Xem mẫu

  1. Trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của tổ chức, cá nhân.
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) Cục Hàng hải Việt Nam văn Nộp hồ sơ 1. bản đề nghị trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng đề nghị biển tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trong trường Giải quyết 2. hợp hồ sơ chưa hợp lệ về nội dung, thủ tục); thủ tục - Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định về sự phù hợp; - Cục Hàng hải Việt Nam ra văn bản trả lời.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển (Nội dung văn bản nêu rõ sự cần thiết, vị trí, quy mô và mục đích sử dụng 1. của cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải; bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể) Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không