Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      15      0
Mã tài liệu qdzbuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng Lần tải 2 Lần xem 15
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu của luận văn là tập trung vào việc nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Hóa trong thời gian tới.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o--------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o--------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 60 34 04 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN DUY LẠC<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> <br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ<br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .......................4<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .......................................................................4<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mạiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2.2. Các hình thức phân loại tín dụng ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Phân loại rủi ro tín dụng ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.5. Hậu quả rủi ro tín dụng .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mạiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.4.1. Khái niệm và sự cần thiết của công tác quản lý rủi ro tín dụng ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Nội dung của quản lý rủi ro tín dụng ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở ngân hàng TMCPCTVN-CN Thanh<br /> Hóa ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Phƣơng pháp thu thập tài liệu ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Phƣơng pháp phân tích ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Phƣơng pháp so sánh ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5. Phƣơng pháp tổng hợp thông tin ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.6. Hệ thống chỉ tiêu phân tích ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: THƢ̣C TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH THANH HÓA ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Thanh Hóa . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Lịch sử hình thành ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Quá trình phát triển .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3. Cơ cấ u bộ máy quản lý ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.5 Thực trạng rủi ro tín dụng tại NH Công thương Việt Nam CN Thanh Hóa<br /> .............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công<br /> thƣơng Thanh Hóa ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.Lập kế hoạch phòng ngừa rủi ro ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.Thực thi kế hoạch ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3.Kiểm tra giám sát ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP công thƣơng<br /> Thanh Hóa.............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kế t quả đạt được ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Những hạn chế ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Nguyên nhân hạn chế ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ<br /> RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG<br /> THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH THANH HÓAError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 4.1. Mục tiêu và định hƣớng hoạt động chung ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tớiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng trong thời gian tới ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.1.3. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng: .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Định hướng các mục tiêu khác: ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công<br /> thƣơng Việt Nam-cn Thanh Hóa ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý rủi ro tín dụng .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Đổi mới công tác dự báo rủi ro tín dụng ... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.3. Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 4.2.4. Tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.5. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.3. Kiến nghị......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.1. Đối với Nhà nước: ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước. ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.3. Kiến nghị đối với Trụ sở chính Ngân hàng TMCPCT Việt Nam: ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................8<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
qdzbuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Luận văn Quản lý kinh tế, Quản lý rủi ro tín dụng, Chất lượng cho vay tín dụng, Tổ chức tín dụng
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
Lần xem
15
Lần tải
2
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Quan-ly-kinh-te-Quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Cong-Thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Thanh-Hoa.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT