Xem mẫu

 1. Trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ 151. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Công thức phân tử hai chất trong hỗn hợp A là: a) CH4, C2H6 b) C2H4, C3H6 c) C3H4, C4H6 d) C3H8, C4H10 (H = 1; O = 16) 152. Đốt cháy hoàn toàn a mol hiđrocacbon A, thu được tổng số mol CO 2 và H2O là 4a mol. A là: a) Đồng đẳng axetilen b) Etilen c) Parafin d) Propilen (C = 12; H = 1) 153. Đehiđrat hóa rượu A bằng cách đun nóng A với H2SO4 đậm đặc ở khoảng nhiệt độ 170-180˚C, thu được chất hữu cơ là một anken duy nhất. A có công thức dạng nào? a) CnH2n + 2O b) CnH2n + 1OH c) CnH2n + 1CH2OH d) CxHyCH2OH 154. X là một rượu mà khi đốt cháy rượu này tạo số mol H2O > số mol CO2. X là: a) Rượu đơn chức no mạch hở b) Rượu đa chức no mạch hở c) Rượu no mạch hở d) Tất cả đều sai
 2. 155. A là một chất hữu cơ mạch hở, chứa một loại nhóm chức. A tác dụng được kim loại kiềm tạo khí hiđro, nhưng không tác dụng được dung dịch kiềm. Khi làm bay hơi hết 3,68 gam A thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,04 gam khí axetilen đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. A là: a) Etyleglicol b) Glixerin c) Rượu tert-butylic d) Rượu neopentylic (C = 12; H = 1; O = 16) 156. Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylpentanol-3 là chất nào? a) 2-Metylpenten-2 (2-Metylpent-2-en) b) 4-Metylpenten-2 c) 3-Metylpenten-2 d) 2-Metylpenten-1 157. X là một rượu, khi đốt cháy X thu được a mol CO 2 và b mol H2O. Đặt T =a/b. X thuộc loại rượu nào? Biết rằng trị số T tăng dần đối với các chất đồng đẳng của X có khối lượng phân tử tăng dần. a) X là rượu đơn chức no mạch hở, CnH2n+1OH b) X là rượu thơm, chứa một nhân thơm c) X là rượu có công thức dạng CnH2n+ 2Ox hay CnH2n+2-x(OH)x d) X là rượu đa chức hay đơn chức có một vòng, no 158. X là một chất hữu cơ được tạo bởi ba nguyên tố là C, H và O. Đốt cháy 1 mol X thu được 8 mol CO2 và 4 mol H2O. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 9,5. X thuộc chức hóa học nào trong các chức dưới đây? Biết rằng X có chứa nhân thơm trong phân tử
 3. a) Axit hữu cơ b) Ete c) Rượu thơm d) Phenol (C = 12; H = 1; O = 16) 159. Axit axetic tác dụng được với chất nào dưới đây? a) Canxi cacbonat b) Natri phenolat c) Natri etylat d) Cả (a), (b) và (c) 160. Hai chất A, B đều được tạo bởi ba nguyên tố C, H, O. Đốt cháy A, cũng như B đều tạo CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng như nhau, mCO2 : mH2O = 11 : 6. Từ A có thể điều chế B qua hai giai đoạn: a) A: C2H5OH; B: HO-CH2-CH2-OH b) b) A: CH3CH2CH2OH; B: CH3CHOHCH2OH c) A: C3H7OH; B: C2H5COOH d) d) C4H8(OH)2; B: C4H6(OH)4 (C = 12; H = 1; O = 16) 161. Nếu chỉ dùng nước brom và các phuơng tiện thích hợp, có thể nhận biết được mấy khí trong ba khí đựng riêng trong các bình mất nhãn: Etan, Etilen, Axetilen? a) Một khí, đó là Etan b) Hai khí
