Xem mẫu

  1. TR C NGHI M CHƯƠNG HALOGEN 1. Khí hidroclorua có th đư c đi u ch b ng cách cho mu i ăn tác d ng v i A. Xút B. Axit sunfuric đ m đ c C. Nư c D. H2SO4 loãng 2. Cho axit sunfuric đ m đ c tác d ng v i 58.5g Natri clorua, đun nóng. Hòa tan khí t o thành vào 146g nư c. Tính n ng đ ph n trăm dung d ch thu đư c A. 25% B. 20% C. 0.2% D. k t qu khác 3. Nh n ra g c clorua trong dung d ch b ng A. Cu(NO3)2 B. Ba(NO3)2 C. AgNO3 D. Na2SO4 4. Hòa tan 58.5g NaCl vào nư c đ đư c 0.5 lít dung d ch NaCl. Dung d ch này có n ng đ mol/l A. 1M B. 0.5M C. 2M . 0.4M 5. Trong dãy các halogen, khi đi t F đ n I A. bán kính nguyên t gi m d n B. đ âm đi n gi m d n C. kh năng oxi hoá tăng d n D. năng lư ng liên k t trong phân t đơn ch t tăng d n 6. clo v a là ch t oxi hoá v a là ch t kh trong ph n ng v i: A. hiđro sunfua B. anhiđrit sunfurơ C. dung d ch NaBr D. dung d ch NaOH 7. Cho các dung d ch axit: HF, HCl, HBr, HI. Th t gi m d n tính axit là: A. HBr > HCl >HF >HI B. HCl>HF >HBr >HI C. HF>HCl>HBr>HI D. HI>HBr>HCl>HF 8. S c khí O3 vào dung d ch KI có nh s n vài gi t h tinh b t, hi n tư ng quan sát đư c là: A. dung d ch có màu vàng nh t B. dung d ch có màu xanh C. dung d ch không màu D. dung d ch có màu tím 9. Kim lo i nào sau đây tác d ng đư c v i axit HCl loãng và khí clo cho cùng lo i mu i clorua kim lo i: A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag 10. Axit clohiđric có th tham gia ph n ng oxi hoá - kh v i vai trò là: A. Ch t oxi hoá B. ch t kh C. môi trư ng D. t t c đ u đúng
  2. 11. Cho các axit: HClO3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). S p x p theo chi u axit m nh d n: A. (1)
  3. 20. Hoà tan hoàn toàn 20 gam h n h p Mg và s t b ng dung d ch HCl dư, sau ph n ng thu đư c 11,2 lit khí (đktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đư c bao nhiêu gam mu i khan? A. 71,0 gam B. 91,0 gam C. 90,0 gam D. 55,5 gam 21. Trong s các hiđro halogenua dư i đây, ch t có tính kh m nh nh t là: A. HF B. HCl C. HBr D. HI 22. Dung d ch axit nào không nên ch a trong bình thu tinh? A. HF B. HCl C. HNO3 D. HBr 23. Cho các m nh đ dư i đây, m nh đ nào đúng? (1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có s oxi hoá t -1 đ n +7 (2) Flo là ch t ch có tính oxi hoá (3) Flo đ y đư c clo ra kh i dung d ch mu i NaCl (4) Tính axit tăng d n t : HF