Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      12      0
Mã tài liệu 4gzbuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 12
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> SA THỊ THU TRANG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> i<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> SA THỊ THU TRANG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60340201<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THÁI HÀ<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> PGS.TS. Trần Thị Thái Hà<br /> <br /> TS. Lê Trung Thành<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 6<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ<br /> TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI<br /> <br /> SẢN TRONG DOANH<br /> <br /> NGHIỆP ........................................................................................................... 9<br /> 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ................................................................. 9<br /> 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN DOANH<br /> NGHIỆP ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1 Khái niệm tài sản doanh nghiệp .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Phân loại tài sản ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN<br /> VĂN .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Phương pháp luận chung ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích số liệu thống kê mô tả Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Phương pháp so sánh .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ................... Error! Bookmark not defined.<br /> iii<br /> <br /> 2.2.1. Bước 1 - Xác định vấn đề ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Bước 2 - Tìm hiểu các khái niệm, lý thuyết và các nghiên cứu liên quan<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Bước 3 –Xây dựng giả thiết..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Bước 4 - Xây dựng đề cương nghiên cứu Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Bước 5 - Thu thập dữ liệu ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.6. Bước 6 - Xử lý dữ liệu thu thập ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.7. Bước 7 – Trình bày kết quả và viết báo cáo.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY<br /> DỰNG HUD10 ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây<br /> dựng HUD10. .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức. ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của CP đầu tư và xây dựng HUD10<br /> giai đoạn từ năm 2013-2015 ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10 ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Cơ cấu tài sản của công ty. .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng<br /> HUD10 trong giai đoạn 2013 - 2015 ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Đầu tư<br /> và xây dựngHUD10 ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG TÀI SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG<br /> HUD10 ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> VÀ XÂY DỰNG HUD10. ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2.3. Một số giải pháp khác ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3 KIẾN NGHỊ ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 13<br /> <br /> v<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
4gzbuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Luận văn Tài chính ngân hàng, Tài sản doanh nghiệp, Cơ cấu tài sản của công ty, Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
Lần xem
12
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Tai-chinh-ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-su-dung-tai-san-tai-Cong-ty-Co-phan-Dau-tu-va-xay-dung-HUD10.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT