Xem mẫu

  1. Tổng quan về 8051 Bài 1 Bộ môn TĐ Khoa KTĐK
  2. Giới thiệu • Bộ vi điều khiển (Microcontroller) là gì? • Sự khác nhau giữa bộ vi điều khiển và bộ vi xử lý (Microprocessor) – Mức tích hợp Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ định thời, UART, Các cổng I/O… – Giá thành • Giá cho hệ thống, giá cho mỗi khối – Vùng ứng dụng • Công dụng chung – công dụng đặc biệt • Có nguồn gốc từ thiết kế hệ thống
  3. Sơ đồ khối của bộ VXL 8086/8088 § ¬ n v Þth ù c h iÖn – E U § ¬ n v Þg h Ðp n è i- B IU ( (E x e c u tio n U n it) ) (B u s In te rfa c e U n it) AX Σ C¸ c BX th a n h g h i CX CS ®a n ¨ n g C ¸ c th a n h DX DS g h i ®o ¹ n SP Thanh ghi SS BP c o n trá , B U S tro n g SI ES c h Øs è cña C PU DI IP B u s d ÷ liÖ liÖu B é t¹ o ®Þ c h Ø a § iÒu k h iÓn B U S B U S ngoµi To¸ n h¹ ng K h è i ®iÒu k h iÓn c ñ a EU ALU H µ n g ®î i lÖn h Thanh ghi cê
  4. Sơ đồ khối hệ máy tính cơ bản Bus ®iÒu khiÓn Bus d÷ liÖu ThiÕt bÞ vµo (Bµn phÝm, ALU CU chuét,æ ®Üa Bé nhí m¸y quÐt....) Ð ) CPU (RAM, Phèi ghÐp C¸c thanh ghi ROM) vµo ra ThiÕt bÞ ra (mµn h×nh, ( m¸y in,æ ®Üa, m¸y vÏ...) Bus ®Þa chØ
  5. Sơ đồ khối của 8051 ủ 80 1
  6. Tổ ổng quan về h 80 1 ề họ 8051 • Là bộ vi điều khiển lâu đời nhất và có lẽ được sử dụng phổ biế nhất (Intel MCS-51 năm 1981) Và có nhiều nhà hổ biến hất (I t l MCS 51 ă 1981). ó hiề hà cung cấp bộ VĐK này • Các đặc điểm chủ yếu – Bộ xử lý 8 bit – 4 cổng I/O mỗi cổng 8 bit – Tối đa có 64K ROM on-chip – Bộ nhớ dữ liệ ngoài tối đa 64K liệu – Bộ nhớ mã lệnh bên ngoài tối đa 64K – 2 bộ định thời, một cỗng nối tiếp – 128 byte RAM on-chip – Tốc độ thay đổi từ 12MHz • Các bản sao có thể có số bộ định thời và dung lượng bộ nhớ on-chip khác nhau on chip…
  7. Sơ đồ chân của 80 1 hâ ủ 8051 • Đóng vỏ kiểu DIP (2 hàng) • Các đường dữ liệu và địa chỉ thấp hơn 8 được dồn kênh p ợ • Các bus AD sử dụng hai cổng P0 và P2 g • Các bản sao có thể có chân không tương thích với các chân trong sơ đồ này
  8. Mộ vài bả sao của 80 1 ột ài bản ủ 8051 • 8031- không có ROM on-chip • 8751- Có EPROM on-chip • 8052- 8051bổ sung 128 byte RAM, bộ định thời 16 bit và SFR (Special Function Register) được bộ định thời sử ( p g ) ợ ộ ị dụng • Atmel AT89C51- Có Flash ROM on-chip • Dallas Semicondustor DS5000 – NV-RAM on-chip và có thể lập trình hệ thống qua cổng nối tiếp • Lõi 8051 được cung cấp từ các nhà sản xuất FPGA – Xilinx, Altera, vv • 8051 có mạch lôgic khả trình – Hãng Triscend …
  9. Hệ phát triển 80 1 há iể 8051 • Các thành phần của hệ p p phát triển – Board PCB với bộ VĐK, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, I/O … – Phần mềm phát triển - Hợp dịch, biên dịch, gỡ rối, giám sát, mô phỏng, phần mềm tính toán và điều khiển – Thường nhận được từ các nhà cung cấp. Công cụ mã nguồn mở cũng có sẵn • Đặc điểm chung g – Giao tiếp với HW dễ dàng (Các cổng, không gian địa chỉ, các bộ kết nối là tự do…) – Thiết kế và kiểm tra bằng phần mềm – Nạp cấu hình vào hệ phát triển và gỡ rối – Hệ phát triển giao tiếp với PC chủ để nạp cấu hình và gỡ rối
  10. Các tiêu chuẩn lựa chọn bộ VĐK • Đáp ứng y cầu về tính toán một cách hiệu quả p g yêu ộ ệ q và kinh tế ế Tốc độ Kiểu đóng vỏ Công suất tiêu thụ Dung lượng bộ nhớ RAM, ROM trên chip Số chân vào ra và bộ đị h thời t ê chip hâ à à định trên hi Giá thành • Khả năng p g phát triển các sản phẩm ntn? p • Khả năng đáp ứng về số lượng ở hiện tại cũng như tương lai
nguon tai.lieu . vn