Xem mẫu

  1. Trà và các lo i thu c c n tránh Ngoài nh ng ch t ch ng oxy hoá, trà có thành ph n c a cafein, m t ch t có tác d ng kích thích th n kinh b tl i i v i m t s trư ng h p m t ng , cao huy t áp, r i lo n nh p tim. Nên tránh u ng trà khi s d ng m t s lo i tân dư c dư i ây:
  2. Thu c ng a thai: Thu c ng a thai có th kéo dài th i gian tác d ng c a ch t cafein trong cơ th . Do ó u ng trà làm gia tăng tính kích thích c a trà... Adenosine: Trà có th ngăn c n tác d ng c a thu c adenosine, m t lo i thu c nh: Inmagine ch a r i lo n nh p tim. Benzodiazepines: Ch t cafein trong trà có th làm gi m hi u l c an th n c a nh ng lo i thu c benzodiazepines như diazepam, lorazepam, thu c ch a các trư ng h p lo s , kh ng ho ng. Beta-blockers: Ch t cafein có th làm tăng huy t áp ngư i ang dùng thu c thu c nhóm beta - blockers
  3. như propanolol, metaprolol, thu c dùng ch a huy t áp cao và m t s b nh tim m ch. Thu c làm loãng máu, bao g m aspirin: Nh ng ngư i ang ư c i u tr v i warfarin, thu c gi m dính c a máu, không ư c dùng trà. Trà ch a vitamin K gây ph n tác d ng v i warfarin. M t khác, các nhà khoa h c cũng khuyên không dùng trà chung v i aspirin. Ngày nay, aspirin thư ng ư c dùng ngăn ch n hi n tư ng máu vón c c trong m t s b nh tim m ch. Dùng chung trà và aspirin có th x y ra nguy cơ ch y máu. Thu c hoá tr : Trà xanh và trà en có nh ng ho t ch t có tác d ng kích thích m t lo i gen c a nh ng t bào ung thư trong b nh ung thư ti n li t tuy n khi n chúng ít nh y c m hơn i v i các lo i thu c hoá tr . Do ó, không nên u ng trà trong th i gian ư c hoá tr lo i ung thư này.
  4. Clozapine: Hi u l c c a Clozapine, thu c tr b nh tâm th n, s b gi m b t n u ư c u ng trong vòng 40 phút sau khi u ng trà. Ephedrine: Khi dùng chung v i ephedrine, lo i thu c giãn m ch, ch ng sung huy t, trà có th gây kích thích, m t ng , s t cân. Lithium: Trà làm gi m áp huy t khi dùng chung v i lithium, m t lo i thu c ch a tr m c m. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs): Trà có th gây ra cao huy t áp nghiêm tr ng khi ư c dùng chung v i các lo i thu c thu c nhóm MAOIs như phenelzine, tranylcypromine, thu c ch ng tr m c m.
nguon tai.lieu . vn