Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

BÙI THỊ NGỌC THẢO

QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH THCS
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

Chuyên ngành : Quản lý giáo dục
Mã số
: 60.14.01.14

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

Đà Nẵng - Năm 2016

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN XUÂN BÁCH

Phản biện 1: TS. Bùi Việt Phú
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Sỹ Thư

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại
Kon Tum vào ngày 8 tháng 10 năm 2016

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn của đề tài
Bạo lực học đường là vấn nạn của Giáo dục Việt Nam trong
những năm qua và hiện tại. Thực tế đáng buồn hiện nay là tình trạng
bạo lực học đường đang bùng phát một cách mạnh mẽ, mức độ và
tính chất hành vi này ngày càng nguy hiểm. Nó tác động trực tiếp đến
tinh thần, thái độ học tập của học sinh và việc giảng dạy của thầy, cô
giáo. Bạo lực học đường gây ảnh hưởng với những mức độ khác
nhau cho đối tượng gây ra hành vi bạo lực, đối tượng bị hại, gia đình,
nhà trường và hơn nữa là ảnh hưởng đến toàn xã hội.
Ở Việt Nam, trong khoảng 10 năm trở lại đây, các vụ việc bạo
lực học đường xuất hiện thường xuyên và được cập nhật trên các
kênh thông tin đại chúng. Nhìn chung, các vụ bạo lực học đường
không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về mức độ nguy hiểm và lan
rộng ra nhiều địa phương. Những con số này đang gióng lên hồi
chuông báo động cho chúng ta về thực trạng lối hành xử bạo lực,
thiếu lành mạnh của các em học sinh.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bạo lực giữa các em
học sinh hiện nay như sự tác động của cơ chế thị trường thời mở cửa
đã dẫn đến những quan niệm lệch lạc về đạo đức, lối sống, cách ứng
xử…; thiếu sự quan tâm dạy dỗ, lại thường xuyên tiếp xúc với phim
ảnh, game online bạo lực …
Vì vậy việc giáo dục để giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn hoàn toàn
nạn bạo lực học đường đang là mối quan tâm hàng đầu của các ngành
chức năng, trong đó, có ngành giáo dục, gia đình và toàn xã hội.
Trong những năm qua ở các trường THCS trên địa bàn thành
phố Kon Tum, tình trạng bạo lực học đường còn tái diễn.
Thực trạng trên cần phải được khắc phục bằng những biện

2
pháp quản lý giáo dục đồng bộ, thích hợp nhằm phòng ngừa các hành
vi bạo lực diễn ra trong học sinh, thiết lập một môi trường học tập an
toàn, thân thiện, đảm bảo an ninh xã hội.
Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Quản lý giáo dục phòng
ngừa bạo lực học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành
phố Kon Tum” được lựa chọn nghiên cứu bởi tính ý nghĩa và tính cấp
thiết trong thực tế quản lý giáo dục trung học phổ thông hiện nay.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý
giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS để nhận
diện ra được điểm mạnh, hạn chế của vấn đề, từ đó đề xuất các biện
pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục phòng ngừa
bạo lực học đường ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Kon
Tum.
3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các
trường THCS thành phố Kon Tum.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường
THCS thành phố Kon Tum.
4. Giả thiết khoa học
Hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường
THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum trong thời gian qua đã được
triển khai và chú trọng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trên một số
phương diện, trong đó có công tác quản lý của người hiệu trưởng.
Nếu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác quản
lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường và xác lập các biện pháp

3
quản lý một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác
quản lý của nhà trường hiện nay thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả
phòng ngừa tình trạng bạo lực học đường ở các trường THCS trên địa
bàn thành phố Kon Tum.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu, xác định cơ sở lý luận về quản lý giáo dục
phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS.
5.2. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác
quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS
trên địa bàn thành phố Kon Tum.
5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục phòng ngừa bạo
lực học đường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục
phòng ngừa bạo lực học đường ở trường THCS trên địa bàn thành
phố Kon Tum.
6. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với
việc giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở một số trường THCS
trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Nghiên cứu thực trạng trong 3 năm gần đây và đề xuất biện
pháp quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh
THCS cho giai đoạn 2015-2020.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa
các nguồn tài liệu về lý luận và thực tiễn có liên quan đến công tác
quản lý hoạt động GDPNBLHĐ cho học sinh.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp quan sát: Quan sát việc tổ chức các hoạt
động GDPN BLHĐ ở trường THCS để bổ sung tư liệu, thông tin cho

nguon tai.lieu . vn