Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      9      0
Mã tài liệu itqcuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 18/9/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 27 Dung lượng 1.22 M Lần tải 0 Lần xem 9
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tóm tắt luận văn: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của NHTM. Chương 2: thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng. Chương 3: khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> LÊ ĐẠI SƠN<br /> <br /> KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> Mã số : 60.34.02.01<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2017<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN<br /> <br /> Khoa<br /> Quảndẫn<br /> lý chuyên<br /> ngành<br /> đã kiểm<br /> tra và xác<br /> Người<br /> hướng<br /> khoa học:<br /> GS.TS.<br /> TRƯƠNG<br /> BÁnhận:<br /> THANH<br /> Tóm tắt luận văn được trình bày theo đúng quy định về hình thức<br /> và đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Đặng Tùng Lâm<br /> <br /> Phản biện 2: TS. Võ Văn Lâm<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng họp tại trường Đại học<br /> Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 8 năm 2017.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Hoạt động tín dụng hiện nay vẫn là hoạt động chính mang lại<br /> thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, đây cũng<br /> là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất trong kinh doanh ngân<br /> hàng, vì thế yêu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng ngày càng trở nên cấp<br /> thiết.<br /> Những năm gần đây theo định hướng tín dụng của Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương Việt Nam là đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng<br /> khối khách hàng cá nhân, trong đó quan trọng nhất là đối tượng hộ<br /> kinh doanh. Chi nhánh cũng rất chú trọng phát triển dư nợ ở đối<br /> tượng khách hàng này và đạt nhiều thành tích về tăng trưởng dư nợ<br /> hộ kinh doanh trong hệ thống, tuy nhiên bên cạnh đó việc cho vay hộ<br /> kinh doanh cũng còn tồn tại nhiều vấn đề tiềm ẩn rủi ro và để lại<br /> những hậu quả nhất định, qua đó cho thấy việc kiểm soát rủi ro tín<br /> dụng đối tượng hộ kinh doanh chưa được quan tâm đúng mức hoặc<br /> kết quả kiểm soát chưa được như mong đợi.<br /> Từ những nội dung trên, tôi đã chọn vấn đề “Kiểm soát rủi ro<br /> tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Công<br /> Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho<br /> luận văn của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Mục tiêu tổng quát:<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong<br /> cho vay hộ kinh doanh của NHTM.<br /> - Phân tích đúng thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho<br /> vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.<br /> <br /> 2<br /> - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro<br /> tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công<br /> Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu<br /> Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh<br /> doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng<br /> cụ thể tại:<br /> + Phòng Khách hàng bán lẻ tại Hội sở chi nhánh và 11 phòng<br /> giao dịch trực thuộc chi nhánh trên địa bàn.<br /> + Phòng Tổng hợp, Phòng Hỗ trợ tín dụng tại chi nhánh,<br /> Phòng Kiểm tra kiếm soát nội bộ khu vực 15 phụ trách chi nhánh,<br /> Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Trụ sở chính.<br /> + Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương<br /> Việt Nam - CN Đà Nẵng<br /> 3.2.Phạm vi nghiên cứu: Phân tích các vấn đề liên quan đến<br /> công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại<br /> Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng từ năm<br /> 2014 đến năm 2016.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> a. Phần hệ thống hóa cơ sở lý luận: Sử dụng phương pháp thu<br /> thập, đọc, tổng quan tài liệu; thực hiện đối chiếu, phân tích, tổng hợp<br /> các nguồn thông tin để chuẩn bị nội dung cơ sở lý luận về công tác<br /> kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại các Ngân<br /> hàng thương mại.<br /> b. Phần khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động công tác kiểm<br /> soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng:<br /> <br /> 3<br /> Nguồn dữ liệu được thu thập chủ yếu bằng cách:<br /> + Phỏng vấn chuyên sâu.<br /> + Thu thập thông tin, số liệu và các tài liệu liên quan<br /> Trên cơ sở nguồn dữ liệu thứ cấp, tác giả sử dụng phương pháp<br /> so sánh, thống kê mô tả, phân tích dữ liệu số liệu các năm thuộc thời<br /> gian nghiên cứu để thấy rõ được thực trạng công tác kiểm soát rủi ro<br /> tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công<br /> Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.<br /> c. Phần khuyến nghị: Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân<br /> tích, suy luận logic, tổng kết để kiểm chứng thực tiễn, thể hiện tính<br /> nhất quán giữa kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn và các khuyến<br /> nghị đề xuất.<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu<br /> 6. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu được trình<br /> bày bao gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong<br /> cho vay hộ kinh doanh của NHTM.<br /> Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay<br /> hộ kinh doanh tại NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.<br /> Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát<br /> rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại NH TMCP Công<br /> Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.<br /> 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Kiểm soát rủi ro tín dụng là một trong bốn nội dung của công<br /> tác quản trị rủi ro tín dụng đã được nhiều tác giả nghiên cứu trước<br /> đây trong các bài báo khoa học, các đề tài có liên quan đến chủ đề<br /> quản trị rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng tại các NHTM.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
itqcuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt luận văn thạc sĩ, Tóm tắt luận văn tài chính ngân hàng, Kiểm soát rủi ro, Rủi ro tín dụng, Kiểm soát tín dụng, Hoạt động cho vay, Hộ kinh doanh, Ngân hàng Vietinbank, Tài chính ngân hàng
Ngày đăng
18/9/2018
Loại file
PDF
Số trang
27
Dung lượng
1.22 M
Lần xem
9
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Tai-chinh-Ngan-hang-Kiem-soat-rui-ro-tin-dung-trong-cho-vay-ho-kinh-doanh-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-Co-phan-Cong-thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Da-Nang.PDF[1.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT