Xem mẫu

MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng, biểu đồ, hình và sơ đồ<br /> Tóm tắt luận văn<br /> LỜI MỞ ĐẦU ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TIÊU<br /> THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XE MÁY .......... ERROR!<br /> BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 1.1. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm và vai trò thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của<br /> doanh nghiệp sản xuất xe máy.................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm về chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất xe máy<br /> .................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Vai trò thực tổ chức thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản<br /> xuất xe máy ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Bộ phận cấu thành chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất xe máy<br /> .................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất<br /> xe máy....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Xem xét đánh giá lại môi trường kinh doanh và chiến lược tiêu thụ doanh nghiệp<br /> đã chọn ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Tổ chức bộ máy tiêu thụ để thực hiện chiến lược tiêu thụError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.3. Phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp để thực hiện chiến lược tiêu thụ .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.4. Triển khai thực hiện kế hoạch tiêu thụ ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.5. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược tiêu thụ .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Kinh nghiệm thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh<br /> .................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ XE MÁY TẠI<br /> CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAMERROR! BOOKMARK NOT<br /> DEFINED.<br /> <br /> 2.1. Đặc điểm của công ty TNHH Yamaha Motor Việt NamError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 2.2 Thực trạng thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Yamaha Motor<br /> Việt Nam giai đoạn 2005-2012 ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Yamaha<br /> Motor Việt Nam........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của công ty...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của công ty Yamaha<br /> Motor Việt Nam........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá về việc thực hiện chiến lược tiêu thụ của công ty TNHH Yamaha Motor<br /> Việt Nam giai đoạn 2005-2012 ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được của chiến lược tiêu thụ ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Nhược điểm còn tồn tại và nguyên nhân ........ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ<br /> XE MÁY CỦA CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020<br /> ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 3.1. Dự báo môi trường kinh doanh xe máy, phương hướng phát triển và mục tiêu của<br /> công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đến năm 2020Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp thực thiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của công ty đến năm 2020Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường để tổ chức thực hiện chiến<br /> lược tiêu thụ tốt hơn.................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Phát triển dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trườngError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.3 Có chiến lược xuất khẩu xe máy vào thị trường mớiError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Thực hiện đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng và hoạt động dịch vụ phục vụ<br /> khách hàng ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ, nắm bắt thông tin các cửa hàng bán lẻ tư nhân<br /> .................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Thường xuyên kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược tiêu thụ sản phẩmError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ trong công ty ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. Một số kiến nghị đối với các cơ quan chức năngError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Đối với các cơ quan Chính Phủ ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Hiệp hội Ô tô – Xe máy Việt Nam ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN ........................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Do nền kinh tế khó khăn, lượng tiêu thụ chậm cùng với các loại thuế và phí tăng<br /> cao khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất xe máy hiện nay phải cắt giảm sản lượng thậm chí<br /> có đơn vị phải rao bán nhà máy, có những đơn vị thậm chí không đủ để trả lương cho<br /> công nhân, giảm tới 80% lao động và chỉ giữ lại bộ khung cùng lao động trực tiếp. Nhiều<br /> đơn vị phải tung ra những chiêu khuyến mãi lớn để kích cầu.<br /> Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được thành lập từ năm 1998, là một<br /> doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất xe máy, hiện công ty đang đứng thứ hai về sản lượng<br /> tiêu thụ với sản lượng 1 triệu xe năm 2011. Tuy nhiên hiện nay công ty đang gặp phải sự<br /> cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ truyền thống như: Suzuki, SYM, Piaggio và đặc biệt<br /> là Honda với các mẫu sản phẩm đa dạng phù hợp với sở thích, túi tiền của hầu hết khách<br /> hàng.<br /> Xuất phát từ tình hình thực tế trên và qua quá trình làm việc tại công ty Yamaha<br /> Motor Việt Nam, tác giả chọn đề tài: ”Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH<br /> Yamaha Motor Việt Nam đến năm 2020“ làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình.<br /> CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TIÊU<br /> THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XE MÁY<br /> 1. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm và vai trò thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm<br /> của doanh nghiệp sản xuất xe máy<br /> Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất xe máy thực chất là một<br /> chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực hiện những mục tiêu cụ thể của<br /> doanh nghiệp. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của mỗi doanh nghiệp được xây dựng dựa<br /> trên những căn cứ khác nhau, với những mục đích khác nhau nhưng đều có hai phần, đó<br /> là: Chiến lược tổng quát và chiến lược bộ phận.<br /> <br /> Vai trò tổ chức thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn có ý nghĩa<br /> quan trọng quyết định sự thành công của chiến lược. Thông qua việc tổ chức thực hiện<br /> chiến lược tiêu thụ mới có thể khẳng định được tính đúng đắn của các mục tiêu, các<br /> phương án, các chính sách của doanh nghiệp. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh<br /> nghiệp chỉ dừng lại trên giấy tờ khi công việc triển khai thực hiện chưa được tiến hành.<br /> 2. Bộ phận cấu thành chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất xe<br /> máy<br /> Chiến lược tiêu thụ sản phẩm bộ phận gồm có 4 chiến lược: chiến lược sản phẩm,<br /> chiến lược giá cả, chiến lược phân phối và chiến lược xúc tiến bán hàng của doanh<br /> nghiệp.<br /> 3. Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản<br /> xuất xe máy<br /> Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản<br /> xuất xe máy gồm có 5 nội dung chính: Xem xét đánh giá lại môi trường kinh doanh và<br /> chiến lược tiêu thụ doanh nghiệp đã chọn; Tổ chức bộ máy tiêu thụ để thực hiện chiến<br /> lược tiêu thụ; Phân bố nguồn lực của doanh nghiệp để thực hiện chiến lược tiêu thụ;<br /> Triển khai thực hiện kế hoạch tiêu thụ và Đánh giá và điều chỉnh chiến lược tiêu thụ.<br /> Một số chỉ tiêu đánh giá thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm:<br /> - Chỉ tiêu định tính: màu sắc ưa thích, lí do mua xe, mức độ thỏa mãn sản phẩm…<br /> - Chỉ tiêu định lượng: sản lượng sản xuất, tiêu thụ thực tế và kế hoạch, mức tồn kho,<br /> doanh thu và thị phần.<br /> 4. Kinh nghiệm tiêu thụ sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh<br /> Doanh nghiệp có thể học hỏi kinh nghiệp tiêu thụ sản phẩm xe máy từ công ty<br /> Honda - đại diện cho hãng sản xuất xe máy Nhật Bản thành công nhất tại Việt Nam;<br /> Piaggio - đại diện duy nhất của Châu Âu và SYM - điển hình cho doanh nghiệp sản xuất<br /> xe máy của Đài Loan.<br /> <br />