Xem mẫu

 1. nguyªn lý vμ thùc hμnh b¶o hiÓm Môc tiªu sau khi häc xong: Nhận biết rñi ro vμ rñi ro cã thÓ b¶o hiÓm HiÓu ®−îc c¸c nguyªn t¾c chung cña b¶o hiÓm NhËn biÕt Hîp ®ång b¶o hiÓm Ph©n lo¹i c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm Ph©n tÝch, nhËn xÐt thÞ tr−êng b¶o hiÓm
 2. TμI LIÖU THAM KH¶O 1. Bé M¤N B¶O HIÓM, §¹I HäC KINH TÕ TP.HCM, nguyªn lý vμ thùc hμnh b¶o hiÓm, nxb tμI chÝnh 2007 2.NguyÔn tiÕn hïng, ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ë viÖt nam, nxb tμI chÝnh 2005 3. Nguyªn lý vμ thùc hμnh b¶o hiÓm – david bland – cii 1993 4.TμI liÖu ng−êi h−íng dÉn ph¸t 5. Trang web http://www.baohiem.pro.vn 6. website hiÖp héi b¶o hiÓm viÖt nam www.avi.org.vn 7. www.tªnc«ngty.com.vn 8. Trang web http://www.swissre.com 9. Trang web http://www.iii.org
 3. MÔN HỌC NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM BỘ MÔN BẢO HIỂM - UEH
 4. NỘI DUNG HỌC TẬP Tình huoáng 1: Muïc tieâu nghieân cöùu: Nhaän daïng yeáu toá caáu thaønh vaø phaân tích moâi tröôøng cuûa thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam (Phaân tích PETS vaø Moâ hình 5-forces); Taøi lieäu boå sung vaø caäp nhaät: Caùc baøi vieát, baøi baùo veà thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam. Tình huoáng 2: Muïc tieâu nghieân cöùu: Ñaùnh giaù, döï baùo vaø giaûi phaùp thuùc ñaåy thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam (Phaân tích SWOT); Taøi lieäu boå sung vaø caäp nhaät: Caùc baøi vieát, baøi baùo veà thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam, keát quaû hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam trong thôøi gian gaàn nhaát.
 5. THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM ĐẠI LÝ MÔI GIỚI ĐẠI LÝ MÔI GIỚI Hội bảo vệ Hiệp hội ĐẠI LÝ MÔI GIỚI ĐẠI LÝ MÔI GIỚI người tiêu các doanh DNBH dùng BH NMBH nghiệp BH DNBH NMBH DNBH NMBH DNBH NMBH MT nghề nghiệp BT, TTBH PBH Bảo hiểm HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM MT pháp lý SỰ KIỆN BẢO HIỂM chuyên ngành RỦI RO BẢO HIỂM MT kinh tế - xã hội vĩ mô
 6. PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG CAÙC YEÁU TOÁ CAÙC YEÁU TOÁ CHÍNH TRÒ KINH TEÁ Ñoái thuû tieàm aån Nhaø cung NGAØNH Khaùch öùng haøng SP thay theá CAÙC YEÁU TOÁ CAÙC YEÁU TOÁ XAÕ HOÄI COÂNG NGHEÄ
 7. PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG Moâi tröôøng vó moâ Taùc löïc vaên Taùc löïc kinh teá hoaù xaõ hoäi Moâi tröôøng Ngaønh Nhaø ñaàu tö Nhaø cung caáp Chính phuû Caáu truùc Nhaän vieân / Vaên hoaù hieäp hoäi lao Caùc nhoùm Nguoàn löïc ñoäng quan taâm rieâng Ñoái thuû Khaùch haøng Hieäp hoäi ngheà Taùc löïc luaät nghieäp Taùc löïc coâng phaùp chính trò Coäng ñoàng ngheä
 8. CHÍNH TRỊ CÔNG NGHỆ TỰ NHIÊN Thể chế Trình độ phát triển Vị trí địa lý Khí hậu Chính sách Cơ sở hạ tầng Địa chất Pháp luật Địa hình CƠ HỘI/ RỦI RO Tình hình và chất Văn hóa lượng tăng trưởng Cơ cấu Dân trí Quy mô Dân số KINH TẾ XÃ HỘI
 9. MÔ HÌNH 5 TÁC LỰC CẠNH TRANH Nguy cô nhaäp cuoäc Nguy cô ñe doa töø nhöõng ngöôøi môùi nhaäp cuoäc Quyeàn löïc Quyeàn löïc Ñoái thuû caïnh Nhaø cung thöông löôïng cuûa tranh trong ngaønh thöông löôïng cuûa Khaùch öùng nhaø cung caáp Söï caïnh tranh giöõa ngöôøi mua haøng caùc doái thuû hieän taïi Nguy cô ñe doa töø caùc SP vaø dòch vuï thay theá Saûn phaåm thay theá
 10. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH SẢN PHẨM THAY THẾ Hiện có Tiết kiệm Tiềm ẩn nhập cuộc An sinh, BHXH Năng lực cạnh tranh Sư biến động của Các sản phẩm môi trường đầu tư tài chính CƠ HỘI/ RỦI RO Thống kê kinh tế - xã hội Thu nhập - Khả năng thanh toán Thông tấn Dịch vụ tài chính – ngân hàng Khách hàng tiềm năng Công nghệ thông tin Khách hàng hiện tại Đào tạo nguồn nhân lực NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG
 11. SWOT S trengths - Điểm mạnh W eaknesses - Điểm yếu O pportunities – Cơ hội T hreats – Thách thức S W O T
 12. MA TRẬN SWOT VÀ GIẢI PHÁP CƠ HỘI RỦI RO ĐIỂM MẠNH ? ? ĐIỂM YẾU ? ?
 13. ĐIỂM MẠNH - Môi trường chính trị, kinh tế vi mô ổn định; - Môi trường pháp lý ngày càng minh bạch và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế; - Các công ty bảo hiểm đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và ngày càng có uy tín; - Mỗi nhóm công ty bảo hiểm đều có những thế mạnh riêng tạo nên lợi ích cạnh tranh : * Công ty bảo hiểm Nhà nước; * Công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài; * Công ty cổ phần. - Thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển.
 14. ĐIỂM YẾU - Các qui định pháp luật vẫn còn thiếu, chồng chéo, mâu thuẫn, chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành bảo hiểm; - Cơ chế cung cấp thông tin cho các DNBH tại các cơ quan quản lý Nhà nước chưa rõ ràng và nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp của cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế; - Thị trường chưa phát triển cân xứng, mức độ tập trung thị trường cao; - Các công ty bảo hiểm trong nước chưa có chiến lược phát triển dài hạn, thiếu kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật chuyên ngành lẫn khả năng ứng dụng công nghệ thông tin; - Các công ty bảo hiểm trong nước chưa có tiềm lực tài chính mạnh
 15. ĐIỂM YẾU - Hiện tượng cạnh tranh dựa trên quan hệ, giảm phí còn phổ biến; - Người tiêu dùng cá nhân còn rất thiếu kinh nghiệm sử dụng bảo hiểm; - Thị trường chứng khoán chưa đóng góp nhiều cho sự phát triển của ngành bảo hiểm; - Nguồn nhân lực mới chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành bảo hiểm ở mức trung bình; - Việc thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu thống kê rất chưa được hệ thống hóa, ở cả cấp độ doanh nghiệp, lẫn cấp độ ngành.
 16. CƠ HỘI - Tăng cường ổn định tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội; - Tăng cường huy động tiết kiệm để đầu tư cho nền kinh tế; - Vốn đầu tư trở lại nền kinh tế được sử dụng hiệu quả hơn.
 17. THÁCH THỨC - Thị trường bảo hiểm phát triển mạnh có thể dẫn đến tình trạng vượt quá khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng. - Thị trường bảo hiểm Việt Nam hòa nhập hơn với thị trường bảo hiểm khu vực, do đó cũng dễ ảnh hưởng hơn bởi các nguy cơ khủng hoảng khu vực; - Mức độ tập trung thị trường cao dễ dẫn đến hiện tượng thông đồng giữa các công ty bảo hiểm lớn, ảnh hưởng tới sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường; - Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng.
 18. LIÊN HỆ TRUNG TÂM DỮ LIỆU THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM – BỘ MÔN BẢO HIỂM - ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Địa chỉ: Phòng B.219 Số 279 Nguyễn Tri Phương – Quận 10 – TP.HCM Website: http://www.baohiem.pro.vn Email: baohiem@baohiem.pro.vn Trưởng Bộ Môn Bảo hiểm, Mr. NGUYỄN TiẾN HÙNG – ĐTDĐ: 0913922274, Email: hungbh@gmail.com HÂN HẠNH CỘNG TÁC!
nguon tai.lieu . vn