Xem mẫu

 1. T ng k t các Giao th c ða truy c p Ph i làm gì v i Môi trư ng dùng chung ? Phân chia Kênh truy n (theo th i gian, t n s hay mã) • Time Division,Code Division, Frequency Division Phân chia Ng u nhiên (ñ ng), • ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD • C m nh n sóng mang: H u tuy n ñơn gi n, Vô tuy n ph c t p • CSMA/CD ñư c s d ng trong Ethernet L n lư t • Thăm dò t m t tr m trung tâm, • Chuy n Th bài 5: DataLink Layer 5a-1
 2. Công Ngh M ng c c b (LAN) V t ng Liên k t D li u : D ch v , Phát hi n/ S a L i, ða truy c p Ti p theo: Công ngh LAN ð a ch Ethernet hubs, bridges, switches 802.11 PPP 5: DataLink Layer 5a-2
 3. ð a ch LAN và Giao th c ARP 32-bit ð a ch IP : ð a ch t ng M ng ðư c s d ng ñ chuy n datagram t i máy nh n (nh l i ñ nh nghĩa m ng IP) ð a ch LAN (hay ñ a ch MAC, V t lý): ðư c s d ng ñ chuy n datagram t interface này sang interface khác (2 interface trên cùng m t m ng) ð a ch MAC 48 bit ñư c ghi trên ROM 5: DataLink Layer 5a-3
 4. ð a ch LAN và Giao th c ARP M i card m ng có m t ñ a ch LAN duy nh t 5: DataLink Layer 5a-4
 5. ð a ch LAN (ti p) Không gian ñ a ch MAC ñư c IEEE qu n tr Các nhà s n xu t ph i mua m t ph n không gian ñ a ch (ñ ñ m b o tính duy nh t) Tương t : (a) ð a ch MAC : Gi ng s CMT Nhân dân (b) ð a ch IP : Gi ng ð a ch nhà riêng Không gian ñ a ch MAC ph ng => kh chuy n Có th di chuy n card m ng gi a các LAN ð a ch IP phân c p => không kh chuy n Ph thu c vào m ng IP k t n i t i 5: DataLink Layer 5a-5
 6. Nh l i V n ñ ð nh tuy n Kh i ñ u t A, v i ñ a ch ñích là A 223.1.1.1 IP c a B: 223.1.2.1 223.1.1.2 Ki m tra ñ a ch c a B, th y r ng B 223.1.1.4 223.1.2.9 n m trên cùng m t m ng v i A B T ng liên k t d li u g i datagram 223.1.2.2 223.1.1.3 223.1.3.27 E t i B bên trong frame c a t ng liên 223.1.3.1 223.1.3.2 k t d li u ð a ch ñích ngu n ð a ch ñích ngu n c a frame c a datagram B’s MAC A’s MAC A’s IP B’s IP IP payload addr addr addr addr datagram frame 5: DataLink Layer 5a-6
 7. ARP: Giao th c Gi i mã ð a ch V n ñ : Làm sao bi t ñư c M i IP nút (Host, Router) ð a ch MAC c a B khi bi t trên m ng LAN có module ð a ch IP c a B ? ARP B ng ARP Table: IP/MAC address mappings for some LAN nodes < IP address; MAC address; TTL> < ………………………….. > TTL (Time To Live): Th i gian ñ xoá ñi m t ánh x (thư ng là 20 phút) 5: DataLink Layer 5a-7
 8. Giao th c ARP A bi t ð a ch IP c a B, A mu n bi t ð a ch V t lý c a B A Qu ng bá thông ñi p truy v n ARP, ch a ñ a ch IP c a B T t c máy tính trên m ng LAN nh n ñư c truy v n này B nh n ñư c truy v n, s tr l i A ñ a ch V t lý c a mình A ghi t m ánh x ð a ch IP – ð a ch V t lý trong m t kho ng th i gian T i sao ? 5: DataLink Layer 5a-8
 9. Ví d ARP 5: DataLink Layer 5a-9
 10. Khuôn d ng gói tin ARP Hardware Type - Ethernet is type 1 Protocol Type- IPv4=x0800 Hardware Length:length of Ethernet Address (6) Protocol Length:length of IPv4 address (4) 5: DataLink Layer 5a-10
 11. Bao b c Gói tin ARP Thông ñi p ARP ñư c ñ t trong frame Ethernet 5: DataLink Layer 5a-11
 12. RARP B nh n ñư c truy v n, s tr l i A ñ a ch V t lý c a mình RARP ñư c s d ng ñ xác ñ nh ð a ch Logic t ð a ch V t lý . Thư ng g p trên các H th ng thin-client. Máy tính không có ñĩa c ng. Khi kh i ñ ng, máy tính c n bi t ñ a ch IP (ngư i ta không mu n ghi IP vào ROM) Thông ñi p yêu c u RARP ñư c g i Qu ng bá, Thông ñi p tr l i RARP ñư c g i t i m t ñích. C n ph i bi t thêm v subnet mask, ð a ch router, DNS address, ... : DHCP thay th RARP. 5: DataLink Layer 5a-12
 13. RARP 5: DataLink Layer 5a-13
 14. RARP – Khuôn d ng 5: DataLink Layer 5a-14
 15. RARP – Bao B c 5: DataLink Layer 5a-15
 16. RARP và ARP 5: DataLink Layer 5a-16
 17. V trí RARP và ARP N m cùng v i IP t ng M ng. B tr cho IP 5: DataLink Layer 5a-17
 18. ð nh tuy n sang m ng LAN khác G i t A t i B qua R A R B 5: DataLink Layer 5a-18
 19. A t o ra m t IP packet v i ñ a ch G i là A, Nh n là B A s d ng ARP ñ xác ñ nh ð a ch V t lý ng v i IP 111.111.111.110 A t o ra Ethernet frame có ñích là ð a ch V t lý c a R, frame này ch a IP datagram T ng Liên k t d li u c a A g i ñi Ethernet frame T ng Liên k t d li u c a R nh n ñư c Ethernet frame R l y ra IP datagram t Ethernet frame, th y ð a ch IP ñích là B R s d ng ARP ñ xác ñ nh ð a ch V t lý c a B R t o ra frame ch a IP datagram G i-A-Nh n-B r i g i t i B A R B 5: DataLink Layer 5a-19
 20. Công ngh K t n i Ethernet 5: DataLink Layer 5a-20