Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      13      0
Mã tài liệu 5x76tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Sdfv Sdfv Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.18 M Lần tải 0 Lần xem 13
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng, giải pháp tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng.

 1. -1- -2- Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH PHƯƠNG LINH Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH Ph n bi n 1: .................................................................... TĂNG CƯ NG KI M SOÁT TÍN D NG Ph n bi n 2: .................................................................... T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Chuyên ngành: K TOÁN Th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày ...… tháng Mã s : 60.34.30 …...… năm 2010. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng. ĐÀ N NG – NĂM 2010
 2. -3- -4- M Đ U 4. Phương pháp nghiên c u 1.Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u Phương pháp phân tích lý lu n, phương pháp th ng kê, ñ i chi u Ngân hàng thương m i là doanh nghi p ñ c thù ho t ñ ng trong so sánh, t ng h p…ñ làm sáng t v n ñ c n nghiên c u. lĩnh v c kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng. Nghi p v cơ b n 5. K t qu nghiên c u nh t c a Ngân hàng thương m i là huy ñ ng v n và cho vay v n. Trong - V lý thuy t : t ng h p và trình bày m t s lý thuy t v ki m ñó, nghi p v cho vay ñư c xem là nghi p v quan tr ng mang l i soát tín d ng trong Ngân hàng thương m i ngu n thu nh p ch y u cho ngân hàng. -V th c ti n : Phân tích ñư c n i dung ki m soát tín d ng và Ho t ñ ng tín d ng v n ti m n nh ng r i ro. Bên c nh ñó, vi c các y u t nh hư ng ñ n ch t lư ng ki m soát tín d ng c a Ngân hàng ñ u tư v n vào nh ng ñơn v s n xu t kinh doanh y u kém, không hi u NN&PTNT trong nh ng năm qua. qu , s d ng v n sai m c ñích…gây nh hư ng ñ n ch t lư ng tín - Rút ra ñư c nh ng v n ñ t n t i và nh hư ng ñ n ki m soát d ng, nguy cơ n x u và l m phát gia tăng là ñi u khó tránh. Th c tr ng tín d ng Ngân hàng NN&PTNT, ñ xu t m t s gi i pháp kh c ph c và này có liên quan ch t ch ñ n ch t lư ng ki m soát tín d ng. Vì v y, nâng cao ch t lư ng ki m soát tín d ng c a Ngân hàng NN&PTNT nâng cao ch t lư ng ki m soát tín d ng là v n ñ s ng còn ñ i v i trong th c ti n. ngành ngân hàng nói riêng và c a toàn xã h i nói chung. 6. K t c u c a lu n văn Ho t ñ ng c a NHNN&PTNT Thành ph Đà N ng ñã góp Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và tài li u tham kh o, lu n văn ph n ñáng k vào s phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . Tuy ñư c trình bày trong 3 chương: nhiên, th c tr ng ch t lư ng ki m soát tín d ng c a NHNN&PTNT CHƯƠNG 1: Nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v ki m soát n i b ñ i Thành ph Đà N ng còn chưa ñư c quan tâm nghiên c u ñúng m c.T v i ho t ñ ng tín d ng trong Ngân hàng thương m i nh ng lý do trên, tác gi quy t ñ nh ch n ñ tài “ Tăng cư ng ki m soát CHƯƠNG 2: Th c tr ng công tác ki m soát n i b ñ i v i ho t tín d ng t i Ngân hàng NN&PTNT Đà N ng” làm ñ tài nghiên c u . ñ ng tín d ng t i NHNN và PTNT Đà N ng 2. M c ñích nghiên c u c a lu n văn CHƯƠNG 3: Nh ng gi i pháp tăng cư ng ki m soát n i b ñ i v i Nghiên c u n i dung ki m soát tín d ng, phân tích vai trò c a ho t ñ ng tín d ng t i NHNN và PTNT Đà N ng ki m soát tín d ng và ñưa ra nh ng bi n pháp nh m nâng cao ch t lư ng ki m soát tín d ng t i Ngân hàng NN&PTNT Đà N ng. CHƯƠNG 1 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V KI M SOÁT N I B Đ i tư ng nghiên c u: Nghiên c u quy trình ki m soát tín d ng Đ I V I HO T Đ NG TÍN D NG TRONG c a Ngân hàng NN và PTNT Đà N ng. NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Ph m vi nghiên c u: Lu n văn kh o sát trên 2 khía c nh lý lu n 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG V HO T Đ NG TÍN D NG TRONG và th c ti n v ki m soát tín d ng c a NHTM, ñ xu t m t s gi i pháp NGÂN HÀNG THƯƠNG M I nâng cao ch t lư ng ki m soát tín d ng c a NHNN và PTNT Đà N ng 1.1.1 Khái ni m, vai trò và ch c năng c a ngân hàng thương m i nói riêng và NHNN và PTNT Vi t Nam nói chung theo ñ nh hư ng c a 1.1.1.1 Khái ni m ngân hàng thương m i Đ ng và Nhà nư c, ñ xu t ki n ngh ñ i v i NHNN Vi t Nam.
 3. -5- -6- Ngh Đ nh c a Chính Ph s 49/2000 NĐ-CP ngày 12/9/2000 1.2. KHÁI QUÁT V KI M SOÁT N I B Đ I V I HO T ñ nh nghĩa:” Ngân hàng thương m i là ngân hàng ñư c th c hi n toàn Đ NG TÍN D NG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I b ho t ñ ng ngân hàng và các ho t ñ ng kinh doanh khác có liên quan 1.2.1 Khái ni m v ki m soát n i b và s c n thi t c a KSNB ñ i vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà v i ho t ñ ng tín d ng trong NHTM nư c”. Ki m soát n i b c a TCTD là t p h p bao g m các chính sách, 1.1.1.2 Vai trò, ch c năng c a ngân hàng thương m i trong n n quy trình, quy ñ nh n i b , các thông l , cơ c u t ch c c a ngân hàng, kinh t ñư c thi t l p và ñư c t ch c th c hi n nh m ñ t ñư c các m c tiêu NHTM là m t lo i hình doanh nghi p ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng và ñ m b o phòng ng a, phát hi n và x lý k p th i các trong lĩnh v c ti n t , tín d ng, nó ñ m nh n vai trò gi cho m ch máu r i ro x y ra. ti n t c a n n kinh t ñư c lưu thông n ñ nh. NHTM th c hi n nhi m Vi c thi t k m t h th ng ki m soát n i b v ng m nh có vai v cơ b n nh t c a ngân hàng ñó là huy ñ ng v n và cho vay v n. Đ trò quan tr ng, quy t ñ nh s thành b i c a m t t ch c kinh t nói th c hi n ñư c vai trò trên NHTM c n có nh ng ch c năng sau: chung và c a ngân hàng thương m i nói riêng. HTKSNB ñư c các nhà - Ch c năng trung gian tín d ng qu n lý s d ng như m t công c h u hi u ñ qu n lý nhân viên và ñi u - Ch c năng trung gian thanh toán hành m i ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng. - Ch c năng cung c p d ch v tài chính ngân hàng 1.2.2 M c tiêu c a KSNB ñ i v i ho t ñ ng tín d ng trong ngân 1.1.2 N i dung v ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng thương m i hàng thương m i 1.1.2.1 Khái ni m tín d ng ngân hàng H th ng ki m soát n i b ñư c thành l p nh m ñ m b o các Tín d ng ngân hàng là quan h vay mư n v v n theo nguyên m c tiêu cơ b n sau: M c tiêu k t qu ho t ñ ng, m c tiêu thông tin, t c có hoàn tr gi a ngân hàng v i các cá nhân, t ch c kinh t và các m c tiêu tuân th . TCTD khác. 1.2.3 Ki m soát n i b ñ i v i ho t ñ ng tín d ng trong NHTM 1.1.2.2 T m quan tr ng c a ho t ñ ng tín d ng ñ i v i ngân hàng 1.2.3.1 Môi trư ng ki m soát ñ i v i ho t ñ ng tín d ng Ho t ñ ng tín d ng là ch c năng kinh t cơ b n c a NHTM. Môi trư ng ki m soát t o ra s c thái chung c a m t t ch c, Thu nh p t ho t ñ ng tín d ng ñem l i ngu n thu ch y u cho các thông qua vi c chi ph i ý th c ki m soát c a các thành viên. Là n n NHTM. t ng cho toàn b các c u ph n c a h th ng ki m soát n i b , bao g m 1.1.2.3 Các hình th c tín d ng ngân hàng cơ c u t ch c, cơ ch phân c p, phân quy n, các chính sách, thông l Tín d ng ngân hàng có th ñư c phân lo i căn c vào m c ñích v ngu n nhân l c, ñ o ñ c ngh nghi p, năng l c, cách th c qu n tr , cho vay, căn c vào lĩnh v c cho vay, căn c vào tính k ho ch hóa… ñi u hành c a các c p lãnh ñ o. 1.1.2.4 Nguyên t c ñ m b o ki m soát hi u qu ho t ñ ng tín 1.2.3.2 H th ng k toán liên quan ñ n ki m soát ho t ñ ng tín d ng ngân hàng d ng Đ ñ m b o an toàn, hi u qu công tác tín d ng c n tuân th H th ng k toán là m t công c qu n lý c a ngân hàng bao nh ng nguyên t c sau: Phân công công vi c, phân chia trách nhi m, g m: h th ng ch ng t k toán, h th ng s k toán, h th ng tài kho n ki m soát kép, ñ i chi u, ki m tra, theo dõi, luân chuy n công tác. k toán, h th ng báo cáo k toán.
 4. -7- -8- M t h th ng k toán ngân hàng h u hi u ph i ñ m b o các như ñánh giá toàn b r i ro ti m n c a kho n vay ñ t ñó có bi n m c tiêu sau: Tính có th c, s phê chu n, tính ñ y ñ , s ñánh giá, s pháp phòng ch ng k p th i. phân lo i, tính ñúng kỳ, ñ i chi u, t ng h p. 3.2.3 X lý tín d ng có v n ñ 1.2.3.3 Các th t c ki m soát ñ i v i ho t ñ ng tín d ng M c dù các NHTM ñã xây d ng m t cơ ch ñ m b o an toàn Th t c ki m soát là các chính sách, quy trình, thông l ñư c tín d ng nhưng không th tránh kh i r i ro không thu h i ñư c n g c xây d ng nh m ñ m b o th c hi n các k ho ch, các yêu c u do các c p và lãi khi c p tín d ng. Các nhà qu n lý ngân hàng c n s m phát hi n qu n lý ñi u hành ñ t ra và các quy trình gi m thi u r i ro liên quan ñ n nh ng kho n tín d ng có v n ñ , tìm các bi n pháp phòng ng a và x lý m c tiêu ki m soát tín d ng c a ngân hàng. Có r t nhi u th th c ki m k p th i nh m thu h i n , gi m thi u m c ñ r i ro, nâng cao hi u qu soát, tuy nhiên chúng thư ng thu c 6 lo i sau: Phân chia trách nhi m ho t ñ ng tín d ng. thích h p (nguyên t c b t kiêm nhi m, các th t c phê chu n ñúng ñ n, K T LU N CHƯƠNG 1 ch ng t và s sách ñ y ñ , b o v tài s n v t ch t và s sách, ki m tra Chương 1 gi i thi u ch c năng và vai trò c a ki m soát trong qu n ñ c l p, phân tích rà soát. lý. Phân tích c th tính ch t c a ho t ñ ng tín d ng, t ñó ñánh giá 1.2.3.4 B ph n ki m toán n i b ñ i v i ho t ñ ng tín d ng ñư c các r i ro ti m n nh m tìm ra các bi n pháp phòng ng a thích M t b ph n ki m toán n i b h u hi u s cung c p cho Ban h p. Phân tích và làm rõ n i dung nh ng bi n pháp ki m soát ho t ñ ng lãnh ñ o ngân hàng nh ng thông tin xác th c, k p th i v ch t lư ng và tín d ng trong NHTM cũng như nh ng m c tiêu, nhi m v và các y u tình hình ho t ñ ng c a Ngân hàng. Qua ñó, giúp k p th i ñi u ch nh và t c u thành nên h th ng KSNB ñ i v i ho t ñ ng tín d ng trong b sung các quy ch ki m soát thích h p và hi u qu . NHTM. 3. N I DUNG C A KI M SOÁT N I B Đ I V I HO T Nh ng lý lu n cơ b n v KSNB ñ i v i ho t ñ ng tín d ng trong Đ NG TÍN D NG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I NHTM ñư c trình bày chương I là n n t ng ñ lu n văn ñánh giá th c 3.1 N i dung ki m soát ho t ñ ng tín d ng trong Ngân hàng thương tr ng KSNB ho t ñ ng tín d ng t i Ngân hàng No&PTNT Đà N ng m i chương II. Trong ho t ñ ng tín d ng, ho t ñ ng ki m soát bao g m các n i dung cơ b n sau: Ki m soát quá trình xét duy t cho vay, quá trình gi i ngân, ki m tra và giám sát v n vay sau khi gi i ngân, ki m soát r i ro tín d ng, ki m soát vi c ch p hành các nguyên t c trong th c hi n nghi p v tín d ng. 3.2 Nh ng bi n pháp ki m soát ho t ñ ng tín d ng trong NHTM 3.2.1 Phân tích tín d ng: Phân tích khách hàng và các ñi u ki n tín d ng, phân tích l i ích ngân hàng ñư c hư ng. 3.2.2 Ki m tra tín d ng Vi c ki m tra tín d ng giúp cho nhà qu n lý phát hi n ra nh ng sai sót trong công tác phân tích tín d ng và ra quy t ñ nh cho vay cũng
 5. -9- - 10 - CHƯƠNG 2 Đ th 2.1: Đ th t c ñ tăng trư ng ngu n v n TH C TR NG KI M SOÁT N I B Đ I V I HO T Đ NG t năm 2006 - 2009 TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT 2.2.2 Tình hình ho t ñ ng ñ u tư và cung c p d ch v cho khách TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG hàng 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HO T Đ NG NGÂN HÀNG B ng 2.1 : Tình hình thu nh p t ho t ñ ng d ch v giai ño n NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG năm 2006 – 2009 Đơn v tính: Tri u ñ ng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Ngân hàng nông Ch tiêu Năm Năm Năm Năm nghi p và phát tri n nông thôn Đà N ng 2006 2007 2008 2009 2.1.2 B máy qu n lý c a NH No&PTNT Đà N ng 1. D ch v chuy n ti n 4692 6762 7023 8625 2.1.2.1 M ng lư i t ch c: 2. D ch v thanh toán qu c t 552 828 1006 1242 NHNN&PTNT thành ph Đà N ng là ñơn v thành viên c a 3. D ch v ki u h i 345 414 448 553 NHNN&PTNT Vi t Nam, tr s ñóng t i 23 Phan Đình Phùng – Thành 4. D ch v th 830 966 1013 1251 ph Đà N ng . G m có: H i s chính và 7 chi nhánh c p 2 lo i 4 là các 5. D ch v thu h , chi h 60 119 146 181 chi nhánh Qu n Huy n tr c thu c như : Chi nhánh H i Châu, Thanh 6. D ch v b o lãnh 420 471 408 504 Khê, Liên Chi u, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, C m L , Hòa Vang. T ng thu d ch v 6899 9560 10044 12355 2.1.2.2 Sơ ñ t ch c 2.2.3 Tình hình cho vay t i Ngân hàng nông nghi p và phát tri n 2.1.2.3 Ch c năng các phòng ban nông thôn Đà N ng giai ño n năm 2006 - 2009 Ban Giám Đ c, - Phòng Hành chính – Nhân s ,- Phòng K Dư n cho vay năm 2006 c a chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT ho ch t ng h p,- Phòng K Toán – Ngân Qu ,- Phòng Nghi p v kinh Đà N ng ñ t 3024 t ñ ng. Năm 2007 ñ t 3455 t ñ ng, tăng 14,25% so doanh,- Phòng Kinh doanh ngo i h i,- Phòng Th m ñ nh,- Phòng Đi n v i năm 2006. Năm 2008 dư n cho vay là 3948 t ñ ng, tăng 14,3% so toán,- Phòng D ch v và Marketing,- Phòng ki m tra, ki m soát n i b . v i năm 2007. Dư n cho vay ñ t 4427 t ñ ng năm 2009, tăng thêm 2.1.3 Các s n ph m, d ch v c a ngân hàng No&PTNT Đà N ng 12,1% so v i dư n cho vay c a năm 2008. 2.2 TH C TR NG HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG 2.2.4 Th c tr ng n x u, n quá h n t i Ngân hàng Nông nghi p và NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG phát tri n nông thôn Đà N ng giai ño n 2006 - 2009 2.2.1 Tình hình huy ñ ng v n trong giai ño n 2006 – 2009 Qua s li u b ng trên cho th y n quá h n, n x u c a 4800 4624 NHNo&PTNT Đà N ng t năm 2006 ñ n năm 2009 liên t c tăng.T ng 4600 4413 4492 n quá h n cu i năm 2006 là 123,2 t ñ ng, ñ n cu i năm 2009 con s 4400 này là 208,6 t ñ ng. Tình hình n x u cũng tăng t 3,89% năm 2006 4200 4002 T c ñ tăng trư ng lên 4% năm 2009. Đi u này cho th y ch t lư ng tín d ng c a 4000 ngu n v n 3800 NHNo&PTNT Đà N ng có xu hư ng thuyên gi m, c n ph i có các gi i 3600 pháp ñ h n ch r i ro. Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009
 6. - 11 - - 12 - 2.3 TH C TR NG HO T Đ NG KI M SOÁT N I B Đ I V I NHNo&PTNT Đà N ng có m ng lư i r ng kh p ñ a bàn Thành HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P ph Đà N ng v i t ng c ng 32 chi nhánh và phòng giao d ch tr c thu c. VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG Khách hàng vay v n t i NHNo&PTNT Đà N ng bao g m các Doanh 2.3.1 Môi trư ng ki m soát nghi p Nhà nư c, các doanh nghi p ngoài qu c doanh, h cá th và tiêu 2.3.1.1 Cơ ch tín d ng dùng. Hi n nay, ngoài Lu t các t ch c tín d ng do Th ng ñ c 2.3.2 T ch c công tác k toán nghi p v tín d ng t i Ngân hàng NHNN Vi t Nam ban hành, ho t ñ ng tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Đà N ng No&PTNT Vi t Nam còn ph i tuân theo s hư ng d n c a các văn b n Trư ng phòng K Toán chi nhánh c p 1 như: Quy t ñ nh 1627/2001/QĐ-NHNN c a NHNN ban hành Quy ch cho vay c a các T ch c tín d ng ñ i v i khách hàng ngày 31/12/2001 và m t s văn b n khác. B ph n k toán B ph n ki m tra B ph n t ng h p 2.3.1.2 Th c tr ng năng l c ñ i ngũ cán b , nhân viên t i Ngân H i s chi nhánh báo cáo k toán th c hi n ch ñ k hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Đà N ng c p1 toán S lư ng cán b công nhân viên c a Ngân hàng No&PTNT Đà N ng ngày càng tăng. Ph n l n là s lư ng cán b có trình ñ Đ i h c và trên Đ i h c. Trư ng phòng k toán chi nhánh c p 2 * V năng l c cán b tín d ng c a Ngân hàng No&PTNT Đà N ng Tính ñ n cu i năm 2009, s lư ng CBTD c a ngân hàng No&PTNT Đà N ng là 81 ngư i, chi m 24,2% trong t ng s cán b B ph n k toán chi nhánh c p 2 T k toán chi nhánh c p 3 công nhân viên. H u h t các CBTD ñ u có trình ñ Đ i h c tr lên, chuyên môn nghi p v v ng vàng, có trình ñ vi tính, ngo i ng , có Sơ ñ 2.2: Sơ ñ t ch c b máy k toán c a NHNo&PTNT Đà N ng tinh th n ch ñ ng sáng t o, năng ñ ng trong công vi c. 2.3.2.1 V t ch c và ki m soát ch ng t * V ph m ch t ñ o ñ c c a cán b tín d ng: + T ch c ch ng t Do nh n th c v v n ñ ki m tra ki m soát c a các CBTD trong H th ng ch ng t k toán nghi p v ñư c t ch c thành 2 lo i: ngân hàng ngày càng ti n b nên hi n tư ng tiêu c c vi ph m ñ o ñ c Ch ng t g c và ch ng t ghi s . ngh nghi p trong ho t ñ ng tín d ng h u như không còn t n t i. Không + Ki m soát ch ng t còn hi n tư ng bao che cho vi c làm sai ph m c a các cán b tín d ng, T t c các ch ng t k toán nghi p v tín d ng ngân hàng khi ñ m b o ho t ñ ng tín d ng tuân th nghiêm túc, khách quan các phát sinh ñ u ñư c ki m soát ch t ch b i k toán viên nghi p v tín nguyên t c v ki m tra, ki m soát. d ng và ki m soát viên. 2.3.1.3 V quan h khách hàng vay v n c a Ngân hàng Nông 2.3.2.2 V n i dung h ch toán k toán nghi p v tín d ng nghi p và phát tri n nông thôn Đà N ng - H ch toán gi i ngân: H ch toán gi i ngân tr c ti p cho khách hàng theo phương th c cho vay t ng l n như sau:
 7. - 13 - - 14 - + L p ch ng t N u giá tr kho n vay vư t th m quy n phê duy t, Giám ñ c + H ch toán NHNo&PTNT Đà N ng trình lên Ngân hàng c p trên quy t ñ nh. Khi + Lưu tr ñư c Ngân hàng c p trên ñ ng ý (thông báo b ng văn b n), Giám ñ c 2.3.2.3 Quy trình k toán thu n NHNo&PTNT Đà N ng m i ñư c phê duy t th c hi n. + Thông báo n ñ n h n 2.3.3.2 Đ i v i vi c gi i ngân t i Ngân hàng nông nghi p và phát + H ch toán trên tài kho n vay tri n Nông thôn Đà N ng + Công tác k toán theo dõi và qu n lý trên h p ñ ng tín Đ ñư c gi i ngân, khách hàng ph i cung c p ñ y ñ các h sơ, 2.3.2.4 V công tác báo cáo th ng kê nghi p v tín d ng ch ng t v m c ñích s d ng ti n vay như: + H p ñ ng cung ng v t NHNo&PTNT Đà N ng th c hi n báo cáo th ng kê nghi p v tư, hàng hóa, d ch v ,+ B ng kê các kho n chi chi ti t, k ho ch chi tín d ng theo Quy t ñ nh s 477/2004/QĐ-NHNN ban hành ngày phí,…,+ Hóa ñơn, ch ng t thanh toán. 28/4/2004 c a Th ng Đ c NHNN Vi t Nam, v ch ñ báo cáo th ng Sau ñó, CBTD s hư ng d n khách hàng hoàn ch nh n i dung các kê áp d ng ñ i v i các ñơn v tr c thu c NHNN và các t ch c tín ch ng t sau: d ng. + H p ñ ng ñ m b o ti n vay trong trư ng h p khách hàng 2.3.3 Th t c ki m soát ho t ñ ng tín d ng chưa hoàn thành th t c ñ m b o ti n vay 2.3.3.1 Đ i v i ho t ñ ng cho vay v n t i Ngân hàng No&PTNT + B ng kê rút v n vay Đà N ng + y nhi m chi ho c gi y lĩnh ti n m t. * Quy trình xét duy t cho vay v n t i Ngân hàng Nông nghi p Quy trình gi i ngân c a Ngân hàng No&PTNT Đà N ng ñư c và phát tri n nông thôn Đà N ng bi u hi n qua sơ ñ sau: * Đ i v i kho n cho vay n m trong quy n phán quy t c a Giám ñ c NHNo&PTNT Đà N ng: Phòng K Toán Khách hàng Th qu chính (5) – Ngân Qu (6) ( (6) Khách hàng Phòng NVKD Giám Đ c Cán b tín d ng K toán viên Ki m soát viên (1) (3) (1) (2) (5) (4) (2) Cán b tín d ng Trư ng phòng (1’) NVKD (3) Máy vi tính Sơ ñ 2.3: Quy trình xét duy t cho vay ñ i v i kho n vay n m trong quy n phán quy t c a Giám ñ c NHNo&PTNT Đà N ng Sơ ñ 2.4: Quy trình gi i ngân c a NHNo&PTNT Đà N ng * Đ i v i kho n vay vư t quá quy n phán quy t c a Giám ñ c NHNo&PTNT Đà N ng
 8. - 15 - - 16 - 2.3.3.3 Đ i v i vi c ki m tra vi c s d ng v n sau khi cho vay t i * Trách nhi m c a b ph n ki m tra và giám sát tín d ng ñ c Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Đà N ng l p N i dung ki m tra sau khi cho vay bao g m: - Ki m tra và giám sát ho t ñ ng tín d ng t i chi nhánh + Ki m tra s d ng v n vay theo m c ñích ñã ghi trong h p - Giám sát và ñ nh kỳ ho c ñ t xu t ki m tra ho t ñ ng tín d ng ñ ng tín d ng t i chi nhánh c p dư i + Ki m tra ti n ñ th c hi n d án, phương án vay v n - Yêu c u, ti p nh n và qu n lý báo cáo v ki m tra và giám sát + Ki m tra hi n tr ng tài s n ñ m b o ti n vay tín d ng do các chi nhánh c p dư i g i lên. + Ki m tra tình hình tài chính c a khách hàng - Th c hi n công tác báo cáo, th ng kê v ho t ñ ng ki m tra 2.3.4 Công tác ki m tra, ki m toán n i b ho t ñ ng tín d ng t i và giám sát tín d ng cho Ban giám ñ c và trung tâm ñi u hành theo quy Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Đà N ng ñ nh và khi ñư c yêu c u. B ph n ki m tra, KTNB c a TCTD ñư c t ch c thành h - Góp ý xây d ng quy ch , quy trình v i Trung tâm ñi u hành th ng th ng nh t theo ngành d c, tr c thu c và ch u s ch ñ o tr c ti p NHNo&PTNT VN. c a Ban ki m soát. B ph n này có trách nhi m l p k ho ch và th c * Phương th c ki m tra, KTNB ho t ñ ng tín d ng hi n ki m tra các nghi p v m t cách ñ c l p v i các b ph n khác - Yêu c u CBTD cung c p báo cáo m i nh t v khách hàng và trong ngân hàng. các kho n vay c a khách hàng. * T ch c nhân s c a b máy ki m tra, KTNB - Ki m tra toàn b các h sơ tín d ng c a các khách hàng/kho n Theo mô hình t ch c c a NHNo&PTNT Vi t Nam, m i chi vay ñang dư n ho c ñã tr h t n . nhánh c p I ñ u có phòng ki m tra, ki m toán n i b (nay g i là t ki m - N u s lư ng các h sơ quá nhi u và không có ñ th i gian ñ tra, ki m toán n i b ) và m i chi nhánh c p II lo i 4 có m t ki m tra ki m tra h t, dùng phương pháp l a ch n ng u nhiên m t s h sơ ñ viên ki m tra. * M c ñích c a vi c ki m tra, KTNB - Ki m tra thông qua ph ng v n CBTD nh m ñánh giá b ng - Ngày càng nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng tín d ng c a Ngân c m tính v trình ñ chuyên môn, k năng và hi u bi t c a CBTD v hàng, ñ m b o tuân th các chi n lư c tín d ng, chính sách phê duy t ho t ñ ng tín d ng, qua ñó có th ph n nào d ñoán ñư c nh ng ñi m tín d ng và cơ c u dư n tín d ng theo quy ñ nh c a ngân hàng. y u trong ho t ñ ng qu n lý tín d ng là gì. - Tài s n ñ m b o n vay ph i ñư c th c hi n ñ y ñ tính pháp * N i dung công tác ki m tra, KTNB ho t ñ ng tín d ng c th lý và phù h p v i quy ñ nh c a NHNo&PTNT VN. như sau: - Các kho n n g c, lãi, phí ti n vay ph i ñư c tính và h ch toán ñ y ñ - N khó ñòi/n x u ph i ñư c phân lo i và d phòng ñ y ñ theo quy ñ nh c a pháp lu t. - Đ m b o tính chính xác, ñúng ñ n trong ho t ñ ng tài chính c a ngân hàng.
 9. - 17 - - 18 - Vi c tuân th chính sách, quy ch tín d ng c a NHNo&PTNT ki m tra, KSNB ñư c tri n khai có k ho ch, th c hi n ñúng quy trình Vi t Nam nghi p v . Vi c th c hi n h n m c tín d ng và danh m c tín d ng 2.4.2 H n ch Ki m Tuy nhiên, bên c nh ñó, công tác ki m tra, KTNB t i tra, Đ m b o ti n vay và ngư i b o lãnh NHNo&PTNT Đà N ng v n còn nh ng t n t i sau: KTNB ho t - Chưa hình thành ñư c b ph n ki m tra và giám sát tín d ng ñ ng Quy trình cho vay và phê duy t tín d ng, thu n ñ c l p Ph n l n cán b làm công tác ki m tra, KTNB còn kiêm nhi m tín d ng các v trí khác như: cán b tín d ng, cán b k toán…Do v y vi c gian th c Ch p hành quy ñ nh qu n lý n x u l n ho c b qua nh ng sai sót trong quá trình ki m toán là khó tránh. hi n ki m Ch t lư ng ki m soát không ñ m b o. tra, H p ñ ng vay v n - Quy trình xét duy t cho vay chưa h p lý.Vi c phân công phân giám sát nhi m trong th m ñ nh và qu n lý cho vay chưa rõ ràng, thi u tính ki m Phân lo i Tài s n Có, trích l p d phòng r i ro, an toàn v n t i thi u soát. Qu n lý và lưu gi h sơ tín d ng - Vi c th c hi n ki m tra ñ i v i công tác th m ñ nh, công tác giám sát sau khi cho vay còn mang tính hình th c, thi u ch t ch . H th ng thông tin, báo cáo ki m tra, giám sát tín d ng - Chưa th c hi n nghiêm túc các bi n pháp ñ m b o ti n vay. - H th ng thông tin chưa ñáp ng ñư c yêu c u. Sơ ñ 2.5: Sơ ñ công tác ki m tra, KTNB ho t ñ ng tín d ng - Chưa xây d ng và hoàn thi n quy trình qu n lý và x lý kho n t i NHNo&PTNT Đà N ng vay có v n ñ . * Đánh giá và nh n xét sau ki m tra, giám sát tín d ng - Ch t lư ng công vi c ki m tra, KTNB còn h n ch do h sơ Sau nh ng l n ki m tra, Ki m tra viên vi t báo cáo v ho t vay v n quá nhi u, s lư ng cán b ki m tra không ñ . Cán b ki m ñ ng ki m tra c a mình. Báo cáo g m có các ph n: Đánh giá chung v toán ch ti n hành ki m tra theo phương pháp ch n m u. công tác tín d ng, ñánh giá c th nh ng sai ph m sau ki m tra (nêu c K T LU N CHƯƠNG 2 th ñơn v khách hàng, ki n ngh … N i dung chương II nêu khái quát v Ngân hàng Nông nghi p 2.4 NH N XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ V KI M SOÁT N I B Đ I và Phát tri n nông thôn Đà N ng cùng v i tình hình ho t ñ ng c a chi V I HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG nhánh trong 4 năm t năm 2006 ñ n năm 2009. Bên c nh ñó, chương II NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG cũng nêu nh ng n i dung th c t và ñưa ra nh ng ñánh giá v công tác 2.4.1 Ưu ñi m tín d ng cũng như h th ng KSNB t i chi nhánh NHNN&PTNT Đà Th nh t, hình thành ñư c cơ c u t ch c, ñ i ngũ cán b th c N ng hi n công tác ki m soát n i b . Th hai, quy trình cho vay ñư c tuân th và th c hi n nghiêm túc ñúng quy ñ nh hi n hành. Th ba, công tác
 10. - 19 - - 20 - CHƯƠNG 3 B n là, vi c cung c p các h sơ, báo cáo nghi p v tín d ng NH NG GI I PHÁP TĂNG CƯ NG KI M SOÁT N I B Đ I ph i k p th i, chính xác, ñ m b o các thông tin trên ñó là trung th c. V I HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG Năm là, ho t ñ ng ki m tra, KTNB ph i hư ng t i vi c phát NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG hi n r i ro và r i ro ti m n có th x y ra trong ho t ñ ng tín d ng và ñ 3.1 S C N THI T PH I TĂNG CƯ NG KI M SOÁT N I B xu t Ban lãnh ñ o ngân hàng có nh ng bi n pháp x lý phù h p. Đ I V I HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG Sáu là, thư ng xuyên ñôn ñ c CBTD thu h i n ñ n h n, không NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG ñ phát sinh n x u dư i 5% ( theo ñ nh hư ng c a NHNo&PTNT Đà 3.1.1 Đ nh hư ng, m c tiêu phát tri n c a Ngân hàng No&PTNT N ng như ñã trình bày trên). Đà N ng ñ n năm 2010: B y là, xây d ng và hoàn thi n quy trình qu n lý và x lý 3.1.2 Nh ng v n ñ ñ t ra trong ki m soát n i b ho t ñ ng tín kho n vay có v n ñ . d ng t i Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Đà N ng 3.3 M T S GI I PHÁP NH M TĂNG CƯ NG KI M SOÁT Trong th c t , ki m soát n i b ho t ñ ng tín d ng t i N I B Đ I V I HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NHNo&PTNT Đà N ng v n còn t n t i nh ng v n ñ sau: NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG V n ñ m t, t i chi nhánh chưa xây d ng ñư c b ph n ki m 3.3.1 Hình thành b ph n ki m tra và giám sát tín d ng ñ c l p tra giám sát tín d ng ñ c l p. V n ñ hai, quy trình th m ñ nh và cho tr c thu c phòng ki m tra, ki m toán n i b vay, giám sát kho n vay chưa ñư c th c hi n nghiêm túc và ch t ch . Giám ñ c V n ñ ba, phương pháp ki m tra, KSNB còn nhi u h n ch . B ph n ki m tra giám sát tín d ng 3.2 PHƯƠNG HƯ NG TĂNG CƯ NG KI M SOÁT N I B ñ cl p Đ I V I HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG M t là, ph i xây d ng chính sách tín d ng riêng phù h p v i Phòng Tín d ng Phòng Th m ñ nh ch ñ o c a NHNN và NHNo&PTNT Vi t Nam, phù h p v i tình hình th c t kinh doanh t i Đà N ng cho NHNo&PTNT Đà N ng. Sơ ñ 3.1: Cơ c u t ch c b máy qu n lý tín d ng NHNo&PTNT Hai là, hoàn thi n quy trình xét duy t cho vay, giám sát kho n Đà N ng vay ch t ch , tách b ch công vi c c a CBTD th m ñ nh và cán b cho 3.3.2 Xây d ng quy trình xét duy t cho vay h p lý vay. Nên tách quy trình cho vay làm 2 giai ño n và giao cho 2 b ph n Ba là, xây d ng h th ng thông tin khách hàng trên cơ s tham ñ c l p ñ m nh n: B ph n quan h khách hàng và b ph n th m ñ nh kh o t Trung tâm tín d ng CIC và các phương ti n thông tin ñ i và cho vay. Trong ñó: chúng, nh t là các bài báo v khách hàng t i ñ a phương. Thông tin B ph n quan h khách hàng: B ph n này ch u trách nhi m khách hàng ph i c p nh t thư ng xuyên, chính xác, ñ m b o tính có ti p th , chăm sóc, tìm hi u nhu c u khách hàng, tr c ti p nh n h sơ th c. xin vay, hư ng d n th t c, ki m tra h sơ và m c ñích vay v n, hoàn ch nh h sơ vay cho khách hàng, hư ng d n th t c gi i ngân cho khách
 11. - 21 - - 22 - hàng. Chuy n h sơ vay v n c a khách hàng v b ph n K Toán ñ - Ki m tra sau: Giai ño n này ti n hành ki m tra h sơ, ch ng t , th c hi n vi c gi i ngân. Th c hi n giám sát kho n vay sau khi cho vay, rà soát l i tính h p pháp, h p l c a nghi p v th m ñ nh giai ño n theo dõi tình hình tr n g c và lãi c a khách hàng. trư c, nh m phát hi n ra nh ng hi n tư ng b t thư ng trong nghi p v ñã Hàng tháng, căn c vào h p ñ ng tín d ng và kỳ h n tr n hoàn thành, ñ m b o tính h p pháp, h p l , chính xác trư c khi quy t th a thu n trên h p ñ ng. B ph n quan h khách hàng l p m t b ng ñ nh cho vay. theo dõi thu h i n ñ ti n vi c nh c nh ñôn ñ c khách hàng tr n 3.3.4 Th c hi n nghiêm túc vi c giám sát sau khi cho vay g c và lãi, g i báo cáo n ñ n h n cho khách hàng b ng văn b n. - Sau khi gi i ngân, CBTD ti p t c thu th p thông tin v khách B ph n th m ñ nh và cho vay : B ph n th m ñ nh và cho hàng, tình hình tài chính c a khách hàng, thư ng xuyên giám sát và ñánh vay có nhi m v th m ñ nh h sơ vay v n, th m ñ nh giá tr tài s n th giá x p lo i khách hàng, n u phát hi n ra có s c b t thư ng ph i k p ch p, phân tích ngành, d ki n l i ích c a ngân hàng khi kho n vay ñư c th i báo cáo cho ban lãnh ñ o ngân hàng ñ có hư ng gi i quy t. duy t, ñánh giá các r i ro n u có,xác ñ nh phương th c và nhu c u cho - Trong quá trình giám sát, CBTD theo dõi tình hình kinh doanh vay, l p báo cáo th m ñ nh và trình lãnh ñ o phê duy t. c a khách hàng qua phân tích các báo cáo tài chính k t h p v i vi c ki m Khi phương án xin vay ñư c duy t, h sơ vay v n s ñư c tra tr c ti p cơ s kinh doanh c a khách hàng, thu th p thông tin t các chuy n v b ph n quan h khách hàng ñ hư ng d n khách hàng làm th lo i phương ti n truy n thông có liên quan ñ n khách hàng và ngành t c gi i ngân. ngh kinh doanh c a khách hàng, tìm hi u thêm v khách hàng thông qua 3.3.3 Thư ng xuyên th c hi n ki m tra ñ i v i công tác th m ñ nh các cá nhân, t ch c có quan h v i khách hàng. - Ki m tra trư c: - T ch c ki m tra chéo gi a các CBTD v i nhau. + CBTD hư ng d n khách hàng l p h sơ vay v n ñ y ñ và phù 3.3.5 Th c hi n nghiêm túc các bi n pháp b o ñ m ti n vay h p v i các ñi u ki n vay v n theo quy ñ nh hi n hành c a ngân hàng Trong cho vay th ch p, ñ m b o b ng tài s n CBTD và CB chưa th m ñ nh ph i xem xét tính pháp lý c a các gi y t liên quan t i tài s n + CBTD, cán b th m ñ nh dã ti n hành ñi u tra, thu th p ñ y ñ ñ m b o (ngư i vay ho c ai là ch s h u tài s n, là ngư i ñư c giao và chính xác nh ng thông tin v khách hàng vay v n, nh ng thông tin có quy n s d ng; tính ñ y ñ , h p pháp, h p l c a các lo i gi y t ñó). liên quan chưa? CBTD ph i ñi ki m tra th c t ñ ñ nh giá chính xác giá tr tài - Ki m tra trong: s n ñ m b o. + Ki m tra vi c th m ñ nh h sơ khách hàng vay v n c a cán b Trong vi c th c hi n các bi n pháp ñ m b o ti n vay, ñ i v i th m ñ nh nh ng tài s n khó xác ñ nh giá tr , ngân hàng có th thuê ho c yêu c u + Ki m tra vi c th m ñ nh tình hình tài chính c a khách hàng khách hàng thuê cơ quan tư v n và th m ñ nh giá ñ xác ñ nh giá tr tài + Ki m tra vi c th m ñ nh phương án, d án vay v n s n. Nh ng tài s n hình thành trong tương lai c n quan tâm ñ n ti n ñ + Ki m tra vi c tr c ti p tr i nghi m th c t c a cán b th m hình thành tài s n, th i ñi m hoàn thi n các th t c gi y t liên quan ñ nh t i doanh nghi p vay v n ñ n quy n s h u/s d ng tài s n. Trong trư ng h p th ch p, c m c + Ki m tra vi c th m ñ nh tính chính xác và hi n h u c a tài s n tài s n c a bên th ba c n xác ñ nh rõ m i quan h , trách nhi m, nghĩa th ch p, c m c ñ ñ m b o n vay v gi a ngư i b o lãnh và ngư i ñư c b o lãnh. Nh ng tài s n ñ ng s
 12. - 23 - - 24 - h u ph i có s ñ ng ý, th ng nh t c a các ñ ng s h u tài s n. Đ i v i s n xu t kinh doanh...ñ xác ñ nh tính trung th c, tin tư ng c a các tài s n ñ m b o là quy n s d ng ñ t c p cho h gia ñình thì khi th thông tin ñã thu th p. T ñó, ñưa ra nh ng nh n xét v ngư i vay, v d ch p ph i có s ñ ng ý c a các thành viên ñ 15 tu i tr lên trong gia án ñ u tư, phương án s n xu t kinh doanh, d ch v ñ i s ng, v tài s n ñình. ñ m b o. 3.3.6 Tăng cư ng công tác thu th p và x lý thông tin ph c v ho t * Ki m tra, giám sát ch t lư ng thông tin thu th p ñư c ñ ng tín d ng Trên cơ s nh ng thông tin CBTD thu th p ñư c, b ph n ki m Thu th p thông tin tra giám sát tín d ng ñ c l p ti n hành ki m tra, xác minh thông tin khách hàng thông qua các phương ti n thông tin ñ i chúng, cơ quan qu n lý pháp lu t, l ch s giao d ch c a khách hàng t i ngân hàng Giai Giai Giai Giai No&PTNT ĐN và các NHTM khác, thông qua báo cáo tài chính c a ño n ño n ño n ño n khách hàng, g i b ng câu h i ph ng v n ho c tr c ti p ph ng v n xét cho sau khi lưu tr khách hàng… duy t vay cho vay h sơ cho vay tín d ng 3.3.7 Xây d ng và hoàn thi n quy trình qu n lý và x lý kho n vay có v n ñ Quy trình x lý kho n vay có v n ñ có th ñư c chia thành 5 T ng h p giai ño n như sau: 3.3.7.1 Giai ño n 1: Th m ñ nh l i trong n i b X lý & Lưu tr 3.3.7.2 Giai ño n 2: G p g và trao ñ i v i khách hàng và các bên Sơ ñ 3.2: Quy trình thu th p và x lý thông tin liên quan khác. Trong quá trình thu th p thông tin khách hàng, c n tuân th 3.3.7.3 Giai ño n 3: Đánh giá tình hình và ñưa ra k t lu n theo các nguyên t c cơ b n như: S d ng m t m u chu n ho c xác l p 3.3.7.4 Giai ño n 4: Quy t ñ nh hành ñ ng b n ñi u tra chi ti t ñ m b o khi thu th p thông tin không b b sót. S 3.3.7.5 Giai ño n 5: Th c hi n k ho ch hành ñ ng. d ng t t c các ngu n thông tin có th ñ n m c ñ y ñ nh t. So sánh 3.3.8 Đ i m i công tác xây d ng ngu n nhân l c và phương pháp thông tin thu ñư c t các ngu n khác nhau v i thông tin do khách hàng ki m tra, KTNB cung c p nh m phát hi n nh ng khác bi t. Thu th p thêm các thông tin Đ tăng cư ng KSNB ho t ñ ng tín d ng, NHNo&PTNT Đà b t k khi nào n u xét th y c n thi t. Thông tin tài chính ph i ñư c th c N ng c n chú ý nhưng v n ñ sau: hi n b i hi n t i, quá kh và xu hư ng ñư c xác ñ nh ñ có th so sánh, - V xây d ng ngu n nhân l c cho ho t ñ ng KT, KSNB: phân tích. + Cán b phòng KT, KSNB ph i tuy t ñ i ñ c l p v i các Trên cơ s các thông tin có ñư c t ph ng v n ngư i vay, tham phòng ban khác. quan cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; nhà c a khách hàng vay, t + Vi c b nhi m cán b ñ m nhi m ch c năng KT, KSNB ph i các ngu n khác…CBTD ph i phân tích, so sánh, ñánh giá các thông tin ñ m b o ñ y ñ các yêu c u v năng l c, kinh nghi m, trình ñ chuyên ñó và tài s n, thi t b , ñi u ki n làm vi c và s thích h p c a ñ a ñi m môn nghi p v cao, kh năng thích nghi t t, công b ng, vô tư…
 13. - 25 - - 26 - + Đ nh kỳ luân chuy n cán b KT, KSNB tánh nh ng cá nhân, công ty có ý ñ nh l a ñ o ñ n toàn b h th ng các - V xây d ng phương pháp ki m tra, ki m toán n i b : NHTM ñ ngăn ch n không cho nh ng cá nhân, công ty này ti p t c Ngân hàng nên ñ i m i phương pháp ki m tra ñ i chi u b ng vay v n ho c n u cho vay thì các công ty này ph i ch u nh ng ràng phương pháp phân tích ñánh giá t ng quát k t h p v i phương pháp bu c vô cùng kh c khe v tài chính, ph i vay v i lãi su t th p, giá tr tài ki m tra ñ i chi u. s n ñ m b o cao. 3.3.9 Nâng cao năng l c ñ i ngũ cán b tín d ng và cán b ki m tra Khuy n khích thành l p các t ch c thu th p thông tin, ñánh KSNB giá, x p lo i doanh nghi p. NHNo&PTNT Đà N ng c n ti p t c có nh ng gi i pháp nâng cao năng l c CBTD và cán b ki m tra KSNB nh m h n ch r i ro K T LU N CHƯƠNG 3 khách quan trong ho t ñ ng tín d ng t i ngân hàng, ñ m b o công tác Đ nâng cao hi u qu , kh năng c nh tranh c a ho t ñ ng tín ki m soát tín d ng ñư c hi u qu , c th như sau: d ng trong ñi u ki n h i nh p kinh t qu c t là m t v n ñ không ñơn M t là, ñ i m i công tác tuyên truy n, qu n lý cán b gi n, không ch ñ i v i b n thân các NHTM mà còn liên quan t i h Hai là, ti p t c nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ cán b tín d ng th ng pháp lu t ñi u ch nh ho t ñ ng c a Ngân hàng Nhà nư c, các t Ba là, xây d ng chính sách sàng l c, s d ng có hi u qu ñ i ch c tín d ng, th c hi n giám sát an toàn ho t ñ ng ngân hàng, theo ngũ cán b tín d ng và cán b ki m tra KSNB hư ng minh b ch, hi n ñ i và phù h p v i thông l qu c t . B n là, có chính sách ñãi ng cán b phù h p T th c tr ng v ki m soát n i b c a NHNo&PTNT Đà N ng 3.4 KI N NGH Đ I V I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C chương 2, trong chương 3 lu n văn ñã ñưa ra phương hư ng và gi i M t s ki n ngh ñ i v i NHNN nh m h tr ho t ñ ng tín pháp tăng cư ng KSNB ñ i v i ho t ñ ng tín d ng. C th là nh ng d ng cho các NHTM nói chung và NHNo&PTNT nói riêng: gi i pháp v xây d ng chính sách tín d ng, ñ i m i ho t ñ ng Ki m NHNN c n ñ u tư xây d ng, s a ñ i, b sung các cơ ch , chính toán n i b , năng cao năng l c nhân s …v.v..Qua ñó, ñ xu t m t s sách c th rõ ràng nh m t o m t khung pháp lý hoàn thi n cho ho t ki n ngh nh m hoàn thi n hơn v chính sách, cơ ch trong ho t ñ ng ñ ng tín d ng c a các NHTM. C n quy ñ nh rõ nh ng bi n pháp và và ki m tra tín d ng trong h th ng NHNo&PTNT Vi t Nam nói chung m c ñ x ph t ñ i v i các trư ng h p vi ph m quy ch trong ho t và NHNo&PTNT Đà N ng nói riêng. ñ ng tín d ng. Hai là, NHNN ph i thư ng xuyên t ch c các cu c ki m tra, thanh tra ñ nh kỳ ho c ñ t xu t ho t ñ ng tín. Ba là, nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác thông tin r i ro c a NHNN và các NHTM, m r ng các hình th c ho t ñ ng c a th trư ng liên ngân hàng trong vi c phát hi n, ngăn ch n nh ng khách hàng vay v n có ý ñ nh l a ñ o. B n là, c n nâng cao ch t lư ng và s ñ y ñ , k p th i v thông tin khách hàng c a Trung tâm tín d ng CIC. K p th i thông báo danh

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
5x76tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Luận văn thạc sĩ kế toán, Kiểm soát nội bộ tín dụng, Kiểm soát tín dụng, Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
13
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Tang-cuong-kiem-soat-tin-dung-tai-ngan-hang-NHNo-PTNT-Da-Nang.PDF[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT