Xem mẫu

  1. V N Đ 4 : Đ NG NĂNG C A V T R N QUAY XUNG QUANH 1 TR C Bài 1 : Đ tăng t c t tr ng thái đ ng yên, m t bánh xe t n m t công 1000J. Bi t mômen quán tính c a bánh xe là 0,2 Kg.m2. B qua các l c c n. V n t c góc c a bánh xe đ t đư c là A. 100 rad/s B. 50 rad/s C. 200 rad/s D. 10 rad/s Bài 2 : N u t ng các vectơ ngo i l c tác d ng lên m t v t r n b ng 0 thì A. t ng đ i s các mômen l c đ i v i tr c quay b t kỳ cũng b ng không. B. mômen đ ng lư ng c a v t đ i v i m t tr c quay b t kỳ b ng không. C. mômen đ ng lư ng c a v t đ i v i m t tr c quay b t kỳ không đ i. D. v n t c c a kh i tâm không đ i c v hư ng và đ l n. Bài 3 : M t v n đ ng viên nh y c u xu ng nư c. B qua s c c n không khí, đ i lư ng nào sau đây không thay đ i khi ngư i đó đang nhào l n trên không? A. Th năng c a ngư i B. Đ ng năng quay c a ngư i quanh tr c đi qua kh i tâm C. Mômen đ ng lư ng c a ngư i đ i v i kh i tâm. D. Mômen quán tính c a ngư i đ i v i tr c quay đi qua kh i tâm. Bài 4 : M t đĩa tròn có mômen quán tính I đi quay quanh m t tr c c đ nh v i v n t c góc ω0. Ma sát tr c quay nh không đáng k . N u t c đ góc c a đĩa gi m 2 l n thì A. mômen đ ng lư ng tăng 4 l n, đ ng năng quay tăng 2 l n B. mômen đ ng lư ng gi m 2 l n, đ ng năng quay tăng 4 l n C. mômen đ ng lư ng tăng 2 l n, đ ng năng quay gi m 2 l n D. mômen đ ng lư ng gi m 2 l n, đ ng năng quay gi m 4 l n. Bài 5 : Hai đĩa tròn có cùng mômen quán tính đ i v i cùng tr c quay đi qua tâm c a các đĩa. Lúc đ u đĩa 2 ( phía trên) đang đ ng yên, đĩa 1 quay v i t c đ góc ω0 . Sau đó cho 2 đĩa dính vào nhau, h quay v i v n t c góc ω. Đ ng năng c a h hai đĩa so v i lúc đ u A. Tăng 3 l n B. Gi m 4 l n C. Tăng 9 l n D. Gi m 2 l n 2 Bài 6 : M t bánh đà có mômen quán tính 2,5 kg.m quay v i t c đ góc 8900 rad/s . Đ ng năng quay c a bánh đà b ng A. 9,1. 108 J B. 11125 J C. 9,9. 107 J D. 22250 J Bài 7 : Hai bánh xe A và B có cùng đ ng năng quay, t c đ góc ωA = 3ωB. T s mômen quán tính IB đ.v i tr c quay đi IA qua tâm c a A và B có giá tr nào sau đây? A. 3 B. 9 C. 6 D. 1 Bài 8 : M t đĩa tròn đ ng ch t có bán kính R = 0,5m. Kh i lư ng m = 1 kg quay đ u v i t c đ góc ω = 6 rad/s quanh m t tr c th ng đ ng đi qua tâm c a đĩa. Đ ng năng c a đĩa đ i v i tr c quay đó là : A. 1,125 J B. 0,125 J C. 2,25 J D. 0,5 J Bài 9 : Công đ tăng t c m t cánh qu t t tr ng thái ngh đ n khi có t c đ góc 200 rad/s là 3000J. Mômen quán tính c a cánh qu t là A. 3 kg.m2 B. 0,075 kg.m2 C. 0,3 kg.m2 D. 0,15 kg.m2 Bài 10 : M t mômen l c 30 N/m tác d ng lên m t bánh xe có m=5,0 Kg và mômen quán tính 2,0 Kg.m2. N u bánh xe quay t ngh thì sau 10s nó có đ ng năng là :
  2. A. 9 KJ B. 23 KJ C. 45 KJ D. 56 KJ Bài 11 : M t v t r n có mômen quán tính đ i v i tr c quay ∆ c đ nh xuyên qua v t là 5.10-3 Kg.m2. V t quay đ u quanh tr c quay ∆ v i v n t c góc 600 vòng/phút. L y π2=10. Đ ng năng quay c a v t là ( ĐH 2007) A. 10 J B. 20 J C. 0,5 J D. 2,5 J Bài 12 : M t cánh qu t có mômen quán tính đ i v i tr c quay c đ nh là 0,2 Kg.m2 đang quay đ u xung quanh tr c v i đ l n v n t c góc ω = 100 rad/s. Đ ng năng c a cánh qu t quay xung quanh tr c là A. 1000 J B. 2000 J C. 20 J D. 10 J Bài 13 : M t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c quay c đ nh là 12 kgm2 quay đ u v i t c đ 30 vòng/phút. Đ ng năng c a bánh xe là . A. Eđ = 360,0 J B. Eđ = 236,8 J C. Eđ = 180,0 J D.59,20 rad/s2 Bài 14 : M t mômen l c có đ l n 30 Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c bánh xe là 2 kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh thì gia t c góc c a bánh xe là . A. β = 15 rad/s2 B. β = 18 rad/s2 C. β = 20 rad/s2 D. β = 23 rad/s2 Bài 15 : M t mômen l c có đ l n 30 Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c bánh xe là 2 kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh thì v n t c góc mà bánh xe đ t đư c sau 10 s là: A. ω = 120 rad/s B. ω = 150 rad/s C. β = 175 rad/s D. β = 180 rad/s
nguon tai.lieu . vn