Xem mẫu

 1. TONG TOÅNG QUAN TAØI CHÍNH – TIEÀN TEÄÄ PGS.TS. SÖÛ ÑÌNH THAØNH KHOA TAØI CHÍNH NHA NÖÔÙC TAI NHAØ NÖÔC 4/1/2009 1
 2. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU OÄ U G G CÖU 1. Tong 1 Toång quan 2. Heä thoáng caùc lyù thuyeát taøi chính – tieàn teä 3. Thöïc tieããn phaùt trieåån lónh vöïc taøi chính – tieàn teä ôû Vieät Nam 4. Vaán ñeà hoäi nhaäp & toaøn caàu taøi chính 4/1/2009 2
 3. TOÅNG QUAN 1. Tiep 1 Tieáp caän pham truø taøi chính phaïm tru tai 2. Tieáp caän phaïm truø tieàn teä 4/1/2009 3
 4. TOÅNG QUAN Tieàn Taøi chính Chuyen hoùa: Chuyeån hoa: - Tích tuï, taäp trung -Tieàn teä hoùa caùc nguoàn löïc tieàm naêng 4/1/2009 4
 5. Phaïm truø tieàn teä Caùc nhaø kinh teá ñònh nghóa tieàn (Money): baát cöù Cac nha te ien bat cö nhöõng gì noùi chung ñöôïc chaáp nhaän trong thanh toa toaùn haøng hoùa, dòch vu hoaëc caùc khoaûn nô a oa, dòc vuï oaë cac oa ôï (Mishkin, 2007) Tieàn giaáy, tieàn kim khí, seùc, chöùng chæ tieát kieäm… g Khaùi nieäm treân ñöôïc tieáp caän treân khía caïnh cung tieàn. 4/1/2009 5
 6. Phaïm truø tieàn teä Ñònh nghóa tieàn cuûa caùc nhaø kinh teá ñöôc hieåu theo tien cua cac nha te ñöôïc hieu nghóa roäng hôn => Xuaát hieän khaùi nieäm tính loûng/tính thanh khoaûn (liquidity) cuûa tieàn teä. o g/t t a oa ( qu d ty) cua t e =>Trong caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä, chöùc naêng phöông tieän trao ñoåi giuùp ñeå phaân bieät tieàn coù ñoi giup ñe phan tien co tính loûng cao vôùi caùc taøi saûn taøi chính. 4/1/2009 6
 7. Phaïm truø tieàn teä Ño löôøng khoái tieàn (tính loûng): M0: Khoái tieàn cô sôû (do NHTW cung öùng) M1: M0+ tieàn gôûi phaùt haønh seùc M2: M1+ tieàn gôûi coù meänh giaù nhoû… tien gôi co gia nho… M3: M2+ tieàn gôûi coù meänh giaù lôùn … Tö Töø M1 -> M3 tính loûng tieàn teä giaûm daàn > long tien giam dan. Dựa vaøo M0, caùc NHTM thöïc hieän taïo tieàn (money creation) => môû roäng cung tieàn (money > mô tien 4/1/2009 expansion) . 7
 8. Phaïm truø taøi chính Khoa hoc taøi chính laø khoa hoc nghieân cöùu hoïc tai la hoïc nghien cöu quaûn lyù phaân phoái vaø söû duïng caùc nguoàn löïc ñöôïc tieàn teä hoùa. Coù theå nhaän thöùc taøi chính thoâng qua caùc hoaït ñoäng: Taïo voán vaø löïa choïn caáu truùc voán…) Quaûn lyù taøi saûn (Xaây döïïng vaø quaûn lyù Q y q y danh muïc ñaàu tö, ñònh giaù taøi saûn, quaûn trò ruûi ro.. ). 4/1/2009 8
 9. Phaïm truø taøi chính Financial resource Financial resource Finance 4/1/2009 9
 10. Phaïm truø taøi chính Döïa vao ly thuyet tro Döa vaøo lyù thuyeát troø chôi (Game theory) vaø thieát va thiet laäp theå cheá (Mechanism Design), caùc hoaït ñoäng tai taøi chính ñöôc hình thaønh treân cô sôû töông taùc cuûa ñöôïc thanh tren sô tac cua caùc yeáu toá: Ngöôi Ngöôøi chôi ( Players) Players). Giaù trò gia taêng (Added values ). Quy taéc (Rules); chieán thuaät (Tacties). Pham vi (Scope). ï ( p ) => 5 yeáu toá ñoù hôïp thaønh PARTS 4/1/2009 10
 11. Phaïm truø taøi chính Can cö vao chu the Caên cöù vaøo chuû theå tham gia hoat ñoäng cuûa taøi gia, hoaït cua tai chính ñöôïc phaân taùch thaønh: Tai Taøi chính chính phuû (taøi chính coâng) phu (tai cong). Taøi chính coâng ty. Taøi chính – ngaân haøng (goïi taét laø khu vöïc taøi chính). Taøi chính caù nhaân. 4/1/2009 11
 12. HEÄ THOÁNG CAÙC LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH - TIEÀN TEÄ 1. Cac ly thuyet taøi 1 Caùc lyù thuyeát tai chính cong coâng 2. Caùc lyù thuyeát lieân quan ñeán taøi chính co coâng ty. 3. Lyù thuyeát tieàn teä 4/1/2009 12
 13. Lyù thuyeát taøi chính coâng Tai Taøi chính coâng coù vai troø: cong co tro: Khaéc phuïc thaát baïi thò tröôøng Taùi phaân phoáái thu nhaäp xaõ hoäi Chính saùch taøi khoùa laø coâng cuï quan troïng cuûa taøi chính coâng coù vai troø oån ñònh kinh teá vó moâ/chu kyø kinh teá => taùc ñoäng vaøo taøi chính coâng ty, khu vöïc taøi chính vaø taøi chính caù nhaân. 4/1/2009 13
 14. Lyù thuyeát taøi chính coâng Khoa hoc taøi chính coâng taäp trung nghieân cöùu: hoïc tai cong nghien cöu: chính saùch söû duïng coâng cuï thueá vaø chi tieâu cong tac coâng taùc ñoäng vaøo neàn kinh teá vao nen te. Lyù thuyeát chi tieâu coâng (cung caáp haøng hoùa coâng, phan bo toi phaân boå toái öu nguoàn löc, löa chon coâng ) nguon löïc löïa choïn cong…). Lyù thuyeát ñaùnh thueá. Lyù h L ù thuyeáát quaûûn trò coââng (L ù thuyeáát B ûng ñi åm ò (Lyù h Baû ñieå caân baèng - Balance Scorecard, 1992…). 4/1/2009 14
 15. Lyù thuyeát taøi chính coâng Ngay cang co söï Ngaøy caøng coù sö giao thoa veà caùc yù töôûng giöõa ve cac y töông giöa lyù thuyeát trong lónh vöïc taøi chính coâng (vó moâ) va ly thuyet vaø lyù thuyeát trong lónh vöc coâng ty ngaân vöïc cong ty, ngan haøng… Co the Coù theå minh hoa qua lyù thuyeát Baûng ñieåm caân hoïa ly thuyet Bang ñiem can baèng – coâng trình cuûa Kaplan (1991) 4/1/2009 15
 16. Lyù thuyeát taøi chính coâng 4/1/2009 16
 17. Caùc lyù thuyeát taøi chính coâng ty Söï tien hoa ly thuyet lien Sö tieán hoùa lyù thuyeát lieân quan ñeán taøi chính ñen tai coâng ty ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm: Ly thuyet cu Lyù thuyeát cuõ (Old finance) finance). Lyù thuyeát hieän ñaïi (Modern finance). Ly thuyet môi Lyù thuyeát môùi (new finance). 4/1/2009 17
 18. Caùc lyù thuyeát taøi chính coâng ty Lyù thuyeát cuõ (Old finance): y y ( ) Chuû ñeà (Theme): Phaân tích baûng baùo caùo taøi chính vaø baûn chaát cuûa coâng cuï nôï taøi chính Moâ hình (Paradigms): Securities Analysis cuûa Benjamin Graham vaø David Dod (1951) The Financial Policy of Corporations cuûa Arthur Stone D i St Dewing (1953) (1953). Neàn taûng: Keá toaùn vaø phaùp luaät. 4/1/2009 18
 19. Lyù thuyeát cuõ (Old finance) Keá toaùn vaø luaät laø neàn taûng cuûa Taøi chính cuõ, döïa vaøo hai tac pham noi tieng: taùc phaåm noåi tieáng: Securities Analysis nhaán maïnh Baûng baùo caùo keá toaùn coù theå ñieàu chænh nhö theá naøo ñeå tieàn lôøi vaø baûng caân ñoái keá toaùn cuûa nhöõng coâng ty khaùc nhau coù theå so saùnh ñöôïc. Financial P li of C Fi i l Policy f Corporations nhaán manh: L aät ti nhan maïnh: Luaä phaùp lieân quan ñeán M&A cuõng nhö taùi caáu truùc vaø phaù saûn coâng ty Hai taùc phaåm naøy thieát laäp nguyeân taéc troø chôi neáu nhö taøi chính ñöôïc tieán trieån – moät nguyeân taéc coù tính haøn lam. laâm 4/1/2009 19
 20. Lyù thuyeát hieään ñai (Modern finance) y y ï ( f ) Chu ñe Chuû ñeà (Theme): Ñònh giaù döa vaøo haønh vi kinh gia döïa vao hanh teá hôïp lyù Moâ hình (Paradigms): Toái öu hoùa danh muïc ñaàu tö (Harry Markowits, 1952, 1956). Ly thuyet khong Lyù thuyeát khoâng thích hôp (Modligliani & Merton hôïp Merton, 1958). Moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (CAPM) (Bill Sharpe, Foln Lintner & Jan Mossin). Lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû (Eugene Fama, 1970) Neà taû N àn t ûng: Ki h t á h c t øi chính Kinh teá hoï taø hí h 4/1/2009 20
nguon tai.lieu . vn