Xem mẫu

  1. ĐHQG Tp HCM –ĐHBK CTĐTKSCLC Việt-Pháp Đề kiểm tra GHK môn: ĐIỆN TỬ ANALOG Ngày kiểm tra: 24/10/2003 – Thời gian làm bài: 90 phút (SV KHÔNG được sử dụng tài liệu) Câu 1: (3đ) Hình 1 Với mạch ở hình 1, giả sử dùng mô hình xấp xỉ bậc 2 cho các diode với Vg=0.7V. Hãy tính và: a) Vẽ mạch tương đương Thévenin tạo bởi V1, R1 và R2; b) Vẽ đặc tuyến truyền đạt (có ghi các vùng diode ON, OFF); c) Vẽ dạng sóng ngõ ra Vout. Câu 2: (2đ) Hình 2 Cho mạch ở hình 2 với diode Zener có VZ=5V ở IZ=10mA và có IZmin=1mA. Tín hiệu vào VIN lấy từ mạch chỉnh lưu có giá trị trung bình là 10V và điện áp gợn là ±0.5V. a) Dòng điện tải IL thay đổi trong khoảng từ 0 đến 50mA. Tính điện trở RS (điện trở này có công suất chịu đựng tối thiểulà bao nhiêu) để cho Zener vẫn ở chế độ ổn áp. b) Nếu dòng điện tải tăng lên đến 100mA thì điện áp ra VOUT là bao nhiêu? Câu 3: (3đ) Cho mạch ở hình 3, giả sử VBE=0.7V. Mạch được sử dụng với các dữ liệu sau b= 99; R1=160KW; R2= 120 KW ; RB=30KW ; RE=1KW ; VCC=3V; VSS= -8V. a) Hãy xác định IB, IC, IE, VC và VE, giả sử đang hoạt động ở chế độ khuếch đại. b) Giới hạn giá trị RC phải bằng bao nhiêu để cho BJT vẫn ở chế độ khuếch đại.
  2. Hình 3 Câu 4: (2đ) Hình 4 a) Với hình 4 (a): Dòng điện collector của Q2 là bao nhiêu? Nếu Q1 có b1=100, Q2 có b1=50 thì dòng điện cực nền ở Q1 là bao nhiêu? b) Với hình 4 (b): Dòng điện qua LED là bao nhiêu nếu VBB=0V; nếu VBB=10V? Chú ý: Các trị số bão hòa của BJT: VBEsat=0.8V, VCEsat=0.2V; trị số ở chế độ khuếch đại của BJT: VBE=0.7V. GV ra đề Hồ Trung Mỹ
  3. ĐHQG Tp HCM –ĐHBK CTĐTKSCLC Việt-Pháp Đề kiểm tra GHK môn: ĐIỆN TỬ ANALOG Ngày kiểm tra: 07/11/2005 – Thời gian làm bài: 90 phút (SV KHÔNG được sử dụng tài liệu) Câu 1: (3đ) Với mạch ở hình 1, hãy tìm dòng điện I và điện thế V trong mạch với mô hình diode xấp xỉ bậc 2 với VON=Vg=0.7V Hình 1 Câu 2: (2đ) Cho mạch như hình 1, giả sử các diode có VON=0.7V (mô hình sụt áp hằng). Hãy tìm RB, RC, VB, VC để có được đặc tuyến truyền đạt như ở hình 2. Hình 2. Mạch xén dùng diode và đặc tuyến truyền đạt. Câu 3: (2đ) Cho mạch ở hình 3 với diode Zener có VZ=10V, PZ=0.4W, IZmin=5mA ; Rint=100W; RL=1KW; Vint thay đổi từ 16V đến 20V. KT Analog 1 – NH:2005-2006 – 1/2
  4. Hình 3 a) Tìm tầm giá trị của RS để cho Zener vẫn ở miền ổn áp và công suất định mức của RS là bao nhiêu. b) Tìm tầm giá trị điện trở tải RL khi gắn vào vẫn không làm Zener rời khỏi miền ổn áp? Câu 4: (3đ) Xét mạch sau với D có VON=0.7V, Zener có RZ=2W, VZ=10V, Izmin=1mA và PZmax= 0.5W. a) Hãy cho biết tên chức năng của các khối 1, 2, 3, và 4; vẽ dạng sóng ra của các khối này. b) Điện trở R2 có duy trì cho Zener trong vùng ổn áp không? Nếu không hãy tìm trị số mới. c) Với R2 ở câu b), hãy tìm tầm giá trị của điện trở tải RL gắn song song với Zener nếu V1 thay đổi từ từ 12V đến 16V? GV ra đề Hồ Trung Mỹ KT Analog 1 – NH:2005-2006 – 2/2
  5. ĐHQG Tp HCM –ĐHBK CTĐTKSCLC Việt-Pháp Đề kiểm tra GHK môn: ĐIỆN TỬ ANALOG Ngày kiểm tra: 31/10/2006 – Thời gian làm bài: 60 phút (SV được sử dụng tài liệu của mình) Câu 1: (2đ) Với mạch ở hình 1, hãy tìm dòng điện iD1, iD2 và điện thế VD1, VD2 trong mạch với mô hình diode: a) lý tưởng b) xấp xỉ bậc 2 có VON=Vg=0.7V Hình 1 Câu 2: (3đ) Cho mạch như hình 2, giả sử các diode có VON=0.7V (mô hình sụt áp hằng). Hãy tìm RB, RC, VB, VC để có được đặc tuyến truyền đạt như ở hình 2. Hình 2. Mạch xén dùng diode và đặc tuyến truyền đạt. KT Analog 1 – NH:2006-2007 – 1/2
  6. Câu 3: (3đ) Mạch ổn áp ở hình 3 sử dụng diode Zener có VZ = VZO = 5.1 V, rz = 0 Ω, và Izmin = 2 mA. Mục đích của mạch ổn áp là cung cấp điện ra không đổi Vout = 5.1 V trên một tầm trị số dòng tải.. Hình 3.1 a) Nếu Rload → ∞ (nghĩa là Iout = 0), tìm IR, IZ và Vout. Zener hoạt động ở miền nào? b) Nếu Rload = 100 Ω, tìm IR, IZ và Vout. Zener hoạt động ở miền nào? c) Tìm dòng tải tối đa Iout,max sao cho điện áp ra giữ ổn định ở Vout = 5.1 V. d) Hình 3.2 cho thấy người ta dùng mạch chỉnh lưu đỉnh bán kỳ để tạo ra nguồn VDC(t) cho mạch ổn áp từ nguồn AC 60Hz Giả sử rằng diode trong mạch chỉnh lưu lý tưởng và điện áp ra được ổn định ở Vout = 5.1 V. Giá trị hiệu dụng VAC,rms của nguồn AC , và tụ lọc C được chọn để VDC(t) bằng 7.5 V, và độ gợn đỉnh-đỉnh Vr of VDC(t) là 1 V. Tìm C và VAC,rms Hình 3.2 Câu 4: (2đ) Cho mạch ở hình 4, giả sử VBE=0.7V. Mạch được sử dụng với các dữ liệu sau b= 99; R1=160KW; R2= 120 KW ; RB=30KW ; RE=1KW ; VCC=3V; VSS= -8V. a) Hãy xác định IB, IC, IE, VC và VE, giả sử đang hoạt động ở chế độ khuếch đại. b) Giới hạn giá trị RC phải bằng bao nhiêu để cho BJT vẫn ở chế độ khuếch đại. Hình 4 KT Analog 1 – NH:2006-2007 – 2/2
nguon tai.lieu . vn