Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      15      0
Mã tài liệu btz6tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Fvdxc Fvdxc Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.16 M Lần tải 0 Lần xem 15
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Làm rõ về các vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng đo lường rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng.

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG VÕ THANH TR C Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS Nguy n Th Như Liêm QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH ĐÀ N NG Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Chuyên ngành : Qu n tr Kinh doanh Mã s : 60.34.05 Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 17 tháng 09 QU N TR KINH DOANH năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011
 2. 3 4 L IM Đ U Xu t phát t ý nghĩa ñó, tác gi m nh d n ñóng góp quan ñi m c a mình qua ñ tài: “Qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng 1. Tính c p thi t c a ñ tài: TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng” Trong nh ng năm g n ñây, tình hình kinh t xã h i nư c ta 2. M c ñích nghiên c u có bư c phát tri n m i, toàn di n hơn và b n v ng hơn so v i các Làm rõ các v n ñ lý lu n v r i ro tín d ng và qu n tr r i ro th i kỳ trư c ñó. Kinh t ñ t nư c tăng trư ng cao và n ñ nh. Các tín d ng, ño lư ng r i ro, các bi n pháp phòng ng a, h n ch r i ro NHTM cũng ñã có nhi u ñ i m i, phát tri n và th hi n vai trò “chìa tín d ng. khóa” tr giúp cho các doanh nghi p và cá nhân trong ho t ñ ng s n Phân tích th c tr ng công tác qu n tr r i ro tín d ng t i xu t kinh doanh, d ch v , … Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng trong Cho ñ n nay, ho t ñ ng tín d ng có vai trò quan tr ng trong th i gian qua, nguyên nhân c a nh ng t n t i. ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng, là ho t ñ ng ñem l i thu nh p Đ xu t, ki n ngh nh ng gi i pháp x lý r i ro hi n có và chính c a các NHTM. Tuy nhiên, cùng v i vi c ñem l i l i nhu n phòng ng a, h n ch r i ro tín d ng m i phát sinh t i Ngân hàng ñáng k cho Ngân hàng thì lĩnh v c tín d ng cũng là lĩnh v c có r i TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng. ro l n nh t. H u qu c a r i ro tín d ng ñ i v i NHTM thư ng r t 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u n ng n : làm tăng chi phí, thu nh p lãi b ch m ho c m t ñi cùng v i Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài: là ho t ñ ng tín d ng t i s th t thoát c a v n cho vay, làm x u ñi tình hình tài chính và cu i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng cùng làm t n h i ñ n uy tín và v th c a Ngân hàng, th m chí d n Ph m vi nghiên c u: ñ n phá s n Ngân hàng. - V không gian: t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nh n th c ñư c vai trò quan tr ng c a công tác Qu n tr r i Nam Chi nhánh Đà N ng ro tín d ng t i các NHTM, t o s an toàn trong ho t ñ ng kinh doanh - V th i gian: Ch y u t năm 2007 ñ n năm 2009 Ngân hàng ph i ñư c coi là ñi u ki n tiên quy t b o ñ m cho quá 4. Phương pháp nghiên c u trình phát tri n NHTM nói chung và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đ tài s d ng k t h p nh ng phương pháp nghiên c u sau: Ngo i thương Vi t Nam t i Đà N ng nói riêng m t cách b n v ng. - Phương pháp duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s . Chính vì v y, Qu n tr r i ro tín d ng ñang là m i quan tâm hàng ñ u - Phương pháp phân tích, t ng h p, gi i thích, so sánh ñ thu trên phương di n lý thuy t cũng như trong th c ti n. th p s li u và phân tích s li u, …
 3. 5 6 5. C u trúc n i dung nghiên c u: các t ch c và cá nhân, v a mang tính s n xu t kinh doanh g n v i Đ tài bao g m nh ng n i dung chính sau: ho t ñ ng c a các doanh nghi p, v a là tín d ng tiêu dùng g n v i L im ñ u ñ i s ng sinh ho t c a con ngư i. Chương 1: Nh ng v n ñ cơ b n v r i ro tín d ng và qu n 1.1.1.3. Vai trò c a tín d ng Ngân hàng: tr r i ro tín d ng trong Ngân hàng thương m i Th nh t, tín d ng góp ph n thúc ñ y s n xu t lưu thông Chương 2: Th c tr ng Qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng hàng hóa phát tri n. TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng Th hai, tín d ng góp ph n n ñ nh ti n t và n ñ nh giá c . Chương 3: Hoàn thi n qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng Th ba, tín d ng góp ph n n ñ nh ñ i s ng, t o công ăn vi c TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Đà N ng làm và n ñ nh tr t t xã h i 1.1.2. R i ro tín d ng trong Ngân hàng Thương m i CHƯƠNG 1: NH NG V N Đ CƠ B N V R I RO TÍN D NG VÀ QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG NGÂN 1.1.2.1. Khái ni m r i ro tín d ng: Theo kho n 1 Đi u 2 Quy ñ nh HÀNG THƯƠNG M I v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng ñ x lý r i ro tín 1.1. Tín d ng Ngân hàng và r i ro tín d ng trong Ngân hàng d ng trong ho t ñ ng ngân hàng c a TCTD ban hành kèm theo Thương m i Quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 c a Th ng ñ c 1.1.1. Tín d ng Ngân hàng NHNN, r i ro tín d ng là kh năng x y ra t n th t trong ho t ñ ng 1.1.1.1. Khái ni m: Tín d ng là m t giao d ch v tài s n (ti n ho c ngân hàng c a TCTD do khách hàng không th c hi n ho c không có hàng hóa) gi a bên cho vay (Ngân hàng và các ñ nh ch tài chính kh năng th c hi n nghĩa v c a mình theo cam k t. khác) và bên ñi vay (cá nhân, doanh nghi p và các ch th khác), 1.1.2.2. Đ c ñi m c a r i ro tín d ng trong ñó bên cho vay chuy n giao tài s n cho bên ñi vay s d ng - R i ro tín d ng mang tính gián ti p trong m t th i h n nh t ñ nh theo th a thu n, bên ñi vay có trách - R i ro tín d ng có tính ch t ña d ng và ph c t p nhi m hoàn tr vô ñi u ki n v n g c và lãi cho bên cho vay khi ñ n - R i ro tín d ng có tính t t y u t c luôn t n t i và g n li n h n thanh toán. v i ho t ñ ng tín d ng c a NHTM 1.1.1.2. Đ c ñi m c a tín d ng Ngân hàng: Là hình th c tín d ng 1.1.2.3. H u qu c a r i ro tín d ng gián ti p, th c hi n cho vay và thu n ñư c th c hi n ch y u dư i Th nh t, r i ro tín d ng gây ra h u qu n ng n ñ i v i các hình th c ti n t , ngư i cho vay là các Ngân hàng, ngư i ñi vay là ch th tham gia tr c ti p vào quan h tín d ng.
 4. 7 8 Th hai, r i ro tín d ng s làm gi m lòng tin c a công chúng 1.2.2.1. Xác ñ nh m c tiêu và thi t l p chính sách tín d ng vào s v ng ch c và lành m nh c a h th ng tài chính cũng như hi u a) Xác ñ nh m c tiêu: Bi n pháp trư c tiên trong công tác qu n tr r i l c c a chính sách tài chính - ti n t c a nhà nư c. ro tín d ng là xác ñ nh m c tiêu và thi p l p chính sách tín d ng c a Th ba, h th ng tài chính qu c gia có th b lung lay b i Ngân hàng. nh hư ng c a r i ro tín d ng. b) Thi t l p chính sách tín d ng: Đ ñ t m c tiêu qu n lý r i ro tín 1.1.2.4. Nguyên nhân c a r i ro tín d ng d ng ñ ra, các ngân hàng c n thi t l p cho mình chính sách tín d ng - Nh ng nguyên nhân do các nhân t khách quan phù h p. - Nh ng nguyên nhân thu c v khách hàng vay 1.2.2.2. Nh n d ng r i ro tín d ng: Đ có th phòng ng a r i ro tín - Nh ng nguyên nhân thu c v năng l c qu n tr c a ngân d ng m t cách hi u qu , th c hi n “phòng b nh hơn ch a b nh” thì hàng c n ph i nh n d ng r i ro tín d ng. Nh n d ng r i ro tín d ng bao 1.1.3. Phân lo i r i ro tín d ng g m các công vi c phân tích và th m ñ nh các kho n tín d ng trong - Theo tính ch t r i ro: R i ro giao d ch và r i ro danh m c su t quá trình cho vay c a Ngân hàng, t c là phân tích và th m ñ nh - Theo nguyên nhân gây ra: R i ro khách quan và ch quan tín d ng trư c trong và sau cho vay cho ñ n khi hoàn t t vi c thu h i 1.2. Qu n tr r i ro tín d ng trong Ngân hàng Thương m i ñ y ñ g c và lãi theo th i h n cho vay. 1.2.1. Khái ni m và vai trò c a qu n tr r i ro tín d ng 1.2.2.3. Đo lư ng, lư ng hóa r i ro tín d ng: Là vi c xây d ng mô 1.2.1.1. Khái ni m: Qu n tr r i ro tín d ng là vi c s d ng các bi n hình thích h p ñ lư ng hóa m c ñ r i ro c a khách hàng vay, pháp nghi p v ñ ki m soát ch t lư ng tín d ng, h n ch h u qu t ñó xác ñ nh ph n bù r i ro và gi i h n tín d ng an toàn t i ña x u trong ho t ñ ng tín d ng, gi m thi u s t n th t không ñ ho t ñ i v i m t khách hàng cũng như ñ trích l p d phòng r i ro. ñ ng ngân hàng lâm vào tình tr ng ñ v . a) X p h ng tín d ng: X p h ng tín d ng là k thu t ñánh giá 1.2.1.2. Vai trò c a qu n tr r i ro tín d ng: Qu n tr r i ro tín d ng r i ro tín d ng do các t ch c x p h ng th c hi n và công b không nh ng có vai trò r t quan tr ng trong ho t ñ ng kinh doanh trên các tiêu chí ph n ánh uy tín tín d ng c a ngư i vay n . c a Ngân hàng mà còn ñ i v i n n kinh t . b) Ch m ñi m tín d ng: Ch m ñi m tín d ng là k thu t s d ng các 1.2.2. Ti n trình qu n tr r i ro tín d ng trong NHTM d li u nghiên c u th ng kê và ho t ñ ng ñ ñánh giá m c ñ r i ro tín d ng ñ i v i khách hàng.
 5. 9 10 1.2.2.4. Các bi n pháp phòng ng a r i ro tín d ng: M c dù - Tài li u hư ng d n v i các khuy n cáo, các hư ng d n và quy t ñ nh cho vay ph i tr i qua các khâu như phân tích, th m tiêu chu n c a y ban Basel. ñ nh, ch m ñi m và x p lo i tín d ng nhưng v n không th lo i y ban Basel ngày nay ñã tr thành cơ quan xây d ng và phát tri n các chu n m c ngân hàng ñư c qu c t công nh n. y ban b hoàn toàn sai l m, nghĩa là v n còn ti m n r i ro tín d ng. Basel ñã ban hành 17 nguyên t c v qu n lý n x u mà th c ch t là Do v y, bi n pháp qu n lý r i ro tín d ng ti p theo ñ phòng ñưa ra các nguyên t c trong qu n tr r i ro tín d ng, ñ m b o tính ng a r i ro tín d ng có th x y ra là xem xét ñ n các hình th c hi u qu và an toàn trong ho t ñ ng c p tín d ng. b o ñ m tín d ng, mua b o hi m tín d ng, trích qu d phòng K T LU N CHƯƠNG 1: r i ro tín d ng. Trong kinh doanh ngân hàng vi c ñương ñ u v i r i ro tín 1.2.2.5. Tài tr r i ro: Chúng ta có th gi m thi u, ngăn ch n b t, d ng là ñi u không th tránh kh i ñư c. Th a nh n m t t l r i ro t ch không th né tránh, tiêu di t h t nh ng h u qu x u. V y m t khi nhiên trong ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng là yêu c u khách quan r i ro x y ra, trư c h t c n theo dõi, giám ñ nh t n th t, xác ñ nh h p lý. V n ñ là làm th nào ñ h n ch r i ro này m t t l th p ñư c chính xác nh ng t n th t v tài s n, v ngu n nhân l c, v giá nh t có th ch p nh n ñư c. Theo thông l qu c t , t n th t 1% t ng tr pháp lý. Sau ñó c n có nh ng bi n pháp tài tr r i ro thích h p dư n bình quân hàng năm là m t ngân hàng có trình ñ qu n lý t t như t kh c ph c r i ro, chuy n giao r i ro ñ giá tr t n th t là th p và hoàn toàn không tác ñ ng x u ñ n ngân hàng. nh t. 1.3. Kinh nghi m trong qu n tr r i ro tín d ng trên th gi i CHƯƠNG 2: TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG Quan ñi m c a y ban Basel: s y u kém trong h th ng T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM - CHI ngân hàng c a m t qu c gia, dù qu c gia phát tri n hay ñang phát NHÁNH ĐÀ N NG tri n, s ñe d a ñ n s n ñ nh v tài chính trong c n i b qu c gia 2.1. T ng quan v Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam – ñó. y ban Basel không ch bó h p ho t ñ ng trong ph m vi các Chi nhánh Đà N ng nư c thành viên mà m r ng m i liên h v i các chuyên gia trên toàn 2.1.1. Gi i thi u v Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam c u và ban hành 2 n ph m: Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ñư c thành l p theo - Nh ng nguyên t c cơ b n cho vi c giám sát ho t ñ ng c a Ngh ñ nh 115/CP do H i ñ ng Chính ph ban hành ngày 30/10/1962 ngân hàng m t cách hi u qu . trên cơ s tách ra t C c Qu n lý Ngo i h i tr c thu c Ngân hàng Trung ương và chính th c ñi vào ho t ñ ng t ngày 01/04/1963.
 6. 11 12 Ngày 26/12/2007 NHNT ti n hành IPO và chuy n ñ i thành ngân 2.1.3. Ch c năng, nhi m v hàng TMCP trong năm 2008. 2.1.3.1. Ch c năng: Là m t ngân hàng thương m i c ph n nhà Tr i qua hơn 47 năm xây d ng và trư ng thành, NHNT ñã nư c, VCB ĐN cũng như các ngân hàng chuyên doanh khác, có ch c phát tri n m nh m , m ng lư i m r ng v i 1 H i s chính t i Hà năng kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng. N i, 1 S giao d ch, hơn 300 chi nhánh và phòng giao d ch trên toàn 2.1.3.2. Nhi m v qu c, 3 Công ty con t i Vi t Nam, 1 Công ty con t i H ng Kông, 4 2.1.4. Cơ c u t ch c và b máy qu n lý Công ty liên doanh, 3 Công ty liên k t, 1 văn phòng ñ i di n t i - Ban giám ñ c: 1 Giám ñ c và 3 phó Giám ñ c Singapore, ñ i ngũ cán b kho ng 10.000 ngư i. Ngoài ra NHNT - Dư i Ban Giám ñ c, t i tr s chính 140 Lê L i, thành ph còn tham gia góp v n, liên doanh liên k t v i hơn 30 ñơn v trong và Đà n ng, có 11 phòng ban và 01 t . Ngoài ra h th ng m ng lư i ngoài nư c trong nhi u lĩnh v c kinh doanh khác nhau. T ng tài s n ho t ñ ng có 7 phòng giao d ch tr c thu c. c a NHNT t i th i ñi m cu i năm 2009 lên t i x p x 255.496 t quy 2.1.5. B i c nh và môi trư ng ho t ñ ng kinh doanh VND (13,49 t USD), t ng dư n ñ t hơn 141.621 t quy VND (7,48 Đ n 31/12/2009, Đà N ng có 51 chi nhánh TCTD. Ngoài 51 t USD), ñáp ng t l an toàn v n t i thi u 8% theo chu n qu c t . Chi nhánh TCTD tr c thu c h i s , còn có 192 phòng giao d ch, 290 2.1.2. Khái quát s hình thành và phát tri n VCB ĐN máy ATM, 927 máy POS tr i ñ u các qu n, huy n trong thành ph , Chính ph Cách m ng Lâm th i C ng Hòa Mi n Nam Vi t t o ñi u ki n thu n l i cho các thành ph n kinh t và ngư i dân ti p Nam ñã ký Quy t ñ nh s 31/QĐ ngày 30/4/1975 thành l p Chi c n các d ch v ngân hàng hi n ñ i. nhánh Ngân hàng Ngo i thương tr c thu c Ngân hàng Khu Trung a) Công tác huy ñ ng v n: T ng ngu n v n huy ñ ng c a các TCTD Trung b . trên ñ a bàn ñ n cu i tháng 12/2009 th c hi n 27.590 t ñ ng, tăng Ngày 01/06/2008, Chi nhánh ñã chính th c ñ i tên thành 36,23% so v i ñ u năm. Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam - Chi nhánh Đà N ng b) Công tác cho vay: T ng dư n cho vay ñ n cu i tháng 12/2009 cùng v i c h th ng NHNT ho t ñ ng theo mô hình c ph n. th c hi n 35.341 t ñ ng, tăng 30,92% so ñ u năm. Tr i qua hơn 35 năm hình thành và phát tri n, ñ n nay Chi * V ch t lư ng tín d ng: N x u ñ n cu i tháng 12/2009 là 847 t nhánh ñã phát tri n l n m nh v i s lư ng cán b nhân viên lên ñ n ñ ng, chi m t l 2,40% trên t ng dư n . 190 ngư i, ñư c t ch c thành 12 phòng, t nghi p v và 7 phòng c) K t qu ñ t ñư c: Chênh l ch thu chi trên toàn ñ a bàn năm 2009 giao d ch. ñ t 781 t ñ ng.
 7. 13 14 2.1.6. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a VCB ĐN 2.2.5. Ch t lư ng ho t ñ ng tín d ng Trong năm 2009, ngu n v n huy ñ ng c a Chi nhánh ñ t T l n x u c a VCB ĐN qua các năm ñ u m c th p, 2.103 t ñ ng, chi m 7,62% th ph n huy ñ ng v n trên ñ a bàn. không vư t quá quy ñ nh cho phép c a NHNN (tr năm 2007, t l M ng lư i máy ATM và máy POS phát tri n r ng kh p v i 34 máy n x u m c cao do VCB ĐN ñã cơ c u l i n cho m t s doanh ATM và hơn 235 máy POS. Đi ñ u trong lĩnh v c kinh doanh th , s nghi p nhà nư c) và có xu hư ng gi m. lư ng th phát hành c a Chi nhánh ñ t trên 82.000 th , chi m g n 2.3. Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i VCB ĐN 10,54% s lư ng th phát hành trên ñ a bàn v i t l th ho t ñ ng 2.3.1. Th c tr ng và nguyên nhân r i ro tín d ng trên 90%. K t qu ho t ñ ng kinh doanh năm 2009 chênh l ch thu 2.3.1.1. K t qu phân lo i n : K t qu phân lo i n trong nh ng năm chi ñ t 116,366 t ñ ng, chi m 15% t ng chênh l ch thu chi c a các g n ñây cho th y ch t lư ng tín d ng c a VCB ĐN chưa ñ m b o, t TCTD trên ñ a bàn. l n x u, n quá h n còn khá cao và t p trung vào m t s khách 2.2. Tình hình ho t ñ ng tín d ng c a VCB ĐN hàng. M t ñi u ñáng chú ý là n x u c a VCB ĐN t p trung ch y u 2.2.1. Ho t ñ ng cho vay vào các DNNN. Trong 3 năm g n ñây, t năm 2007 ñ n năm 2009, dư n cho T l n x u c a VCB ĐN năm 2007 cao vư t tr i so v i vay c a VCB ĐN tăng t 1.880 t ñ ng lên ñ n 1.939 t ñ ng, trong m c trung bình ngành. Tuy nhiên ñ n năm 2008 và 2009 thì t l n ñó dư n n x u chi m t l không cao, ñ c bi t cu i năm 2009, t l x u t i VCB ĐN gi m ñáng k và th p hơn nhi u so v i t l n x u n x u không ñáng k , chi m 0,001% trên t ng dư n vay. trung bình ngành. M c dù t l n x u c a VCB ĐN th p so v i 2.2.2. Ho t ñ ng b o lãnh ngành và có xu hư ng gi m nhưng n c n chú ý chi m t tr ng khá Doanh s b o lãnh c a VCB ĐN có t c ñ tăng trư ng khá cao, năm 2009 là 263.236 tri u ñ ng, chi m 13,57%. Như v y ch t cao. Năm 2007, doanh s b o lãnh là 129,427 t ñ ng thì ñ n năm lư ng tín d ng t i VCB ĐN còn ti m n nhi u r i ro n u không qu n 2009 doanh s ñ t 401,8 t ñ ng. tr r i ro tín d ng t t n x u s gia tăng. 2.2.3. Ho t ñ ng chi t kh u 2.3.1.2. T n th t tín d ng VCB ĐN ch phát tri n t p trung vào ho t ñ ng chi t kh u - Xét trên phương di n m t v n: Đ n 31/12/2009, VCB ĐN b ch ng t hàng xu t kh u. có 17 khách hàng doanh nghi p ñã ñư c s d ng d phòng r i ro ñ 2.2.4. Ho t ñ ng bao thanh toán x lý v i t ng dư n ñư c x lý quy VND là 131,61 t ñ ng. VCB ĐN chưa có khách hàng s d ng s n ph m này.
 8. 15 16 - Xét trên phương di n làm tăng chi phí c a ngân hàng: n + Năng l c th m ñ nh c a cán b còn nhi u h n ch x u ñã làm tăng chi phí trích l p d phòng, chi phí giám sát, ki m tra + Quá trình ki m tra, giám sát sau khi cho vay c a ngân hàng các kho n vay. còn nhi u sơ h , sai sót. 2.3.1.3. Nguyên nhân c a nh ng r i ro tín d ng + Xác ñ nh gi i h n tín d ng chưa h p lý, quá cao so v i kh - Nhóm nguyên nhân t bên ngoài: năng ch u n c a khách hàng. + Do nh ng bi n ñ ng c a th trư ng và chính sách c a nhà + Đ u tư tín d ng t, ch y theo phong trào. nư c làm cho doanh nghi p không có kh năng ph n ng k p th i 2.3.2. Th c tr ng công tác qu n tr r i ro tín d ng d n ñ n kinh doanh thua l 2.3.2.1. Xác ñ nh m c tiêu và thi t l p chính sách qu n tr r i ro tín + Do kh năng cung ng ngo i t cho th trư ng trong nh ng d ng: Là m t ñơn v tr c thu c, VCB ĐN cũng tuân th các yêu c u năm trư c ñây không ñ m b o, t giá có xu hư ng bi n ñ ng m nh v chính sách tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng và các quy trình tín nên nh ng doanh nghi p nh p kh u b thua l n ng n . d ng c a NHNT. + Do nh hư ng c a thiên tai, gây thi t h i cho tài s n c a 2.3.2.2. Nh n d ng r i ro tín d ng: Nh n d ng r i ro tín d ng là m t khách hàng vay. quá trình k t khi khách hàng ñ t quan h tín d ng cho ñ n khi hoàn + Vi c th c thi chính sách thu c a các cơ quan công thành các nghĩa v c a mình ñ i v i Ngân hàng. Do ñó, vi c nh n quy n khá ch m ch p, làm nh hư ng ñ n tình hình tài chính d ng r i ro là m t quá trình liên t c, trư c, trong và sau khi cho vay. c a doanh nghi p. a) B máy t ch c c p tín d ng: Tham gia tr c ti p vào ho t ñ ng c p tín d ng c a VCB ĐN có các Phòng nghi p v t i tr s chính - Nhóm nguyên nhân t phía khách hàng: và các Phòng Giao d ch. + Do các DNNN ho t ñ ng kém hi u qu , năng l c tài chính Nhìn chung ñ i ngũ cán b làm công tác tín d ng c a Chi y u. nhánh có trình ñ chuyên môn, ñư c ñào t o bài b n, t t nghi p các + Do lãnh ñ o m t s doanh nghi p có y u t cơ h i, l a ñ o chuyên ngành kinh t - tài chính – ngân hàng. Tuy nhiên ña s cán b ngân hàng trong quan h tín d ng ho c năng l c qu n lý ñi u hành còn tr , kinh nghi m th c ti n chưa nhi u, ch có 6/42 cán b có y u kém thâm niên công tác trong ngành trên 5 năm. + Các doanh nghi p không có chi n lư c kinh doanh có tính b) Quy trình tín d ng: Hi n nay VCB ĐN ñang th c hi n 3 quy trình kh thi và t m nhìn chi n lư c tín d ng dành có các ñ i tư ng khách hàng khác nhau: - Nhóm nguyên nhân thu c v ngân hàng:
 9. 17 18 - Đ i v i cho vay tư nhân, cá th : kh u. Gi i pháp này ñã phát huy tác d ng ñáng k khi thiên tai x y - Đ i v i các doanh nghi p nh và v a ra, v n r t thư ng xuyên mi n Trung, vì có ngu n h tr ñ bù ñ p - Đ i v i các doanh nghi p l n: Quy trình này quy ñ nh vi c các t n th t v n vay. c p tín d ng cho nhóm doanh nghi p vư t ph m vi phán quy t c a Bên c nh ñó, tăng cư ng cho vay có b o ñ m b ng tài s n chi nhánh. góp ph n h n ch r i ro t n th t x y ra ñáng k . 2.3.2.3. Đo lư ng và lư ng hóa r i ro tín d ng: Bi n pháp cu i cùng ñ gi m thi u r i ro t n th t là VCB Hi n nay VCB ĐN ch ñang th c hi n ch m ñi m ñ i v i các ĐN s d ng bi n pháp trích l p qu d phòng r i ro tín d ng. khách hàng là doanh nghi p. 2.3.2.5. Tài tr r i ro tín d ng Qua k t qu ch m ñi m và x p h ng tín d ng 120 doanh Đ x lý n x u m t cách hi u qu , VCB ĐN linh ho t trong nghi p t i VCB ĐN ñ n 31/12/2009 cho th y: khách hàng có ñ r i xây d ng các gi i pháp x lý n phù h p v i tình hình th c t . ro r t th p chi m 12 doanh nghi p (chi m 10% t ng s doanh nghi p Nh ng gi i pháp VCB ĐN ñã th c hi n trong th i gian qua là: ñư c ch m ñi m), khách hàng có ñ r i ro tương ñ i th p chi m 94 + Thành l p T x lý n x u, t xây d ng k ho ch và các doanh nghi p (chi m 78,33% t ng s doanh nghi p ñư c ch m bi n pháp c th , có các quy t ñ nh thích h p ñ x lý n x u k p ñi m), khách hàng có ñ r i ro th p chi m 10 doanh nghi p (chi m th i và ñúng ti n ñ . 8,33% t ng s doanh nghi p ñư c ch m ñi m), khách hàng có ñ r i + Ch trương c a VCB ĐN là th c hi n thương lư ng, ph i ro trung bình chi m 4 doanh nghi p (chi m 3,33% t ng s doanh h p v i khách hàng trong x lý n x u ñ quá trình tri n khai ñư c nghi p ñư c ch m ñi m). nhanh chóng và ít t n th i gian. 2.3.2.4. Phòng ng a, phát hi n và h n ch r i ro tín d ng V i nh ng n l c c a VCB ĐN, t n th t tín d ng ñã ñư c Theo quy trình, nhi m v phát hi n các d u hi u r i ro do gi m thi u ñáng k , góp ph n lành m nh hóa tình hình tài chính. Phòng Khách hàng, phòng Khách hàng th nhân, các Phòng Giao Đánh giá chung: Nhìn chung công tác qu n tr r i ro tín d ch th c hi n b i ñây là b ph n tr c ti p làm vi c v i khách hàng, d ng c a NHNT nói chung và VCB ĐN nói riêng ñã có nh ng thay thu th p các thông tin, ki m tra s d ng v n vay… nên có kh năng ñ i rõ r t so v i trư c ñây, c th là: phát hi n k p th i nh ng bi n ñ ng b t l i. - NHNT ñã ñánh giá ñư c t m quan tr ng c a công tác qu n Đ h n ch t n th t khi r i ro x y ra, VCB ĐN luôn yêu c u tr r i ro tín d ng và ñã tích c c th c hi n các gi i pháp nh m nâng khách hàng ph i mua b o hi m tài s n ho c khi kinh doanh xu t nh p cao kh năng phòng ng a và phát hi n r i ro tín d ng.
 10. 19 20 - NHNT là ngân hàng Vi t Nam tiên phong trong ng d ng - V cơ s xác ñ nh GHTD: hi n nay vi c xác ñ nh GHTD mô hình qu n tr r i ro theo hư ng hi n ñ i và hư ng ñ n các chu n d a trên tình hình kinh doanh, năng l c tài chính, m c ñ r i ro và m c qu c t . GHTD tham kh o. Quy ñ nh này vô hình trung ñã làm cho vi c ñ nh - H th ng thông tin tín d ng ngày càng ñư c hoàn thi n. lư ng các y u t tài chính, phi tài chính trong x p h ng và xây d ng - VCB ĐN ñã kiên quy t th c hi n các gi i pháp ñ ng b ñ GHTD không còn ý nghĩa ràng bu c ch t ch , vì v y GHTD ñư c gi m n x u xác ñ nh trong nhi u trư ng h p vư t khá xa v i GHTD tham kh o 2.3.2.6. Nh ng h n ch c n kh c ph c và không có m i liên h nào c . Do ñó y u t ñ nh tính nh hư ng M c dù có nh ng ti n b trong qu n tr r i ro tín d ng nhưng nhi u hơn ñ n GHTD so v i y u t ñ nh lư ng, ñi u này là không công tác này v n còn t n t i nh ng h n ch nh t ñ nh, m t s h n ch phù h p v i xu hư ng bi n chuy n trong qu n tr r i ro tín d ng hi n cơ b n sau: ñ i. a) Nh ng h n ch v quy ch , chính sách c a NHNT - V quy trình tín d ng: S t n t i 3 quy trình cho vay khác - Xác ñ nh GHTD nh m xác ñ nh r i ro t ng th . Trong ho t nhau nhưng l i không hư ng ñ n nh ng ñ c thù, r i ro c a theo ñ ng kinh doanh, doanh nghi p th c hi n r t nhi u giao d ch. R i ro nhóm khách hàng, ñ c bi t là s phân tách khách hàng doanh nghi p, c a m t giao d ch không nh t thi t d n ñ n r i ro h th ng, nhưng nhóm khách hàng có nhi u ñ c ñi m tương ñ ng, gây lúng túng cho n u x y ra r i ro h th ng thì m i giao d ch s ch u r i ro. Do ñó xác cán b trong quá trình tri n khai trên th c t , v a gây khó khăn trong ñ nh GHTD c n ñư c m t b ph n ñ c l p và chuyên môn hóa th c quá trình giám sát và ki m soát r i ro tín d ng. hi n ñ ñ m b o tính khách quan và hư ng ñ n các chu n m c qu c - Quy ñ nh v chính sách khách hàng: các chính sách phí, lãi t như nguyên t c Basel v qu n lý n x u ñã ñ ra. Vì v y s phân su t c a NHNT áp d ng ñ i v i khách hàng chưa có s rõ ràng và c p trong xác ñ nh GHTD chưa ñ m b o ñư c yêu c u này. chưa có s cân nh c gi a m c ñ r i ro v i l i ích ñòi h i c a ngân - V quy ñ nh GHTD: theo quy ñ nh c a NHNT, GHTD bao hàng tương ng v i m c ñ r i ro ñó. g m gi i h n cho vay v n lưu ñ ng, gi i h n th u chi, gi i h n chi t - Quy ñ nh v b o ñ m ti n vay kh u, gi i h n tài tr thương m i. M c ñ u tư tín d ng d án không - V công tác ñào t o ñư c tính trong GHTD. Đi u này ñã d n ñ n th c t là doanh nghi p b) Nh ng h n ch trong công tác qu n tr r i ro tín d ng c a VCB có r t nhi u d án ñ u tư v i t ng m c ñ u tư khá l n, ñương nhiên ĐN m c ñ r i ro s cao hơn.
 11. 21 22 - V ñ nh hư ng khách hàng: VCB ĐN v n chưa xây d ng Hai là, c n nh n th c hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín ñư c m t chi n lư c rõ ràng cũng như ñ nh hình s l a ch n v phân d ng là gi i pháp then ch t ñ phát tri n tín d ng an toàn, cân ñ i khúc th trư ng nh t ñ nh. Chính vì v y ho t ñ ng ñ u tư tín d ng gi a yêu c u tăng trư ng v m t lư ng trong m i quan h cân ñ i v i c a VCB ĐN mang tính th ñ ng, ñ u tư tín d ng theo phong trào m t ch t c a ho t ñ ng tín d ng. nên kh năng phòng ng a và h n ch r i ro chưa ñ m b o. Ba là, qu n tr r i ro tín d ng c n hư ng ñ n chu n m c - V cán b : VCB ĐN có b dày l ch s hơn 35 năm nhưng qu c t thông qua quá trình ch n l c các nguyên t c, kinh nghi m, s lư ng cán b ch ch t ñ ñáp ng cho ho t ñ ng kinh doanh thi u thi t ch , công ngh v phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng. khá nhi u. B n là, c n chú ý ñ n y u t ñ c thù khi xây d ng mô hình - V h th ng ch m ñi m và x p h ng khách hàng: T l qu n tr r i ro tín d ng. kh u tr c a tài s n b o ñ m ñ i v i b t ñ ng s n là giá tr quy n s Năm là, chú tr ng ñ n y u t con ngư i trong xây d ng các d ng ñ t còn khá th p, 50% giá tr ñ nh giá. gi i pháp ñ nâng cao hi u qu c a công tác qu n tr r i ro tín d ng. - V danh m c ñ u tư: danh m c ñ u tư tín d ng c a VCB 3.1.2. M c tiêu c a các gi i pháp nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ĐN không ña d ng, do ñó kh năng l a ch n m t danh m c ñ u tư ro tín d ng h p lý và phân tán r i ro c a Chi nhánh r t khó khăn. Đi u này s - Gi m thi u r i ro tín d ng trên cơ s nâng cao ch t lư ng nh hư ng r t l n ñ n hi u qu c a công tác qu n tr r i ro. tín d ng nhưng ñ m b o tăng trư ng theo chính sách và ñ nh hư ng - S tuân th quy trình tín d ng c a VCB ĐN trong th i gian tín d ng ñã ñ ra. M c tiêu v ch t lư ng tín d ng là t l n x u trư c ñây chưa nghiêm và thi u th n tr ng. dư i 2%, tăng trư ng tín d ng ñ t m c 20%. 3.2. Hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín d ng t i VCB ĐN CHƯƠNG 3: HOÀN THI N QU N TR R I RO TÍN D NG 3.2.1. Hoàn thi n chính sách tín d ng hi u qu T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG ĐÀ Hoàn thi n chính sách tín d ng trên cơ s m c tiêu c a N NG NHNT ñ ng th i ph i phù h p v i ñi u ki n kinh t xã h i Thành 3.1. Quan ñi m, m c tiêu nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ro tín ph Đà N ng, ñ m b o cân b ng gi a m c tiêu t i ña hóa l i nhu n d ng t i VCB ĐN và gi m thi u r i ro, ñ m b o kh năng tăng trư ng trên cơ s nâng 3.1.1. Quan ñi m v qu n tr r i ro tín d ng cao ch t lư ng tín d ng và b o ñ m an toàn. M t là, qu n tr r i ro tín d ng c n ñư c th c hi n m t cách 3.2.2. Hoàn thi n công tác nh n d ng r i ro tín d ng toàn di n, nh t quán và ñ ng b .
 12. 23 24 3.2.2.1. C ng c và hoàn thi n h th ng thông tin tín d ng: C n t o ph thu c và ñ c l p nh t ñ nh c a Phòng Ki m tra n i b c a Chi l p h th ng thông tin tín d ng có tính h u ích cao hơn. nhánh b ng cách quy ñ nh lương c a cán b ki m tra n i b s do 3.2.2.2. Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh và phân tích tín d ng: Quá H i s chính tr và nhân s c a Phòng này do H i s chính ch ñ nh, trình th m ñ nh c n ñáp ng ñư c yêu c u v ch t lư ng phân tích và b mi n và mi n nhi m. Có như v y thì Phòng ki m tra n i b m i th i gian ra các quy t ñ nh, ñ m b o s c n tr ng h p lý trên cơ s ñ th m quy n ñ th c thi các nhi m v c a mình. phân tích l i nhu n và r i ro cũng như ñáp ng ñư c các yêu c u v 3.2.4.3. Th c hi n nghiêm túc phân lo i n và trích l p d phòng: ch t lư ng ph c v khách hàng. Th c hi n nghiêm túc phân lo i n , tránh tình tr ng vì k t qu kinh 3.2.2.3. Qu n lý, giám sát và ki m soát ch t ch quá trình gi i ngân doanh mà không tuân th tính chính xác trong phân lo i n và trích và sau khi cho vay: Th c hi n gi i ngân theo ñúng các quy t ñ nh l p d phòng r i ro. c p tín d ng c a c p phê duy t, ñ i chi u gi a m c ñích vay, yêu c u 3.2.4.4. S d ng các công c b o hi m và b o ñ m ti n vay: S d ng gi i ngân và cơ c u các chi phí trong nhu c u v n c a khách hàng, các công c b o hi m và áp d ng bi n pháp b o ñ m ti n vay ñ h n ñ m b o vi c s d ng v n vay có ñ y ñ ch ng t ch ng minh và ch t n th t khi r i ro x y ra là c c kỳ quan tr ng. h pl . 3.2.5. Hoàn thi n công tác tài tr r i ro tín d ng 3.2.3. Hoàn thi n ño lư ng và lư ng hóa r i ro tín d ng Đ gi m thi u t n th t khi r i ro x y ra, c n có s phân ñ nh H th ng ch m ñi m và x p h ng khách hàng c a NHNT rõ ràng ch c năng, nhi m v c a các b ph n có liên quan cũng như ñư c áp d ng theo các tiêu chí, chu n m c qu c t , VCB ĐN c n m t b máy ñ m nh, ñ t m ñ gi i quy t nh ng v n ñ phát sinh linh lo t trong quá trình ch m ñi m và x p h ng khách hàng. trong ti n trình x lý. 3.2.4. Hoàn thi n phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng 3.3. M t s ñ xu t, ki n ngh 3.2.4.1. Hoàn thi n công tác nhân s : Con ngư i là y u t quan 3.3.1. Ki n ngh ñ i v i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam tr ng nh t ñ th c hi n các bi n pháp phòng ng a m t cách hi u qu 3.3.1.1.V b máy t ch c: Không thành l p Phòng Ki m tra n i b nh t. Do ñó các gi i pháp v nhân s gi m t vai trò c t y u trong t i Chi nhánh mà thi t l p Phòng Ki m tra n i b t i các khu v c tr c xây d ng các bi n pháp phòng ng a r i ro tín d ng. thu c H i s chính ñ th c thi các ch c năng, nhi m v trong khu 3.2.4.2. Nâng cao hi u qu công tác ki m tra n i b : Trư c m t, khi v c qu n lý. chưa th c hi n l p Phòng Ki m tra n i b khu v c ñ ñ m b o ñ th m quy n và ñ c l p trong ki m tra ki m soát, nên t o ra s không
 13. 25 26 3.3.1.2. V quy trình tín d ng: D a trên y u t ñ c thù c a khách 3.3.2. Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà nư c hàng, th ng nh t quy trình tín d ng cho các doanh nghi p và xây - Ch ng s c nh tranh kém lành m nh d ng quy trình tín d ng ñ i v i tư nhân, cá th . - Phát tri n th trư ng mua bán n thông qua vi c hoàn ch nh 3.3.1.3. C p nh t và b sung thư ng xuyên c m nang tín d ng: C n cơ ch mua bán n gi a các t ch c tín d ng th c hi n vi c rà soát, tái b n có ñi u ch nh c m nang tín d ng, có - ng d ng các nguyên t c cơ b n v giám sát ngân hàng th 2 năm m t l n ñ ñáp ng các yêu c u v ñào t o và nghiên c u h u hi u. chuyên môn. - Nghiên c u và tri n khai các công c b o hi m tín d ng 3.3.1.4.V quy ñ nh c a NHNT trong lĩnh v c tín d ng như hoán ñ i tín d ng (Credit swap), quy n ch n tín d ng (credit - V chính sách khách hàng: Chính sách khách hàng s bao option). g m chính sách ti p th , chính sách v c p tín d ng, chính sách lãi - Hoàn thi n h th ng thông tin tín d ng c a Trung tâm CIC su t cho vay, chính sách b o ñ m ti n vay, chính sách v d ch v , phí Ngân hàng Nhà nư c. d ch v . 3.3.3. Ki n ngh ñ i v i Chính ph - V các văn b n liên quan ñ n c p tín d ng: NHNT c n - Yêu c u các doanh nghi p b t bu c ph i có ki m toán báo nhanh chóng hoàn thi n h th ng các văn b n hư ng d n thi hành, cáo tài chính. ñ m b o c p nh t nh ng thay ñ i cho phù h p v i quy ñ nh pháp - Hoàn thi n các quy ñ nh pháp lu t liên quan ñ n quy n ch lu t. n c a ngân hàng và b o ñ m ti n vay nh m giúp cho các ngân hàng 3.3.1.5. Ti p t c c ng c và hoàn thi n h th ng thông tin tín d ng: thu n l i khi ph i th c hi n các bi n pháp x lý tài s n ñ thu h i n . C n hoàn ch nh chương trình, b sung h th ng các báo cáo tín d ng - Hoàn ch nh các quy ñ nh pháp lu t có liên quan tr c ti p và quan tr ng ñ giúp cán b thu th p thông tin chính xác, x lý thông gián ti p ñ n ho t ñ ng c p tín d ng c a ngân hàng như quy ñ nh v tin k p th i. giao d ch b o ñ m, ñăng ký giao d ch b o ñ m, quy ñ nh v c p các 3.3.1.6. Hư ng ñ n các chu n m c qu c t trong qu n tr r i ro tín gi y t s h u tài s n, quy ñ nh v các ngành kinh doanh … d ng: ng d ng các chu n m c và thông l qu c t t t nh t trong PH N K T LU N LU N VĂN qu n tr r i ro tín d ng như nguyên t c Basel, các mô hình, phương Tr i qua hơn 35 năm trư ng thành và phát tri n, m c dù ñã pháp qu n tr r i ro tín d ng c a các ngân hàng hàng ñ u trên th ñ t ñư c nh ng thành tích ñáng khích l nhưng Chi nhánh Ngân gi i. hàng TMCP Ngo i thương Đà N ng cũng ñã g p nhi u t n th t trong
 14. 27 ho t ñ ng tín d ng. Do ñó nâng cao ch t lư ng tín d ng thông qua hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín d ng là nhi m v hàng ñ u c a VCB ĐN trong giai ño n hi n nay. D a trên nh ng cơ s lý lu n v r i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng, Lu n văn ñi sâu nghiên c u th c tr ng và nguyên nhân r i ro tín d ng cũng như công tác qu n tr r i ro tín d ng t i VCB ĐN, ch ra nh ng m t còn h n ch c n kh c ph c. M t s k t lu n v cơ c u b máy t ch c c p tín d ng, quy trình tín d ng ñư c tác gi t ng h p t các ý ki n tham lu n c a các ñ i bi u (Giám ñ c, Trư ng Phòng Khách hàng, Trư ng Phòng Qu n Lý N , Trư ng Phòng Qu n lý r i ro tín d ng t i H i s chính và khu v c Thành ph H Chí Minh) tham d H i ngh tín d ng năm 2009 c a NHNT nên ph n ánh ñư c nh ng k t lu n mang tính khách quan và th c ti n. T nh ng h n ch c n kh c ph c và môi trư ng kinh doanh c a VCB ĐN, tác gi ñã m nh d n ñưa ra nh ng gi i pháp c th ñ nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ro tín d ng trên cơ s nh ng quan ñi m ñ nh hư ng và m c tiêu trong giai ño n phát tri n s p t i. M t s gi i pháp n m ngoài t m quy t ñ nh c a VCB ĐN, tác gi ñã ñ xu t và ki n ngh NHNT, NHNN và Chính ph ñ h tr cho s tăng trư ng tín d ng b n v ng c a VCB ĐN. H n ch c a ñ tài: lu n văn t p trung phân tích ch y u ñ i v i công tác qu n tr r i ro tín d ng trong ho t ñ ng cho vay ñ i v i các doanh nghi p, là nhóm khách hàng có t tr ng cao trong t ng dư n và có nguy cơ r i ro cao. Các r i ro trong b o lãnh, cho vay bán l ít ñư c ñ c p trong lu n văn.

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
btz6tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Quản trị rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Tín dụng ngân hàng, Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ ngân hàng
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
15
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-Thuong-mai-Co-phan-ngoai-thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Da-Nang.PDF[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT