Xem mẫu

 1. Tr c nghi m Hóa H u cơ 1 Khoanh tròn câu tr l i đúng nh t trong các câu tr c nghi m môn hóa h c sau đây: CH CH2 1. Stiren ( ) có công th c t ng quát là: a) CnH2n-6 b) CnH2n-8 c) CnH2n-10 d) CnH2n-6-2k 2. Naptalen ( ) có công th c phân t là: a) C10H6 b) C10H10 c) C10H12 d) T t c đ u không đúng 3. S phân t Antracen ( ) có trong 1,958 gam Antracen là: a) 0,011 b) 6,853.1021 c) 6,624.1021 d) T t c đ u sai (C = 12; H = 1) 4. Ph n ng gi a Toluen v i Kali pemanganat trong môi trư ng axit Sunfuric x y ra như sau: CH3 + KMnO4 + H2SO 4 COOH + MnSO 4 + K 2SO 4 + H2O H s cân b ng đ ng trư c các tác ch t: ch t oxi hóa, ch t kh và axit l n lư t là: a) 5; 6; 9 b) 6; 5; 8 c) 3; 5; 9 d) 6; 5; 9 5. V i công th c phân t C9H12, s đ ng phân thơm có th có là:
 2. a) 8 b) 9 c) 10 d) 7 6. M t h c sinh phát bi u: “T t c các h p ch t Hiđrocacbon no (là các Hiđrocacbon mà phân t c a nó không có ch a liên k t đôi C=C, liên k t ba C≡C hay vòng thơm) thì không th cho đư c ph n ng c ng”. Phát bi u này: a) Không đúng h n b) Đúng hoàn toàn c) Đương nhiên, vì h p ch t no thì không th cho đư c ph n ng c ng d) (b) và (c) 7. Cho h n h p A g m các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào m t bình kín, có ch t xúc tác Ni. Đun nóng bình kín m t th i gian, thu đư c h n h p B g m các ch t: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đ t cháy hoàn toàn lư ng h n h p B trên, r i cho h p th h t s n ph m cháy vào bình đ ng dung d ch nư c vôi có dư, đ h p th h t s n ph m cháy. Đ tăng kh i lư ng bình đ ng nư c vôi là: a) 240,8 gam b) 260,2 gam c) 193,6 gam d) Không đ d ki n đ tính (C = 12; H = 1; O = 16) 8. A là m t hiđrocacbon. T kh i hơi c a A so v i Nitơ b ng 1,5. A không làm m t màu tím c a dung d ch KMnO4. A là: a) Propan b) Xiclopropan c) Xiclobutan d) Propilen (C = 12; H = 1; N = 14) 9. A có công th c d ng CnH2n -8. A có th là: a) Aren đ ng đ ng Benzen b) Aren đ ng đ ng Phenyl axetilen
 3. c) Hiđrocacbon có hai liên k t đôi và m t liên k t ba m ch h d) Hiđrocacbon m ch h có hai liên k t ba và m t liên k t đôi 10. A là m t ch t h u cơ mà khi đ t cháy ch t o khí Cacbonic và hơi nư c, trong đó th tích CO2 g p đôi th tích hơi nư c (đo cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t). A có th là: a) Axit Oxalic (HOOC-COOH) b) Đimetyl Oxalat (CH3OOC-COOCH3) c) C5H5O3 d) CnHnOz v i n: s nguyên dương ch n 11. Dãy đ ng đ ng nào sau đây mà khi đ t cháy thì t l s mol CO2 so v i s mol H2O tăng d n khi s nguyên t Cacbon trong phân t tăng d n? a) Parafin b) Olefin c) Ankin d) Aren đ ng đ ng Benzen 12. M t sơ đ đ đi u ch cao su Buna như sau: Nhò hôï p + H2 A B C D Cao su Buna A là: a) n-Butan b) Metan c) Đ t đèn d) (b) ho c (c) 13. Hiđrocacbon X tác d ng v i Brom, thu đư c ch t Y có công th c đơn gi n là C3H6Br. CTPT c a X là: a) C3H6; C3H8 b) C6H12 c) C6H12; C6H14 d) C12H24 14. H n h p A g m Etan, Etilen, Axetilen và Butađien-1,3. Đ t cháy h t m gam h n h p A. Cho s n ph m cháy h p th vào dung d ch nư c vôi dư, thu đư c 100 gam
 4. k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi sau ph n ng gi m 39,8 gam. Tr s c a m là: a) 58,75g b) 13,8g c) 60,2g d) 37,4g (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 15. A là m t h p ch t h u cơ ch a 4 nguyên t C, H, O, N. Thành ph n ph n trăm kh i lư ng nguyên t C, H, N l n lư t là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT c a A cũng là công th c đơn gi n c a nó. CTPT c a A là: a) C9H19N3O6 b) C3H7NO3 c) C6H5NO2 d) C8H5N2O4 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 16. Đ t cháy hoàn toàn m t h n h p hiđrocacbon, thu đư c 17,92 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Th tích O2 (đktc) c n dùng đ đ t cháy h n h p trên là: a) 26,88 lít b) 24,52 lít c) 30,56 lít d) T t c đ u sai (C = 12; H = 1; O = 16) 17. Ch t 1-Brom-2,4-đimetylheptađien-2,5 có s đ ng phân cis, trans là: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 18. A là m t hiđrocacbon, th tích metylaxetilen b ng 1,75 th tích hơi A có cùng kh i lư ng trong cùng đi u ki n. S đ ng phân m ch h c a A là: a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 (C = 12; H = 1) 19. Lo i liên k t hóa h c trong phân t Natri axetat là:
 5. a) C ng hóa tr b) Ion c) C ng hóa tr và ion d) Ph i trí (Cho nh n) 20. H n h p A g m 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol H2. Đun nóng h n h p A có Ni làm xúc tác, thu đư c h n h p B. H n h p B làm m t màu v a đ 2 lít dung d ch Br2 0,075M. Hi u su t ph n ng gi a etilen và hiđro là: a) 75% b) 50% c) 100% d) T t c đ u không đúng 21. Phát bi u nào sau đây không đúng v Stiren? a) Stiren là m t h p ch t thơm b) Stiren có kh i lư ng phân t là 104 đvC c) Stiren là m t h p ch t không no d) Stiren là m t ch t thu c dãy đ ng đ ng benzen (C = 12; H = 1) 22. Dung d ch CH3COOH 0,1M có đ đi n ly 1,3% 25˚C. T ng s ion CH3COO-, H+ do CH3COOH phân ly ra trong 10 ml dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C là: a) 2,6.10-5 b) 1,56.1019 c) 1,3.10-5 d) 1,566.1021 23. pH c a dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C b ng bao nhiêu? Bi t dung d ch này có đ đi n ly 1,3%. a) 3,9 b) 1,0 c) 2,9 d) M t tr s khác 24. M t ankan khi đ t cháy 1 mol A thu đư c s mol CO2 nh hơn 6. Khi cho A tác d ng Cl2 theo t l mol 1:1, có chi u sáng, ch thu đư c m t d n xu t monoclo duy nh t. A là: a) Metan b) Etan c) Neopentan d) T t c đ u đúng
 6. 25. A là m t h n h p các ch t h u cơ g m m t parafin, m t rư u đơn ch c và m t axit h u cơ đơn ch c. Đ t cháy hoàn m gam h n h p A b ng m t lư ng không khí v a đ (không khí g m 20% Oxi và 80% Nitơ theo th tích). Cho các ch t sau ph n ng cháy h p th vào bình đ ng dung d ch Ba(OH)2 lư ng dư. Có 125,44 lít m t khí trơ thoát ra (đktc) và kh i lư ng bình đ ng dung d ch Ba(OH)2 tăng thêm 73,6 gam. Tr s c a m là: a) 28,8 gam b) 25,2 gam c) 37,76 gam d) Không đ d ki n đ tính 26. H n h p A g m Buten-2 và Propen. Sau khi hiđrat hóa hoàn toàn h n h p A, thu đư c h n h p B g m ba ch t h u cơ. Đ t cháy hoàn toàn h n h p B, ch thu đư c x mol CO2 và y mol H2O. Ch n k t lu n đúng: a) x = y b) x > y c) x có th b ng, l n hơn ho c nh hơn y là còn ph thu c vào s mol m i ch t trong h n h pB d) T t c đ u sai 27. X là h n h p g m hai ch t k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng Xicloankan không phân nhánh. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X. Cho h p th h t s n ph m cháy vào bình đ ng dung d ch nư c vôi trong lư ng dư, trong bình có t o 76 gam ch t không tan. Cho bi t m gam h n h p hơi X 81,9˚C, 1,3 atm, chi m th tích là 3,136 lít. a) C hai ch t trong h n h p X đ u c ng đư c H2 (có Ni làm xúc tác, đun nóng) vì đây là các vòng nh . b) M t trong hai ch t trong h n h p X tham gia đư c ph n ng c ng Brom, vì có vòng nh trong h n h p X. c) C hai ch t trong h n h p X không tham gia đư c ph n ng c ng. d) C (a) và (b) 28. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p X câu 27 là:
 7. a) 52,63%; 47,37% b) 61,54%; 38,46% c) 50,00%; 50,00% d) 37,25%; 62,75% 29. A là m t hiđrocacbon, hơi A n ng hơn khí metan 5,75 l n (đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t). A phù h p sơ đ sau: Cl2 dd NaOH CuO O2 A B C D E as to to Mn 2 KMnO4/H2SO4 a) A là m t hiđrocacbon thơm, B là m t d n xu t Clo, C là m t phenol, D là m t anđehit, E là m t axit h u cơ. b) A là Toluen, E là axit Benzoic. c) A không th là m t hiđrocacbon thơm, vì n u A là hiđrocacbon thơm thì nó không b oxi hóa b i dung d ch KMnO4. d) T t c đ u sai 30. X là m t hiđrocacbon. Hiđro hóa hoàn toàn X thì thu đu c 3-etyl hexan. T kh i hơi c a X so v i Hiđro b ng 52. N u cho 10,4 gam X tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch b c nitrat trong amoniac thì t o đư c 31,8 gam m t ch t r n có màu vàng nh t. Công th c c u t o c a X là: a) CH C CH CH2 C CH b) CH C C C C CH3 CH2 CH CH3 CH3 c) CH C CH CH2 C CH d) Taá t caû ñeà u sai CH CH2 31. Công th c t ng quát c a các ch t đ ng đ ng Naptalen ( ) là: a) CnH2n – 16 b) CnH2n – 14 c) CnH2n – 12 d) CnH2n - 10
 8. 32. H n h p khí A có kh i lư ng 24,6 gam g m m t ankan, 0,3 mol Etilen, 0,2 mol Axetilen và 0,7 mol Hiđro. Cho lư ng h n h p A trên qua xúc tác Ni, nung nóng, thu đư c h n h p khí B có th tích 36,736 lít (đktc). a) Trong h n h p B có th có c hiđrocacbon no l n không no. b) Trong h n h p B ph i còn hiđrocacbon không no. c) Trong h n h p B có th còn khí Hiđro. d) (a), (c) đúng 33. Đ t cháy h t 3,36 lít hơi ch t A (136,5˚C; 1,2 atm), thu đư c 8,064 lít CO2 (đktc) và 6,48 gam H2O. Công th c c a A là: a) C3H6 b) Rư u alylic c) Axit Propionic (CH3CH2COOH) d) C3H6On (n ≥ 0) 34. A là m t hiđrocacbon d ng khí. Hiđrat hóa A thu đư c rư u đơn ch c no m ch h . 50 ml h n h p X g m A và H2 cho qua xúc tác Ni, đun nóng đ ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đư c 30 ml h n h p khí Y. Các th tích đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. Y làm nh t màu nư c brom. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p Y là: a) 33,33%; 66,67% b) 50%; 50% c) 25%; 25%; 50% d) T t c đ u sai 35. H n h p A g m ba ankin đ ng đ ng. Đ t cháy hoàn toàn V (lít) h n h p hơi A (đktc), thu đư c 35,84 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam H2O. Tr s c a V là: a) 15,68 lít b) 8,96 lít c) 11,2 lít d) 6,72 lít (H = 1; O = 16)
 9. 36. N u h n h p A câu (35) là ba ankin đ ng đ ng liên ti p thì công th c phân t c a ba ankin trong h n h p A là: a) C2H2; C3H4; C4H6 b) C3H4; C4H6; C5H8 c) C4H6; C5H8; C6H10 d) C5H8; C6H10; C7H12 37. H n h p khí X g m Hiđro và m t Hiđrocacbon. Nung nóng 24,64 lít h n h p X (đktc), có Ni làm xúc tác, đ ph n ng x y ra hoàn toàn, bi t r ng có Hiđrocacbon dư. Sau ph n ng thu đư c 20,4 gam h n h p khí Y. T kh i h n h p Y so v i Hiđro b ng 17. Kh i lư ng H2 có trong h n h p X là: a) 3 gam b) 2 gam c) 1 gam d) 0,5 gam (H = 1) 38. H n h p khí A g m 0,2 mol Axetilen; 0,3 mol Etilen; 0,3 mol Metan và 0,7 mol Hiđro. Nung nóng h n h p A, có Ni làm xúc tác, thu đư c 28 lít h n h p khí B (đktc). Hi u su t H2 đã c ng vào các Hiđrocacbon không no là: a) 35,71% b) 40,25% c) 80,56% d) 100% 39. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol Hiđrocacbon A, thu đư c 0,6 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cũng 0,1 mol A cho tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thì thu đư c 29,2 gam k t t a có màu vàng nh t. A là: a) 3-Metyl pentađiin-1,4 b) Hexađiin-1,5 b) Hexađien-1,3-in-5 d) (a), (b) (C = 12; H = 1; Ag = 108) 40. Đ t cháy m t Hiđrocacbon A, thu đư c khí CO2 và hơi nư c có s mol b ng nhau. A có th là: a) Ankin; Ankan b) Xicloankan; Anken
 10. c) Aren; Olefin d) Ankađien; Xicloparafin 41. M t Hiđrocacbon m ch h tác d ng v i HCl sinh ra s n ph m chính là 2-Clo-3-metyl butan. Hiđrocacbon này có tên g i là: a) 3-Metyl buten-1 b) 2-Metyl buten-1 c) 2-Metyl buten-2 d) M t anken khác 42. Ch t nào có nhi t đ sôi th p nh t? a) Butanol-1 b) Metyl n-propyl ete c) 1-Aminobutan d) Rư u tert- butylic 43. Axit salixilic tác d ng v i anhiđrit axetic đ t o aspirin và axit axetic theo ph n ng: COOH COOH OH O C OCH3 H2SO4 O + CH3 C O C CH3 + CH 3COOH O O Axit Axetic Axit Salixilic Anhiñrit Axetic Aspirin Khi cho 1 gam axit salixilic tác d ng v i lư ng dư anhiđrit axetic thì thu đư c 0,85 gam aspirin. Hi u su t c a ph n ng này là: a) 65% b) 77% c) 85% d) 91% (C = 12; H = 1; O = 16) 44. Kh i lư ng riêng c a propan 25˚C; 740 mmHg là: a) 0,509 g/l b) 0,570 g/l c) 1,75 g/l d) 1,96 g/l (C = 12; H = 1)
 11. 45. Có bao nhiêu liên k t σ và liên k t π trong h p ch t HN CH CH2 C C CH O a) 8σ, 7π b) 6σ, 4π c) 11σ, 3π d) 11σ, 4π 46. Có bao nhiêu d n xu t monoclo C7H7Cl c a toluen? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 47. H p ch t nào không đúng nhóm ch c c a nó: a) CH3COOH, axit b) C6H5CHO, anđehit c) C2H5COCH3, ete d) CH3CHOHCH3, rư u b c hai 48. Có bao nhiêu phân t Oxi trong 2,5 gam Oxi đư c m t ngư i hít vào ph i trung bình trong m t phút? a) 1,9.1022 b) 3,8.1022 c) 4,7.1022 d) 9,4.1022 (O = 16) 49. Kh i lư ng mol c a m t khí có kh i lư ng riêng 5,8g.l-1 25˚C; 740 mmHg g n nh t v i tr s nào? a) 100g.mol-1 b) 130g.mol-1 c) 150g.mol-1 d) 190g.mol-1 50. Ch t nào có đ ng phân l p th ?
 12. a) 1,2-Điflo eten b) 1,1-Điflo-2,2-điclo eten c) 1,1,2-Triflo eten d) 2-Metyl buten-2 51. Có bao nhiêu tr s đ dài liên k t gi a Cacbon v i Cacbon trong phân t rư u alylic? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 52. 21˚C; 65˚C; 78˚C; 100,5˚C; 118˚C là nhi t đ sôi c a axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, rư u etylic, rư u metylic. Nhi t đ sôi tăng d n theo th t trên là: a) CH3COOH < HCOOH < CH3CHO < CH3CH2OH < CH3OH b) CH3OH < CH3CH2OH < CH3CHO < HCOOH < CH3COOH c) CH3OH < CH3CHO < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH d) CH3CHO < CH3OH < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH 53. M t dung d ch có pH = 5, n ng đ ion OH- trong dung d ch này là: a) 10-5 mol ion /l b) 9 mol ion /l c) 5.10-9 mol ion /l d) T t c đ u sai 54 Các nhóm th g n vào nhân benzen đ nh hư ng ph n ng th vào v trí orto, para là: a) –NO2, -NH2, -Br, -C2H5 b) –CH3, -OH, -COOH, -I c) –NH2, -Cl, -CH3, -SO3H d) –Br, -CH3, -NH2, -OH 55. Ch n rư u là nhóm ch c chính, tên theo danh pháp qu c t c a ch t dư i đây
 13. CH3 CH3 Br CH2 C CH CH CH Cl Cl CH2 OH CH3 là: a) 1-Brom-2,5-điclo-2-metyl-3-etyl hexanol-4 b)1,4-Điclo-5-brom-1,4-đimetyl-3-etylpentanol-2 c) 2,5-Điclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexanol-3 d) 1-(1-Cloetyl)-3-clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butanol-1 56. Công th c chung c a dãy đ ng đ ng rư u benzylic là: a) CnH2n-1OH b) CnH2n – 5OH c) CnH2n – 3OH d) CnH2n – 7OH 57. M t chai ru u vang ch a rư u 12˚. Kh i lư ng riêng c a etanol là 0,79 g/ml. Kh i lư ng riêng c a rư u 12˚ là 0,89 g/ml. N ng đ ph n trăm kh i lư ng etanol có trong rư u 12˚ là: a) 12% b) 10,65% c) 13,52% d) 9,48% 58. M t chai rư u m nh có dung tích 0,9 lít ch a đ y rư u 40˚. Etanol có t kh i 0,79. Kh i lư ng Glucozơ c n dùng đ lên men đi u ch đư c lư ng rư u có trong chai rư u trên là (cho bi t hi u su t ph n ng lên men rư u này là 80%): a) 695,5 gam b) 1 391 gam c) 445, 15 gam d) 1 408,69 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 59. pH c a m t axit y u AH 0,01M có m c đ phân ly ion 4% là: a) 2,0 b) 1,8 c) 2,8 d) 3,4
 14. 60. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn 11,8 gam h n h p hai rư u đơn ch c no m ch h k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng, thu đư c h n h p g m ba ete và 1,98 gam nư c. Công th c hai ru u đó là: a) CH3OH, C2H5OH b) C2H5OH, C3H7OH c) C3H7OH, C4H9OH d) C4H9OH, C5H11OH (C = 12; H = 1; O = 16) 61. Đ t cháy hoàn toàn 1 mol ch t h u cơ A, thu đư c 4 mol CO2 và 5 mol H2O. T kh i hơi c a A so v i Hiđro b ng 37. Công th c phân t tìm đư c c a A có th ng v i: a) 4 ch t b) 5 ch t c) 6 ch t d) 7 ch t (C = 12; H = 1; O = 16) 62. Th c hi n ph n ng đehiđrat hóa hoàn toàn 4,84 gam h n h p A g m hai rư u, thu đư c h n h p hai olefin hơn kém nhau 14 đvC trong phân t . Lư ng h n h p olefin này làm m t màu v a đ 0,9 lít dung d ch Br2 0,1M Kh i lư ng m i ch t trong lư ng h n h p A trên là: a) 1,95 gam; 2,89 gam b) 2,00gam; 2,84 gam c) 1,84g; 3,00 gam d) M t tr s khác (C = 12; H = 1; O = 16) 63. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. Đ t cháy hoàn toàn 11,96 gam A, thu đư c 8,736 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam H2O. Hơi A n ng hơn khí Heli 23 l n. a) A là m t h p ch t no b) A là m t h p ch t h u cơ đa ch c c) A là m t ch t m ch h d) A phù h p v i c ba ý trên (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4)
 15. 64. Tên theo danh pháp qu c t c a ch t (CH3)2CHCH=CHCH3 là: a) 1-Metyl-2-isopropyleten b) 1,1-Đimetylbuten-2 c) 1-Isopropylpropen d) 4-Metylpenten-2 65. Ph n ng đ c trưng c a nhân thơm là: a) Ph n ng c ng b) Ph n ng th theo cơ ch g c t do c) Ph n ng th ái đi n t (thân đi n t ) d) Ph n ng th ái nhân (thân h ch) 66. Dung d ch KI 5% có kh i lư ng riêng 1,038 g/cm3. N ng đ mol/lít c a dung d ch này là: a) 0.0301M b) 0,313M c) 0,500M d) 0,625M (K = 39; I = 127) 67. A có công th c phân t C5H11Cl. Tên c a A phù h p v i sơ đ A  B (rư u b c 1)  C  D (rư u b c 2)  E  F (rư u b c 3) → → → → → là: a) 2-Clo-3-metylbutan b) 1-Clo-2-metylbutan c) 1-Clopentan d) 1-Clo-3-metylbutan 68. Th tích khí hiđro và khí metan c n đ đem tr n nhau nh m thu đư c 28 lít h n h p khí có t kh i so v i khí heli b ng 2,5 là: a) 16 lít hiđro, 12 lít metan b) 20 lít hiđro, 8 lít metan c) 8 lít hiđro, 20 lít metan d) 12 lít hiđro, 16 lít metan (C = 12; H = 1; He = 4)
 16. 69. H n h p khí và hơi A g m: hơi ru u etylic, hơi rư u metylic và khí metan. Đem đ t cháy hoàn toàn 20 cm3 h n h p A thì thu đư c 32 cm3 khí CO2. Th tích các khí, hơi đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t. Ch n k t lu n đúng v kh i lư ng gi a A và không khí: a) H n h p A n ng hơn không khí b) H n h p A nh hơn không khí c) H n h p A và không khí n ng b ng nhau c) Không so sánh đư c (C = 12; H = 1; O = 16) 70. Cho m gam hơi m t h n h p rư u đơn ch c vào m t bình kín có th tích không đ i. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn h n h p rư u trên. Sau ph n ng thu đư c h n h p hơi các ete và hơi nu c. N u gi nhi t đ bình trư c và sau ph n ng b ng nhau thì: a) Áp su t trong bình s không đ i b) Áp su t trong bình s gi m so v i trư c ph n ng c) Áp su t s tăng so v i trư c ph n ng d) Không xác đ nh đư c s thay đ i áp su t 71. A là m t rư u. Khi cho A hóa hơi thì th tích hơi