 4. c) Ba khí d) Không thể phân biệt được 162. Hỗn hợp A gồm 0,1 mol acrolein (propenal, anđehit acrilic) và 0,3 mol khí hiđro. Cho hỗn hợp A qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B gồm bốn chất, đó là propanal, propanol-1, propenal và hiđro. Tỉ khối hơi của hỗn hợp B so với metan bằng 1,55. Số mol H2 trong hỗn hợp B bằng bao nhiêu? a) 0,05 b) 0,10 c) 0,15 d) 0,20 (C = 12; H = 1; O = 16) 163. Khối lượng riêng của một khí ở điều kiện tiêu chuẩn bằng 1,875 gam/lít. Khối lượng của 1 mol khí này là: a) 42 đvC b) 54,375 gam c) 1,875 gam d) Tất cả đều sai 164. Khí nào không có mùi? a) Metan b) Amoniac c) Hiđro clorua d) Ozon 165. Cần lấy bao nhiêu lít mỗi khí etan và propan đem trộn để thu được 4 lít hỗn hợp khí K mà tỉ khối của K so với hiđro bằng 19,375? a) Mỗi khí lấy 2 lít b) 1,5 lít etan; 2,5 lít propan c) 2,5 lít etan; 1,5 lít propan d) 1 lít etan; 3 lít propan (C = 12; H = 1) 166. Cho 19,5 gam benzen tác dụng với 48 gam brom (lỏng), có bột sắt làm xúc tác, thu được 27,475 gam brom benzen. Hiệu suất của phản ứng brom hóa
 5. benzen trên bằng bao nhiêu? a) 40% b) 50% c) 60% d) 70% (C = 12; H = 1; Br = 80) 167. Xem ba chất: (I): CH3(CH2)3CH3; (II): CH3CH2CH(CH3)2; (III): C(CH3)4. Thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần của ba chất trên là: a) (I) < (II) < (III) b) (II) < (III) < (I) c) (III) < (II) < (I) d) (III) < (I) < (II) 168. Một axit yếu có nồng độ 0,1M, có độ điện ly (phần trăm phân ly ion) là 5,75%. Hằng số phân ly ion của axit này bằng bao nhiêu? a) 3,3.10-3 b) 3,5.10-4 c) 4,2.10-5 d) 3,3.10-5 169. Polime là sản phẩm trùng hợp hay đồng trùng hợp của: a) C9H18 b) Penten với Butađien-1,3 c) C4H8 và C5H8 d) Isobutylen và isopren 170. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp bằng oxi, thu được 16,72 gam CO2 và 2,8 lít khí nitơ (đktc). Công thức hai amin đó là: a) C2H5NH2; C3H7NH2 b) Metylamin; Etylamin c) C3H9N; C4H11N d) C4H11N; C5H13N
 6. (C = 12; O = 16) 171. Xét các chất: (I): Amoniac; (II): Anilin; (III): Metylamin; (IV): Đimetylamin; (V): Điphenylamin; (VI): Nước Độ mạnh tính bazơ các chất tăng dần như sau: a) (VI) < (I) < (III) < (IV) < (II) < (V) b) (V) < (II) < (VI) < (I) < (III) < (IV) c) (VI) < (V) < (II) < (I) < (III)
 7. a) 33,15 gam b) 32,80 gam c) 31,52 gam d) 34,47 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 176. M là một kim loại. Lấy 2,496 gam muối clorua M hòa tan trong nước tạo dung dịch và cho tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO 3, lọc tách kết tủa AgCl, thu được dung dịch, cô cạn dung dịch này, thu được 3,132 gam một muối nitrat khan. M là: a) Đồng b) Magie (Magnesium, Mg) c) Nhôm d) Bari (Cu = 64; Mg = 24; Al = 27; Ba = 137; N = 14; O = 16; Cl = 35,5) 177. Cần bao nhiêu thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,12M để phản ứng vừa đủ với 0,244 gam axit bezoic? a) 8,33 ml b) 16,67 ml c) 17,6 ml d) 35,2 ml (C = 12; H = 1; O = 16) 178. Chất có công thức tổn quát dạng: a) CnH2n – 22 b) CnH2n – 20 c) CnH2n – 18 d) CnH2n – 16 179. Cho hỗn hợp khí A gồm: 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,36 mol hiđro đi qua ống sứ đựng Ni làm xúc tác, đun nóng, thu được hỗn hợp khí B. Dẫn hỗn hợp khí B qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình brom tăng 1,64 gam và có hỗn hợp khí C thoát ra khỏi bình brom. Khối lượng của
 8. hỗn hợp khí C bằng bao nhiêu? a) 13,26 gam b) 10,28 gam c) 9,58 gam d) 8,20 gam (C = 12; H = 1) 180. Nếu tỉ khối của hỗn hợp B (ở câu 179) so với hiđro bằng 149/11 thì hiệu suất hiđro cộng các hiđrocacbon không no ở câu 180 trên bằng bao nhiêu? a) 100% b) 70,52% c) 88,89% d) 60,74% 181. Chất nào dưới đây không có đồng phân cis, trans? a) 2,4-Đimetylpenten-2 (2,4-Đimetylpent-2-en) b) Buten-2 c) 2-Metylbuten-2-ol-1 d) 1,2-Đibrom eten 182. Xét các chất: (I): Axit axetic; (II): Phenol; (III): Glixerin ; (IV): Axit fomic; (V): Rượu metylic; (VI): Nước; (VII): Axit propionic. Độ mạnh tính axit các chất tăng dần như sau: a) (VI) < (V) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV) b) (V) < (VI) < (II) < (III) < (VII) < (I) < (IV) c) (V) < (III) < (VI) < (II) < (VII) < (I) < (IV) d) (V) < (VI) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV) 183. Khí nào có khối lượng riêng (ở đktc) bằng khối lượng riêng của khí oxi ở 0˚C; 0,5atm? a) Khí sunfurơ (Sulfurous, SO2) b) Etan c) Axetilen d) Một khí khác (O = 16; S = 32; H = 1) 184. Trùng hợp hoàn toàn 12,5 gam vinyl clorua, thu được m gam polime PVC. Số đơn vị mắt xích –CH2-CHCl- trong m gam PVC là:
 9. a) 0,2 b) 1,2.1023 c) 1,2.1022 d) 3,01.1024 (C= 12; H = 1; Cl = 35,5) 185. Dãy dung dịch các chất nào dưới đây đều tác dụng được với Cu(OH) 2? a) Glucozơ; Mantozơ; Glixerin; Axit propionic b) Etylenglicol; Glixerol; Saccarozơ; Propenol c) Axit axetic; Mantozơ; Glucozơ; Natri phenolat d) Glucozơ; Axit fomic; Propylenglicol; Rượu benzylic 186. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H11N là: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 187. Cho 2,87 gam hỗn hợp A gồm hai anđehit, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng acrolein, tác dụng hoàn toàn với lượng dư bạc nitrat trong amoniac. Lượng kim loại bạc thu được nếu đem hòa tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng thì thu được 672 ml khí NO (đktc). Công thức hai chất trong hỗn hợp A là: a) C4H7CHO; C5H9CHO b) C2H3CHO; C3H5CHO c) C3H5CHO; C4H7CHO d) C5H9CHO; C6H11CHO (C = 12; H = 1; O = 16) 188. Phần trăm khối lượng mỗi anđehit có trong hỗn hợp A ở câu (187) là: a) 40,24%; 59,76% b) 45,12%; 54,88% c) 30,97%; 69,03% d) 39,02%; 60,98% 189. A là một chất hữu cơ có chứa N. Lấy 1,77 gam A đem oxi hóa hết bằng lượng dư CuO, nung nóng, thu được CO2, H2O và nitơ đơn chất. Cho hấp thụ hết H2O trong dung dịch H2SO4 đậm đặc, khối lượng bình axit tăng 2,43 gam. Hấp thụ CO2 hết trong bình đựng dung dịch KOH, khối lượng bình tăng 3,96 gam. Khí nitơ thoát ra có thể tích là 336 ml ở đktc. Tỉ khối hơi của A so với hiđro là 29,5. A là:
 10. a) C2H7N b) C2H8N2 c) C3H9N d) C2H5NO3 (H = 1; O = 16; C = 12; N = 14) 190. Xem các chất: (I): Rượu n-propylic; (II): Rượu n-butylic; (III): Rượu n- amylic. Sự hòa tan trong nước tăng dần như sau: a) (I) < (II) < (III) b) (III) < (II) < (I) c) (II) < (I) < (III) d) (III) < (I) < (II) 191. Cho 4,65 gam anilin phản ứng với nước brom, thu được 13,2 gam chất không tan 2,4,6-tribrom anilin. Khối lượng brom đã phản ứng là bao nhiêu? a) 19,2 gam b) 24 gam c) 9,6 gam d) 8,55 gam (C = 12; H = 1; N = 14; Br = 80) 192. Nhóm chất hay dung dịch nào có chứa chất không làm đỏ giấy quì tím? a) HCl, NH4Cl b) CH3COOH, Al2(SO4)3 c) cả (a) và (b) d) H2SO4, phenol 193. Nhóm chất hay dung dịch nào có chứa chất không làm xanh giấy quì tím? a) NaOH, K2CO3 b) NH3, Na2S c) KOH, anilin d) Metylamin, Đimetylamin
 11. 194. Lấy 5,64 gam phenol đem nitro hóa bằng lượng dư dung dịch axit nitric, thu được 10,305 gam axit picric (2,4,6-trinitro phenol). Hiệu suất phản ứng nitro hóa phenol bằng bao nhiêu? a) 100% b) 75% c) 90% d) 80% (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 195. Cặp chất nào dưới đây là hai chất đồng phân nhau? a) Mantozơ; Fructozơ b) Glucozơ; Saccarozơ c) Tinh bột; Sorbitol d) Saccarozơ; Mantozơ 196. Dung dịch chất nào không làm đổi màu quì tím? a) Axit amino axetic (Glixin) b) Axit glutamic (Axit 2-amino pentanđioic) b) Lizin (Axit 2,6-điamino hexanoic) d) Xôđa (Soda, Natri cacbonat) 197. A là một chất hữu cơ. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu được 40 mol CO2 và 28 mol H2O. Khi hiđro hóa hoàn toàn A thì thu đuợc chất C 40H82. Phân tử A có chứa bao nhiêu liên kết π? a) 26 b) 15 c) 10 d) 13 198. X, Y, Z là ba chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam mỗi chất đều thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Chọn kết luận đúng nhất: a) X, Y, Z là ba chất đồng phân nhau.
 12. b) X, Y, Z là ba chất đồng đẳng nhau. c) X, Y, Z có cùng công thức đơn giản. d) X, Y, Z được tạo bởi ba nguyên tố hóa học. (C = 12; H = 1; O = 16) 199. Trong các chất hóa học: HCOOH, CaCO 3, C3H5(OH)3, KCN, Al4C3, CH3CHO, CO2, CaC2, C6H6, C6H12O6, số công thức ứng với hợp chất hữu cơ gồm bao nhiêu chất? a) 9 b) 8 c) 7 d) 5 200. Dẫn hỗn hợp hai khí fomanđehit và hiđro qua ống sứ có chứa bột Ni làm xúc tác, đun nóng. Cho hấp thụ hết khí và hơi các chất có thể hòa tan trong nước vào bình đựng lượng nước dư, được dung dịch D. Khối lượng bình tăng 14,1 gam. Dung dịch D tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong amoniac, lọc lấy kim loại đem hòa tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng thì thu được 4,48 lít NO duy nhất (đktc). Khối lượng rượu metylic thu được do fomandehit cộng hiđro là bao nhiêu gam? a) 9,6 gam b) 5,1 gam c) 6,4 gam d) 11,2 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 201. Trường hợp nào dưới đây dẫn điện được? a) HCl (khí) b) HCl (lỏng) c) HCl (dung dịch) d) Cacbon (kim cương)
 13. 202. Trung bình một người tiêu thụ khoảng 2400 kJ năng lượng để bơi trong một giờ. Nguồn năng lượng này được cung cấp từ thực phẩm. Hai nguồn năng lượng chủ yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta là các chất bột đường và các chất béo. Năng lượng cần trong quá trình hoạt động của cơ thể thì phù hợp với nhiệt đốt cháy của các thực phẩm cung cấp. Nhiệt đốt cháy của glucozơ (C6H12O6, một loại đường) và stearin (một loại chất béo, C 57H110O6, một triglyxerit giữa glyxerin với axit béo stearic) như sau: C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 2 803 kJ 2C57H110O6 + 163O2 114CO12 + 110H2O + 75 520 kJ Để có năng lượng cung cấp cho một giờ bơi lội, thì người đó phải được cung cấp lượng glucozơ hoặc chất béo stearin theo tỉ lệ khối lượng bằng bao nhiêu để có năng lượng tương đương? a) 2,7 : 1 b) 3 : 2 c) 2 : 9 d) 1 : 25 (C = 12; H = 1; O = 16) 203. Chất hữu cơ A có công thức dạng C xH2xOzNtBrt. Tỉ khối hơi của A so với NO bằng 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A, thu được 37,2 gam CO2 và H2O (Các sản phẩm cháy còn lại là nitơ và brom đơn chất). Công thức phân tử của A là: a) C5H10O3NBr b) C4H8O4NBr c) C3H6O5NBr d) C6H12O2NBr (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Br = 80) 204. Thực hiện phản ứng cracking hoàn toàn m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon. Cho hỗn hợp A qua dung dịch nước brom có hòa tan 11,2 gam Br2. Brom bị mất màu hoàn toàn. Có 2,912 lít khí (đktc) thoát ra khỏi
 14. bình brom, khí này có tỉ khối so với CO2 bằng 0,5. Xác định trị số của m. a) m = 5,22 gam b) m = 6,96 gam c) m = 5,80 gam d) m = 4,64 gam (C = 12; O = 16; H = 1; Br = 80) 205. Đốt cháy hoàn toàn 2,29 gam chất hữu cơ A cần dùng 3,64 lít không khí (đktc, không khí gồm 20% O2, 80% N2 theo thể tích). Các chất thu được sau phản ứng cháy (gồm CO2, H2O và N2) được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng dung dịch giảm 3,09 gam và có 2,552 lít một khí trơ (27,3˚C; 1,4atm) thoát ra. Một thể tích hơi A có cùng khối lượng với 14,3125 thể tích khí metan trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của A là: a) C7H7N3O6 b) C6H3N3O7 c) C6H9N2O7 d) C12H20O6 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16; Ca = 40) 206. A là một chất hữu cơ được tạo bởi ba nguyên tố là C, H và O. Thành phần khối lượng oxi của A là 69,565%. Cho biết A có chứa một nhóm chức trong phân tử. A là: a) Fomanđehit b) Axit acrilic c) Vinyl axetat d) Một chất khác (C = 12; H = 1; O = 16) 207. Xem các chất: (I): CH3COONa; (II): ClCH2COONa; (III): CH3CH2COONa; (IV): NaCl. So sánh sự thủy phân của các dung dịch cùng nồng độ mol/l của các muối trên.
 15. a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (IV) < (III) < (II) < (I) c) (IV) < (II) < (I) < (III) d) (IV) < (II) < (III) < (I) 208. Hãy sắp theo thứ tự sự thủy phân tăng dần của các muối trong dung dịch có cùng nồng độ mol/l sau đây: (I): NH4Cl; (II): CH3NH3Cl; (III): (CH3)2NH2Cl; (IV): C6H5NH3Cl a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (III) < (II) < (I) < (IV) c) (IV) < (III) < (II) < (I) d) (II) < (III) < (I) < (IV) 209. A là một este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hơi A (đktc), thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức phân tử của A là: a) C8H8O2 b) C8H4O2 c) C8H16O2 d) Một công thức khác (C = 12; H = 1; O = 16) 210. Nếu đem xà phòng hóa hết 2,72 gam este A (tìm được ở câu 209) thì cần dùng 100 ml dung dịch KOH 0,4M. A có tên là: a) Metyl benzoat b) Benzyl fomiat c) p-Metyl phenyl fomiat d) Cả ba chất trên đều phù hợp 211. Xenlulozơ, Protein, Tinh bột được coi là: a) Thuộc nhóm chức rượu b) Thuộc loại aminoaxit c) Các hợp chất tổng hợp d) Các polime tự nhiên 212. Cho 24,6 gam hỗn hợp gồm ba rượu đơn chức tác dụng hết với Natri, thu được 37,8 gam hỗn hợp ba muối natri ancolat. Chọn phát biểu đúng nhất: a) Trong hỗn hợp A không thể có metanol
 16. b) Trong hỗn hợp A có thể có metanol c) Trong hỗn hợp A có thể có rượu alylic d) Trong hỗn hợp A phải có metanol (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 213. A là một chất hữu cơ đơn chức. A không tác dụng được kim loại kiềm. Đốt cháy a mol A, thu được 7a mol CO2 và 3a mol H2O. Khi cho 2,44 gam A tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì cần dùng vừa đủ 40 ml. A là: a) Axit benzoic b) p-Cresol c) Phenyl fomiat d) Metyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16) 214. A là một este. 11,8 gam A tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Đem chưng cất thu đươc rượu metylic và một muối. Đốt cháy hết lượng muối này, thu được CO2 và m gam xôđa. Trị số của m là: a) 10,6 gam b) 21,2 gam c) 5,3 gam d) Một trị số khác (Na = 23; C = 12; O = 16) 215. Cho biết tỉ khối hơi của A (ở câu 215) so với heli bằng 29,5. Este A là: a) Metyl n-butirat b) Đimetyl oxalat c) Đimetyl malonat d) Metyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4) 216. Người ta hòa tan 2,64 gam vitamin C (axit ascorbic) trong nước để thu được 50 ml dung dịch. Cho biết 10 ml dung dịch này trung hòa vừa đủ 15 ml dung dịch NaOH 0,2M. Biết rằng trong dung dịch 1 mol vitamin phân ly tạo 1 mol H+. Khối lượng phân tử của vitamin C là:
 17. a) 264 b) 220 c) 132 d) 176 217. Nếu đem đốt cháy 2,64 gam vitamin C trên thì chỉ thu được CO2 và nước. Cho hấp thụ sản phẩm cháy lần lượt vào bình (1) đựng P2O5 dư, và bình (2) đựng dung dịch xút dư. Khối lượng bình (1) tăng 1,08 gam, khối lượng bình (2) tăng 3,96 gam. Công thức phân tử của axit ascorbic là: a) C8H8O4 b) C6H8O6 c) C8H10O2 d) C10H8O4 (C = 12; H = 1; O = 16) 218. A là một chất hữu cơ chứa một loại nhóm chức, no. Dung dịch A tác dụng được muối cacbonat tạo chất khí thoát ra. Hơi A nặng hơn khí cacbonic 3 lần. A là: a) C5H8O4 b) C7H3COOH c) HOOC(CH2)3COOH d) C6H9(OH)3 (C = 12; H = 1; O = 16) 219. Từ metyl metacrilat đem trùng hợp sẽ thu được thủy tinh hữu cơ (plexiglas). Để điều chế 120 gam metylmetacrilat thì cần dùng bao nhiêu gam axit metacrilic để thực hiện phản ứng este hóa với rượu metylic? Cho biết phản ứng este hóa này có hiệu suất 40% a) 41,28 gam b) 103,2 gam c) 154,8 gam d) 258 gam (C = 12; H = 1; O = 16)
 18. 220. A có công thức phân tử C8H10O. A tác dụng được với dung dịch kiềm tạo muối. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của A phù hợp với gỉa thiết này? a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 221. Phân tử nào có chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực? a) CCl4 b) CO2 c) Br2 d) CO 222. Công thức đơn giản của glucozơ là: a) CHO b) CH2O c) C6H12O6 d) C6(H2O)6 223. Công thức của este đa chức được tạo bởi axit R(COOH) n và rượu R’(OH)n’ là: a) R(COO)nn’R’ b) Rn(COO)nn’R’n’ c) Rn’(COO)nn’R’n d) CxHy(COO)nn’ 224. Tất cả amino axit đều ở dạng rắn, có nhiệt độ nóng chảy tương đối cao và dễ hòa tan trong nước, mặc dù đây là các hợp chất cộng hóa trị và có khối lượng phân tử không lớn lắm. Như glixin (H2NCH2COOH, M = 75) có nhiệt độ nóng chảy 245˚C; Alanin (CH3CH(NH2)COOH, M = 89) có nhiệt độ nóng chảy 315˚C; Axit glutamic (HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, M = 147) có nhiệt độ nóng chảy 205˚C; Lyzin (H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH, M = 146) có nhiệt độ nóng chảy 224˚C. Nguyên nhân của tính chất này là do: a) Giữa các phân tử amino axit có tạo liên kết hiđro liên phân tử với nhau b) Trong cùng một phân tử có chứa cả nhóm chức axit lẫn nhóm chức amin nên coi như có sự trung hòa tạo muối trong nội bộ phân tử c) Đây là các hợp chất cộng hóa trị nhưng có nhiều tính chất của một hợp chất
 19. ion, nên nó có nhiệt độ nóng chảy cao và tương đối hòa tan nhiều trong dung môi rất phân cực là nước d) Tất cả các nguyên nhân trên 225. Vitamin A (Retinol) là một vitamin không tan trong nước mà hòa tan trong dầu (chất béo). Nhiệt độ nóng chảy của vitamin A khoảng 63˚C. Công thức của vitamin A là (Một góc là một nguyên tử C) Phần trăm khối lượng của hiđro có trong vitamin A là: a) 9,86% b) 10,49% c) 11,72% d) 5,88% (C = 12; H = 1; O = 16) 226. E là một este. Cho 5,9 gam E hóa hơi hết thì thu được thể tích 1,4 lít hơi (ở 136,5˚C; 1,2atm). Đem xà phòng hóa 11,8 gam E cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M. E là: a) Este của phenol b) Este của axit fomic c) Este của axit oxalic d) (b), (c) (C = 12; H = 1; O = 16) 227. X là một este (không tạp chức, mạch hở). Làm bay hơi hết 17 gam X thì thu được 2,24 lít hơi (ở đktc). Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 17 gam X thì cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1M. X được tạo bởi một axit hữu cơ đơn chức. X là este của:
 20. a) Etylenglicol b) C4H8(OH)2 c) (a), (b) d) Phenol (C = 12; H = 1; O = 16) 228. Vitamin B1 (Thiamine) có công thức cấu tạo (dạng muối clorua của axit HCl) như sau: (Mỗi góc là một nguyên tử C) Một viên vitamin B1 có khối lượng 1 gam, chứa 45,91% chất phụ gia. Số mol vitamin B1 có trong viên thuốc này là: a) 0,00185 mol b) 0,0018 mol c) 0,0017 mol d) Một trị số khác (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; S = 32; Cl = 35,5) 229. Lấy 0,87 gam anđehit A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 6,48 gam kim loại. A có thể là: a) Benzanđehit (Anđehit benzoic) b) Anđehit acrilic (Acrolein) c) Fomanđehit (Anđehit fomic) d) Anđehit oxalic (Glioxal) (C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108) 230. Đun nóng rượu R với dung dịch H 2SO4 đậm đặc để thực hiện phản ứng đehiđrat hóa ruợu R, thu được một chất hữu cơ A, tỉ khối hơi của A so với R
nguon tai.lieu . vn