Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động cho vay tái canh cà phê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      9      0
Mã tài liệu 2pqcuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 18/9/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 27 Dung lượng 0.91 M Lần tải 0 Lần xem 9
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tóm tắt luận văn: Hoàn thiện hoạt động cho vay tái canh cà phê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tái canh cà phê của NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tái canh cà phê tại Agribank Đắk Nông. Chương 3: khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tái canh cà phê tại Agribank Đắk Nông. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TRẦN THÁI NGỌC DUNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY<br /> TÁI CANH CÀ PHÊ TẠI NGÂN HÀNG<br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> Mã số: 60.34.02.01<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2018<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÂM CHÍ DŨNG<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Nguyễn Ngọc Anh<br /> Phản biện 2: GS.TS. Dương Thị Bình Minh<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận<br /> văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng họp tại<br /> Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 3 tháng<br /> 2 năm 2018.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tịn - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện Trường đại học Kinh tế, ĐHĐN<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> 1.1. Sự cần thiết về thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài<br /> t<br /> â<br /> <br /> ă<br /> <br /> su t<br /> <br /> mụ t u<br /> <br /> t<br /> <br /> t<br /> <br /> t<br /> <br /> t t<br /> <br /> u<br /> <br /> s<br /> <br /> với<br /> <br /> n 2014-2020 trồng và ghép c i t o kho ng 120.000<br /> tr<br /> <br /> ịa bàn các tỉnh Tây Nguyên.<br /> <br /> Chỉ<br /> <br /> o Tây Nguyên, các tỉnh trọ<br /> <br /> hiệ<br /> <br /> ã trồ<br /> <br /> dẫ<br /> <br /> ầu với 43.625 ha, ti<br /> <br /> t<br /> <br /> ờng trực Ban<br /> <br /> m cây cà phê của Tây Nguyên<br /> <br /> 77. 8<br /> <br /> ; tr<br /> <br /> tỉ<br /> <br /> Lâ Đồng<br /> <br /> Đắk Lắk 19.125 ha.<br /> t Đắk Nông, hiệ<br /> <br /> Là tỉnh lân cậ<br /> <br /> canh cà phê diễn ra còn chậm, hiệu qu<br /> <br /> ơ<br /> <br /> t<br /> <br /> mới chỉ thực hiện<br /> <br /> v ờ<br /> <br /> c 30% trong l trình trẻ<br /> <br /> trì<br /> <br /> ứ<br /> <br /> c yêu<br /> <br /> cầu của thực tiễn. Bên c nh các nguyên nhân về cây giống, chỉ<br /> k<br /> <br /> tri<br /> <br /> qu t liệt, thì việc ti p cận nguồn vố<br /> <br /> là m t rào c n lớn khi<br /> <br /> ơ<br /> <br /> trì<br /> <br /> t<br /> <br /> ồng, vớ 3<br /> <br /> k<br /> <br /> cho vay tái canh cà phê<br /> <br /> Đắk Nông mớ<br /> . Đâ<br /> <br /> ũ<br /> <br /> t hiệu qu [15]<br /> <br /> ầu tháng 2/2017, tổ<br /> của Agribank Việt N<br /> <br /> â<br /> <br /> o<br /> <br /> t kho ng 38 tỷ<br /> <br /> số gi i ngân r t th p so với nhu cầu<br /> <br /> vốn tái canh. Rào c n về vốn vay xu t phát c từ phía ngân hàng và c<br /> từ phía các nông h .<br /> Các nghiên cứu về ti p cận vốn ngân hàng mới dừng l i ở c p<br /> nghiên cứu tổng quát các h nông dân s n xu t nông nghiệp nói<br /> chung, các nghiên cứu<br /> với nhữ<br /> ho t<br /> <br /> sâu v<br /> <br /> t ngành nghề s n xu t riêng lẻ<br /> <br /> ặc thù s n xu t riêng biệt<br /> ặ t ù<br /> <br /> v<br /> <br /> t<br /> <br /> hoặc m t<br /> còn r t mới mẻ.<br /> <br /> 2<br /> v ệc nghiên<br /> <br /> Xu t phát từ yêu cầu về học thuật và thực tiễ<br /> <br /> cứu ề t “Hoàn thiện hoạt động cho vay tái canh cà phê tại Ngân<br /> hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh<br /> Đắk Nông” là cần thi t.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Nghiên cứu ơ sở lý luận và thực tr ng ho t<br /> tái canh cà phê t<br /> <br /> A rb k<br /> <br /> Đắk N<br /> ơ<br /> <br /> số khuy n nghị nhằm hoàn thiệ<br /> <br /> trì<br /> <br /> v<br /> <br /> t<br /> <br /> ng cho vay<br /> ề xu t m t<br /> <br /> ụng tái canh cà<br /> <br /> phê củ A r b k Đắk Nông.<br /> 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đố t ng nghiên cứu là những v<br /> ng và các nhân tố t<br /> <br /> n ho t<br /> <br /> ề lý luận và thực tiễn ho t<br /> ng cho vay tái canh cà phê<br /> <br /> củ A r b k Đắk Nông<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> a. Phạm vi về nội dung nghiên cứu<br /> Đố t<br /> <br /> ng nghiên cứu củ<br /> <br /> các nhân tố t<br /> <br /> n ho t<br /> <br /> A r b k Đắk N<br /> <br /> ềt<br /> <br /> ơ sở lý luận, thực tr ng và<br /> <br /> ng cho vay tái canh cà phê của<br /> <br /> ối với h trồng cà phê từ ă<br /> <br /> -2016.<br /> <br /> b. Phạm vi về không gian<br /> Đề t<br /> <br /> c thực hiện t A r b k<br /> <br /> Đắk Nông<br /> <br /> c. Phạm vi về thời gian<br /> Ph m vi nghiên cứu về thực tr ng cho vay tái canh cà phê<br /> trong kho ng thời gian 2014 - 2016.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp<br /> 4.2. Phương pháp quan sát<br /> 4.3. Phương pháp thống kê<br /> <br /> 3<br /> 4.4. Phương pháp thu thập số liệu<br /> 4.5. Phương pháp phân tích số liệu<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần mở ầu và k t luận, luậ vă<br /> <br /> c k t c u gồm 3<br /> <br /> ch ơ :<br /> C<br /> <br /> ơ<br /> <br /> : Cơ sở lý luận về ho t<br /> <br /> ng cho vay tái canh cà phê<br /> <br /> của NHTM.<br /> C<br /> <br /> ơ<br /> <br /> :<br /> <br /> ực tr ng ho t<br /> <br /> ng cho vay tái canh cà phê t i<br /> <br /> A r b k Đắk Nông.<br /> C<br /> <br /> ơ<br /> <br /> 3: Khuy n nghị nhằm hoàn thiện ho t<br /> <br /> ng cho vay<br /> <br /> tái canh cà phê t A r b k Đắk Nông.<br /> 6. Tổng quan tình hình nghiên cứu<br /> 6.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới<br /> Luận án Ti n sĩ của Trần Công Thắng (2011), “Quyết định đầu<br /> tư tối ưu của người trồng cà phê tại Việt Nam”<br /> Western Australia, b o vệ ă<br /> <br /> r ờ<br /> <br /> i học<br /> <br /> .<br /> <br /> 6.2. Tình hình nghiên cứu trong nước<br /> a. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:<br /> (i) Tác gi<br /> <br /> S. Đặ<br /> <br /> Sơ &<br /> <br /> s. Bù M<br /> <br /> t (2011),<br /> <br /> “Tình hình sử dụng vốn vay của nông h t i tỉnh Kiên Giang”, T p<br /> chí Phát tri n kinh t số 250, 8/2011.<br /> (ii) Tác gi PGS.TS Ph<br /> (2013), “<br /> ở tỉ<br /> <br /> ng của phát tri<br /> <br /> Vă K<br /> <br /> s. Đặng Huyền Trang<br /> <br /> â<br /> <br /> Sơ L ”, T p chí Kinh t &Phát tri<br /> <br /> m nghèo<br /> Đ i học kinh t quốc<br /> <br /> dân, số 189(II) tháng 03/2013.<br /> (iii) TS. Quách Thị Khánh Ngọ<br /> (2012) tr ờ<br /> <br /> ĐH N<br /> <br /> r<br /> <br /> s<br /> <br /> r ơ<br /> <br /> “Phân tích các nhân tố<br /> <br /> Quốc H o<br /> ở<br /> <br /> n<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động cho vay tái canh cà phê tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
2pqcuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt luận văn thạc sĩ, Tóm tắt luận văn tài chính ngân hàng, Hoạt động cho vay, Tái canh cà phê, Ngân hàng Agribank Đắk Nông, Hoàn thiện hoạt động cho vay, Ngân hàng thương mại, Tài chính ngân hàng
Ngày đăng
18/9/2018
Loại file
PDF
Số trang
27
Dung lượng
0.91 M
Lần xem
9
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Tai-chinh-Ngan-hang-Hoan-thien-hoat-dong-cho-vay-tai-canh-ca-phe-tai-Ngan-hang-Nong-nghiep-va-Phat-trien-Nong-thon-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dak-Nong.PDF[0.91 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT