Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đăk lăk

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      15      0
Mã tài liệu ux5auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.23 M Lần tải 0 Lần xem 15
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về những vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng tín dụng, đưa ra những thành quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân gây ra hạn chế trong cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh đông Đăk Lăk.

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> H<br /> <br /> TU N VINH<br /> <br /> QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG CHO VAY<br /> S N XU T KINH DOANH T I NGÂN HÀNG THƯƠNG<br /> M I C PH N ð U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH ðÔNG ð K L K<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã s : 60.34.02.01<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> ðà N ng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. HOÀNG TÙNG<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS. TS. NGUY N HÒA NHÂN<br /> Ph n bi n 2: TS. TUY T HOA NIE KDĂM<br /> <br /> Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p th c sĩ Tài chính - Ngân hàng h p t i ð k L k vào ngày 3<br /> tháng 10 năm 2016.<br /> <br /> Có th tìm hi u Lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, ð i h c ðà N ng<br /> - Thư vi n trư ng ð i h c Kinh t , ð i h c ðà N ng<br /> <br /> 1<br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài<br /> Trong môi trư ng c nh tranh gay g t gi a ngân hàng thương<br /> m i trong và ngoài nư c, dư i s c ép c a ti n trình h i nh p, ho t<br /> ñ ng kinh doanh c a Ngân hàng ñ c bi t là ho t ñ ng tín d ng ñã,<br /> ñang di n ra r t ph c t p và luôn ch a ñ ng nh ng r i ro ti m n.<br /> ðây là ho t ñ ng quan tr ng ñ i v i ngân hàng thương m i b i nó là<br /> ho t ñ ng kinh doanh chính c a ngân hàng thương m i Vi t Nam c<br /> v t tr ng tài s n có, thu nh p. Vì v y n u kinh doanh tín d ng x y<br /> ra t n th t s làm tăng chi phí, gi m thu nh p ho c th m chí th t<br /> thoát v n c a ngân hàng, t ñó không nh ng nh hư ng ñ n uy tín<br /> kinh doanh và v th c a chính ngân hàng mà còn có th gây nh<br /> hư ng dây chuy n trên toàn h th ng. Chính vì v y, r i ro tín d ng<br /> c n ñư c qu n lý và ki m soát trong gi i h n cho phép nh m gi m<br /> thi u các t n th t, góp ph n nâng cao uy tín và t o ra l i th c nh<br /> tranh c a ngân hàng, giúp các Ngân hàng tăng trư ng b n v ng.<br /> R i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng c a các ngân hàng là<br /> ñ tài ñư c nghiên c u tương ñ i nhi u<br /> <br /> Vi t Nam trong nh ng năm<br /> <br /> qua. Tuy nhiên, vi c nghiên c u v v n ñ r i ro tín d ng trong cho<br /> vay s n xu t kinh doanh t i Ngân hàng thương m i c ph n ð u tư<br /> và phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh ðông ðăklăk v n chưa ñư c<br /> th c hi n nghiên c u. Vì v y, ñây ñư c coi là v n ñ m i và có tính<br /> áp d ng th c ti n t i ñơn v công tác. Góp ph n nâng cao uy tín và<br /> t o ra l i th c a ngân hàng trong c nh tranh. Chính vì v y, tôi ñã l a<br /> ch n ñ tài “Qu n tr r i ro tín d ng trong cho vay s n xu t kinh<br /> doanh t i Ngân hàng thương m i c ph n ñ u tư và phát tri n Vi t<br /> Nam- Chi nhánh ðông ðăklăk” làm ñ tài nghiên c u.<br /> <br /> 2<br /> 2. M c tiêu nghiên c u<br /> - H th ng hóa cơ s lý lu n cơ b n v nh ng v n ñ qu n tr<br /> r i ro tín d ng trong cho vay s n xu t kinh doanh c a Ngân hàng<br /> thương m i.<br /> - ðánh giá th c tr ng tín d ng, ñưa ra nh ng thành qu ñ t<br /> ñư c, nh ng h n ch và nguyên nhân gây ra h n ch trong cho vay<br /> s n xu t kinh doanh t i Ngân hàng thương m i c ph n ñ u tư và<br /> phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh ðông DakLak.<br /> - ðưa ra nh ng gi i pháp, ki n ngh nh m hoàn thi n công tác<br /> qu n tr r i ro tín d ng trong cho vay s n xu t kinh doanh t i Ngân<br /> hàng thương m i c ph n ñ u tư và phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh<br /> ðông DakLak.<br /> 3. Câu h i nghiên c u<br /> 4. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> ð i tư ng nghiên c u: ð tài t p trung nghiên c u v qu n tr<br /> r i ro trong cho vay s n xu t kinh doanh t i Ngân hàng thương m i<br /> c ph n ñ u tư và phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh ðông DakLak.<br /> Ph m vi nghiên c u: ð tài nghiên c u t i Ngân hàng thương<br /> m i c ph n ð u tư và Phát tri n Vi t Nam- Chi nhánh ðông ðăklăk<br /> trong giai ño n t năm 2013 ñ n h t năm 2015.<br /> 5. Phương pháp nghiên c u<br /> Trên cơ s phương pháp lu n duy v t bi n ch ng, duy v t l ch<br /> s , ñ tài s d ng k t h p ñ ng th i các phương pháp c th c a<br /> th ng kê h c ñ t ng h p, so sánh, phân tích các v n ñ nghiên c u,<br /> bên c nh ñó trong lu n văn còn d a trên n n t ng lý thuy t chuyên<br /> ngành.<br /> Thu th p, t n h p các s li u th c t v ho t ñ ng tín d ng t i<br /> Ngân hàng thương m i c ph n ñ u tư và phát tri n Vi t Nam – Chi<br /> <br /> 3<br /> nhánh ðông ðăkLăk.<br /> Trao ñ i kinh nghi m v i các cán b làm công tác tín d ng,<br /> qu n tr tín d ng, qu n lý r i ro trong ho t ñ ng tín d ng c a Ngân<br /> hàng thương m i c ph n ñ u tư và phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh<br /> ðông ðăkLăk.<br /> 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài<br /> 7. B c c c a lu n văn<br /> Chương 1: Cơ s lý lu n v qu n tr r i ro tín d ng trong cho<br /> vay s n xu t kinh doanh c a ngân hàng thương m i.<br /> Chương 2: Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng trong cho vay<br /> s n xu t kinh doanh t i ngân hàng thương m i c ph n ñ u tư và phát<br /> tri n Vi t Nam – Chi nhánh ðông DakLak.<br /> Chương 3: M t s gi i pháp tăng cư ng qu n tr r i ro tín<br /> d ng trong cho vay s n xu t kinh doanh c a ngân hàng thương m i<br /> c ph n ñ u tư và phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh ðông DakLak.<br /> 8. T ng quan v tài li u nghiên c u<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đăk lăk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
ux5auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Quản trị rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Cho vay sản xuất kinh doanh, Ngân hàng thương mại, Tài chính ngân hàng
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
15
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Tai-chinh-ngan-hang-Quan-tri-rui-ro-tin-dung-trong-cho-vay-san-xuat-kinh-doanh-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dong-Dak-lak.PDF[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT