Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      21      0
Mã tài liệu c65auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.23 M Lần tải 1 Lần xem 21
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh DVNH bán lẻ; nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh DVNH bán lẻ tại Vietinbank Gia Lai; đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh DVNH bán lẻ cho Vietinbank Gia Lai.

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> PHÙNG TH NGUYÊN TRANG<br /> <br /> HOÀN THI N HO T ð NG KINH DOANH<br /> D CH V NGÂN HÀNG BÁN L T I NGÂN HÀNG<br /> TMCP CÔNG THƯƠNG VI T NAM<br /> CHI NHÁNH GIA LAI<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã s : 60.34.02.01<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> ðà N ng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. ð NG VĂN M<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS.TS NGUY N HÒA NHÂN<br /> Ph n bi n 2: TS. PH M LONG<br /> <br /> Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p Th c sĩ Tài chính - Ngân hàng h p t i Kon Tum vào ngày 17<br /> và 18 tháng 9 năm 2016<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, ð i h c ðà N ng<br /> - Thư vi n trư ng ð i h c Kinh t , ð i h c ðà<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài<br /> D ch v ngân hàng bán l c a các Ngân hàng thương m i Vi t<br /> Nam ñã ñ t ñư c m t s thành qu . Các NHTM Vi t Nam ñã có<br /> nh ng c i thi n ñáng k v năng l c tài chính, công ngh , qu n tr<br /> ñi u hành, cơ c u t ch c, m ng lư i kênh phân ph i. Các d ch v<br /> ngân hàng bán l ñã ñư c tri n khai th c hi n:d ch v tài kho n, séc,<br /> th , tín d ng…<br /> Bên c nh nh ng k t qu ñ t ñư c d ch v ngân hàng bán l c a<br /> các Ngân hàng thương m i còn có nhi u b t c p. Các ngân hàng<br /> thương m i chưa xây d ng ñư c phương án ñ phát tri n các d ch v<br /> ngân hàng bán l m t cách hi u qu và ñ ng b nh t. Các s n ph m<br /> d ch v chưa ña d ng, phong phú, chưa ñáp ng nhu c u c a khách<br /> hàng. D ch v ngân hàng hi n ñ i tri n khai còn ch m. Chưa chú<br /> tr ng phát tri n các d ch v dành cho khách hàng có thu nh p cao ví<br /> d như qu n lý tài s n, tư v n tài chính, tư v n ñ u tư….<br /> Các kênh cung ng d ch v truy n th ng ch m i ñáp ng ñư c<br /> m t ph n yêu c u ph c v khách hàng cá nhân. Các kênh phân ph i<br /> hi n ñ i m i ch ñư c áp d ng<br /> <br /> m t s các ngân hàng. Các phương<br /> <br /> th c giao d ch d a trên n n t ng công ngh<br /> <br /> thông tin, ñi n t chưa<br /> <br /> ñư c ph bi n.<br /> Là m t t nh nh n m khu v c Tây Nguyên, trong nh ng năm<br /> g n ñây Gia Lai ñã có nh ng bư c chuy n mình ñáng k . Các doanh<br /> nghi p v a và nh ñư c thành l p khá nhi u, nhu c u s d ng các<br /> DVNH c a ngư i dân ngày m t tăng. Tuy nhiên ho t ñ ng kinh<br /> doanh d ch v NHBL t i các ngân hàng thương m i nói chung và<br /> Ngân hàng thương m i c ph n (TMCP) Công thương Vi t Nam –<br /> Chi nhánh Gia Lai (Vietinbank Gia Lai) nói riêng chưa tương x ng<br /> <br /> 2<br /> v i ti m năng. V i lý do ñó tôi ñã ch n ñ tài: “Hoàn thi n ho t<br /> ñ ng kinh doanh d ch v ngân hàng bán l t i ngân hàng thương<br /> m i c ph n Công Thương Vi t Nam – Chi nhánh Gia Lai” làm<br /> lu n văn t t nghi p c a mình v i mong mu n góp m t ph n nh<br /> công s c c a mình cho s phát tri n c a Vietinbank Gia Lai.<br /> 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài<br /> - H th ng hóa cơ s lý lu n v ho t ñ ng kinh doanh DVNH<br /> bán l .<br /> - Nghiên c u th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh DVNH bán l<br /> t i Vietinbank Gia Lai.<br /> - ð xu t các gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng kinh doanh<br /> DVNH bán l cho Vietinbank Gia Lai.<br /> 3. ð i tư ng, ph m vi nghiên c u c a ñ tài<br /> - ð i tư ng nghiên c u .<br /> - Ph m vi nghiên c u<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> - Phương pháp nghiên c u ñ nh tính.<br /> - Phương pháp phân tích th ng kê và t ng h p.<br /> 5. Ý nghĩa c a ñ tài<br /> 6. B c c c a ñ tài<br /> - Chương 1: Cơ s lý lu n v DVNH bán l .<br /> - Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh DVNH bán l<br /> c a Vietinbank Gia Lai<br /> - Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng kinh doanh<br /> DVNH bán l t i Vietinbank Gia Lai<br /> 7. T ng quan tài li u và tình hình nghiên c u<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ S<br /> <br /> LÝ LU N V D CH V NGÂN HÀNG BÁN L C A<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG M I<br /> <br /> 1.1. T NG QUAN V D CH V C A NGÂN HÀNG THƯƠNG<br /> M I<br /> 1.1.1. Khái ni m d ch v ngân hàng<br /> DVNH là m t b ph n c a d ch v tài chính, là các d ch v tài<br /> chính g n li n v i ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng, ñư c ngân<br /> hàng th c hi n nh m tìm ki m l i nhu n, và ch có các ngân hàng<br /> v i ưu th c a nó m i có th cung c p các d ch v này m t cách t t<br /> nh t cho khách hàng.<br /> 1.1.2. ð c ñi m c a d ch v ngân hàng<br /> - Tính vô hình c a d ch v , th hi n s không có hình d ng c<br /> th , không th s mó, cân ñong ño ñ m m t cách c th<br /> - Tính không ñ ng nh t c a d ch v , th hi n vi c t o ra d ch<br /> v g n li n v i môi trư ng, cách th c, phương th c s n xu t, nhân<br /> viên ph c v , s tham gia c a khách hàng... do ñó g n như không có<br /> s ñ ng nh t<br /> - Tính không th c t tr , th hi n d ch v không th lưu kho,<br /> s n xu t d ch v ñúng theo nhu c u d ch v c a khách hàng<br /> - Tính ña d ng phong phú và không ng ng phát tri n c a d ch<br /> v m t m t g n v i nhu c u d ch v và kh năng cung ng d ch v<br /> c a t ch c<br /> 1.1.3. Phân lo i d ch v ngân hàng theo cách th c cung c p<br /> d ch v<br /> Theo cách th c cung c p d ch v , ta có th chia thành 2 hình<br /> th c: Bán buôn DVNH và Bán l DVNH.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
c65auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Hoàn thiện hoạt động kinh doanh, Ngân hàng thương mại, Ngân hàng bán lẻ
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
21
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Tai-chinh-ngan-hang-Hoan-thien-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Cong-Thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Gia-Lai.PDF[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT