Xem mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> <br /> ĐỖ THỊ THANH THỦY<br /> <br /> HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> CỦA TRUNG TÂM THẺ NGÂN HÀNG NÔNG<br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> pgs. Ts. Nguyễn Thừa Lộc<br /> <br /> Hà nội – 2012<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Thẻ thanh toán của ngân hàng đã và đang trở thành xu hướng phổ biến trên<br /> toàn thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam lĩnh vực này còn khá mới mẻ và chưa thực<br /> sự phát triển. Hiện nay, hoạt động kinh doanh thẻ của các ngân hàng tại Việt Nam<br /> chưa thực sự có lãi, chủ yếu còn mang tính chất phục vụ khách hàng và là một loại<br /> hình mang tính bổ trợ cho các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác. Vì vậy có thể<br /> nói, thuật ngữ “kinh doanh thẻ” còn mang ý nghĩa cho xu hướng trong tương lai.<br /> Điều này không đồng nghĩa với việc hiện tại, các ngân hàng thương mại không<br /> cần thiết chú trọng đến chiến lược hay giải pháp kinh doanh thẻ. Mà ngược lại,<br /> xây dựng chiến lược kinh doanh thẻ cũng như quản trị và tổ chức thực hiện là một<br /> yêu cầu bức thiết, tạo tiền đề cho những bước phát triển trong tương lai, để thẻ trở<br /> thành một lĩnh vực kinh doanh thực sự và hiệu quả của các ngân hàng thương mại.<br /> Với định hướng đưa thẻ trở thành sản phẩm cơ bản trong việc thực hiện<br /> mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, NHNo&PTNT VN đã triển khai dịch vụ<br /> thẻ từ năm 1999 nhưng chủ yếu mang tính thử nghiệm. Năm 2003 Trung tâm Thẻ<br /> chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, lĩnh vực thẻ không<br /> ngừng được đầu tư và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, dịch vụ này<br /> vẫn chưa có được vị trí tương xứng với tiềm năng trên thị trường thẻ Việt Nam,<br /> hiệu quả kinh doanh còn thấp. Điều này do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một<br /> trong những nguyên nhân quan trọng là hoạt động quản trị kinh doanh còn nhiều<br /> bất cập. Vì vậy, để có thể đạt được những mục tiêu đề ra, việc hoàn thiện quản trị<br /> kinh doanh của Trung tâm Thẻ là hết sức cần thiết.<br /> Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn mang tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng là<br /> cần phải nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống, từ đó rút ra những giải<br /> pháp quản trị kinh doanh nhằm góp phần phát triển dịch vụ thẻ, tác giả lựa chọn đề<br /> <br /> tài cho luận văn tốt nghiệp là “Hoàn thiện quản trị kinh doanh của Trung tâm<br /> Thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ<br /> KINH DOANH TẠI CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ<br /> THẺ THANH TOÁN<br /> 1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán<br /> 1.1.1 Tổng quan về thẻ thanh toán<br /> Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do tổ chức<br /> phát hành thẻ phát hành để thực hiện các giao dịch rút tiền mặt, thanh toán hàng<br /> hóa, dịch vụ, và sử dụng các dịch vụ khác do tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh<br /> toán thẻ cung ứng theo các điều kiện, điều khoản được các bên thỏa thuận.<br /> Các chủ thể tham gia vào dịch vụ thẻ ngân hàng bao gồm: Ngân hàng/tổ<br /> chức phát hành , Ngân hàng/tổ chức thanh toán thẻ, Chủ thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ<br /> và các chủ thể trung gian khác như Tổ chức chuyển mạch thẻ, Tổ chức thẻ quốc tế.<br /> <br /> 1.1.2.Tổng quan về hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán<br /> Để kinh doanh trong lĩnh vực thẻ đòi hỏi những điều kiện nhất định như<br /> công nghệ, cơ sở hạ tầng, nhân lực, hành lang pháp lý, sự liên minh, liên kết…<br /> Các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực thẻ thường có các đặc trưng cơ bản:<br /> sản phẩm vừa mang tính hữu hình vừa mang tính vô hình, khách hàng là trung tâm<br /> của mọi hoạt động, tính chuyên môn hoá không cao, tính liên kết chặt chẽ..<br /> Các hoạt động nghiệp vụ thẻ bao gồm: phát hành thẻ, thanh toán thẻ và các<br /> hoạt động bổ trợ khác.<br /> <br /> 1.2 Quản trị kinh doanh của các tổ chức cung ứng dịch vụ thẻ thanh<br /> toán<br /> 1.2.1 Những lý luận cơ bản về quản trị kinh doanh<br /> <br /> Quản trị kinh doanh là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng<br /> đích của chủ doanh nghiệp/ban lãnh đạo lên tập thể những người lao động, sử<br /> dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội để thực hiện hoạt động sản xuất –<br /> kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội.<br /> Chức năng của quản trị kinh doanh bao gồm: Chức năng hoạch định, chức<br /> năng tổ chức, chức năng lãnh đạo,chức năng kiểm tra.<br /> Các phương pháp quản trị kinh doanh bao gồm: Các phương pháp quản trị<br /> nội bộ doanh nghiệp, các phương pháp tác động lên khách hàng, các phương pháp<br /> quan hệ với cơ quan quản lý vĩ mô, các phương pháp cạnh tranh với đối thủ, các<br /> phương pháp quan hệ với bạn hàng, các phương pháp lôi kéo người ngoài doanh<br /> nghiệp.<br /> <br /> 1.2.2 Quản trị kinh doanh của các tổ chức cung ứng dịch vụ thẻ thanh<br /> toán<br /> Quản trị kinh doanh chính là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh<br /> đạo, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh các hoạt động nghiệp vụ thẻ như phát hành<br /> thẻ, thanh toán thẻ, phát triển công nghệ, quản trị rủi ro, quản trị nhân lực...<br /> Hoạt động quản trị kinh doanh chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau: môi<br /> trường pháp lý, môi trường công nghệ, môi trường kinh tế - xã hội, đối thủ cạnh<br /> tranh, vốn, quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng, trình độ, năng lực của<br /> cán bộ ngân hàng. Các yếu tố này có thể tạo điều kiện thuận lợi cũng như gây khó<br /> khăn cho quá trình quản trị kinh doanh của ngân hàng.<br /> <br /> 1.3 Kinh nghiệm quản trị kinh doanh của một số NHTM<br /> Vietcombank và ACB không chỉ là những ngân hàng đi tiên phong mà còn<br /> luôn dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh thẻ tại Việt Nam. Từ việc tìm<br /> hiểu hoạt động quản trị kinh doanh các ngân hàng này, có thể rút ra bài học kinh<br /> nghiệm đối với Trung tâm Thẻ NHNo: Ban lãnh đạo cần có nhận thức và tầm nhìn<br /> đúng đắn đối với hoạt động quản trị kinh doanh; không ngừng đầu tư về công<br /> nghệ, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng cho hoạt động kinh doanh thẻ; tăng cường liên kết,<br /> hợp tác trong kinh doanh thẻ; sử dụng linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp<br /> <br /> với tiềm lực tài chính của mình để khẳng định vị thế và thương hiệu; không ngừng<br /> hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên.<br /> <br />