thu đư c b ng v i th tích khí hiđro thoát ra (đo trong cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t đo hơi A) khi cho cùng lư ng A đó tác d ng h t v i Na t o ra. A là: a) Rư u đơn ch c b) Rư u đa ch c có hai nhóm ch c ru u c) Rư u đa ch c có ba nhóm ch c rư u d) Rư u đ ng đ ng v i etylenglicol 72. H n h p K g m các khí và hơi sau đây: metan, fomanđehit (HCHO) và axetanđehit (CH3CHO). L y 10 lít h n h p khí K đem đ t cháy hoàn toàn thì thu đư c 15 lít khí cacbonic. Các th tích khí, hơi đo trong cùng v nhi t đ và áp su t. a) H n h p K n ng hơn metylaxetilen b) H n h p K nh hơn metylaxetilen c) Axetanđehit chi m 50% th tích h n h p K d) (b) và (c)
 17. 73. Xem hai ch t CH4O và CH2O. Xét đ dài liên k t gi a C và O trong hai ch t này: a) Đ dài c a CH4O ng n hơn CH2O b) Đ dài c a CH4O dài hơn CH2O c) Đ dài c a CH4O b ng v i CH2O d) Không so sánh đư c vì còn ph thu c vào c u t o c a m i ch t 74. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. M t th tích hơi A v i 3,875 th tích metan tương đương kh i lư ng (các th tích đo cùng đi u ki n v nhi t đ và áp su t). A tác d ng đư c Na nhưng không tác d ng v i NaOH. Công th c c a A là: a) CH2=CHCH2OH b) C2H6O2 c) HOCH2OCH3 d) C2H4(OH)2 (C = 12; H = 1; O = 16) 75. A là m t rư u. M t mol A tác d ng h t v i natri kim lo i thu đư c 0,5 mol H2. S n ph m cháy c a 0,01 mol A cho h p th vào dung d ch Ba(OH)2 dư, thu đư c 7,88 gam k t t a. A cháy t o s mol nư c l n hơn s mol CO2. A là: a) Rư u alylic b) Rư u tert-butylic c) C4H7OH d) Etylenglicol (C = 12; H = 1; O = 16; Ba = 137) 76. X là m t ch t h u cơ đư c t o b i ba nguyên t C, H và Cl. Qua s phân tích đ nh lư ng cho th y c 1 ph n kh i lư ng H thì có 24 ph n kh i lư ng C và 35,5 ph n kh i lư ng Cl. T kh i hơi c a A so v i hiđro b ng 90,75. S đ ng phân thơm c a A là: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5)
 18. 77. H n h p A g m hai rư u đơn ch c no m ch h đ ng đ ng liên ti p. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn 10,32 gam h n h p A, thu đu c 8,52 gam h n h p ba ete. Công th c hai rư u trong h n h p A là: a) C3H7OH; C4H9OH b) C4H9OH; C5H11OH c) C5H11OH; C6H13OH d) Hai rư u khác (C = 12; H = 1; O = 16) 78. Ch t h u cơ A m ch h , có ch a m t nhóm ch c rư u và m t nhóm ch c axit, A không no, có m t liên k t đôi C=C trong phân t . Khi đ t cháy A thì s thu đư c: a) S mol H2O b ng s mol CO2 b) S mol H2O nh hơn s mol CO2 c) S mol H2O l n hơn s mol CO2 d) S mol H2O b ng m t n a s mol CO2 79. Nitrobenzen tác d ng v i H nguyên t m i sinh (đang sinh) (do Fe trong dung d ch HCl), thu đư c anilin. Ch n cách di n đ t đúng: a) Nitrobenzen là ch t kh b oxi hóa t o anilin, N trong