Xem mẫu

MỤC LỤC<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục bảng , biểu, sơ đồ, hình vẽ…<br /> Tóm tắt kết quả nghiên cứu luận văn<br /> MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA DOANH<br /> NGHIỆP ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1 Đại lý và vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đại lý ... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm đại lý của doanh nghiệp ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Phân loại đại lý của doanh nghiệp ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3 Vai trò của đại lý................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4 Chức năng của đại lý ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.5 Nhiệm vụ của đại lý .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Lý luận cơ bản về phát triển hệ thống đại lý của doanh nghiệpError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.1 Nội dung phát triển hệ thống đại lý của doanh nghiệpError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Phương hướng phát triển hệ thống đại lý của doanh nghiệp Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3 Nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hệ thống đại lý ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống đại lý ... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hệ thống đại lýError! Bookmark not defined.<br /> 1.4 Kinh nghiệm phát triển hệ thống đại lý của các hãng và bài học rút ra cho Công ty TNHH<br /> Tiến Minh ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1 Kinh nghiệm từ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền PhongError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.4.2 Bài học rút ra cho Công ty TNHH Tiến Minh ...... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA CÔNG TY TNHH<br /> TIẾN MINH................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1 Kết quả hoạt động của Công ty TNHH Tiến Minh . Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Đặc điểm của Công ty TNHH Tiến Minh và thị trường ngành nhựaError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.1.2 Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tiến MinhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm của Công ty TNHH Tiến MinhError! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Thực trạng phát triển hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến MinhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.1 Nội dung phát triển hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến MinhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.2 Kết quả phát triển hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến MinhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3 Kết luận sự phát triển hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến MinhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3.1 Kết quả đạt được của phát triển hệ thống đại lý tại Công ty TNHH Tiến MinhError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân tồn tại của phát triển hệ thống đại lý tại Công ty TNHH Tiến<br /> Minh ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG<br /> ĐẠI LÝ CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN MINH ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Tiến Minh đến năm 2015Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Phương hướng và mục tiêu chung của Công ty TNHH Tiến Minh đến năm 2015Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến Minh<br /> đến năm 2015 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2 Các giải pháp phát triển hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến Minh ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Xác định chiến lược phát triển hệ thống đại lý phù hợp với bối cảnh thị trườngError!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2 Hoàn thiện trong công tác tuyển chọn đại lý ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Hoàn thiện các chính sách đối với hệ thống đại lý Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4 Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ cho hệ thống đại lýError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.5 Giải pháp về quản lý, điều chỉnh hệ thống đại lý . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6 Phát triển hệ thống đại lý hiện tại theo chiều sâu . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7 Giải pháp nhằm thu hút đại lý............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8 Hoàn thiện hệ thống đại lý hiện tại ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3 Kiến nghị.................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Đối với Nhà nước ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Đối với các ngân hàng .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3 Đối với các địa phương ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4 Đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp trong hệ thống đại lý .. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Phát triển nền kinh tế thị trường sẽ và đang đặt nền kinh tế Việt Nam nói chung và<br /> các doanh nghiệp trong nước nói riêng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Và đặc<br /> biệt mức độ khốc liệt ngày càng tăng cao do tình hình nền kinh tế Việt Nam một năm gần<br /> đây ngày càng khó khăn và cũng không khả quan hơn trong năm tới, lạm phát tăng cao,<br /> tăng trưởng có xu hướng giảm tốc, thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách ngày<br /> càng nặng nề. Mỗi một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế khốc<br /> liệt này càng phải tạo cho mình nhiều lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ. Và hệ thống<br /> phân phối - với vai trò liên kết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, có tác động trực tiếp<br /> đến lợi nhuận và giá cả cuối cùng, cũng như rất nhiều lợi ích khác cho người tiêu dùng<br /> cuối cùng để có khả năng lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, giá rẻ và phù hợp với<br /> nhu cầu… nên đang ngày càng trở thành phương tiện cạnh tranh hữu hiệu của các doanh<br /> nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống kênh phân phối sản phẩm mà các doanh nghiệp đang có phát<br /> triển một cách tự phát về số lượng và quy mô mở rộng, mới bước đầu thỏa mãn nhu cầu<br /> đa dạng về sản phẩm cho cả sản xuất và người tiêu dùng, hoạt động còn kém hiệu quả,<br /> chi phí cao, qua nhiều khâu trung gian. Thực tế, người tiêu dùng còn chưa có nhiều cơ<br /> hội và điều kiện để mua được những sản phẩm rẻ, chất lượng tốt.<br /> Công ty TNHH Tiến Minh là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh<br /> trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (ống và phụ kiện chịu nhiệt, ống PVC, tấm ốp, ống lọc,<br /> …). Với đặc điểm của sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng thì Công ty chủ yếu tiêu thụ hàng<br /> hóa thông qua hệ thống đại lý của mình, bán lẻ trực tiếp rất ít. Công ty đang phải đối diện<br /> với một thực tế, thị trường bất động sản suy thoái – cung đang ngày càng lớn hơn cầu,<br /> sức cạnh tranh trên thị trường giảm sút, hệ thống đại lý đang hoạt động kém hiệu quả.<br /> Năm 2011, doanh thu hàng tháng so với các tháng cùng kỳ năm trước đó sụt giảm đi 1,5<br /> lần, thị phần trên thị trường giảm đi 10%. Yêu cầu đặt ra đối với TMC là phải giành lại<br /> thị phần đã mất bằng một chiến lược nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc cải thiện và<br /> phát triển hệ thống đại lý có hiệu quả hơn. Do vậy, việc nghiên cứu phát triển hệ thống<br /> đại lý một cách chuyên sâu, có hệ thống để tạo nền tảng và phương hướng thực tiễn phân<br /> phối sản phẩm tại TMC là cần thiết. Nó đem lại sự ổn định trong kinh doanh, đảm bảo sự<br /> <br /> tăng trưởng và phát triển trong môi trường cạnh tranh. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài<br /> “Phát triển hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến Minh” làm đề tài nghiên cứu trong<br /> luận văn thạc sỹ của mình. Với mong muốn góp sức nhỏ bé giải quyết vấn đề này. Rất<br /> mong thầy cô tạo điều kiện giúp đỡ tác giả và công ty.<br /> <br /> 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> a. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Lý luận và thực tế phát triển đại lý bán hàng của doanh nghiệp.<br /> b. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về không gian: Hệ thống đại lý của Công ty TNHH Tiến Minh.<br /> - Về thời gian: từ năm 2007 đến năm 2012.<br /> - Về giới hạn: thị trường Việt Nam.<br /> <br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận phát triển hệ thống đại lý, qua thực trạng phát triển hệ<br /> thống đại lý của Công ty TNHH Tiến Minh luận văn đề xuất giải pháp phát triển hệ<br /> thống đại lý tiêu thụ của Công ty TNHH Tiến Minh. Để thực hiện nhiệm vụ trên, luận<br /> văn cần làm rõ những vấn đề sau đây:<br /> - Khái quát lý luận về xây dựng và phát triển hệ thống đại lý.<br /> - Phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống đại lý tại Công ty TNHH Tiến Minh.<br /> - Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hệ thống đại lý đến năm 2015.<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Vận dụng phương pháp nghiên cứu của triết học Mác – Lê Nin, phương pháp khảo<br /> sát, điều tra, thống kê. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp phân tích và thu thập<br /> các tài liệu liên quan.<br /> <br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> - Làm rõ được vai trò của hệ thống đại lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh<br /> của Công ty TNHH Tiến Minh.<br /> - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận để xây dựng và phát triển hệ thống phân phối tại<br /> doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh, đối với ngành hàng vật liệu xây dựng.<br /> <br />