Xem mẫu

 1. Chương 3 DAO Đ NG ĐI N. DÒNG ĐI N XOAY CHI U A. KI N TH C CƠ B N I. HI U ĐI N TH DAO Đ NG ĐI U HOÀ. DÒNG ĐI N XOAY CHI U 1. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà: u r ω B Xét khung dây kim lo i có di n tích S, N vòng dây ur quay x’ u r B đuu quanh tr c đ i x ng x’x trong t r trư ng đ u B u r u B r ( B ⊥ x ' x ) v i v n t c góc ω . u r α r B B u r B Trong khung dây xu t hi n su t đi n đ ng bi n thiên u r B n đi u x ∆Φ hoà: e = − = ωNBSsin ωt = E 0 sin ωt ∆t v i E0 = ωNBS N u hai đ u khung dây đư c n i v i m ch ngoài thì su t đi n đ ng bi n thiên đi u hoà đó gây ra m ch ngoài hi u đi n th cũng bi n thiên đi u hoà v i t n s góc ω. Ch n đi u ki n ban đ u thích h p, bi u th c hi u đi n th có d ng: u = U 0 sin ωt . 2. Dòng đi n xoay chi u: Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà t o ra m ch ngoài m t dòng đi n dao đ ng cư ng b c v i t n s góc ω: i = I0 sin(ωt + ϕ) ( ϕ là đ l ch pha gi a dòng đi n và hi u đi n th ph thu c vào tính ch t c a m ch đi n. Dòng đi n trên là m t dòng đi n bi n thiên đi u hoà đư c g i là dòng đi n xoay chi u. 3. Cư ng đ hi u d ng và hi u đi n th hi u d ng: I - Cư ng đ hi u d ng: I = 0 (I0 là cư ng đ dòng đi n c c đ i). 2 U - Hi u đi n th hi u d ng: U = 0 (U0 là hi u đi n th c c đ i) 2 E - Su t đi n đ ng hi u d ng: E = 0 (E0 là su t đi n đ ng c c đ i) 2 II. DÒNG ĐI N XOAY CHI U TRONG ĐO N M CH CH CÓ ĐI N TR THU N, CU N C M HO C T ĐI N. Đo n m ch ch có Đo n m ch ch có Đo n m ch ch có đi n tr thu n cu n c m t đi n A B A B A B Sơ đ m ch R L C - Đi n tr R - C m kháng: - Dung kháng: ZL = ωL = 2πfL 1 1 ZC = = - Hi u đi n th hai đ u - Hi u đi n th hai đ u ωC 2πfC Đ c đo n m ch bi n thiên đo n m ch bi n thiên - Hi u đi n th hai đ u đi m đi u hoà cùng pha v i đi u hoà s m pha hơn đo n m ch bi n thiên dòng đi n. π đi u hoà tr pha so v i dòng đi n góc . π 2 dòng đi n góc . 2 Đ nh U U U lu t I= I= I= R ZL ZC Ohm III. DÒNG ĐI N XOAY CHI U TRONG ĐO N M CH RLC. CÔNG SU T C A DÒNG ĐI N XOAY CHI U. 1
 2. 1. Dòng đi n xoay chi u trong đo n m ch RLC Gi s gi a hai đ u đo n m ch RLC có hi u đi n th u = U 0 sin ωt thì trong m ch có dòng đi n xoay chi u R L C A B i = I0 sin(ωt − ϕ) ; trong đó: U I0 = 0 ; Z = R 2 + (ZL − ZC ) 2 g i là t ng tr c a đo n m ch RLC. Z Z − ZC tgϕ = L ( ϕ là góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i cư ng đ dòng R đi n qua m ch. 2. Hi n tư ng c ng hư ng trong đo n m ch RLC n i ti p Khi hi n tư ng c ng hư ng x y ra: I = Imax ⇒ Z = Zmin ⇔ ZL − ZC = 0 ⇒ LCω2 = 1 . U => Cư ng đ dòng đi n c c đ i là: Imax = R => Hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n cùng pha. 3. Công su t c a dòng đi n xoay chi u P = UIcosϕ R cosϕ g i là h s công su t đư c xác đ nh b i cos ϕ = Z Ho c có th tính công su t t P = RI 2 IV. MÁY PHÁT ĐI N 1. C u t o và nguyên t c ho t đ ng Máy phát đi n Máy phát đi n Máy phát đi n xoay chi u m t pha xoay chi u ba pha m t chi u Nguyên t c D a trên hi n tư ng c m ng đi n t ho t đ ng - Ph n c m: t o ra t - Stato: ba cu n dây đ t - Tương t máy phát trư ng. l ch nhau 1200 trên đi n xoay chi u m t - Ph n ng: t o ra dòng vòng tròn đ t o ra pha. đi n. dòng đi n. - B góp: g m hai vành Ph n c m cũng như - Roto là m t nam bán khuyên đ t đ ng ph n ng có th quay châm đi n t o ra t tr c, cách đi n và hai ho c đ ng yên. B trư ng. ch i quét tì lên các C u t o ph n quay g i là roto vành bán khuyên. và b ph n đ ng yên g i là stato. - B góp: g m hai vành khuyên đ t đ ng tr c, cách đi n và hai ch i quét tì lên hai vành khuyên. 2. Dòng đi n xoay chi u ba pha a. Đ nh nghĩa: Dòng đi n xoay chi u ba pha là h th ng ba dòng đi n B'2 xoay chi u cùng biên đ , cùng t n s , nhưng l ch nhau v pha m t góc 2
 3. 2π 1 b ng rad, hay1200, t c là l ch nhau v th i gian chu kỳ. 3 3 b. Cách m c dòng đi n xoay chi u ba pha: • Cách m c hình sao: + Hi u đi n th gi a dây pha v i dây trung hoà g i là hi u đi n th pha, ký hi u Up. + Hi u đi n th gi a hai dây pha v i nhau g i là hi u đ ên th dây, ký hi u Ud. + Liên h gi a hi u đi n th dây và hi u đi n th pha: U d = 3U p • Cách m c tam giác: Dây pha 1 ' A1 B3 A1 A1 ' A1 B3 ' Dây pha 1 Up ' ' B1 B1 B3 B3 B1 A3 ' B1 ' A3 A2 B2 Ud ' A2 B2 A3 ' A3 A2 Dây pha 2 ' A2 ' B2 Dây pha 2 Dây pha 3 Dây pha 3 IV. Đ NG CƠ KHÔNG Đ NG B BA PHA I.1. Nguyên t c ho t đ ng: d a trên hi n tư ng c m ng đi n t và b ng cách s d ng t trư ng quay. I.2. T trư ng quay c a dòng đi n xoay chi u ba pha: Cho dòng đi n xoay chi u ba pha vào ba nam châm đi n đ t l ch nhau 1200 trên m t vòng tròn. T trư ng t ng c ng c a ba cu n dây quay quanh tâm O v i t n s b ng t n s dòng đi n. I.3. C u t o: g m hai b ph n chính: - Roto hình tr có tác d ng như cu n dây qu n trên lõi thép. - Stato ba cu n dây c a ba pha đi n qu n trên lõi thép đư c b trí trên m tt vành tròn đ tao ra t trư ng quay. V. MÁY BI N TH 1. Nguyên t c ho t đ ng: d a trên hi n tư ng c m ng đi n t . 2. C u t o: - Lõi thép g m nhi u lá thép m ng k thu t đi n ghép cách đi n nhau, hình ch nh t r ng ho c hình tròn r ng. - Hai cu n dây b ng đ ng có đi n tr nh qu n chung trên lõi thép, s vòng dây c a hai cu n khác nhau. M t cu n n i v i m ch đi n xoay chi u g i là cu n sơ c p và cu n kia n i v i t i tiêu th g i là cu n th c p. 3. S bi n đ i hi u đi n th và cư ng đ dòng đi n qua máy bi n th : * G i N, N’ l n lư t là s vòng dây c a cu n sơ c p và th c p. U, U’ l n lư t là hi u đi n th hai đ u cu n sơ c p và th c p. U' N' = U N N u N’ > N => U’ > U : máy tăng th . N u N’ < N => U’ < U : máy h th . U' I * Khi m ch th c p kín, gi s hi u su t máy bi n th b ng 1, ta có: = ; trong đó U I' I và I’ l n lư t là cư ng đ dòng đi n ch y trong cu n sơ c p và th c p. 4. ng d ng: máy bi n th có ng d ng quan tr ng trong vi c truy n t i đi n năng. VI. CH NH LƯU DÒNG ĐI N XOAY CHI U - Đ t o ra dòng đi n m t chi u, phương pháp ph bi n hi n nay là ch nh lưu dòng đi n xoay chi u. - D ng c ch nh lưu: diod bán d n. 3
 4. - Phương pháp ch nh lưu: ch nh lưu m t n a chu kỳ, ch nh lưu hai n a chu kỳ. D2 D1 A D R R D4 D3 B A B B. CÂU H I VÀ BÀI T P TR C NGHI M KHÁCH QUAN III.1. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v hi u đi n th dao đ ng đi u hòa? A. Hi u đi n th dao đ ng đi u hòa là hi u đi n th có giá tr bi n thiên theo th i gian theo đ nh lu t d ng sin hay cosin. B. Hi u đi n th dao đ ng đi u hòa là hi u đi n th có giá tr bi n thiên theo hàm b c nh t đ i v i th i gian. C. Hi u đi n th dao đ ng đi u hòa là hi u đi n th luôn luôn cùng pha v i dòng đi n. D. Các phát bi u A, B và C đ u đúng III.2. Ch n câu đúng. Nguyên t c t o ra dòng đi n xoay chi u: A. D a vào hi n tư ng t c m. B. D a vào hi n tư ng c m ng đi n t . C. D a vào hi n tư ng quang đi n. D. D a vào hi n tư ng giao thoa. III.3. Ch n câu đúng. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có: A. bi u th c i = I0 sin(ωt + ϕ) B. cư ng đ dòng đi n bi n thiên đi u hòa theo th i gian. C. t n s xác đ nh. D. A, B và C đ u đúng. III.4. Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v dòng đi n xoay chi u? A. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có tr s bi n thiên theo th i gian, theo quy lu t d ng sin ho c cosin. B. Dòng đi n xoay chi u có chi u luôn thay đ i. C. Dòng đi n xoay chi u th c ch t là m t dao đ ng đi n cư ng b c. D. Cư ng đ dòng đi n đư c đo b ng ampe k khung quay. III.5. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v cư ng đ hi u d ng và hi u đi n th hi u d ng? A. Dùng ampe k có khung quay đ đo cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n xoay chi u. 4
 5. B. Dùng vôn k có khung quay đ đo hi u đi n th hi u d ng. C. Nguyên t c c u t o c a các máy đo cho dòng xoay chi u là d a trên nh ng tác d ng mà đ l n t l v i bình phương cư ng đ dòng đi n. D. Hi u đi n th hi u d ng tính b i công th c: U = 2U 0 III.6. Ch n câu đúng. Cho dòng đi n xoay chi u có bi u th c i = I0 sin(ωt + ϕ) đi qua đi n tr R trong kho ng th i gian t. Nhi t lư ng to ra trên đi n tr là: I2 A. Q = R 0 t B. Q = Ri2t 2 I 02 C. Q = R t D. Q = R2It 4 III.7. M t dòng đi n xoay chi u có t n s f = 60 Hz. Trong m i giây dòng đi n đ i chi u m y l n? Hãy ch n đáp án đúng. A. 120 l n. B. 240 l n. C. 30 l n . D. 60 l n . III.8. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có đi n tr thu n? A. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch ch có đi n tr luôn luôn bi n thiên đi u hoà cùng pha v i dòng đi n. B. Pha c a dòng đi n qua đo n m ch ch có đi n tr luôn b ng không. I C. Bi u th c đ nh lu t Ohm c a đo n m ch ch có đi n tr là U = R D. N u bi u th c cư ng đ dòng đi n qua đo n m ch ch có đi n tr là i = I0sinωt thì bi u th c hi u đi n th hai đ u đo n m ch là u = U 0 sin(ω t + ϕ ) . III.9. Ch n câu đúng. Đ t vào hai đ u đ an m ch ch có t đi n thu n dung kháng m t hi u đi n th xoay chi u u = U 0 sin ωt thì bi u th c cư ng đ dòng đi n qua m ch là : π A. i = ωCU 0 sin(ωt + ) 2 U0 π B. i = sin(ωt + ) ωC 2 π C. i = ωCU 0 sin(ωt − ) 2 U π D. i = 0 sin(ωt − ) ωC 2 III.10. Ch n câu đúng. Trong đo n m ch đi n xoay chi u ch có t đi n thì dung kháng có tác d ng : π A. làm cho hi u đi n th hai b n t đi n luôn s m pha hơn dòng đi n góc . 2 π B. làm cho hi u đi n th hai b n t đi n luôn tr pha so v i dòng đi n góc . 2 C. làm cho hi u đi n th cùng pha v i dòng đi n. D. làm thay đ i góc l ch pha gi a hi u đi n th và dòng đi n. III.11. Ch n câu đúng. Đ t vào hai đ u đ an m ch ch có cu n c m thu n c m kháng m t hi u đi n th xoay chi u u = U 0 sin ωt thì bi u th c cư ng đ dòng đi n qua m ch là : π A. i = ωLU 0 sin(ωt + ) 2 U π B. i = 0 sin(ωt + ) ωL 2 π C. i = ωLU 0 sin(ωt − ) 2 5
 6. U0 π D. i = sin(ωt − ) ωL 2 III.12. Ch n câu đúng. Trong đo n m ch đi n xoay chi u ch có cu n c m thì c m kháng có tác d ng : π A. làm cho hi u đi n th gi a hai đ u cu n c m luôn s m pha hơn dòng đi n góc . 2 π B. làm cho hi u đi n th gi a hai đ u cu n c m luôn tr pha so v i dòng đi n góc . 2 C. làm cho hi u đi n th cùng pha v i dòng đi n. D. làm thay đ i góc l ch pha gi a hi u đi n th và dòng đi n. III.13. Ch n câu đúng. M t đ an m ch g m m t đi n tr thu n R n i ti p v i m t t đi n có đi n dung C. Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u=U0sinωt. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua m ch đư c xác đ nh b ng h th c sau đây: U A. I = R 2 + ω2C 2 U0 B. I = 1 2 R2 + 2 2 ωC U0 C. I = 2(R − ω2 C 2 ) 2 U0 D. I = 2 R 2 + ω2 C 2 III.14. Ch n câu đúng. M t đ an m ch g m m t đi n tr thu n R n i ti p v i m t t đi n có đi n dung C. Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u=U0sinωt. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch và dòng đi n đư c xác đ nh b i bi u th c : 1 A. tgϕ = − . ωCR ωC B. tgϕ = − R C. cosϕ= ωCR R D. cosϕ= ωC III.15. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i cu n c m thu n c m kháng? R 2 + ( ωL ) 2 A. T ng tr c a đo n m ch tính b i: Z = B. Dòng đi n luôn luôn tr pha so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. C. Trong đo n m ch ch có đi n tr thu n tiêu th đi n năng dư i d ng nhi t năng. D. A, B và C đ u đúng. III.16. Cho m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây thu n c m kháng. Ch n k t lu n sai: A. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đi n tr và qua cu n dây là như nhau. π B. Hi u đi n th hai đ u cu n dây tr pha so v i hi u đi n th hai đ u đi n tr góc . 2 π C. Hi n đi n th hai đ u cu n dây s m pha hơn hi u đi n th hai đ u đi n tr góc . 2 6
 7. D. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i dòng đi n trong m ch tính b i Z ωL tgϕ = L = . R R III.17. Ch n câu đúng.Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (hình 3.1) i = I0 sin ωt là cư ng đ dòng đi n qua m ch và u = U 0 sin(ωt + ϕ) là hi u đi n R C L th gi a hai đ u đo n m ch. T ng tr c a đo n m ch là: A B 1 2 Hình 3.1 A. Z = R 2 + (ωL − ) ωC 1 B. Z = R + ωL + ωC 1 2 C. Z = R 2 + (ωL + ) ωC 1 D. Z = R 2 + ( − ωL) 2 ωC III.18. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (hình 3.1) i = I0 sin ωt là cư ng đ dòng đi n qua m ch và u = U 0 sin(ωt + ϕ) là hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n là: 1 − ωL A. tgϕ = ωC R 1 − ωC B. tgϕ = ωL R 1 ωL − C. tgϕ = ωC R 1 + ωL D. tgϕ = ωC R III.19. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (hình 3.1) A. Hi u đi n th t c th i gi a hai đ u đo n m ch b ng t ng các hi u đi n th t c th i c a các đo n m ch thành ph n. B. Hi u đi n th c c đ i gi a hai đ u đo n m ch b ng t ng các hi u đi n th c c đ i c a các đo n m ch thành ph n. C. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch b ng t ng các hi u đi n th hi u d ng c a các đo n m ch thành ph n. D. A, B, C đ u đúng III.20. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (hình 3.1). Đ hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n cùng pha khi: L A. R = B. LCω 2 = 1 C C. LCω = R 2 D. LCω 2 = R . III.21. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (hình 3.1) i = I0 sin ωt là cư ng đ dòng đi n qua m ch và u = U 0 sin(ωt + ϕ) là hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch. Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi: 7
 8. 1 A. RC = L B. =1 LCω 2 C. LCω = R 2 D. LCω 2 = R 2 . III.22. Ch n câu đúng.Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (hình 3.1) i = I0 sin ωt là cư ng đ dòng đi n qua m ch và u = U 0 sin(ωt + ϕ) là hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch. Công su t tiêu th c a đo n m ch đư c tính theo bi u th c sau: A. P = UI B. P = ZI 2 U I C. P = RI 02 D. P = 0 0 cosϕ . 2 III.23. Ch n câu đúng. Trong đo n m ch RLC, n u tăng t n s hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch thì: A. Đi n tr tăng. B. Dung kháng tăng. C. C m kháng gi m. D. Dung kháng gi m và c m kháng tăng. III.24. Ch n câu đúng. Nguyên t c ho t đ ng c a máy phát đi n xoay chi u m t pha d a trên: A.Vi c s d ng t trư ng quay. B. Hi n tư ng c m ng đi n t và s d ng t trư ng quay C. Hi n tư ng c m ng đi n t . D. Hi n tư ng t c m. III.25. Ch n câu đúng. Nguyên t c ho t đ ng c a máy phát đi n xoay chi u ba pha d a trên: A.Vi c s d ng t trư ng quay. B. Hi n tư ng c m ng đi n t và s d ng t trư ng quay C. Hi n tư ng c m ng đi n t . D. Hi n tư ng t c m. III.26. Ch n câu đúng. Nguyên t c ho t đ ng c a không đ ng b ba pha d a trên: A.Vi c s d ng t trư ng quay. B. Hi n tư ng c m ng đi n t và s d ng t trư ng quay C. Hi n tư ng c m ng đi n t . D. Hi n tư ng t c m. III.27. Ch n câu đúng. Nguyên t c ho t đ ng c a máy bi n th d a trên: A.Vi c s d ng t trư ng quay. B. Hi n tư ng c m ng đi n t và s d ng t trư ng quay. C. Hi n tư ng c m ng đi n t . D. Hi n tư ng t c m. III.28. Ch n câu sai. Trong máy phát đi n xoay chi u m t pha: A. Ph n c m là ph n t o ra t trư ng. B. Ph n ng là ph n t o ra dòng đi n. C. B ph n quay g i là roto và b ph n đ ng yên g i là stato. D. H th ng hai vành bán khuyên và ch i quét g i là b góp. III.29. Ch n câu đúng.Máy phát đi n xoay chi u m t pha có roto quay n vòng/phút, phát ra dòng đi n xoay chi u có t n s f thì s c p c c c a máy phát đi n là: 60 f 60n A. p = B. p = n f f C. p = 60nf D. p = 60n III.30. Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v máy phát đi n xoay chi u m t pha? A. Các lõi c a ph n c m và ph n ng đư c ghép b ng nhi u t m thép m ng k thu t đi n, ghép cách đi n v i nhau đ gi m dòng đi n Foucault. 8
 9. 60n B. Bi u th c tính t n s dòng đi n do máy phát ra: f = . p C. Ph n c m t o ra t trư ng và ph n ng t o ra dòng đi n. D. Máy phát đi n xoay chi u m t pha còn g i là máy dao đi n m t pha. III.31. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v dòng đi n xoay chi u ba pha? A. Các dòng đi n xoay chi u trong h th ng dòng đi n xoay chi u ba pha ph i đư c t o ra t ba máy phát đi n xoay chi u m t pha. π B. Dòng đi n xoay chi u ba pha có các dòng đi n xoay chi u m t pha l ch pha nhau góc . 3 C. M i dòng đi n xoay chi u trong h th ng dòng đi n xoay chi u ba pha đ u có cùng biên đ , cùng t n s . D. Dòng đi n xoay chi u ba pha là h th ng ba dòng đi n xoay chi u m t pha. III.32. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v c u t o và nguyên t c ho t đ ng c a máy phát đi n xoay chi u ba pha? A. Máy phát đi n xoay chi u ba pha ho t đ ng d a trên hi n tư ng c m ng đi n t . B. Stato g m ba cu n dây gi ng nhau, b trí l ch nhau 1200 trên m t vòng tròn. C. Các cu n dây c a máy phát đi n xoay chi u ba pha có th m c theo ki u hình sao ho c hình tam giác m t cách tuỳ ý. D. A, B và C đ u đúng. III.33. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v hi u đi n th pha, hi u đi n th dây. A. Trong m ng đi n ba pha hình sao, hi u đi n th hai đ u m i cu n dây trong stato g i là hi u đi n th pha. B. Trong m ng đi n ba pha hình sao, hi u đi n th gi a dây pha và dây trung hoà g i là hi u đi n th pha. C. Trong m ng đi n ba pha hình sao, hi u đi n th gi a hai dây pha g i là hi u đi n th dây. D. A, B và C đ u đúng. III.l34. Ch n câu sai A. T trư ng quay trong đ ng cơ đư c t o ra b ng dòng đi n m t chi u. B. Đ ng cơ không đ ng b ba pha có hai b ph n chính là stato và roto. C. Stato g m các cu n dây qu n trên các lõi thép b trí trên m t vành tròn có tác d ng t o ra t trư ng quay. D. Roto hình tr có tác d ng như m t cu n dây qu n trên lõi thép. III.35. Ch n câu sai. A. Đ ng cơ không đ ng b ba pha bi n đi n năng thành cơ năng B. Đ ng cơ không đ ng b ba pha ho t đ ng d a trên cơ s c a hi n tư ng c m ng đi n t và s d ng t trư ng quay. C. V n t c góc c a khung dây luôn nh hơn v n t c góc c a t trư ng quay. D. Đ ng cơ không đ ng b ba pha t o ra dòng đi n xoay chi u ba pha. III.36. Ch n câu đúng. Máy bi n th ho t đ ng d a trên: A. Tác d ng c a l c t . B. Hi n tư ng t c m C. Hi n tư ng c m ng đi n t . D. Vi c s d ng t trư ng quay. III.37. Ch n câu đúng. G i N1 là s vòng dây c a cu n sơ c p, N2 là s vòng dây cu n th c p và N1 < N2. Máy bi n th này có tác d ng: A. Tăng cư ng đ dòng đi n, gi m hi u đi n th . B. Gi m cư ng đ dòng đi n, tăng hi u đi n th . C. Tăng cư ng đ dòng đi n, tăng hi u đi n th . D. Gi m cư ng đ dòng đi n, gi m hi u đi n th . III.38. Ch n câu đúng. S d ng máy bi n th đ : A. Thay đ i hi u đi n th xoay chi u. B. Thay đ i hi u đi n th m t chi u. 9
 10. C. Đ gi m hao phí đi n năng trong quá trình truy n t i dòng đi n m t chi u. D. A và C đúng. III.39. Ch n câu đúng. Trong quá trình truy n t i đi n năng, máy bi n th có vai trò: A. Gi m đi n tr c a dây d n. B. Tăng hi u đi n th truy n t i đ gi m hao phí trong quá trình truy n t i. C. Gi m hi u đi n th truy n t i đ gi m hao phí trong quá trình truy n t i. D. B và C đ u đúng. III.40. Ch n câu đúng. Trong m t máy bi n th , n u b qua đi n tr c a các cu n sơ c p và th c p thì: A. Máy bi n th làm tăng hi u đi n th bao nhiêu l n thì cư ng đ dòng đi n gi m b y nhiêu l n và ngư c l i. B. Máy h th có tác d ng làm tăng cư ng đ dòng đi n m ch th c p. C. N u s vòng dây cu n th c p l n hơn s vòng dây cu n sơ c p thì máy bi n th đó g i là máy tăng th . D. A, B, C đ u đúng. III.41. Ch n phát bi u đúng trong các phát bi u sau: A. Dòng đi n m t chi u đư c t o ra t máy phát đi n m t chi u ho c b ng cách ch nh lưu dòng đi n xoay chi u. B. Máy phát đi n m t chi u và máy phát đi n xoay chi u m t pha đ u có nguyên t c ho t đ ng d a trên hi n tư ng c m ng đi n t . C. Dòng đi n trong khung dây c a máy phát đi n m t chi u là dòng đi n xoay chi u. D. A, B, C đ u đúng. III.42. Ch n câu đúng nh t. Thi t b đ chinh lưu dòng đi n xoay chi u thành dòng đi n m t chi u là: A. T đi n hoá h c. B. Đèn đi n t hai c c. C. Diod bán d n. D. Đèn đi n t hai c c ho c diod bán d n. III.43. Ch n câu đúng. Dòng đi n m t chi u đư c t o ra t máy phát đi n m t chi u có m t khung dây gi ng như dòng đi n m t chi u đư c t o ra b ng cách: A. Ch nh lưu m t n a chu kỳ. B. Ch nh lưu hai n a chu kỳ. C. Ch nh lưu hai n a chu kỳ có m c thêm b l c. D. S d ng các ngu n đi n hoá h c. III.44. Ch n câu sai. A. B l c m c sau m ch ch nh lưu có tác d ng gi m đ nh p nháy c a dòng đi n sau khi ch nh lưu. B. Máy phát đi n xoay chi u m t pha, dòng đi n đư c đưa ra ngoài b ng hai vành bán khuyên và hai ch i quét. C. Máy phát đi n m t chi u, dòng đi n đư c đưa ra ngoài b ng hai vành bán khuyên và hai ch i quét. D. Dòng đi n ch nh lưu hai n a chu kỳ ít nh p nháy hơn dòng đi n ch nh lưu m t n a chu kỳ. III.45. Ch n câu sai. A. Dòng đi n xoay chi u ba pha t o ra t trư ng quay mà không c n ph i quay nam châm. B. Đ ng cơ đi n m t chi u có mômen kh i đ ng l n và thay đ i v n t c m t cách d dàng. C. Các thi t b vô tuy n luôn luôn s d ng năng lư ng c a dòng đi n xoay chi u. D. Dòng đi n xoay chi u m t pha cũng có th t o ra t trư ng quay. III.46. Ch n câu đúng. Bi u th c cư ng đ dòng đi n qua t đi n C = 318µF là π i = 5sin(100π t + )( A) . Bi u th c hi u đi n th gi a hai b n t đi n là: 3 π A. uC = 50 2 sin100π t (V ) B. uC = 50 2 sin(100π t + )(V ) 6 10
 11. π π C. uC = 50 sin(100π t − )(V ) D. uC = 50 sin(100π t − )(V ) 2 6 III.47. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u R L C như hình v (Hình 3.2). Ngư i ta đo đư c các hi u đi n th A M N B UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Hi u đi n th gi a Hình 3.2 hai đ u đo n m ch AB là: A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V III.48. Ch n câu đúng. Cho mach đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.2). Ngư i ta đo đư c các hi u đi n th UAN =UAB = 20V; UMB = 12V. Hi u đi n th UAM, UMN, UNB l n lư t là: A. UAM = 12V; UMN = 32V; UNB =16V B. UAM = 12V; UMN = 16V; UNB =32V C. UAM = 16V; UMN = 24V; UNB =12V D. UAM = 16V; UMN = 12V; UNB =24V III.49. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.3). Trong đó L, C không đ i, R thay đ i R L C đư c. Hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch có t n s A B không đ i. Công su t tiêu th c a đo n m ch c c đ i Hình 3.3 khi R có giá tr : A. Z L − Z C B. Z L − Z C C. Z C − Z L D. LCω 2 = R III.50. Ch n câu đúng.Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.4). Trong đó L = 159mH, C = 15,9µF, R R L C thay đ i đư c. Hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch là A B u = 120 2 sin100πt(V) . Khi R thay đ i thì giá tr c c Hình 3.4 đ i c a công su t tiêu th c a đo n m ch là: A. 240W B. 96W C. 48W D. 192W III.51. Ch n câu đúng. M t t đi n có đi n dung 31,8 F . Hi u đi n th hi u d ng hai đ u b n t đi n khi có dòng đi n xoay chi u có t n s 50Hz và cư ng đ dòng đi n c c đ i 2 2 A ch y qua nó là: A. 200 2(V) B. 200(V) C. 20(V) D. 20 2 (V ) III.52. Ch n câu đúng. M t cu n dây có đ t c m L và đi n tr thu n không đáng k , m c vào m ng đi n xoay chi u t n s 60Hz thì cư ng đ dòng đi n qua cu n dây là 12A. N u m c cu n dây trên vào m ng đi n xoay chi u có t n s 1000Hz thì cư ng đ dòng đi n qua cu n dây là: A. 0,72A B. 200A C. 1,4A D. 0,005A III.53. Ch n câu đúng. M t cu n dây d n đi n tr không dáng k đư c cu n l i và n i vào m ng đi n xoay chi u 127V, 50Hz. Dòng đi n c c đ i qua nó b ng 10A. Đ t c m c a cu n dây là: A. 0,04H B. 0,08H C. 0,057H D. 0,114H III.54. Ch n câu đúng. M t cu n dây có lõi thép, đ t c m 318mH và đi n tr thu n 100 . Ngư i ta m c cu n dây vào m ng đi n không đ i có hi u đi n th 20V, thì cư ng đ dòng đi n qua cu n dây là: A. 0,2A B. 0,14A C. 0,1A D. 1,4A III.55. Ch n câu đúng. M t cu n dây có lõi thép, đ t c m 318mH và đi n tr thu n 100 . Ngư i ta m c cu n dây vào m ng đi n xoay chi u 20V, 50Hz thì cư ng đ dòng đi n qua cu n dây là: A. 0,2A B. 0,14A C. 0,1A D. 1,4A III.56. Ch n câu đúng.Gi a hai b n t đi n có hi u đi n th xoay chi u 220V, 60Hz. Dòng đi n qua t đi n có cư ng đ 0,5A. Đ dòng đi n qua t đi n có cư ng đ b ng 8A thì t n s c a dòng đi n là: A. 15Hz B. 240Hz C. 480Hz D. 960Hz III.57. Ch n câu đúng.M t cu n dây có đi n tr thu n 40 . Đ l ch pha hi u đi n th hai đ u cu n dây và dòng đi n qua cu n dây là 450. C m kháng và t ng tr cu n dây l n lư t là: 11
 12. A. 40 ; 56, 6 B. 40 ; 28, 3 C. 20 ; 28, 3 D. 20 ; 56, 6 III.58. Ch n câu đúng. Cho đo n m ch RLC như hình v (Hình 3.5). R=100 Ω , cu n dây thu n 2 c m có đ t c m L = H và t đi n có đi n dung R L C π −4 A M N B 10 C= F . Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u đi n th Hình 3.5 π xoay chi u t n s 50Hz. T ng tr đo n m ch là: A. 400 B. 200 C. 316, 2 D. 141, 4 III.59. Ch n câu đúng. Cho đo n m ch RLC như hình v (Hình 3.5). R=100 Ω , cu n dây thu n −4 2 10 c m có đ t c m L = H và t đi n có đi n dung C = F . Bi u th c hi u đi n th t c th i π π gi a hai đi m A và N là: u AN = 200sin100πt (V) . Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua m ch là: A. 1A B. 0,63A C. 0,89A D. 0,7A III.60. Ch n câu đúng. Cho đo n m ch RLC như hình v (Hình 3.5). R=100 Ω , cu n dây thu n −4 2 10 c m có đ t c m L = H và t đi n có đi n dung C = F . Bi u th c hi u đi n th t c th i π π gi a hai đi m A và N là: u AN = 200sin100πt (V) . Công su t tiêu th c a dòng đi n trong đo n m ch là: A. 100W B. 50W C. 40W D. 79W III.61. Ch n câu đúng. Đ t hi u đi n th u = 120 2sin100πt(V) vào hai đ u đo n m ch g m đi n 103 tr thu n R=30 Ω và t đi n có đi n dung C= µF m c n i ti p. Bi u th c cư ng đ dòng đi n 4π qua m ch là:  53π   53π  A. i = 2, 4 2sin 100πt -  (A) B. i = 0, 24 10sin  100πt +  (A)  180   180   53π   53π  C. i = 0, 24 10sin  100πt -  (A ) D. i = 2, 4 10sin  100πt +  (A)  180   180  III.62. Ch n câu đúng. Đ t hi u đi n th u = 120 2sin100πt(V) vào hai đ u đo n m ch g m đi n 3 tr thu n R=30 Ω và t đi n có đi n dung C=10 µF m c n i ti p. Bi u th c hi u đi n th hai 4π b n t đi n là:  π  37π  A. u C = 120 2sin  100πt -  (V) B. u C = 96 2sin  100πt -  (V)  2  180   37π   37π  C. u C = 96 2sin  100πt +  (V) D. u C = 9, 6 10sin 100πt +  (V)  180   180  III.63. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.6). 2  π Cho R = 50 ; C = 10-4 F , u AM = 80sin100πt(V) , u MB = 200 2sin  100πt+  (V) . Giá tr R0 π  2 và L là: A. 176,8 ; 0, 56H B. 250 ; 0,56H R C R0 L A B C. 250 ; 0,8H D. 176,8 ; 0,8H M III.64. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u Hình 3.6 g m 12
 13. cu n dây có đi n tr thu n R= 80 Ω , đ t c m L= 0,636H n i ti p v i t đi n có đi n dung thay đ i đư c. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch là u = 141, 4sin100πt (V) . Khi cư ng đ hi u d ng đ t giá tr c c đ i thì đi n dung c a t đi n là: A. 0,636F B. 5.10-3F C. 0,159.10-4F D. 5.10-5F III.65. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u g m cu n dây có đi n tr thu n R= 80 Ω , đ t c m L = 0,636H n i ti p v i t đi n có đi n dung thay đ i đư c. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch là u = 141, 4sin100πt (V) . Khi cư ng đ hi u d ng đ t giá tr c c đ i thì bi u th c cư ng đ dòng đi n qua m ch là: π A. i = 1, 7675sin (100πt ) (A) B. i = 0, 707 sin(100πt + )(A) 2  π  π C. i = 0, 707 sin 100πt -  (A) D. i = 1, 7675 sin 100πt -  (A)  2  4 4 III.66. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u g m cu n dây có R0 = 50 Ω , L = H và t 10π 10−4 đi n có đi n dung C = F và đi n tr thu n R = 30 Ω . T t c đư c m c n i ti p v i nhau, r i π đ t vào hai đ u đo n m ch có hi u đi n th xoay chi u u = 100 2 sin100πt (V) . Công su t tiêu th trên đo n m ch và trên đi n tr R l n lư t là: A. P=28,8W; PR=10,8W B. P=80W; PR=30W C. P=160W; PR=30W D. P=57,6W; PR=31,6W 4 III.67. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u g m cu n dây có R0 = 50 Ω , L = H và t 10π 10−4 đi n có đi n dung C = F và đi n tr thu n R thay đ i đư c. T t c đư c m c n i ti p v i π nhau, r i đ t vào hai đ u đo n m ch có hi u đi n th xoay chi u u = 100 2 sin100πt (V) . Công su t tiêu th trên đo n m ch đ t giá tr c c đ i khi R có giá tr : A. 110 B. 78,1 C. 10 D. 148, 7 4 III.68. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u g m cu n dây có R0 = 50 Ω , L = H và t 10π 10−4 đi n có đi n dung C = F và đi n tr thu n R thay đ i đư c. T t c đư c m c n i ti p v i π nhau, r i đ t vào hai đ u đo n m ch có hi u đi n th xoay chi u u = 100 2 sin100πt (V) . Công su t tiêu th trên đi n tr R đ t giá tr c c đ i khi R có giá tr : A. 110 B. 78,1 C. 10 D. 148, 7 3 III.69. Ch n câu đúng. Cho đo n m ch g m bi n tr R, cu n dây có đ t c m L = H và t 10π 2.10-4 đi n có đi n dung C = F m c n i ti p. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch π u = 120 2sin 100πt (V) . Đi u ch nh bi n tr R đ n giá tr R1 thì công su t tiêu th trên đo n m ch đ t giá tr c c đ i Pmax. V y R1, Pmax l n lư t có giá tr : A. R1 = 20Ω, Pmax = 360W B. R1 = 80Ω, Pmax = 90W C. R1 = 20Ω, Pmax = 720W D. R1 = 80Ω, Pmax = 180W III.70. Ch n câu đúng. M t dòng đi n xoay chi u có t n s 50Hz và có cư ng đ hi u d ng 1A ch y qua cu n dây có đi n tr thu n R 0 = 20 3 , đ t c m L = 63,7mH . Hi u đi n th hi u d ng hai đ u cu n dây là: A. 54,64V B. 20V C. 56,57V D. 40V 13
 14. III.71. Ch n câu đúng. M t đo n m ch g m cu n dây có c m kháng 20 và t đi n có đi n dung 4.10-4 π C= π (4 ) F m c n i ti p. Cư ng đ dòng đi n qua m ch có bi u th c i = 2sin 100πt + (A) . Bi u th c hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: π π ( ) A. u = 5 2sin 100πt - (V) 2 ( B. u = 5 2sin 100πt - (V) 4 ) π π ( ) C. u = 2,5 2sin 100πt + (V) 4 ( D. u = 2,5 2sin 100πt - (V) 4 ) III.72. Ch n câu đúng. M t đo n m ch g m cu n dây có c m kháng 20 và t đi n có đi n dung 4.10-4 π C= π (4 ) F m c n i ti p. Cư ng đ dòng đi n qua m ch có bi u th c i = 2sin 100πt + (A) . Đ t ng tr c a m ch là Z = ZL+ZC thì ta m c thêm đi n tr R có giá tr là: A. 0 B. 20 C. 25 D. 20 5 III.73. Ch n câu đúng. M t đo n m ch RLC m c n i ti p. Bi t r ng U0L = U0C thì hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch và dòng đi n s : A. Cùng pha. B. S m pha. C. Tr pha. D. Vuông pha. III.74. Ch n câu đúng. Đo n m ch RLC m c n i ti p. C L R Khi hi u đi n th và dòng đi n cùng pha thì dòng đi n có t n s là: 1 1 A. ω = V1 V V2 B. f = . A LC 2π LC A B 1 C. f = . D. f = R LC . 2πLC III.75. Ch n câu đúng. Cho đo n m ch g m đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n C. Hi u đi n th hi u d ng gi hai đ u đi n tr thu n và hai b n t đi n l n lư t là UR = 30V , UC = 40V. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: A. 70V B. 100V C. 50V D. 8,4V III.76. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.7). Bi t u AB = 60 2sin 100πt (V) . Ampe k ch 1A, vôn k V1 ch 80V, vôn k V2 ch 28V. Dung kháng c a t đi n là: A. 64 B. 128 C. 640 D. 1280 III.77. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n như hình v (Hình 3.8). Bi t u AB = 60 2sin 100πt (V) . vôn k V1 ch 80V, vôn k V2 ch 40V, Ampe k ch 1A, R = 2ZL. Đi n tr thu n và đi n dung t đi n có giá tr là: 0, 4 A. R = 32 5Ω; C = F. R L C π 10-3 B. R = 65,3Ω; C = F. V V2 4π A V1 0, 4 C. R = 65,3Ω; C = F. π A B -3 10 D. R = 32 5Ω; C = F. Hình 3.8 4π III.78. Ch n câu đúng. M t đo n m ch RLC. G i UR, UL, UC, l n lư c là hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr R, cu n c m L và hai b n t đi n C trong đó UR= UC =2UL. Lúc đó: 14
 15. π A. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch s m pha hơn dòng đi n m t góc . 4 π B. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch s m pha hơn dòng đi n m t góc . 3 π C. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch tr pha so v i dòng đi n m t góc . 4 π D. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch tr pha so v i dòng đi n m t góc . 3 III.79. Ch n câu đúng.Cho m ch đi n xoay chi u như 4 hình v (Hình 3.9). Trong đó L = H , R = 60Ω , R L C t đi n 5π A B C có đi n dung thay đ i đư c. Hi u đi n th gi a Hình 3.9 hai đ u đo n m ch u = 200 2 sin100πt(V) . Khi UC có giá tr c c đ i thì dung kháng c a t đi n có giá tr là: A. 35Ω B. 80Ω C. 125Ω D. 100Ω 4 III.80. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.9). Trong đó L = H,R= 5π 60Ω , t đi n C có đi n dung thay đ i đư c. Hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch u = 200 2 sin100πt(V) . Giá tr c c đ i c a hi u đi n th gi a hai b n t đi n là: A. 160W B. 250W C. 333,3W D. 120W III.81. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay R L C chi u như 10−4 hình v (Hình 3.10), trong đó R = 100Ω; C = A B F; L 2π Hình 3.10 là cu n dây thu n c m, có đ t c m L. N u dòng đi n trong π m ch tr pha so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch góc thì đ t c m L có giá tr : 4 A. 0,1H B. 0,95H C. 0,318H D. 0,318.10−3 H III.82.Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.10), trong đó R = 100Ω; C = 10−4 F ; L là cu n dây thu n c m, có đ t c m L. Khi hi u đi n th hi u d ng gi a hai b n t đi n 2π đ t giá tr c c đ i thì đ t c m L có giá tr : A. 0,637H B. 0,318H C. 31,8H D. 63,7H III.83. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n xoay chi u như hình v (Hình 3.10), trong đó R = 100Ω; C = 10−4 F ; L là cu n dây thu n c m, có đ t c m L. Khi hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n 2π c m đ t giá tr c c đ i thì c m kháng c a cu n dây có giá tr : A. 125Ω B. 250Ω C. 300Ω D. 200Ω III.84. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n như hình v (Hình 3.11) , cu n dây thu n c m có đ t c m thay đ i R L C đư c. Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u đi n th A M N B u AB = U 2 sin120πt(V) , trong đó U là hi u đi n th hi u Hình 3.11 3 d ng, R = 30 3 Ω. Bi t khi L = H thì 4π 3 UR = U và m ch có tính dung kháng. Đi n dung c a t đi n là: 2 A. 221µF B. 0,221µF C. 2,21µF D. 22,1µF 15
 16. III.85. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n như hình v (Hình 3.11) , cu n dây thu n c m có đ t c m 3 L= H , t đi n có đi n dung C = 22,1µF, R = 30 3 Ω. . Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u đi n 4π th u AB = U 2 sin120πt(V) , trong đó U là hi u đi n th hi u d ng. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i cư ng đ dòng đi n là: π π π π A. ϕ = B. ϕ = C. ϕ = D. ϕ = 3 6 4 2 III.86. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n như hình v (Hình 3.11) , cu n dây thu n c m có đ t c m thay đ i đư c. Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u đi n th u AB = U 2 sin120πt(V) , trong đó U là hi u đi n th hi u d ng, R = 30 3 Ω, t đi n có đi n dung 22,1µF . Đi u ch nh L đ hi u đi n th hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n qua m ch cùng pha thì đ t c m L có giá tr là: A. 0,637H B. 0,318H C. 31,8H D. 63,7H III.87. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n như hình v (Hình 3.12). Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u đi n th r, L1 R0, L2 4 A M B u AB = U 2 sin120πt(V) , L1 = H; r = 30 ; R 0 = 90 . 3π Hình 3.12 Khi U AB = U AM + U MB thì L2 có giá tr là: 4 4 360 9 A. H B. H C. H D. H π 9π π 4π III.88. Ch n câu đúng. Cho m ch đi n như hình v (Hình 3.12). Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u 4 4 đi n th u AB = U 2 sin120πt(V) , L1 = H; L2 = H; r = 30 ; R 0 = 90 . T ng tr c a đo n 3π π m ch AB là: A. 514,8Ω B. 651,2Ω C. 760Ω D. 520Ω III.89. Ch n câu đúng. M t máy phát đi n xoay chi u roto có 12 c p c c quay 300vòng/phút thì t n s dòng đi n mà nó phát ra là: A. 25Hz B. 3600Hz C. 60Hz D. 1500Hz III.90. Ch n câu đúng. Đ m t máy phát đi n xoay chi u roto có 8 c p c c phát ra dòng đi n t n s là 50Hz thì roto quay v i v n t c : A. 480 vòng/phút B. 400 vòng/phút C. 96 vòng/phút D. 375 vòng/phút III.91. Ch n câu đúng. M t máy phát đi n xoay chi u có 2 c p c c, roto c a nó quay v i v n t c 1800 vòng/phút. M t máy phát đi n khác có 8 c p c c, mu n phát ra dòng đi n có t n s b ng t n s c a máy phát kia thì v n t c c a roto là: A. 450 vòng/phút B. 7200 vòng/phút C. 112,5 vòng/phút D. 900 vòng/phút III.92. Ch n câu đúng. M t máy phát đi n mà ph n c m g m 2 c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p t o ra dòng đi n có t n s 50Hz. V n t c quay c a roto là: A. 375vòng/phút. B. 1500vòng/phút. C. 750 vòng/phút. D. 3000 vòng/phút. III.93. Ch n câu đúng. M t máy phát đi n mà ph n c m g m 2 c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p có su t đi n đ ng hi u d ng 200V, t n s 50Hz. Bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 5mWb. S vòng dây c a m i cu n dây trong ph n ng là: (L y π = 3,14) A. 127 vòng B. 45 vòng C. 180 vòng D. 32 vòng III.94. Ch n câu đúng. M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có hi u đi n th pha 127V, t n s 50Hz. Ngư i ta đưa dòng đi n ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có đ n tr thu n 12Ω và đ t c m 51mH. Cư ng đ dòng đi n qua các t i là: A. 7,86A B. 6,35A C. 11A D. 7,1A 16
 17. III.95. Ch n câu đúng. M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có hi u đi n th pha 127V, t n s 50Hz. Ngư i ta đưa dòng đi n ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có đ n tr thu n 12Ω và đ t c m 51mH. Công su t do các t i tiêu th là: A. 838,2W B. 2514,6W C. 1452W D. 4356W III.96. Ch n câu đúng. M t đ ng cơ không đ ng b ba pha đ u theo hình sao vào m t m ng đi n ba pha có hi u đi n th dây 380V. Đ ng cơ có công su t 5kW và cosϕ = 0,8. Cư ng đ dòng đi n ch y qua đ ng cơ là: A. 5,48A B. 3,2A C. 9,5A D. 28,5A III.97. Ch n câu đúng. Cu n th c p c a máy bi n th có 1000vòng. T thông xoay chi u trong lõi bi n th có t n s 50Hz và giá tr c c đ i 0,5mWb. Su t đi n đ ng hi u d ng c a cu n th c p là: A. 111V B. 157V C. 500V D. 353,6V III.98. Ch n câu đúng. M t bi n th dùng trong máy thu vô tuy n đi n có cu n sơ c p g m 1000vòng m c vào m ng đi n 127V và ba cu n th c p đ l y ra các hi u đi n th 6,35V; 15V; 18,5V. S vòng dây c a m i cu n th c p l n lư t là: A. 71vòng; 167vòng; 207vòng. B. 71vòng; 167vòng; 146vòng. C. 50vòng; 118vòng; 146vòng. D. 71vòng; 118vòng; 207vòng. III.99. Ch n câu đúng. M t máy phát đi n xoay chi u có công su t 1000kW. Dòng đi n nó phát ra sau khi tăng th lên 110kV đư c truy n đi xa b ng m t đư ng dây có đi n tr 20Ω. Đi n năng hao phí trên đư ng dây là: A. 6050W B. 5500W C. 2420W D. 1653W III 100. Đi n năng m t tr m phát đi n đư c truy n đi dư i hi u đi n th 2KV và công su t 200KW. Hi u s ch c a công tơ đi n tr m phát và nơi thu sau m i ngày đêm chênh l ch nhau thêm 480KWh. Hi u su t c a quá trình truy n t i là ? A. 95%. B. 90%. C. 85%. D. 80%. III 101. Đi n năng m t tr m phát đi n đư c truy n đi dư i hi u đi n th 2KV và công su t 200KW. Hi u s ch c a công tơ đi n tr m phát và nơi thu sau m i ngày đêm chênh l ch nhau thêm 480KWh. Công su t hao phí d c đư ng là ? A. 20KW. B. 40KW. C. 83KW. D. 100KW. III 102. Đi n năng m t tr m phát đi n đư c truy n đi dư i hi u đi n th 2KV, hi u su t trong quá trình truy n t i là 80%. Mu n cho hi u su t trong quá trình truy n t i tăng lên 95% thì ph i ? A. Tăng hi u đi n th đ n 4KV. B. Tăng hi u đi n th đ n 8KV. C. Gi m hi u đi n th xu ng còn 1KV. D. Gi m hi u đi n th xu ng còn 0,5KV. III. 103. Đ t vào hai đ u m t cu n dây thu n c m có L = 0,6/π (H) m t hi u đi n th xoay chi u u = U0sin ω t (V). Bi t giá tr hi u đi n th và cư ng đ dòng đi n t i th i đi m t1 là u1 = 60 6 (V); i1 = 2 (A) và t i th i đi m t2 là u2 = 60 2 (V); i2 = 6 (A). Hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch là : A. III. 104. M t t đi n có C = 10-4/2π (F), M t t đi n có C = 10-4/2π (F), đ t vào hai đ u t đi n m t hi u đi n th u = U0sin ω t (V). Vào th i đi m t1 có hi u đi n th t c th i là u1 = 100V và i1 = 0,5A, th i đi m t2 có u2 = 2 50 6 (V), và i2 = (A). Tính U0 4 A. 17
 18. C. ĐÁP ÁN III.1. A III.21. B III.41. D III.61. D III.81. B III.2. B III.22. D III.42. D III.62. B III.82. A III.3. D III.23. D III.43. B III.63. A III.83. B III.4. D III.24. C III.44. B III.64. C III.84. D III.5. C III.25. C III.45. C III.65. A III.85. B III.6. A III.26. B III.46. D III.66. B III.86. B III.7. A III.27. C III.47. B III.67. C III.87. A III.8. A III.28. D III.48. D III.68. B III.88. B III.9. A III.29. A III.49. A III.69. A III.89. C III.10. B III.30. B III.50. C III.70. D III.90. D III.11. D III.31. C III.51. B III.71. B III.91. A III.12. A III.32. D III.52. A III.72. D III.92. B III.13. B III.33. D III.53. C III.73. A III.93. B III.14. A III.34. A III.54. A III.74. B III.94. C III.15. D III.35. D III.55. B III.75. C III.95. D III.16. B III.36. C III.56. D III.76. A III.96. C III.17. A III.37. B III.57. A III.77. D III.97. A III.18. C III.38. A III.58. D III.78. C III.98. C III.19. A III.39. B III.59. B III.79. C III.99. D III.20. B III.40. D III.60. C III.80. C 18
 19. 19
nguon tai.lieu . vn