Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Tây Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      12      0
Mã tài liệu g25auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.33 M Lần tải 1 Lần xem 12
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ, các nhân tố ảnh hưởng cũng như lợi ích và rủi ro khi sử dụng thẻ, nội dung, tiêu chí và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ; phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội – CN Tây Đà Nẵng từ năm 2013 đến năm 2015 qua đó rút ra ưu nhược điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của NH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> ------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HÒA<br /> <br /> PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN SÀI GÒN –HÀ NỘI<br /> - CHI NHÁNH TÂY ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng<br /> Mã số: 60.34.02.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2016<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh<br /> Phản biện 2: TS. Trần Ngọc Sơn<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng, họp tại Đại học<br /> Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 8 năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong bối cảnh hội nhập và tự do hoá tài chính như hiện nay đã đặt<br /> ra cho các NHTM Việt Nam không ít thách thức. Để đứng vững trong<br /> môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các dịch vụ NH hiện đại đã<br /> được các NHTM hiện nay lựa chọn nhằm đáp ứng xu hướng phát triển<br /> lâu dài, bền vững, mà trong đó, thẻ NH được coi là một bước đột phá,<br /> nhanh chóng trở thành phương tiện thanh toán phổ biến và được ưa<br /> chuộng nhất hiện nay.<br /> Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ lâu đã đặt mục tiêu<br /> phấn đấu thành NH bán lẻ, hiện đại, đa năng hàng đầu. Vì vậy, đòi hỏi<br /> trong hoạt động kinh doanh của NH phải gia tăng các dịch vụ cung ứng,<br /> ngoài các dịch vụ NH truyền thống thì việc phát triển đa dạng các dịch<br /> vụ NH hiện đại là điều cần thiết, đi kèm đó là việc luôn hướng tới<br /> những công nghệ hiện đại, thông minh trên thế giới. Và một trong<br /> nhưng dịch vụ đáp ứng tiêu chí đó chính là dịch vụ thẻ, một trong<br /> những lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng<br /> lực cạnh tranh của mình trên thị trường tài chính. Ngân hàng đã và đang<br /> lần lượt triển khai nhiều loại sản phẩm thẻ, đẩy mạnh hàng loạt dịch vụ<br /> thẻ đi kèm nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của mình trong thị<br /> trường đang có sự phát triển rất nhanh này. Tuy nhiên, hoạt động dịch<br /> vụ thẻ đòi hỏi phải tốn nhiều chi phí cho công nghệ, máy móc và cả<br /> nhân lực phục vụ cho công tác phát triển dịch vụ thẻ. Do đó, để kinh<br /> doanh dịch vụ thẻ có hiệu quả không phải là việc dễ dàng. Vì vậy NH<br /> phải phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của mình để nhận diện<br /> được những rủi ro đang tồn tại, các đối thủ cạnh tranh, để tìm ra giải<br /> pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ, chính vì lý do trên<br /> mà tôi chọn đề tài. “Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại<br /> Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Tây<br /> Đà Nẵng” để làm đề tài nghiên cứu của mình.<br /> <br /> 2<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ, các<br /> nhân tố ảnh hưởng cũng như lợi ích và rủi ro khi sử dụng thẻ, nội dung,<br /> tiêu chí và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.<br /> - Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại NH TMCP Sài<br /> Gòn – Hà Nội – CN Tây Đà Nẵng từ năm 2013 đến năm 2015 qua đó<br /> rút ra ưu nhược điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của NH.<br /> - Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động<br /> kinh doanh dịch vụ thẻ tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh<br /> Tây Đà Nẵng.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung phân tích hoạt động<br /> kinh doanh dịch vụ thẻ tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh<br /> Tây Đà Nẵng.<br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> + Về nội dung: Phân tích hoạt động kinh doanh dich vụ thẻ.<br /> + Về không gian: Tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Tây<br /> Đà Nẵng.<br /> + Về thời gian: Tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ<br /> giai đoạn 2013-2015 và có những giải pháp đề xuất cho giai đoạn tới.<br /> 4. Các câu hỏi nghiên cứu<br /> Luận văn hướng đến trả lời các câu hỏi sau:<br /> Hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của NHTM là gì? Nội dung tiêu chí<br /> và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của NHTM?<br /> Thực trạng phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại NH<br /> TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Tây Đà Nẵng như thế nào? Có<br /> những ưu nhược điểm gì?<br /> Để hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thì Ngân hàng<br /> TMCP Sài Gòn – Hà Nội–Chi nhánh Tây Đà Nẵng cần có những giải<br /> pháp gì trong thời gian tới?<br /> <br /> 3<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây có cùng nội dung liên<br /> quan, luận văn tìm hiểu phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ từ<br /> các số liệu, dữ liệu thực tế, đánh giá đi đến các kết luận và đề xuất<br /> những giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện hoạt động kinh doanh<br /> dịch vụ thẻ của NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội – CN Tây Đà Nẵng.<br /> Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như: phương<br /> pháp so sánh, phương pháp thống kê, mô tả, chuyên gia...<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> Luận văn hệ thống hóa lý luận về dịch vụ thẻ của NHTM. Phân<br /> tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ từ năm 2013<br /> đến năm 2015, rút ra những mặt đạt được và những hạn chế trong hoạt<br /> động kinh doanh dịch vụ thẻ tại SHB chi nhánh Tây Đà Nẵng. Từ đó<br /> đưa ra những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để góp phần hoàn thiện<br /> hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ, tăng hiệu quả kinh doanh cho chi<br /> nhánh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.<br /> 7. Kết cấu luận văn<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ ngân hàng và phân tích hoạt<br /> động kinh doanh dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân<br /> hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Tây Đà Nẵng.<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ<br /> tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Tây Đà Nẵng.<br /> 8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Tác giả đã tích cực tìm hiểu, tiến hành thu thập thông tin, tham<br /> khảo các công trình, luận văn khoa học có nội dung tương tự, cụ thể:<br /> 1- Luận văn thạc sĩ “Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ<br /> tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Đắklắk”<br /> (2014) của tác giả Đào Thị Biên Thùy.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Tây Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
g25auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Kinh doanh dịch vụ thẻ, Tài chính ngân hàng, Rủi ro kinh doanh, Phân tích hoạt động kinh doanh
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
12
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Tai-chinh-ngan-hang-Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Sai-Gon-Ha-Noi-Chi-nhanh-Tay-Da-Nang.PDF[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT