; H = 1) 475. H n h p khí A g m xiclopropan và xiclobutan. T kh i hơi c a h n h p A so v i khí hi ro b ng 23,8. N u t cháy h t 4,48 lít h n h p A ( ktc) thì thu ư c m gam CO2. Tr s c a m là: a) 25,48 b) 29,92 c) 30,17 d) 35,98 (C = 12; H = 1) 476. H n h p A g m hai hi rocacbon cùng dãy ng ng. Bình B ng dung d ch ư c t o ra do hòa tan 44,8 gam CaO trong nư c. t cháy h t m gam h n h p A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình B. Kh i lư ng bình B tăng 57,66 gam. Trong bình th y có k t t a, l c b k t t a, ph n dung d ch thu ư c nh hơn ph n dung d ch trư c khi h p th s n ph m cháy là 9,34 gam. un nóng ph n dung d ch này th y xu t hi n k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a m là: a) 5,69 b) 9,45 c) 13,02 d) 14,74 (Ca = 40; O = 16; C = 12; H = 1) 477. H n h p A g m hai hi rocacbon k ti p nhau trong dãy ng ng benzen. Bình B ng dung d ch ư c t o ra do hòa tan 68,85 gam BaO hòa tan trong nư c. t cháy h t m gam h n h p A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình B. Kh i lư ng bình B tăng 45,06 gam, trong bình B th y có ch t r n. L c b ch t r n, kh i lư ng dung d ch thu ư c l n hơn ph n dung d ch trư c khi h p th s n ph m cháy là 33,24 gam. em un nóng ph n dung d ch này, th y có t o ch t không tan. Các ph n ng x y ra hoàn toàn, s mol m i ch t có trong m gam h n h p A là: a) 0,05; 0,06 b) 0,08; 0,09 c) 0,12; 0,10 d) 0,07; 0,06 (Ba = 137; O = 16; C = 12; H = 1) 478. A là m t h p ch t h u cơ. em t 8,8 gam A. S n ph m cháy ch g m CO2 và nư c. Cho h p th s n ph m cháy vào bình dung d ch nư c vôi trong do hòa tan 16,8 gam CaO trong nư c. Sau khi h p th s n ph m cháy th y kh i lư ng bình tăng 32,8 gam. L c b k t t a, l y ph n dung d ch cho tác d ng v i lư ng dư nư c vôi, th y t o ra 40 gam ch t không tan. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. a) A là m t hi rocacbon b) A là m t ankan
 17. Tr c nghi m hóa h u cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái c) A là m t h p ch t có mang nhóm ch c d) T t c u sai (C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16) 479. Công th c chung c a ch t cùng dãy ng ng v i rư u isoamylic là: a) CnH2n(OH)2 b) CnH2n + 1OH c) CnH2n -1OH d) CnH2n – 1(OH)3 480. A là ch t h u cơ thu c dãy ng ng rư u alylic. Rót 3,6 gam A vào m t c c có ng Na lư ng dư, có m t khí thoát ra kh i c c. Sau khi ph n ng k t thúc, th y kh i lư ng c c tăng thêm 3,55 gam. Công th c phân t c a A là: a) C3H6O b) C6H12O c) C5H10O d) C4H8O (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 481. H n h p A g m hai rư u ơn ch c no m ch h ng ng liên ti p. Cho 12,12 gam h n h p A tác d ng h t v i kali, có 2,576 lít hi ro thoát ra ( ktc). Kh i lư ng m i ch t có trong 12,12 gam h n h p A là: a) 5,52 g; 6,6 g b) 6,4 g; 5,72 g c) 3 g; 9,12 g d) 4,6 g; 7,52 g (C = 12; H = 1; O = 16; K = 39) 482. H n h p A g m hai rư u ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng. t cháy m gam h n h p A, sau ó cho s n ph m cháy l n lư t i qua bình (1) ng P2O5 dư r i bình (2) ng nư c vôi dư. Kh i lư ng bình (1) tăng 4,32 gam. Kh i lư ng bình (2) tăng 7,48 gam. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Hai ch t trong h n h p A là: a) C2H5OH; C3H7OH b) Etanol; Propan-2-ol c) C3H7OH; C4H9OH d) Rư u etylic; Rư u n-propylic (C = 12; H = 1; O = 16) 483. A là m t h p ch t h u cơ mà khi t cháy ch t o CO2 và H2O. H n h p g m A và khí oxi có t l s mol tương ng 1 : 8 trong m t khí nhiên k . B t tia l a i n t cháy h t A. Cho hơi nư c ngưng t , s mol nư c thu ư c b ng 4/9 s mol các ch t trư c khi cháy. H n h p khí còn l i (h n h p B) có t kh i so v i metan b ng 2,3. Cho h n h p B i qua bình ng CaO dư, thì s mol khí b h p th b ng 1/3 s mol h n h p khí trư c khi cháy. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. A là: a) C3H8O2 b) C3H8O3 c) Propan d) Etylenglicol (C2H4(OH)2) (C = 12; H = 1; O = 16) 484. H n h p A g m hai rư u trong dãy ng ng rư u etylic, phân t hơn kém nhau hai nhóm metylen. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn 6,8 gam h n h p A, thu ư c h n h p g m ba ete có kh i lư ng là 5,36 gam. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t có trong h n h p A là: a) 67,65% C2H5OH; 32,35% C4H9OH b) 44,12% C3H7OH; 55,88% C5H11OH c) 47,06% CH3OH; 52,94% C3H7OH d) 40% CH3OH; 60% C3H7OH (C = 12; H = 1; O = 16) 485. H n h p A g m hai rư u no ơn ch c k ti p nhau trong dãy ng ng. un nóng 13,92 gam h n h p A v i H2SO4 m c, thu ư c h n h p B g m các ch t cùng dãy ng ng có kh i lư ng 11,58 gam. T kh i hơi h n h p B so v i h n h p A b ng 1,66. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. S mol m i rư u có trong 13,92 gam h n h p A là: a) 0,09; 0,163 b) 0,12; 0,14 c) 0,13; 0, 15 d) 0,19; 0,17 (C = 12; H = 1; O = 16)
 18. Tr c nghi m hóa h u cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái 486. X là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c, khi cháy ch t o CO2 và H2O. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong X là 42,105%. X là: a) C2H5OH b) C2H4(OH)2 c) C3H8O3 d) C3H8O2 (C = 12; H = 1; O = 16) 487. H n h p A g m hai rư u. un nóng m gam h n h p A v i H2SO4 m c, thu ư c 3,584 lít h n h p hơi hai olefin k ti p nhau trong dãy ng ng ( ktc). N u em t cháy h t lư ng olefin này, r i cho h p th s n ph m cháy trong bình ng dung d ch NaOH dư, thì kh i lư ng bình tăng 24,18 gam. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a m là: a) 8,34 b) 6,1 c) 10,58 d) T t c u sai (C = 12; H = 1; O = 16) 488. H n h p A g m hai rư u. Th c hi n ph n ng ete hóa h n h p A, thu ư c h n h p g m ba ete ơn ch c. L y 0,1 mol m t trong ba ete này em t cháy, r i cho s n ph m cháy này h p th vào bình ng dung d ch nư c vôi có hòa tan 0,3 mol Ca(OH)2. Kh i lư ng bình tăng 24,8 gam. L c b k t t a trong bình, un nóng ph n dung d ch, thu ư c 10 gam k t t a n a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Hai rư u trong h n h p A là: a) Metanol; Etanol b) Rư u metylic; Rư u alylic c) Etanol; Propenol d) Rư u isopropylic; Rư u isoamylic (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 489. H n h p A g m hai rư u. un nóng h n h p A v i H2SO4 m c 140ºC, thu ư c h n h p g m ba ete ơn ch c. L y 2,24 lít hơi m t trong ba ete trên ( ktc) em t cháy, r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng dung d ch Ba(OH)2 dư (dung d ch X). Ph n r n trong bình có kh i lư ng 59,1 gam. Ph n dung d ch sau khi b ph n r n (dung d ch Y). Kh i lư ng dung d ch Y nh hơn kh i lư ng dung d ch X là 38,7 gam. Công th c hai rư u trong h n h p A là: a) Metanol; Propenol b) Rư u etylic; Rư u alylic c) Metanol; Etanol d) Propan-1-ol; Butan-2-ol (C = 12; H = 1; O = 16; Ba = 137) 490. S linh ng c a nguyên t H liên k t v i O trong các phân t : (I): Nư c; (II): Metanol; (III): Etanol; (IV): Etan-1,2- iol tăng d n như sau: a) (I), (II), (III), (IV) b) (IV), (III), (II), (I) c) (III), (II), (IV), (I) d) (III), (II), (I), (IV) 491. m nh tính axit các ch t: (I): Axit fomic (HCOOH); (II): Axit axetic (CH3COOH); (III): Nư c; (IV): Phenol (C6H5OH); (V): Glixerol; (VI): Rư u metylic (CH3OH); (VII): Rư u etylic (CH3CH2OH) gi m d n như sau: a) (I), (II), (IV), (V), (III), (VII), (VI) b) (I), (II), (IV), (V), (III), (VI), (VII) c) (II), (I), (IV), (V), (III), (VI), (VII) d) (II), (I), (IV), (V), (III), (VII), (VI) 492. M t chai rư u khai v ch a 750 mL rư u 10º. Etanol có kh i lư ng riêng 0,7907 g/mL. i u ch lư ng rư u có trong chai rư u trên b ng s lên men t glucozơ, hi u su t 60%, thì c n dùng bao nhiêu gam glucozơ (C6H12O6)? a) 193,35 b) 139,21 c) 210 d) 186,48 (C = 12; H = 1; O = 16)
 19. Tr c nghi m hóa h u cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái 493. Rư u m nh 40º có kh i lư ng riêng 0,948 g/mL. Etanol có kh i lư ng riêng 0,791 g/mL. N ng ph n trăm c a rư u 40º là: a) 47,9% b) 33,4% c) 37,8% d) 36,2% (C = 12; H = 1; O = 16) 494. A là m t rư u ơn ch c no m ch h . Khi t cháy h t 0,1 mol A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình ng nư c vôi dư, sau thí nghi m, kh i lư ng bình nư c vôi tăng 32,8 gam. Khi ehi rat hóa A b ng cách un nóng A v i H2SO4 m c t 120ºC t i 180ºC, ch thu ư c ete, ch không t o olefin. A là: a) Rư u tert-butylic b) Rư u isoamylic c) 2,2- imetylbutan-1-ol d) Rư u neopentylic (C = 12; H = 1; O = 16) 495. A là m t ch t h u cơ mà khi t cháy 0,1 mol A c n 0,9 mol O2. Cho h p th s n ph m cháy (ch g m CO2 và H2O) vào bình ng nư c vôi trong dư, kh i lư ng bình tăng 37,2 gam, trong bình có t o 60 gam k t t a. S ng phân cis, trans m ch h c a A là: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 496. Th c hi n ph n ng cracking 11,2 lít hơi isopentan ( ktc), thu ư c h n h p A ch g m các ankan và anken. Trong h n h p A có ch a 7,2 gam m t ch t X mà khi t cháy thì thu ư c 11,2 lít CO2 ( ktc) và 10,8 gam H2O. Hi u su t ph n ng cracking isopentan là: a) 80% b) 85% c) 90% d) 95% (C = 12; H = 1; O = 16) 497. Cho h n h p A g m 4,48 lít etilen và 6,72 lít hi ro, u i u ki n tiêu chu n, i qua ng s ng Ni làm xúc tác, un nóng, thu ư c h n h p khí B. Trong h n h p B có 1,4 gam m t ch t Y, mà khi t cháy thì t o s mol nư c b ng s mol khí cacbonic. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p Y là: a) 40%; 40%; 20% b) 41,25%; 15,47%; 43,28% c) 42,86%; 14,28%; 42,86% d) M t k t qu khác (C= 12; H = 1) 498. T 13,8 gam rư u etylic ngư i ta i u ch ư c buta ien-1,3 v i hi u su t 80%. Cho lư ng hi rocacbon này tác d ng hoàn toàn v i dung d ch nư c brom có hòa tan 22,4 gam Br2. Sau ph n ng không còn hi rocacbon và brom. Lư ng s n ph m c ng brom 1,2 và 1,4 thu ư c b ng nhau. S mol các s n ph m c ng thu ư c là: a) 0,06 mol; 0,06 mol b) 0,05 mol; 0,05 mol; 0,02 mol c) 0,04 mol; 0,04 mol; 0,04 mol d) 0,045 mol; 0,045 mol; 0,03 mol (C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80) 499. Th c hi n ph n ng ete hóa m gam h n h p A g m hai rư u ơn ch c no m ch h , hơn kém nhau m t nhóm metylen trong phân t , b ng cách cho h n h p A qua H2SO4 m c, un nóng 140˚C. Sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c 22,7 gam h n h p ba ete. Cho các khí, hơi sau ph n ng qua bình ng P2O5 dư, kh i lư ng bình tăng thêm 4,5 gam. Công th c hai rư u trong h n h p A là: a) CH3OH; C2H5OH b) C2H5OH; C3H7OH c) C3H7OH; C4H9OH d) C4H9OH; C5H11OH
 20. Tr c nghi m hóa h u cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái (C = 12; H = 1; O = 16) 500. Nhi t sôi tăng d n: 112ºC; 129ºC; 138ºC; 157ºC. ây là nhi t sôi c a 4 rư u: (I): Rư u n-amylic (pentan-1-ol); (II): Rư u isoamylic (3-metylbutanol-1); (III): Rư u neoamylic (2,2- imetylpropan-1-ol); (IV): Rư u n-hexylic (hexan-1-ol) Nhi t sôi các rư u ng v i th t trên là: a) (I), (II), (III), (IV) b) (IV), (III), (II), (I) c) (II), (III), (I), (IV) d) (III), (II), (I), (IV) 501. A là m t rư u ơn ch c. Cho 4,64 gam A tác d ng v i CuO un nóng A chuy n hóa h t thành hơi m t an ehit. Sau thí nghi m th y kh i lư ng ch t r n gi m 1,28 gam. A là: a) Etanol b) Propanol-1 c) Propenol d) Rư u n-butylic (C = 12; H = 1; Cu = 64; O = 16) 502. A là m t rư u. em oxi hóa m gam A b ng CuO un nóng chuy n hóa h t A thành m t xeton (ceton, ketone) ơn ch c d ng l ng, có kh i lư ng 6,48 gam. Sau thí nghi m ph n ch t r n gi m 1,44 gam. Tr s c a m và A là: a) m = 6,66; Butanol -2 b) m = 5,4; Propanol -2 c) m = 6,66; Propanol-2 d) m = 8,64; Butanol-2 (C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64) 503. em oxi hóa 9,2 gam etanol b ng CuO un nóng, thu ư c 12,4 gam h n h p H g m etanal, axit etanoic, etanol và nư c. Cho lư ng h n h p H này tác d ng v i lư ng dư NaHCO3 thì có t o 0,05 mol khí CO2. Hi u su t etanol ã b oxi hóa là: a) 70% b) 75% c) 80% d) 85% (C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64) 504. A là m t rư u thu c dãy ng ng etylenglicol. Ngư i ta nh n th y 18,24 gam A hòa tan v a 11,76 gam Cu(OH)2. A là: a) C5H10(OH)2 b) C4H8(OH)2 c) C3H6(OH)2 d) C2H4(OH)2 (C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64) 505. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c, có thành ph n nguyên t là C, H, O, ch a không quá 4 nguyên t O trong phân t . Ph n trăm kh i lư ng oxi c a A là 52,174%. Ch n k t lu n úng: a) A có th là m t ete a ch c b) A không tác d ng ư c v i kim lo i ki m c) A có th hòa tan Cu(OH)2 d) (a), (b) (C = 12; H = 1; O = 16) 506. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c, m ch th ng. A cháy ch t o CO2 và H2O, trong ó s mol H2O l n hơn s mol CO2. Th tích khí CO2 thu ư c g p 6 l n th tích hơi A em t cháy (các th tích o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). Khi cho A tác d ng v i Na có dư thì s mol khí hi ro thu ư c g p ba l n s mol A em cho ph n ng. A là: a) C6H14O3 b) C6H14O6 c) Glucose (C6H12O6) d) Sorbitol (C6H8(OH)6) (C = 12; H = 1; O = 16) 507. em 15,5 gam etylenglicol (HOCH2-CH2OH) oxi hóa b ng O2 có b t Cu làm xúc tác, un nóng, thu ư c 24,46 gam h n h p A g m an ehit oxalic (HOC-CHO), axit oxalic
nguon tai.lieu . vn