nitrobenzen có s oxi hóa +4 gi m thành N trong anilin có s oxi hóa -2 b) Nitrobenzen là ch t oxi hóa b kh t o anilin, N trong nitrobezen có s oxi hóa +4 gi m thành N trong anilin có s oxi hóa b ng -2 c) H nguyên t đã oxi hóa nitrobenzen thành anilin, trong đó s oxi hóa c a N trong nitrobezen t +3 đã gi m xu ng thành -3 trong anilin d) Nitrobenzen b kh t o anilin, s oxi hóa t +3 trong N nitrobenzen thành -3 N trong anilin. 80. H n h p A g m hai rư u đơn ch c thu c dãy đ ng đ ng propenol, hơn kém nhau m t nhóm metylen trong phân t . L y 20,2 gam h n h p A cho tác d ng hoàn toàn v i Na dư, thu đư c 3,08 lít H2 ( 27,3˚C; 1,2 atm). Hai rư u trong h n h p A là: a) C3H5OH, C4H7OH b) C4H7OH, C5H9OH
 19. c) C5H9OH, C6H11OH d) C2H3OH, C3H5OH 81. X, Y là hai rư u đơn ch c, m ch h . Đ t cháy a mol X (ho c Y) đ u thu đư c 3a mol H2O. X, Y có th là: a) Hai rư u đơn ch c no b) Hai rư u đơn ch c không no, ch a m t liên k t đôi c) M t rư u no, m t rư u chưa no d) Hai rư u cùng dãy đ ng đ ng 82. X là m t ch t h u cơ. Hàm lư ng (ph n trăm kh i lư ng) c a C, H trong X l n lư t là 54,55%; 9,09%. X có th là: a) CH3CH2OH b) C3H7COOH c) C3H7CHO d) CH3COOH 83. Ch t có tên: a) Isopropylbenzen b) 2-Phenylpropan c) Cumen d) T t c đ u đúng 84. Đ t cháy h n h p A g m ba ch t thu c dãy đ ng đ ng benzen c n dùng V lít không khí (đktc). Cho h p th s n ph m cháy vào bình đ ng nư c vôi, thu đư c 3 gam k t t a, kh i lư ng dung d ch tăng 12,012 gam. Đun nóng dung d ch, thu đư c thêm 12 gam k t t a n a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Không khí g m 20% O2 và 80% N2. Tr s c a V là: a) 7,9968 lít b) 39,9840 lít c) 31,9872 lít d) M t tr s khác O H C N C C N C O 85. Ch t Indigo có công th c c u t o H . Công th c phân t c a Indigo là: a) C16H14N2O2 b) C16H2N2O2 c) C16H10N2O2 d) C16H22N2O2
 20. 86. Quá trình nào là s oxi hóa (ch m t nguyên t Cacbon)? a) CH2=CH2  CH3CH2OH → b) CH3CH2OH  → CH3CHO c) CH3COOH + CH3COOH  → CH3COOCH2CH3 d) 2CH3CH2OH  → CH3CH2OCH2CH3 87. H n h p A g m hai khí là axetilen và propilen có t kh i so v i metan b ng 2. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p A là: a) 32% propilen; 68% axetilen b) 42,25% propilen; 57,75% axetilen c) 62,5% propilen; 37,5% axetilen d) 37,5% propilen; 62,5% axetilen 88. C n tr n 5 mol benzen v i 2 mol đ ng đ ng nào c a nó đ thu đư c h n h p mà 1 mol h n h p này có kh i lư ng là 90 gam? a) C7H8 b) C8H10 .c) C9H12 d) C10H14 89. Ch t nào có kh i lư ng phân t l n nh t? a) C5H8FO2 b) C4H7FO3 c) C4H8F2O2 d) C3H5F3O2 (F = 19; C = 12; H = 1; O = 16) 90. S đ ng phân thơm c a C7H8O là: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
nguon tai.lieu . vn