Xem mẫu

 1. Tr c nghi m hóa h u cơ 2 151. Đ t cháy hoàn toàn h n h p A g m hai hiđrocacbon k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng, thu đư c 20,16 lít CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Công th c phân t hai ch t trong h n h p A là: a) CH4, C2H6 b) C2H4, C3H6 c) C3H4, C4H6 d) C3H8, C4H10 (H = 1; O = 16) 152. Đ t cháy hoàn toàn a mol hiđrocacbon A, thu đư c t ng s mol CO2 và H2O là 4a mol. A là: a) Đ ng đ ng axetilen b) Etilen c) Parafin d) Propilen (C = 12; H = 1) 153. Đehiđrat hóa rư u A b ng cách đun nóng A v i H2SO4 đ m đ c kho ng nhi t đ 170-180˚C, thu đư c ch t h u cơ là m t anken duy nh t. A có công th c d ng nào? a) CnH2n + 2O b) CnH2n + 1OH c) CnH2n + 1CH2OH d) CxHyCH2OH
 2. 154. X là m t rư u mà khi đ t cháy rư u này t o s mol H2O > s mol CO2. X là: a) Rư u đơn ch c no m ch h b) Rư u đa ch c no m ch h c) Rư u no m ch h d) T t c đ u sai 155. A là m t ch t h u cơ m ch h , ch a m t lo i nhóm ch c. A tác d ng đư c kim lo i ki m t o khí hiđro, nhưng không tác d ng đư c dung d ch ki m. Khi làm bay hơi h t 3,68 gam A thì thu đư c th tích hơi b ng th tích c a 1,04 gam khí axetilen đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. A là: a) Etyleglicol b) Glixerin c) Rư u tert-butylic d) Rư u neopentylic (C = 12; H = 1; O = 16) 156. S n ph m chính c a s đehiđrat hóa 2-metylpentanol-3 là ch t nào? a) 2-Metylpenten-2 (2-Metylpent-2-en) b) 4-Metylpenten-2 c) 3-Metylpenten-2 d) 2-Metylpenten-1 157. X là m t rư u, khi đ t cháy X thu đư c a mol CO2 và b mol H2O. Đ t T =a/b. X thu c lo i rư u nào? Bi t r ng tr s T tăng d n đ i v i các ch t đ ng đ ng c a X có kh i lư ng phân t tăng d n. a) X là rư u đơn ch c no m ch h , CnH2n+1OH
 3. b) X là rư u thơm, ch a m t nhân thơm c) X là rư u có công th c d ng CnH2n+ 2Ox hay CnH2n+2-x(OH)x d) X là rư u đa ch c hay đơn ch c có m t vòng, no 158. X là m t ch t h u cơ đư c t o b i ba nguyên t là C, H và O. Đ t cháy 1 mol X thu đư c 8 mol CO2 và 4 mol H2O. T kh i hơi c a X so v i metan b ng 9,5. X thu c ch c hóa h c nào trong các ch c dư i đây? Bi t r ng X có ch a nhân thơm trong phân t a) Axit h u cơ b) Ete c) Rư u thơm d) Phenol (C = 12; H = 1; O = 16) 159. Axit axetic tác d ng đư c v i ch t nào dư i đây? a) Canxi cacbonat b) Natri phenolat c) Natri etylat d) C (a), (b) và (c) 160. Hai ch t A, B đ u đư c t o b i ba nguyên t C, H, O. Đ t cháy A, cũng như B đ u t o CO2 và H2O có t l kh i lư ng như nhau, mCO2 : mH2O = 11 : 6. T A có th đi u ch B qua hai giai đo n:
 4. H2SO4 (ñ) dd KMnO4 A 0 A' B 180 C a) A: C2H5OH; B: HO-CH2-CH2-OH b) b) A: CH3CH2CH2OH; B: CH3CHOHCH2OH c) A: C3H7OH; B: C2H5COOH d) d) C4H8(OH)2; B: C4H6(OH)4 (C = 12; H = 1; O = 16) 161. N u ch dùng nư c brom và các phuơng ti n thích h p, có th nh n bi t đư c m y khí trong ba khí đ ng riêng trong các bình m t nhãn: Etan, Etilen, Axetilen? a) M t khí, đó là Etan b) Hai khí c) Ba khí d) Không th phân bi t đư c 162. H n h p A g m 0,1 mol acrolein (propenal, anđehit acrilic) và 0,3 mol khí hiđro. Cho h n h p A qua ng s nung nóng có ch a Ni làm xúc tác, thu đư c h n h p B g m b n ch t, đó là propanal, propanol-1, propenal và hiđro. T kh i hơi c a h n h p B so v i metan b ng 1,55. S mol H2 trong h n h p B b ng bao nhiêu? a) 0,05 b) 0,10 c) 0,15 d) 0,20 (C = 12; H = 1; O = 16)
 5. 163. Kh i lư ng riêng c a m t khí đi u ki n tiêu chu n b ng 1,875 gam/lít. Kh i lư ng c a 1 mol khí này là: a) 42 đvC b) 54,375 gam c) 1,875 gam d) T t c đ u sai 164. Khí nào không có mùi? a) Metan b) Amoniac c) Hiđro clorua d) Ozon 165. C n l y bao nhiêu lít m i khí etan và propan đem tr n đ thu đư c 4 lít h n h p khí K mà t kh i c a K so v i hiđro b ng 19,375? a) M i khí l y 2 lít b) 1,5 lít etan; 2,5 lít propan c) 2,5 lít etan; 1,5 lít propan d) 1 lít etan; 3 lít propan (C = 12; H = 1) 166. Cho 19,5 gam benzen tác d ng v i 48 gam brom (l ng), có b t s t làm xúc tác, thu đư c 27,475 gam brom benzen. Hi u su t c a ph n ng brom hóa benzen trên b ng bao nhiêu? a) 40% b) 50% c) 60% d) 70% (C = 12; H = 1; Br = 80)
 6. 167. Xem ba ch t: (I): CH3(CH2)3CH3; (II): CH3CH2CH(CH3)2; (III): C(CH3)4. Th t nhi t đ sôi tăng d n c a ba ch t trên là: a) (I) < (II) < (III) b) (II) < (III) < (I) c) (III) < (II) < (I) d) (III) < (I) < (II) 168. M t axit y u có n ng đ 0,1M, có đ đi n ly (ph n trăm phân ly ion) là 5,75%. H ng s phân ly ion c a axit này b ng bao nhiêu? a) 3,3.10-3 b) 3,5.10-4 c) 4,2.10-5 d) 3,3.10-5 169. Polime CH3 C CH2 CH 2 CH C CH2 CH3 CH 3 n là s n ph m trùng h p hay đ ng trùng h p c a: a) C9H18 b) Penten v i Butađien-1,3 c) C4H8 và C5H8 d) Isobutylen và isopren 170. Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai amin đơn ch c no m ch h đ ng đ ng k ti p b ng oxi, thu đư c 16,72 gam CO2 và 2,8 lít khí nitơ (đktc). Công th c hai amin đó là: a) C2H5NH2; C3H7NH2 b) Metylamin; Etylamin c) C3H9N; C4H11N d) C4H11N; C5H13N
 7. (C = 12; O = 16) 171. Xét các ch t: (I): Amoniac; (II): Anilin; (III): Metylamin; (IV): Đimetylamin; (V): Điphenylamin; (VI): Nư c Đ m nh tính bazơ các ch t tăng d n như sau: a) (VI) < (I) < (III) < (IV) < (II) < (V) b) (V) < (II) < (VI) < (I) < (III) < (IV) c) (VI) < (V) < (II) < (I) < (III)
 8. 175. H n h p A có kh i lư ng 25,1 gam g m ba ch t là axit axetic, axit acrilic và phenol. Lư ng h n h p A trên đư c trung hòa v a đ b ng 100 ml dung d ch NaOH 3,5M. T ng kh i lư ng ba mu i thu đư c sau ph n ng trung hòa là: a) 33,15 gam b) 32,80 gam c) 31,52 gam d) 34,47 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 176. M là m t kim lo i. L y 2,496 gam mu i clorua M hòa tan trong nư c t o dung d ch và cho tác d ng v a đ v i dung d ch AgNO3, l c tách k t t a AgCl, thu đư c dung d ch, cô c n dung d ch này, thu đư c 3,132 gam m t mu i nitrat khan. M là: a) Đ ng b) Magie (Magnesium, Mg) c) Nhôm d) Bari (Cu = 64; Mg = 24; Al = 27; Ba = 137; N = 14; O = 16; Cl = 35,5) 177. C n bao nhiêu th tích dung d ch Ba(OH)2 0,12M đ ph n ng v a đ v i 0,244 gam axit bezoic? a) 8,33 ml b) 16,67 ml c) 17,6 ml d) 35,2 ml (C = 12; H = 1; O = 16)
 9. CH 3 CH 3 178. Ch t có công th c t n quát d ng: a) CnH2n – 22 b) CnH2n – 20 c) CnH2n – 18 d) CnH2n – 16 179. Cho h n h p khí A g m: 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,36 mol hiđro đi qua ng s đ ng Ni làm xúc tác, đun nóng, thu đư c h n h p khí B. D n h n h p khí B qua bình đ ng nư c brom dư, kh i lư ng bình brom tăng 1,64 gam và có h n h p khí C thoát ra kh i bình brom. Kh i lư ng c a h n h p khí C b ng bao nhiêu? a) 13,26 gam b) 10,28 gam c) 9,58 gam d) 8,20 gam (C = 12; H = 1) 180. N u t kh i c a h n h p B ( câu 179) so v i hiđro b ng 149/11 thì hi u su t hiđro c ng các hiđrocacbon không no câu 180 trên b ng bao nhiêu? a) 100% b) 70,52% c) 88,89% d) 60,74% 181. Ch t nào dư i đây không có đ ng phân cis, trans? a) 2,4-Đimetylpenten-2 (2,4-Đimetylpent-2-en) b) Buten-2 c) 2-Metylbuten-2-ol-1 d) 1,2-Đibrom eten
 10. 182. Xét các ch t: (I): Axit axetic; (II): Phenol; (III): Glixerin ; (IV): Axit fomic; (V): Rư u metylic; (VI): Nư c; (VII): Axit propionic. Đ m nh tính axit các ch t tăng d n như sau: a) (VI) < (V) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV) b) (V) < (VI) < (II) < (III) < (VII) < (I) < (IV) c) (V) < (III) < (VI) < (II) < (VII) < (I) < (IV) d) (V) < (VI) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV) 183. Khí nào có kh i lư ng riêng ( đktc) b ng kh i lư ng riêng c a khí oxi 0˚C; 0,5atm? a) Khí sunfurơ (Sulfurous, SO2) b) Etan c) Axetilen d) M t khí khác (O = 16; S = 32; H = 1) 184. Trùng h p hoàn toàn 12,5 gam vinyl clorua, thu đư c m gam polime PVC. S đơn v m t xích –CH2-CHCl- trong m gam PVC là: a) 0,2 b) 1,2.1023 c) 1,2.1022 d) 3,01.1024 (C= 12; H = 1; Cl = 35,5) 185. Dãy dung d ch các ch t nào dư i đây đ u tác d ng đư c v i Cu(OH)2? a) Glucozơ; Mantozơ; Glixerin; Axit propionic b) Etylenglicol; Glixerol; Saccarozơ; Propenol
 11. c) Axit axetic; Mantozơ; Glucozơ; Natri phenolat d) Glucozơ; Axit fomic; Propylenglicol; Rư u benzylic 186. S đ ng phân ng v i công th c phân t C4H11N là: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 187. Cho 2,87 gam h n h p A g m hai anđehit, k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng acrolein, tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư b c nitrat trong amoniac. Lư ng kim lo i b c thu đư c n u đem hòa tan h t trong dung d ch HNO3 loãng thì thu đư c 672 ml khí NO (đktc). Công th c hai ch t trong h n h p A là: a) C4H7CHO; C5H9CHO b) C2H3CHO; C3H5CHO c) C3H5CHO; C4H7CHO d) C5H9CHO; C6H11CHO (C = 12; H = 1; O = 16) 188. Ph n trăm kh i lư ng m i anđehit có trong h n h p A câu (187) là: a) 40,24%; 59,76% b) 45,12%; 54,88% c) 30,97%; 69,03% d) 39,02%; 60,98% 189. A là m t ch t h u cơ có ch a N. L y 1,77 gam A đem oxi hóa h t b ng lư ng dư CuO, nung nóng, thu đư c CO2, H2O và nitơ đơn ch t. Cho h p th h t H2O trong dung d ch H2SO4 đ m đ c, kh i lư ng bình axit tăng 2,43 gam. H p th CO2 h t trong bình đ ng dung d ch KOH, kh i lư ng bình tăng 3,96 gam. Khí nitơ thoát ra có th tích là 336 ml đktc. T kh i hơi c a A so v i hiđro là 29,5. A là: a) C2H7N b) C2H8N2
 12. c) C3H9N d) C2H5NO3 (H = 1; O = 16; C = 12; N = 14) 190. Xem các ch t: (I): Rư u n-propylic; (II): Rư u n-butylic; (III): Rư u n-amylic. S hòa tan trong nư c tăng d n như sau: a) (I) < (II) < (III) b) (III) < (II) < (I) c) (II) < (I) < (III) d) (III) < (I) < (II) 191. Cho 4,65 gam anilin ph n ng v i nư c brom, thu đư c 13,2 gam ch t không tan 2,4,6-tribrom anilin. Kh i lư ng brom đã ph n ng là bao nhiêu? a) 19,2 gam b) 24 gam c) 9,6 gam d) 8,55 gam (C = 12; H = 1; N = 14; Br = 80) 192. Nhóm ch t hay dung d ch nào có ch a ch t không làm đ gi y quì tím? a) HCl, NH4Cl b) CH3COOH, Al2(SO4)3 c) c (a) và (b) d) H2SO4, phenol 193. Nhóm ch t hay dung d ch nào có ch a ch t không làm xanh gi y quì tím?
 13. a) NaOH, K2CO3 b) NH3, Na2S c) KOH, anilin d) Metylamin, Đimetylamin 194. L y 5,64 gam phenol đem nitro hóa b ng lư ng dư dung d ch axit nitric, thu đư c 10,305 gam axit picric (2,4,6-trinitro phenol). Hi u su t ph n ng nitro hóa phenol b ng bao nhiêu? a) 100% b) 75% c) 90% d) 80% (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 195. C p ch t nào dư i đây là hai ch t đ ng phân nhau? a) Mantozơ; Fructozơ b) Glucozơ; Saccarozơ c) Tinh b t; Sorbitol d) Saccarozơ; Mantozơ 196. Dung d ch ch t nào không làm đ i màu quì tím? a) Axit amino axetic (Glixin) b) Axit glutamic (Axit 2-amino pentanđioic) b) Lizin (Axit 2,6-điamino hexanoic) d) Xôđa (Soda, Natri cacbonat)
 14. 197. A là m t ch t h u cơ. Khi đ t cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu đư c 40 mol CO2 và 28 mol H2O. Khi hiđro hóa hoàn toàn A thì thu đu c ch t C40H82. Phân t A có ch a bao nhiêu liên k t π? a) 26 b) 15 c) 10 d) 13 198. X, Y, Z là ba ch t h u cơ. Đ t cháy hoàn toàn 1,8 gam m i ch t đ u thu đư c 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Ch n k t lu n đúng nh t: a) X, Y, Z là ba ch t đ ng phân nhau. b) X, Y, Z là ba ch t đ ng đ ng nhau. c) X, Y, Z có cùng công th c đơn gi n. d) X, Y, Z đư c t o b i ba nguyên t hóa h c. (C = 12; H = 1; O = 16) 199. Trong các ch t hóa h c: HCOOH, CaCO3, C3H5(OH)3, KCN, Al4C3, CH3CHO, CO2, CaC2, C6H6, C6H12O6, s công th c ng v i h p ch t h u cơ g m bao nhiêu ch t? a) 9 b) 8 c) 7 d) 5 200. D n h n h p hai khí fomanđehit và hiđro qua ng s có ch a b t Ni làm xúc tác, đun nóng. Cho h p th h t khí và hơi các ch t có th hòa tan trong nư c vào bình đ ng lư ng nư c dư, đư c dung d ch D. Kh i lư ng bình tăng 14,1 gam. Dung d ch D tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong amoniac, l c l y kim
 15. lo i đem hòa tan h t trong dung d ch HNO3 loãng thì thu đư c 4,48 lít NO duy nh t (đktc). Kh i lư ng rư u metylic thu đư c do fomandehit c ng hiđro là bao nhiêu gam? a) 9,6 gam b) 5,1 gam c) 6,4 gam d) 11,2 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 201. Trư ng h p nào dư i đây d n đi n đư c? a) HCl (khí) b) HCl (l ng) c) HCl (dung d ch) d) Cacbon (kim cương) 202. Trung bình m t ngư i tiêu th kho ng 2400 kJ năng lư ng đ bơi trong m t gi . Ngu n năng lư ng này đư c cung c p t th c ph m. Hai ngu n năng lư ng ch y u trong ch đ ăn u ng c a chúng ta là các ch t b t đư ng và các ch t béo. Năng lư ng c n trong quá trình ho t đ ng c a cơ th thì phù h p v i nhi t đ t cháy c a các th c ph m cung c p. Nhi t đ t cháy c a glucozơ (C6H12O6, m t lo i đư ng) và stearin (m t lo i ch t béo, C57H110O6, m t triglyxerit gi a glyxerin v i axit béo stearic) như sau: C6H12O6 + 6O2  → 6CO2 + 6H2O + 2 803 kJ 2C57H110O6 + 163O2  → 114CO12 + 110H2O + 75 520 kJ
 16. Đ có năng lư ng cung c p cho m t gi bơi l i, thì ngư i đó ph i đư c cung c p lư ng glucozơ ho c ch t béo stearin theo t l kh i lư ng b ng bao nhiêu đ có năng lư ng tương đương? a) 2,7 : 1 b) 3 : 2 c) 2 : 9 d) 1 : 25 (C = 12; H = 1; O = 16) 203. Ch t h u cơ A có công th c d ng CxH2xOzNtBrt. T kh i hơi c a A so v i NO b ng 7. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol A, thu đư c 37,2 gam CO2 và H2O (Các s n ph m cháy còn l i là nitơ và brom đơn ch t). Công th c phân t c a A là: a) C5H10O3NBr b) C4H8O4NBr c) C3H6O5NBr d) C6H12O2NBr (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Br = 80) 204. Th c hi n ph n ng cracking hoàn toàn m gam isobutan, thu đư c h n h p A g m hai hiđrocacbon. Cho h n h p A qua dung d ch nư c brom có hòa tan 11,2 gam Br2. Brom b m t màu hoàn toàn. Có 2,912 lít khí (đktc) thoát ra kh i bình brom, khí này có t kh i so v i CO2 b ng 0,5. Xác đ nh tr s c a m. a) m = 5,22 gam b) m = 6,96 gam c) m = 5,80 gam d) m = 4,64 gam (C = 12; O = 16; H = 1; Br = 80)
 17. 205. Đ t cháy hoàn toàn 2,29 gam ch t h u cơ A c n dùng 3,64 lít không khí (đktc, không khí g m 20% O2, 80% N2 theo th tích). Các ch t thu đư c sau ph n ng cháy (g m CO2, H2O và N2) đư c d n qua bình đ ng dung d ch Ca(OH)2 dư. Kh i lư ng dung d ch gi m 3,09 gam và có 2,552 lít m t khí trơ (27,3˚C; 1,4atm) thoát ra. M t th tích hơi A có cùng kh i lư ng v i 14,3125 th tích khí metan trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. Công th c phân t c a A là: a) C7H7N3O6 b) C6H3N3O7 c) C6H9N2O7 d) C12H20O6 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16; Ca = 40) 206. A là m t ch t h u cơ đư c t o b i ba nguyên t là C, H và O. Thành ph n kh i lư ng oxi c a A là 69,565%. Cho bi t A có ch a m t nhóm ch c trong phân t . A là: a) Fomanđehit b) Axit acrilic c) Vinyl axetat d) M t ch t khác (C = 12; H = 1; O = 16) 207. Xem các ch t: (I): CH3COONa; (II): ClCH2COONa; (III): CH3CH2COONa; (IV): NaCl. So sánh s th y phân c a các dung d ch cùng n ng đ mol/l c a các mu i trên.
 18. a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (IV) < (III) < (II) < (I) c) (IV) < (II) < (I) < (III) d) (IV) < (II) < (III) < (I) 208. Hãy s p theo th t s th y phân tăng d n c a các mu i trong dung d ch có cùng n ng đ mol/l sau đây: (I): NH4Cl; (II): CH3NH3Cl; (III): (CH3)2NH2Cl; (IV): C6H5NH3Cl a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (III) < (II) < (I) < (IV) c) (IV) < (III) < (II) < (I) d) (II) < (III) < (I) < (IV) 209. A là m t este đơn ch c. Đ t cháy hoàn toàn 2,24 lít hơi A (đktc), thu đư c 17,92 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công th c phân t c a A là: a) C8H8O2 b) C8H4O2 c) C8H16O2 d) M t công th c khác (C = 12; H = 1; O = 16) 210. N u đem xà phòng hóa h t 2,72 gam este A (tìm đư c câu 209) thì c n dùng 100 ml dung d ch KOH 0,4M. A có tên là: a) Metyl benzoat b) Benzyl fomiat c) p-Metyl phenyl fomiat d) C ba ch t trên đ u phù h p
 19. 211. Xenlulozơ, Protein, Tinh b t đư c coi là: a) Thu c nhóm ch c rư u b) Thu c lo i aminoaxit c) Các h p ch t t ng h p d) Các polime t nhiên 212. Cho 24,6 gam h n h p g m ba rư u đơn ch c tác d ng h t v i Natri, thu đư c 37,8 gam h n h p ba mu i natri ancolat. Ch n phát bi u đúng nh t: a) Trong h n h p A không th có metanol b) Trong h n h p A có th có metanol c) Trong h n h p A có th có rư u alylic d) Trong h n h p A ph i có metanol (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 213. A là m t ch t h u cơ đơn ch c. A không tác d ng đư c kim lo i ki m. Đ t cháy a mol A, thu đư c 7a mol CO2 và 3a mol H2O. Khi cho 2,44 gam A tác d ng v i dung d ch NaOH 1M thì c n dùng v a đ 40 ml. A là: a) Axit benzoic b) p-Cresol c) Phenyl fomiat d) Metyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16) 214. A là m t este. 11,8 gam A tác d ng v a đ 200 ml dung d ch NaOH 1M. Đem chưng c t thu đươc rư u metylic và m t mu i. Đ t cháy h t lư ng mu i này, thu đư c CO2 và m gam xôđa. Tr s c a m là:
 20. a) 10,6 gam b) 21,2 gam c) 5,3 gam d) M t tr s khác (Na = 23; C = 12; O = 16) 215. Cho bi t t kh i hơi c a A ( câu 215) so v i heli b ng 29,5. Este A là: a) Metyl n-butirat b) Đimetyl oxalat c) Đimetyl malonat d) Metyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4) 216. Ngư i ta hòa tan 2,64 gam vitamin C (axit ascorbic) trong nư c đ thu đư c 50 ml dung d ch. Cho bi t 10 ml dung d ch này trung hòa v a đ 15 ml dung d ch NaOH 0,2M. Bi t r ng trong dung d ch 1 mol vitamin phân ly t o 1 mol H+. Kh i lư ng phân t c a vitamin C là: a) 264 b) 220 c) 132 d) 176 217. N u đem đ t cháy 2,64 gam vitamin C trên thì ch thu đư c CO2 và nư c. Cho h p th s n ph m cháy l n lư t vào bình (1) đ ng P2O5 dư, và bình (2) đ ng dung d ch xút dư. Kh i lư ng bình (1) tăng 1,08 gam, kh i lư ng bình (2) tăng 3,96 gam. Công th c phân t c a axit ascorbic là: a) C8H8O4 b) C6H8O6 c) C8H10O2 d) C10H8O4 (C = 12; H = 1; O = 16)