Xem mẫu

 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ VĂN HOÀNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IAH’DRAI, TỈNH KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 834 04 10 Đà Nẵng - Năm 2021
 2. Công trình được hoành thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS. Nguyễn Hiệp Phản biện 1: TS. NGUYỄN HỒNG CỬ Phản biện 2: PGS.TS. NGUYỄN THẾ TRÀM Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại trường Đại học kinh tế, Đại học Đà nẵng vào ngày 27 tháng 3năm 2021. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn 5 năm thành lập huyện IaH’Drai, tỉnh Kon Tum, sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo. Ngành nông nghiệp của huyện phát triển chưa bền vững, tốc độ tăng trưởng không đồng đều, sức cạnh tranh thấp, chưa tận dụng tốt nguồn lực để phát triển sản xuất; công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp. Các ngành nghề, dịch vụ ngành nông nghiệp phát triển chậm, chưa thúc đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động trong nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu kém, thiếu đồng bộ, môi trường ngày càng bị ảnh hưởng do sản xuất; năng lực thích ứng, đối phó với thiên tai còn nhiều hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở đây còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực trạng nêu trên có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ đạo là từ công tác quản lý nhà nước. Việc hoạch định và thực thi chính sách có liên quan đến phát triển nông nghiệp của huyện thời gian qua còn chậm, nội dung chính sách còn chưa thông thoáng, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với nền sản xuất hàng hóa và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Để phát huy những thành tựu và hạn chế những tồn tại trên, việc liên tục đổi mới quản lý nhà nước là rất quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm phát triển nông nghiệp tại địa phương. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh
 4. 2 tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của huyện IaH‟Drai. Với những lý do trên, việc chọn đề tài “Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH’Drai, tỉnh Kon Tum” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ là hợp lý bởi tính cần thiết và cấp bách của nội dung nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH‟Drai, tỉnh Kon Tum trong những năm tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý nhà nước về nông nghiệp. - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH‟Drai, tỉnh Kon Tum thời gian qua. - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH‟Drai, tỉnh Kon Tum trong thời gian đến. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý nhà nước về nông nghiệp vận dụng vào điều kiện cụ thể tại huyện IaH‟Drai, tỉnh Kon Tum. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về nông nghiệp của các chủ thể quản lý là các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, các hoạt động của ngành nông nghiệp thuộc đối tượng quản lý gồm các nhóm ngành trồng trọt, chăn
 5. 3 nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. - Không gian nghiên cứu: Trên địa bàn huyện IaH‟Drai, tỉnh Kon Tum. - Thời gian nghiên cứu: Phần thực trạng được phân tích, đánh giá dựa trên các dữ liệu thứ cấp trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2019 và dữ liệu sơ cấp được tiến hành điều tra, thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 06/2020 đến tháng 09/2020. Tầm xa của các giải pháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập dữ liệu - Phương pháp phân tích, đánh giá 5. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục; luận văn được trình bày theo 03 chương, với tên gọi như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về nông nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH‟Drai. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH‟Drai. 6. Tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp - Vũ Đình Thắng (2013), “Giáo trình Kinh tế nông nghiệp”. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Tác phẩm này đi sâu trong phát triển nông nghiệp bền vững, các chủ thể kinh tế nông nghiệp, các nguồn lực và sự tác động của tiến bộ khoa học, yếu tố thị trường, chính sách phát triển cũng như QLNN trong phát triển nông nghiệp.
 6. 4 - Bùi Quang Bình (2006), “Mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Tây Âu và sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam”, Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu. Số: 1(67) 2006. - Hoàng Sỹ Kim (2007), “Đổi mới quản lý nhà nước đối với nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”. Tác phẩm này không những làm rõ vị trí, đặc điểm của nông nghiệp mà còn đi sâu vào phát triển nông nghiệp bền vững, các chủ thể kinh tế nông nghiệp, các nguồn lực và sự tác động của tiến bộ khoa học, yếu tố thị trường, chính sách phát triển cũng như quản lý nhà nước về nông nghiệp. - Vũ Trọng Hải (2015), “Phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay: Những trăn trở và suy ngẫm”. NXB Chính trị Quốc gia. Tác giả đã phân tích, đánh giá đúng tác động và khiếm khuyết của các chính sách vĩ mô về nông nghiệp và phát triển nông thôn để từ đó đề ra những nội dung cần phải thay đổi cho phù hợp với quy luật phát triển cũng như những đòi hỏi của thực tiễn sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay. - Đặng Kim Sơn (Năm 2008 – NXB Chính trị Quốc gia): “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay và mai sau”. Nêu thực trạng nền nông nghiệp, vấn đề nông dân nông thôn hiện nay; những thành tựu đạt được, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Từ đó tác giả rút ra được những kinh nghiệm và định hướng, đề xuất những giải pháp, chính sách nhằm đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững. - Bùi Thanh Tuấn (2014) “Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang”. Luận văn đã làm rõ những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước trong phát triển nông nghiệp nói chung và ở cấp
 7. 5 tỉnh nói riêng. - Phạm Văn Hải (2016), “ Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông”. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học kinh tế Đà Nẵng. Luận văn này đã chỉ rõ được cơ sở lý luận về nông nghiệp phát triển bền vững với các yếu tố cấu thành; một số vấn đề cơ bản về QLNN đối với nông nghiệp theo hướng bền vững. - Trần Thị Nhâm (2019), “ Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện TuMơ Rông, tỉnh Kon Tum”. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Đại học kinh tế Đà Nẵng. Luận văn này đã hệ thống hóa nội dung về nông nghiệp, QLNN và các nhân tố tác động trong QLNN đối với nông nghiệp của chính quyền cấp huyện, đánh giá tổng quan tình hình QLNN về nông nghiệp ở huyện TuMơ Rông, tỉnh Kon Tum. Tóm lại, qua nghiên cứu các tài liệu liên quan, tác giả rút ra hai vấn đề cơ bản làm cơ sở cho nghiên cứu đề tài của mình: Thứ nhất, các công trình đều có giá trị lớn về giả lý luận và thực tiễn trong phát triển nông nghiệp và quản lý nông nghiệp, cũng như đánh giá thực trạng nông nghiệp của nước ta nói chung và ở một số vùng cụ thể nói riêng; đồng thời đưa ra được những lý giải, quan điểm, những giải pháp phát triển tất cả các mặt của nông nghiệp, nông thôn; trong đó, tầm quan trọng của nông nghiệp và công tác quản lý nông nghiệp đều được các công trình thừa nhận. Thứ hai, tùy theo đặc điểm riêng của từng địa phương mà có những giải pháp cho phù hợp để nâng cao công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp đối với cấp huyện. IaH‟Drai là huyện mới thành lập,
 8. 6 điều kiện để phát triển nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, lại chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu cụ thể vấn đề quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG NÔNG NGHIỆP 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm nông nghiệp 1.1.2. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 1.1.3. Quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp Quản lý nhà nước về nông nghiệp là một bộ phận quản lý kinh tế quốc dân, thể hiện sự tác động chi phối, có định hướng bằng quyền lực và thông qua bộ máy nhà nước; thực hiện bằng các biện pháp, công cụ quản lý để ngành nông nghiệp đạt được mục tiêu kinh tế, hiệu quả xã hội, sự vận hành phù hợp với các quy luật khách quan. 1.3.4. Đặc điểm quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp - Quản lý nhà nước về nông nghiệp có tính phức tạp nên khó khăn hơn so với các ngành khác. Hoạt động sản xuất nông nghiệp có phạm vi rộng, đối tượng đa dạng và luôn thay đổi nhất là đối với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trình độ phát triển sản xuất, trình độ quản lý không đồng đều và điều kiện về cơ sở vật chất thấp làm gia tăng mức độ phức tạp công tác QLNN về nông nghiệp. - Có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương. 1.3.5. Chức năng quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp Thứ nhất, Nhà nước tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển
 9. 7 Thứ hai, Nhà nước định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, phù hợp với xu thế, điều kiện kinh tế khu vực và thế giới bằng những chủ trương, chính sách, pháp luật. Thứ ba, Nhà nước tổ chức và điều tiết sự phát triển của nông nghiệp. Thứ tư, Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động và xử lý các vi phạm của các chủ thể tham gia trong ngành nông nghiệp. 1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 1.2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện a. Khái niệm quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp b. Nội dung c. Quy trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp d. Tiêu chí đánh giá 1.2.2. Xây dựng, ban hành và phổ biến các cơ chế, chính sách, quy định trong quản lý hoạt động nông nghiệp của chính quyền cấp huyện a. Nguyên tắc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật b. Quy trình xây dựng, ban hành và phổ biến các cơ chế, chính sách, quy định trong quản lý hoạt động nông nghiệp của chính quyền cấp huyện c. Tiêu chí đánh giá 1.2.3. Triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, quy định trong hoạt động nông nghiệp
 10. 8 a. Khái niệm b. Nội dung triển khai c. Tổ chức triển khai thực hiện d.Tiêu chí đánh giá 1.2.4. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm các chủ thể tham gia trong ngành nông nghiệp a. Khái niệm b Nội dung kiểm tra c. Quy trình kiểm tra d. Tiêu chí đánh giá 1.2.5. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp của chính quyền cấp huyện a. Khái niệm b. Nội dung tổ chức thực hiện c. Tiêu chí đánh giá 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 1.3.1. Điều kiện phát triển nông nghiệp của địa phƣơng a. Điều kiện tự nhiên b. Điều kiện văn hóa - xã hội c. Điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng d. Nhận thức của các chủ thể tham gia trực tiếp trong ngành nông nghiệp 1.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng tổ chức quản lý nhà nƣớc trong nông nghiệp Trong quản lý nhà nước về nông nghiệp, yếu tố nhận thức và hành động của các chủ thể quản lý nhà nước có ảnh hưởng rất lớn
 11. 9 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong lĩnh vực quản lý nông nghiệp. Việc ban hành các cơ chế, chính sách; thông tư, kế hoạch, chương trình phối hợp, lồng ghép, điều phối giữa các cơ quan, ban ngành liên quan trong quản lý nhà nước về nông nghiệp được đảm bảo và kịp thời (như bảo vệ thực vật, tài nguyên môi trường, thủy lợi, thú y...) sẽ giúp công tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp phát huy tốt vai trò quản lý, mang lại hiệu quả cao và ngược lại. Sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình của cán bộ nhân viên trong ngành quản lý nhà nước về nông nghiệp trong việc nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý, thủ tục quản lý, trách nhiệm với người dân...sẽ giúp công tác quản lý diễn ra đễ dàng, hiệu quả hơn. 1.4. KINH NGHIỆM CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG TRONG QLNN VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp tại một số địa phƣơng a. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp ở huyện IaGrai, tỉnh Gia lai - Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hạ tầng nông thôn có sự gắn kết giữa các vùng và các ngành nghề sản xuất, nhằm tạo điều kiện thông thương trong phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương. - Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, bằng cách xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao để thực thi một nền hành chính dân chủ, vững về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong vấn đề quản lý nhà nước về nông nghiệp của huyện IaGrai vẫn còn những
 12. 10 hạn chế như: quy hoạch còn thiếu sự đồng bộ, mất cân đối giữa đầu tư phát triển nông nghiệp với xây dựng cơ sở hạ tầng; sự phát triển của công nghiệp cũng gây áp lực cho nông nghiệp, nhất là về đất đai nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp dần, nguồn lao động trong nông nghiệp ngày càng giảm xuống, môi trường bị ô nhiễm. b. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Để có bước phát triển nông nghiệp, huyện Nam Đông đã có nhiều nỗ lực về nhận thức và vận dụng có hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực để phát triển nông nghiệp, trong đó công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp có nhiều nét nổi bật, nhằm định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản, huyện Nam Đông đã bước đầu thành công trong chính sách sử dụng các nguồn lực, nhất là sử dụng đất đạt hiệu quả và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất hợp lý. Huyện đã có những chính sách đầu tư, để phát triển cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn; Vận động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng hạ tầng nông thôn, lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực. Hoàn thiện hệ thống văn bản, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh chóng, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nông dân; thực hiện hầu hết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tại các xã, thị trấn theo hướng đơn giản hóa các TCHC. Thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp bằng việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, lập các đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại nhiều tỉnh, địa phương trong nước. 1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho việc quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp tại huyện IaH’Drai, tỉnh Kon Tum
 13. 11 - Một là, cần nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp (quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với quy hoạch thủy lợi và bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên nước, đất). Phát huy thế mạnh cây trồng, vật nuôi mà huyện mình có truyền thống sản xuất tốt. - Hai là, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động đầu tư theo hướng đơn giản, minh bạch „một cửa, một dấu”. - Ba là, phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, gắn với đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật. - Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ quy định hiện hành của Nhà nước. Năm là, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, lồng ghép các chương trình, dự án trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. - Sáu là, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cần phải xây dựng dự án, kế hoạch, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Nghiên cứu, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm đem lại hiệu quả sản xuất cao hơn cho người nông dân, phát triển nông nghiệp theo vùng quy hoạch phù hợp cây trồng, vật nuôi nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
 14. 12 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IAH’DRAI 2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƢƠNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN QLNN VỀ NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN IAH’DRAI 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Điều kiện văn hóa, xã hội 2.1.3. Điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng 2.2. THỰC TRẠNG QLNN VỀ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IAH’DRAI, TỈNH KON TUM 2.2.1 Thực trạng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp a. Trình tự thực hiện quy hoạch, kế hoạch + Trước hết, UBND huện IaH‟Drai chỉ đạo các phòng ban và các xã lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2015 – 2020 trên cơ sở mục tiêu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Trong đó nội dung phát triển kinh tế nông nghiệp được giao cho Phòng NN và PTNT phụ trách tổng hợp. + Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo thực hiện công khai hóa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thông qua trang thông tin điện tử của Huyện và các hội nghị triển khai đến các phòng ban và các xã. + Tiến hành rà soát, xây dựng các dự án, các chương trình phát triển các ngành và lĩnh vực nhằm chi tiết hóa quy hoạch. + Triển khai quy hoạch qua các kế hoạch phát triển kinh tế -
 15. 13 xã hội 5 năm và hàng năm theo các mục tiêu tiến độ thực hiện quy hoạch đã được duyệt. + Giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch. Tăng cường trách nhiệm các ngành và các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch. Cuối mỗi kỳ quy hoạch, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, bổ sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. b. Tổ chức thực hiện Đánh giá công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp ở huyện IaHD‟rai trong giai đoạn 2015-2020 được thể hiện đầy đủ và thống nhất trong các quy hoạch, kế hoạch chung của huyện, các kế hoạch thể hiện rõ các nội dung về hiện trạng, đưa ra chỉ tiêu cụ thể, phân kỳ thực hiện, làm rõ nhu cầu vốn từng năm, đưa ra các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện chưa xây dựng quy hoạch, kế hoạch riêng về phát triển ngành nông nghiệp để làm định hướng cho công tác quản lý trên lĩnh vực này. Nội dung quy hoạch, kế hoạch chưa đạt chất lượng cao, có sự điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện; Công tác ban hành, thông tin về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chưa triển khai đến với người dân, điều này gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và công tác QLNN về hoạt động sản xuất, kinh doanh. 2.2.2 Thực trạng xây dựng, ban hành và phổ biến các cơ chế, chính sách, quy định trong quản lý hoạt động nông nghiệp của huyện - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, UBND huyện ra quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư công qua từng giai đoạn, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai
 16. 14 thực hiện, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quyết định trên. - Việc xây dựng được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và chặt chẽ ngay khi có quy định phân cấp. Đồng thời, số lượng, nội dung thủ tục được ban hành đủ, đúng và quy trình xây dựng bám sát các quy định pháp luật. Công tác xây dựng các quy trình TTHC được UBND huyện IaH‟Drai rất quan tâm, tập trung chỉ đạo mạnh mẽ; từ đó, việc xây dựng được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và chặt chẽ; số lượng, nội dung thủ tục được ban hành đủ, đúng và quy trình xây dựng bám sát các quy định pháp luật. 2.2.3 Thực trạng triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách, quy định trong hoạt động nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH’Drai - Qua thực trạng công tác triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, các quy định trong hoạt động nông nghiệp và kết quả điều tra cho ta thấy đạt được nhiều kết quả. Cụ thể: + Công tác tuyên truyền các chính sách, chương trình về nông nghiệp được quan tâm nhiều và thực sự chú trọng. + Công tác tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, thông suốt, tập trung được toàn bộ hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội vào cuộc. + Kết quả thực hiện đạt yêu cầu kế hoạch. + Triển khai thực hiện các thủ tục hành chính đầy đủ, nghiêm túc, từ khâu niêm yết công khai, rộng rãi, đến việc thực hiện giải quyết theo quy trình, hồ sơ trả đúng hẹn và thái độ của cán bộ cũng được sự đánh giá cao. - Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm sau:
 17. 15 + Công tác tuyên truyền chưa được sâu, chưa đa dạng hình thức nên chưa thu hút được sự quan tâm và tạo nhận thức, ý muốn tìm hiểu của người dân; + Quy hoạch, kế hoạch còn phải điều chỉnh, bổ sung. + Còn buông lỏng công tác quản lý quy hoạch dẫn đến tình trạng đầu tư, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất theo phong trào không theo quy hoạch, kế hoạch. + Ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn còn chậm trễ tại các địa phương, buông lỏng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. + Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, việc quản lý cơ sở hạ tầng nông nghiệp chưa được chú trọng, không được quan tâm bảo dưỡng đúng mức, dẫn đến nguy cơ xuống cấp nhanh chóng. - Chưa chú trọng công tác lấy ý kiến tham gia góp ý, bàn bạc của người dân trong quá trình triển khai, thực hiện. 2.2.4. Thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm của các chủ thể trong ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp còn một số tồn tại. Cụ thể: + Công tác kiểm tra chưa thường xuyên, còn thiếu tính đồng bộ, việc triển khai thực hiện việc QLNN không hoặc chưa đạt hiệu quả như quản lý hoạt động giết mổ, vệ sinh thú y… Có một số địa phương trong huyện chưa thực sự xử lý kiên quyết các hộ giết mổ, vận chuyển sản phẩm động vật trái phép; công tác kiểm tra xử lý vi
 18. 16 phạm hành chính chưa đúng theo quy định nhất là đối với lĩnh vực giết mổ. + Quy trình thực hiện chưa đảm bảo như kế hoạch kiểm tra, không có danh sách cơ sở, địa điểm cơ sở tiến hành kiểm tra. + Công tác kiểm tra thường không đạt theo kế hoạch đề ra, do thiếu kinh phí cho nên chỉ tập trung kiểm tra vào cuối năm. + Kiến thức cũng như nhận thức về an toàn thực phẩm từ các cấp quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm chưa thực sự đầy đủ, điều này dẫn đến trách nhiệm với cộng đồng và đầu tư các nguồn lực xã hội thấp, không thường xuyên. + Cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực này (trên tất cả các địa bàn xã, tất cả các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp...) còn yếu về chuyên môn, chưa được tập huấn thường xuyên. 2.2.5. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp Hiệu quả quản lý nhà nước về nông nghiệp chưa cao do địa bàn rộng, tập tục của người dân địa phương còn nặng nề, nhận thức của người sản xuất nông nghiệp chưa cao. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa hiệu quả, chưa đến được với các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng. Công tác quản lý, điều hành của ngành, địa phương ở một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thiếu năng động, giải pháp thực hiện chưa sát thực tế, chưa lường hết diễn biến khó khăn, thách thức của tình hình nên tổ chức thực hiện gặp khó khăn, kết quả thực hiện chưa cao. Việc kiểm tra, hậu kiểm còn bị động; chưa chủ động xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án do đơn vị phụ
 19. 17 trách. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương và vai trò tham mưu của một số ngành còn hạn chế; chưa chủ động triển khai quyết liệt ý kiến chỉ đạo, điều hành, các chỉ thị, kết luận của UBND huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng qua các năm chưa đạt hiệu quả còn mang tính lý thuyết, hình thức. Chưa vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, QLNN, quản lý kinh tế vào thực tế chỉ đạo, điều hành thực thi công việc còn một số mặt chưa phù hợp, chưa sâu sát thực tế. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
 20. 18 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IAH’DRAI 3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1. Những thay đổi của môi trƣờng chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc 3.1.2. Tình hình biến đổi khí hậu, môi trƣờng 3.1.3. Triển vọng liên kết vùng, địa phƣơng và hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.4. Phƣơng hƣớng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện IaH’Drai trong thời gian tới - Tái cơ cấu nền nông nghiệp, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. - Khai thác hợp lý các nguồn lực. - Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu nội bộ nhóm ngành, đẩy mạnh công nghiệp chế biến. - Phát triển nông nghiệp gắn kết với việc xây dựng nông thôn mới. - Đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nông thôn, tạo sự phân công lao động mới, giải quyết việc làm và nâng cao mức sống ở nông thôn nhằm thu hẹp mức sống giữa nông thôn và thành thị. 3.1.5. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở huyện IaH’Drai đến năm 2025, định hƣớng năm 2030 * Các mục tiêu chính: Tổng giá trị sản xuất (giai đoạn 2020 - 2025) trên địa bàn huyện dự kiến đến năm 2025 đạt 3.540 tỷ đông; cuối nhiệm kỳ tăng
nguon tai.lieu . vn