Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      14      0
Mã tài liệu eg56tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Vdfv Vdfv Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 14
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn gồm có các nội dung chính: lý luận nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại, thực trạng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i: B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đ I H C ĐÀ N NG ------------------ LÊ TH PHƯƠNG TH O Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Võ Th Thúy Anh PHÁT TRI N HO T Đ NG B O LÃNH Ph n bi n 1: ....................................................................... T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH QU NG NAM Ph n bi n 2: Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng Mã s : 60.34.20 Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m lu n văn Th c sĩ Kinh t t i Đ i h c Đà N ng vào h i ……… gi …… ngày ……… tháng ……năm 2010. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2010 Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 Phát tri n Nông thôn t nh Qu ng Nam” v i m c ñích ña d ng hóa M Đ U s n ph m d ch v , tăng doanh thu cho ngân hàng. 1. S c n thi t c a ñ tài nghiên c u 2. M c tiêu nghiên c u Trong nh ng năm g n ñ y, s chuy n bi n tích c c c a môi + H th ng hóa n n t ng lý thuy t v nghi p v b o lãnh ngân hàng trư ng kinh t xã h i nư c ta ñã t o ñi u ki n thu n l i cho các ho t t i các NHTM ñ ng ngân hàng ngày càng phát tri n. Cùng v i ñó, t khi Vi t Nam + Đánh giá th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh NHNo&PTNT t nh Qu ng tr thành thành viên c a T ch c thương m i th gi i (WTO), bên Nam c nh các cơ h i m r ng ho t ñ ng và ñ y m nh h p tác qu c t , các + Đ ra nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n và phát tri n ho t ñ ng b o ngân hàng trong nư c cũng ñ ng trư c nh ng thách th c r t l n, ñòi lãnh t i NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam. h i ph i vư t qua ñ có th ñ ng v ng và phát tri n. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Trong các ho t ñ ng ngân hàng, b o lãnh là m t trong nh ng Ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam t nghi p v ngân hàng hi n ñ i. T i Vi t Nam, nh ng năm g n ñây, năm 2007 ñ n 2009. d ch v này ñư c các ngân hàng thương m i (NHTM) r t quan tâm 4. Phương pháp nghiên c u và ñ y m nh, nh m ñáp ng nhu c u b o lãnh ngày càng gia tăng Ngoài vi c s d ng các phương pháp truy n th ng như: theo s phát tri n chung c a n n kinh t và xu hư ng h i nh p kinh th ng kê và mô t th ng kê, so sánh, t ng h p, phân tích, suy lu n t toàn c u. V i vi c áp d ng nghi p v này, các doanh nghi p Vi t logic, thu th p tài li u t sách báo, t p chí, trang web,… lu n văn còn Nam ñã có ñư c s h tr ñ c l c ñ phát tri n s n xu t kinh doanh ti p c n nghiên c u theo hư ng ñi u tra th trư ng ñ ñánh giá tình ñ ng th i gi m thi u r i ro t các ñ i tác, nh t là các ñ i tác nư c hình th c t ho t ñ ng b o lãnh c a NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam ngoài. Bên c nh ñó, các NHTM ña d ng hóa ñư c các s n ph m d ch ñ ng th i k t h p các b ng bi u ñ minh h a, ch ng minh và rút ra v c a mình, tăng cư ng m i quan h v i các khách hàng, tăng k t lu n. doanh thu cho ngân hàng. M t b ng câu h i ñư c xây d ng v i nh ng s l a ch n ñ Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam chi nhánh t nh Qu ng Nam là ngân hàng m i thành l p, ngu n thu ñánh giá v th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng ch y u t ho t ñ ng tín d ng. Nghi p v b o lãnh ngân hàng ñã Nam. Đ a bàn ti n hành thu th p d li u bao g m t i h i s t nh và ñư c tri n khai th c hi n song v n còn nhi u h n ch , c n ph i ñư c t i các chi nhánh lo i 3 như H i An, Đi n Bàn, Tiên Phư c, Tam Kỳ, phát tri n, ñ y m nh hơn n a ñ tăng ngu n thu khác ngoài tín d ng Núi Thành. Các k t qu thu ñư c t kh o sát th c ti n ñư c x lý cho ngân hàng. Xu t phát t lý do ñó, tác gi ñã l a ch n ñ tài theo trình ng d ng Excel. “Phát tri n ho t ñ ng b o lãnh t i Ngân hàng Nông nghi p và 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài
 3. 5 6 V n d ng cơ s lý lu n, căn c vào tình hình th c t v ho t B o lãnh có nh ng ñ c ñi m như: m t cam k t mang tính ch t b o ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng Nam, lu n văn ñưa ra m t s ñ m gián ti p; khách hàng ph i nh n n và hoàn tr cho bên b o lãnh gi i pháp và ki n ngh mà NHNo&PTNT Qu ng Nam có th tham s ti n ñã tr thay… kh o và v n d ng ñ phát tri n ho t ñ ng b o lãnh t i ñơn v . 1.2 Quy n và nghĩa v c a các bên 1.3 Ch c năng, vai trò c a b o lãnh ngân hàng 6. K t c u lu n văn 1.3.1 Ch c năng c a b o lãnh ngân hàng Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, B o lãnh ñư c s d ng như m t công c ñ b o ñ m, m t công c n i dung c a lu n văn ñư c k t c u làm 3 chương: tài tr , m t công c ñ ñôn ñ c hoàn thành h p ñ ng. Chương 1: Nghi p v b o lãnh c a ngân hàng thương m i 1.3.2 Vai trò c a b o lãnh ngân hàng Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam B o lãnh có vai trò quan tr ng nh t ñ nh ñ i v i khách hàng s d ng Chương 3: Gi i pháp phát tri n ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT d ch v b o lãnh, ñ i v i ngân hàng b o lãnh và ñ i v i n n kinh t . t nh Qu ng Nam 1.4 Phân lo i b o lãnh ngân hàng CHƯƠNG 1 Lu n văn ñã phân lo i b o lãnh theo 3 tiêu th c như: theo b n ch t NGHI P V B O LÃNH C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I c a b o lãnh, theo m c ñích b o lãnh, theo phương th c phát hành 1.1 Nh ng v n ñ cơ b n v nghi p v b o lãnh NHTM b o lãnh. 1.1.1 Khái ni m b o lãnh 1.5 R i ro trong b o lãnh ngân hàng 1.1.2 Khái ni m b o lãnh ngân hàng T i Vi t Nam, theo Quy t ñ nh s 26/2006/QĐ-NHNN ngày R i ro luôn ti m n trong các bên liên quan tham gia trong ho t ñ ng 26/6/2006 c a Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam, khái ni m b o lãnh b o lãnh ngân hàng: bên b o lãnh, bên ñư c b o lãnh, bên th hư ng. ñư c xác ñ nh: Trong ñó, các r i ro có th g p c a bên b o lãnh: R i ro n quá h n, B o lãnh ngân hàng là cam k t b ng văn b n c a TCTD gian l n, l a ñ o và gi m o, r i ro pháp lý. (Bên b o lãnh) v i bên có quy n (Bên nh n b o lãnh) v vi c th c 1.6 Các ch tiêu ñánh giá s phát tri n ho t ñ ng b o lãnh hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng (Bên ñư c b o lãnh) khi 1.6.1 Quan ni m phát tri n ho t ñ ng b o lãnh khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không ñúng nghĩa v ñã 1.6.2 M t s ch tiêu ñ nh lư ng ñánh giá s phát tri n ho t ñ ng cam k t v i bên nh n b o lãnh. Khách hàng ph i nh n n và hoàn b o lãnh tr cho TCTD s ti n ñã nh n tr thay. S dư b o lãnh 1.1.3 M t s ñ c ñi m cơ b n c a b o lãnh ngân hàng Doanh s b o lãnh
 4. 7 8 Doanh thu t ho t ñ ng b o lãnh Nh ng nhân t môi trư ng vĩ mô tác ñ ng ñ n ho t ñ ng b o lãnh, T tr ng doanh thu Doanh thu t ho t ñ ng b o lãnh trong ñó có môi trư ng kinh t , chính tr - xã h i, pháp lý, công ngh . t ho t ñ ng b o lãnh = --------------------------------------- X 100% 1.7.2 Khách hàng trong doanh thu d ch v (%) Doanh thu d ch v ngoài lãi vay S phát tri n ho t ñ ng b o lãnh ph thu c r t nhi u vào nhu c u c a Ch tiêu này th hi n v trí c a ho t ñ ng b o lãnh trong toàn khách hàng. b các ho t ñ ng d ch v c a ngân hàng. T tr ng này càng l n càng 1.7.3 Đ i th c nh tranh ch ng t t m quan tr ng trong ho t ñ ng kinh doanh d ch v c a 1.7.4 Các nhân t thu c v n i b ngân hàng ngân hàng. Bao g m: Chi n lư c phát tri n kinh doanh c a ngân hàng, chính T tr ng doanh thu Doanh thu t ho t ñ ng b o lãnh sách tuyên truy n qu ng cáo, giá c , ch t lư ng b o lãnh, quy trình t ho t ñ ng b o lãnh = --------------------------------------- X 100% b o lãnh, trình ñ và ph m ch t c a nhân viên ngân hàng. trong t ng doanh thu (%) T ng doanh thu 1.8 Kinh nghi m phát tri n ho t ñ ng b o lãnh c a m t s ngân Dư n b o lãnh quá h n hàng nư c ngoài t i Vi t Nam Ch tiêu này ph n ánh ch t lư ng c a ho t ñ ng b o lãnh. Lu n văn ñã gi i thi u kinh nghi m phát tri n ho t ñ ng b o lãnh c a Dư n b o lãnh quá h n m t s ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam như: HSBC, City bank, T l b o lãnh quá h n = ---------------------------------- X 100% ANZ. Dư n b o lãnh K t lu n chương 1 T l b o lãnh quá h n th p bi u hi n ho t ñ ng b o lãnh có ch t CHƯƠNG 2 lư ng. Tuy nhiên n u kho n n quá h n phát sinh t m t kho n b o TH C TR NG HO T Đ NG B O LÃNH lãnh có th i h n trên m t năm, ñ ñánh giá m t cách xác th c hơn, T I NHNo&PTNT T NH QU NG NAM ngân hàng còn có m t s ch tiêu: t l n quá h n khê ñ ng, t l n 2.1 Khái quát quá trình hình thành và ho t ñ ng c a quá h n khó ñòi. NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam 1.6.3 M t s ch tiêu ñ nh tính ñánh giá s phát tri n ho t ñ ng 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát tri n b o lãnh Thành l p ngày 16/12/1996 trên cơ s tách ra t S Giao d ch III – S ña d ng c a s n ph m b o lãnh cung c p NHNo&PTNT Vi t Nam t i Đà N ng. M ng lư i ngân hàng ñ i lý 2.1.2 Cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v c a NHNo&PTNT t nh 1.7 Các nhân t nh hư ng ñ n s phát tri n ho t ñ ng b o Qu ng Nam lãnh 1.7.1 Nh ng nhân t môi trư ng vĩ mô
 5. 9 10 Cơ c u t ch c c a ngân hàng theo mô hình tr c tuy n ch c năng, Ho t ñ ng b o lãnh ñư c ñi u ch nh b i các quy ñ nh trong B lu t v i ch c năng tr c ti p kinh doanh ti n t , tín d ng và d ch v ngân Dân s , Lu t Thương m i, Lu t các TCTD hàng và Quy ch b o lãnh hàng. c a NHNo&PTNT Vi t Nam. 2.2 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh NHNo&PTNT t nh Qu ng 2.3.4 Tóm t t quy trình nghi p v b o lãnh t i NHNo&PTNT t nh Nam th i gian qua (2007-2009) Qu ng Nam 2.2.1 Tình hình huy ñ ng v n Nhìn chung, quy trình b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng V i th m nh v m ng lư i chi nhánh r ng kh p, có quan h Nam ñã th hi n s phân công ch t ch gi a các cán b tác nghi p, truy n th ng lâu năm v i nhi u doanh nghi p thu c m i ngành, m i trư ng phòng và ban lãnh ñ o c a ngân hàng. Tuy nhiên, quy trình thành ph n kinh t và các t ng l p dân cư, NHNo&PTNT Qu ng b o lãnh còn d a trên quy trình tín d ng, chưa tách b ch ñư c quy Nam luôn duy trì ñư c t c ñ tăng trư ng ngu n v n huy ñ ng n trình b o lãnh có ký qu và quy trình b o lãnh không có ký qu . ñ nh. 2.3.5 Các lo i b o lãnh t i NHNo&PTNT 2.2.2 Tình hình cho vay NHNo&PTNT Qu ng Nam ch m i th c hi n b o lãnh trong nư c. Trong nh ng năm qua, NHNo&PTNT Qu ng Nam luôn chú 2.3.6 Tình hình ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT t nh Qu ng tr ng ñ n công tác ñ u tư v n tín d ng cho t t c thành ph n kinh t . Nam qua 3 năm 2007-2008-2009 Năm 2007, t ng dư n ñ t 1.641 t ñ ng, ñ n cu i năm 2009 ñã lên 2.3.6.1 Tình hình b o lãnh chung t i 2.441 t ñ ng, tăng g p 1,48 l n. B ng 2.4: Tình hình ho t ñ ng b o lãnh qua 3 năm 2007-2008-2009 2.2.3 K t qu ho t ñ ng kinh doanh Đơn v tính: t ñ ng Trong b i c nh c nh tranh gay g t c a ho t ñ ng ngân hàng, Chênh l ch Chênh l ch 2007 2008 2009 ho t ñ ng kinh doanh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam v n gi ñư c 2008 và 2007 2009 và 2008 Ch tiêu ñà phát tri n n ñ nh và b n v ng. S S S S S 2.3 Th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT t nh Qu ng ti n ti n ti n ti n % ti n % Nam Doanh s BL gi i t a(1) 3.7 39.4 52.7 35.7 964.86 13.3 33.76 2.3.1 Đ i tư ng ñư c ngân hàng b o lãnh Doanh s BL PH 7 43 52.2 36 514.29 9.2 21.40 Khách hàng b o lãnh là các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. S dư b o lãnh(2) 35.2 38.8 38.3 3.6 10.23 -0.5 -1.29 2.3.2 Đi u ki n xét phát hành thư b o lãnh cho khách hàng Khách hàng ph i ñáp ng ñ y ñ các ñi u ki n c a NHNo&PTNT (Ngu n: B ng cân ñ i NHNo&PTNT Qu ng Nam) Vi t Nam theo Quy t ñ nh s 398/QĐ- HĐQT-TD ngày 2/5/2007. (1) Doanh s b o lãnh là t ng giá tr các kho n b o lãnh phát sinh trong năm. (2) 2.3.3 Cơ s pháp lý cho ho t ñ ng b o lãnh c a ngân hàng S dư b o lãnh là t ng giá tr các kho n b o lãnh t i m t th i ñi m nh t ñ nh.
 6. 11 12 Doanh s phát hành b o lãnh, dư n b o lãnh tăng ñ u ñ n M c dù, s dư và doanh s b o lãnh tăng trư ng qua các và phù h p v i ñ nh hư ng c a ngân hàng, cho th y ho t ñ ng b o năm, nhưng hi n nay trên ñ a bàn Qu ng Nam có 02 NHTM nhà lãnh c a ngân hàng ñang ñư c m r ng và phát tri n, ch t lư ng c a nư c, 10 NHTMCP, 01 Ngân hàng nư c ngoài và 03 Qu tín d ng ho t ñ ng b o lãnh ñã ñư c chú tr ng c i thi n và nâng cao qua t ng nhân dân tham gia ho t ñ ng nên th ph n b c nh tranh r t quy t li t. năm. Trong ñi u ki n n n kinh t tăng trư ng, m i quan h kinh t NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam cũng không tránh kh i nguy cơ th phát tri n, nhu c u v n cho n n kinh t xã h i tăng cao, tăng trư ng ph n b thu h p. dư n cũng như tăng trư ng doanh s b o lãnh là t t y u. So sánh s dư b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam v i Tuy nhiên, n u so sánh v i dư n cho vay thì dư n b o lãnh các ngân hàng cùng h th ng thu c khu v c mi n Trung Tây v n còn là con s quá khiêm t n. Dư n cho vay năm 2009 ñ t 2.441 Nguyên, s dư b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam v n còn là t ñ ng, dư n b o lãnh 2009 ñ t 38,3 t ñ ng, b ng kho ng 1,57% con s quá nh so v i h th ng, chi m kho ng 4,39% t ng s dư b o so v i dư n cho vay. Đi u này cho th y, ho t ñ ng b o lãnh v n lãnh c a các ngân hàng trong h th ng thu c khu v c Mi n Trung chưa x ng t m c a ngân hàng, ngân hàng v n còn “ñ c canh tín Tây Nguyên, ñi u này cho th y t nh Qu ng Nam cơ b n là m t t nh d ng”. Do ñó ngân hàng c n ph i có nh ng gi i pháp thúc ñ y ho t nghèo, kinh t chưa phát tri n m nh ñ t o ti n ñ cho các ho t ñ ng ñ ng b o lãnh này phát tri n hơn n a ñ ngân hàng th c s kinh d ch v phát tri n trong ñó có ho t ñ ng b o lãnh c a ngân hàng. doanh ña năng và hi u qu . 2.3.6.2 Phân tích k t qu ho t ñ ng b o lãnh theo lo i b o lãnh B ng 2.5: Th ph n s dư b o lãnh c a các NHTM trên ñ a bàn Qu ng Nam Nhìn chung, cơ c u b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam ĐVT: t ñ ng ti n d n t i s phát tri n ña d ng và b n v ng, ngân hàng ñã ñáp ng 2007 2008 2009 t t các nhu c u b o lãnh c a khách hàng trên ñ a bàn. Tên ngân hàng S ti n Th ph n S ti n Th ph n S ti n Th ph n 2.3.6.3 Phân tích k t qu ho t ñ ng b o lãnh theo ñ i tư ng khách NHNo&PTNT Qu ng Nam 35.2 29.11 38.8 25.61 38.3 24.82 hàng NH Đ u tư và Phát tri n Qnam 20.5 16.96 22.4 14.79 21.5 13.93 Năm 2007 N ăm 2 0 0 9 NH TMCP Công thương Qnam 19.7 16.29 35.3 23.30 29.2 18.92 DNTN, cá DNTN, cá nhân NH MCP Ngo i thương Qnam 45.5 37.63 50.1 33.07 49.6 32.15 th , 0.31 1.57 DNNN, 5.74 Cty c DN nhà nư c, Cty c ph n ph n, 42.33 Các ngân hàng khác 0 0.00 4.9 3.23 15.7 10.17 47.50 45.69 Cty TNHH 47.00 Cty TNHH T ng s dư b o lãnh c a các NHTM 120.9 100.00 151.5 100.00 154.3 100.00 , 9.86 (Ngu n: Ngân hàng Nhà nư c Qu ng Nam) Bi u ñ 2.5 : Dư n b o lãnh phân theo ñ i tư ng khách hàng
 7. 13 14 Nhìn vào bi u ñ , dư n b o lãnh ñ i v i DNNN gi m rõ r t. S dư b o lãnh có ký qu chi m t tr ng th p, c ba năm ñ u Các ñ i tư ng khách hàng khác như Cty c ph n, Cty TNHH, dư i 16,89%. Và ngư c l i, b o lãnh không có ký qu chi m t tr ng DNTN, cá nhân có xu hư ng gia tăng t tr ng. K t qu này phù h p cao, trên 83,11%. v i s phát tri n n n kinh t , góp ph n ña d ng hóa khách hàng, phân 2.4 R i ro b o lãnh tán r i ro trong ñ u tư. Dư n b o lãnh quá h n c a NHNo&PTNT Qu ng Nam M t khác, xem xét ñ i tư ng khách hàng theo tính ch t trong giai ño n t 2007 ñ n 2009 b ng 0. Đi u này cho th y ch t thư ng xuyên và truy n th ng t i NHNo&PTNT Qu ng Nam, th c t lư ng ho t ñ ng b o lãnh c a ngân hàng khá t t, ho t ñ ng b o lãnh có nh ng h n ch nh t ñ nh. Nh ng kho n b o lãnh có giá tr l n c a c a NHNo&PTNT Qu ng Nam th t s an toàn. ngân hàng thư ng t p trung ch y u nh ng nhóm ñ i tư ng này. 2.5 M c phí và thu nh p t ho t ñ ng b o lãnh Đ i v i khách hàng truy n th ng, ngân hàng s c m giác an tâm, ñáp 2.5.1 M c phí ng ñư c m c tiêu an toàn c a ngân hàng. Tuy nhiên n u ch t p NHNo&PTNT Qu ng Nam áp d ng m c phí không linh trung nh ng ñ i tư ng này thì ngân hàng s h n ch kh năng m ho t, không phân bi t khách hàng, ch phân bi t t l phí theo tiêu r ng và tìm ki m khách hàng. th c (b o ñ m an toàn tài s n) có ký qu và không ký qu . Ngân 2.3.6.4 Phân tích k t qu ho t ñ ng b o lãnh theo th i gian hàng chưa có m t bi u phí ưu ñãi cho khách hàng ñ c bi t, khách Dư n b o lãnh ng n h n chi m ña s . hàng truy n th ng lâu năm. Đi u này ch ng t ngân hàng ñã chưa Xét v t tr ng trong dư n b o lãnh, t tr ng dư n b o lãnh m nh d n t ch thoát ra ngoài khuôn m u ñ khuy n khích phát trung dài h n có xu hư ng gi m d n. B o lãnh trung dài h n ch a tri n lĩnh v c này thông qua chính sách giá c . ñ ng nhi u r i ro hơn b o lãnh ng n h n nhưng l i thư ng có giá tr So v i các NHTM trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam thì t l phí c a l n và h a h n m t kho n l i nhu n không nh cho ngân hàng. Tuy NHNo&PTNT Qu ng Nam tương ñ i cao. nhiên, nhu c u c a khách hàng ñ i v i b o lãnh trung dài h n này 2.5.2 Thu nh p t ho t ñ ng b o lãnh không nhi u nên ph n nào nh hư ng ñ n công tác phát tri n ho t Phí ho t ñ ng d ch v c a NHNo&PTNT Qu ng Nam tăng ñ ng b o lãnh trên ñ a bàn. m nh qua các năm, t tr ng so v i t ng thu cũng tăng lên ñáng k t V doanh s , doanh s b o lãnh gi i t a và doanh s phát 0,93% năm 2007 ñ n 2,26% năm 2008, năm 2009 là 4,76%. M c dù hành b o lãnh ng n h n cũng như b o lãnh trung dài h n tăng trư ng t tr ng không cao nhưng cũng th y ñư c ho t ñ ng d ch v c a m nh v s tuy t ñ i và n ñ nh v s tương ñ i. NHNo&PTNT Qu ng Nam ñã có bư c phát tri n. T tr ng phí d ch 2.3.6.5 Phân tích k t qu ho t ñ ng b o lãnh theo hình th c b o ñ m v t ho t ñ ng b o lãnh so v i d ch v chung c a ngân hàng còn chi m t tr ng th p. Vì v y, ngân hàng c n ph i có chính sách tăng ngu n thu này cùng v i ngu n thu t d ch v chung.
 8. 15 16 B ng 2.14: Thu nh p t ho t ñ ng b o lãnh M t quy trình ñơn gi n hơn, ph c v chuyên nghi p hơn, phí Đơn v tính: tri u ñ ng ưu ñãi hơn là lý do quan tr ng nh t mà khách hàng thích l a ch n Chênh l ch 2008 và Chênh l ch 2009 và d ch v b o lãnh t i NHTM khác. Nh ng phát hi n này, m t l n n a 2007 2008 2009 2007 2008 kh ng ñ nh r ng NHNo&PTNT Qu ng Nam c n ph i c i thi n quy Ch tiêu trình và tính chuyên nghi p c a mình n u như mu n gi khách hàng. S ti n S ti n S ti n S ti n % S ti n % Qua ñi u tra kh o sát cho th y ti m năng phát tri n ho t 1.Thu phí b o lãnh 244.5 492.0 675.0 247.5 101.23 183 37.20 ñ ng b o lãnh v n còn. Hi n t i, theo ñánh giá khách hàng, ngân 2.Thu phí ho t hàng ch m i ñáp ng ñư c t 50% - 80% nhu c u b o lãnh c a th 4,201.0 14,121.0 20,778.0 9,920.0 236.13 6,657.0 47.14 ñ ng d ch v trư ng. Tóm l i, k t qu ñi u tra cho th y có 63% khách hàng ñánh 3.T ng thu 450,625.0 624,983.0 436,398.0 174,358.0 38.69 -188,585.0 -30.17 giá ch t lư ng d ch v b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam t t, T tr ng (1)/(2)% 5.82 3.48 3.25 -2.34 -40.13 -0.24 -6.76 33% bình thư ng, 4% r t t t. Tuy khách hàng ñánh giá cao v ch t T tr ng (2)/(3)% 0.93 2.26 4.76 1.33 142.36 2.50 110.73 lư ng d ch v b o lãnh ngân hàng, trên 50% nhưng con s ñó v n (Ngu n: NHNo&PTNT Qu ng Nam) còn th p. Đây là v n ñ ngân hàng c n quan tâm b i ch t lư ng d ch 2.6 Đi u tra kh o sát v th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh t i v nh hư ng ñ n quy t ñ nh s d ng d ch v c a ngân hàng. Vì v y, NHNo&PTNT Qu ng Nam ngân hàng c n chú tr ng nâng cao ch t lư ng d ch v b o lãnh ñ nh 2.6.1 Mô t m u ñi u tra hư ng theo nhu c u c a khách hàng nh m nâng cao hi u qu cũng T ng h p ñi u tra qua ñánh giá c a 100 khách hàng t i H i s và các như tính c nh tranh. chi nhánh: Tam Kỳ, H i An, Đi n Bàn, Núi Thành, Tiên Phư c. 2.7 Đánh giá chung ho t ñ ng b o lãnh 2.6.2 Đánh giá c a khách hàng v d ch v b o lãnh và ti m năng Nhìn chung, ho t ñ ng b o lãnh có s tăng trư ng qua các phát tri n ñ i v i ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng năm, ñóng góp ngày càng nhi u vào doanh thu c a ngân hàng. Qua Nam ñó, góp ph n nâng cao năng l c tài chính, thu hút thêm khách hàng T ng h p ñi u tra qua ñánh giá c a 100 khách hàng b ng cho ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng. phương pháp phát phi u ñi u tra (xem ph l c) cho th y: 2.8 Nh ng v n ñ còn t n t i trong ho t ñ ng b o lãnh t i Mu n phát tri n ho t ñ ng b o lãnh, NHNo&PTNT Qu ng NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam Nam c n ph i có m t chính sách giá h p d n, m c ñ m b o cho b o Trong b i c nh c nh tranh ngày càng gay g t, cơ ch v phí lãnh h p lý và m t h n m c b o lãnh linh ho t. Ngoài ra, danh ti ng, chưa th t linh ho t, áp d ng c ng nh c cho t t c ñ i tư ng khách ñ tin c y cũng như tính chuyên nghi p cũng r t quan tr ng ñ i v i hàng, chưa có cơ ch ưu ñãi phí cho khách hàng thư ng xuyên, ho t ñ ng b o lãnh c a m t ngân hàng. truy n th ng.
 9. 17 18 Hơn n a, nh ng kho n b o lãnh có giá tr l n c a ngân hàng Quy trình b o lãnh chưa hoàn thi n nên tác nghi p b o lãnh t p trung ch y u nhóm khách hàng truy n th ng. chưa ñư c chu n hóa, cách th c th c hi n chưa chuyên nghi p và Còn h n ch trong vi c qu ng bá hình nh ngân hàng và thu chưa rút ng n ñư c th i gian ph c v khách hàng. hút khách hàng. Ngân hàng chưa chú tr ng ñúng m c ñ n chính sách Ngoài ra, ngân hàng chưa th hi n ñư c tính chuyên nghi p Marketing. trong vi c ñáp ng nhu c u khách hàng, chưa th c hi n ñư c nh ng S b t c p v trình ñ cán b ngân hàng trong cơ ch m i. b o lãnh có tính ph c t p cao và giá tr l n. K t lu n chương 2 Hi n nay nhu c u v v n c a các doanh nghi p là r t l n và CHƯƠNG 3 ña d ng. Bên c nh ho t ñ ng tín d ng ho t ñ ng b o lãnh cũng là GI I PHÁP PHÁT TRI N HO T Đ NG B O LÃNH T I m t kênh quan tr ng ñáp ng nhu c u ch n l a c a doanh nghi p. NHNo&PTNT T NH QU NG NAM Nhưng cho ñ n nay doanh s b o lãnh c a ngân hàng còn th p, chưa 3.1Phương hư ng kinh doanh và m c tiêu phát tri n ho t ñ ng ñáp ng ñư c nhu c u v v n trong n n kinh t , chưa phát tri n ñúng b o lãnh c a NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam t m. M c dù doanh s b o lãnh tăng nhanh nhưng doanh s v n còn 3.1.1 Đ nh hư ng và m c tiêu phát tri n c a NHNo&PTNT t nh th p so v i dư n tín d ng. Qu ng Nam 2.9 Nguyên nhân các t n t i trong ho t ñ ng b o lãnh Xây d ng NHNo&PTNT Qu ng Nam thành ngân hàng ch l c và Môi trư ng kinh t n ñ nh là ñòn b y cho ho t ñ ng ngân hi n ñ i, kinh doanh có hi u qu cao, an toàn, b n v ng, tài chính hàng. Nhưng hi n nay, môi trư ng kinh t nư c ta v n còn nhi u lành m nh…có kh năng c nh tranh m nh m trên ñ a bàn. bi n ñ ng và b t n. 3.1.2 Đ nh hư ng phát tri n ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT H th ng văn b n quy ph m pháp lu t chưa hoàn thi n, t nh Qu ng Nam th ng nh t. Ho t ñ ng b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam xác ñ nh Ho t ñ ng b o lãnh c a ngân hàng b h n ch m t ph n ph phương hư ng phù h p v i xu th và chi n lư c phát tri n chung c a thu c vào y u t khách hàng, ph m vi ngân hàng khó có th ki m ngân hàng. Ho t ñ ng b o lãnh trong th i gian t i s phát tri n m nh soát ñư c. theo chi u r ng và chi u sâu. Ngân hàng chưa ña d ng hóa các phương th c phát hành b o 3.2 Gi i pháp phát tri n ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT lãnh, chưa th c hi n ñ ng b o lãnh v i các TCTD khác nên nhi u t nh Qu ng Nam trư ng h p doanh nghi p có nhu c u b o lãnh v i s ti n l n nhưng 3.2.1 Nhóm gi i pháp m r ng th trư ng chi nhánh chưa ñáp ng ñư c. 3.2.1.1 Nâng cao tính c nh tranh trong ho t ñ ng b o lãnh
 10. 19 20 a) Chính sách giá s n ph m m i tương ñ i. Qua k t qu ñi u tra cho th y m c phí b o lãnh c a Ngân hàng nên cung c p thêm nh ng s n ph m m i cho ñ i NHNo&PTNT Qu ng Nam không h p d n khách hàng. Vì v y, tư ng doanh nghi p như b o lãnh phát hành ch ng khoán, b o lãnh NHNo&PTNT Qu ng nam c n có m t cơ ch m i v phí. thu quan, b o lãnh trong giao d ch nhà ñ t,… ti n t i b o lãnh nư c Ngân hàng ph i thư ng xuyên ñi u tra, phân tích ñ i th ngoài cho các ñ i tư ng khách hàng doanh nghi p t i các khu công c nh tranh ñ ñưa ra m c phí tương x ng, h p lý. nghi p. Áp d ng m c phí linh ho t, m m d o ñ i v i t ng ñ i tư ng NHNo&PTNT Qu ng Nam nên có các s n ph m b o lãnh khách hàng, trong ñó các khách hàng truy n th ng, chi n lư c c n dành cho khách hàng cá nhân ñư c thi t k chuyên bi t như b s n ñư c áp d ng m c phí ưu ñãi, th p hơn bi u phí hi n hành. ph m trong giao d ch nhà ñ t, b o lãnh du h c,… Các s n ph m này V i ph n ñông doanh nghi p và công chúng chưa am hi u v a góp ph n gia tăng ngu n thu t phí b o lãnh v a giúp ngân hàng sâu s c các d ch v ngân hàng, vì th ngân hàng c n tính toán phí sao ña d ng hóa ñư c ñ i tư ng khách hàng. cho h p lý ñ khuy n khích khách hàng s d ng. Đ ng th i, phí b o Đ i v i nh ng s n ph m truy n th ng, ngân hàng c n ph i lãnh ngân hàng cũng nên g n v i m c ñ r i ro. Ngoài cách phân duy trì và nâng cao ch t lư ng theo hư ng: hoàn thi n quá trình cung bi t t l phí theo b o lãnh có ký qu ho c b o lãnh không ký qu c p d ch v , ñ m b o tính minh b ch, công khai, ñơn gi n th t c như hi n t i, có th phân bi t t l phí theo tiêu th c th i gian, ng n làm cho d ch v d ti p c n và h p d n khách hàng. h n và trung dài h n. B o lãnh ng n h n thư ng ít r i ro hơn b o Đ i v i nh ng s n ph m ñã có NHNo&PTNT Vi t Nam lãnh trung dài h n. Vì v y, b o lãnh ng n h n s áp d ng t l phí nhưng t i NHNo&PTNT t nh Qu ng Nam chưa th c hi n, ngân hàng th p hơn so v i t l phí b o lãnh trung dài h n. c n ph i nâng cao năng l c Marketing c a ngân hàng, giúp các doanh b) Đ m b o cho b o lãnh nghi p và công chúng hi u bi t, ti p c n và s d ng hi u qu các s n Ngân hàng nên áp d ng các m c ký qu linh ho t ñ i v i ph m m i c a ngân hàng. t ng ñ i tư ng khách hàng, v a ñ m b o an toàn v a thu hút ngày d) Nh ng ti n ích khác càng nhi u khách hàng t t. Đ i v i khách hàng truy n th ng, ngân Ngoài ra, xem xét h n m c b o lãnh linh ho t cũng góp ph n hàng nên gi m m c ký qu . nâng cao tính c nh tranh c a ho t ñ ng b o lãnh. Ngân hàng c n ph i c) Đa d ng hóa s n ph m d ch v b o lãnh xác ñ nh h n m c d a trên nh ng cơ s th ng nh t và khoa h c như NHNo&PTNT Qu ng Nam có th ña d ng hóa s n ph m x p h ng tín d ng khách hàng, khách hàng có x p h ng tín d ng cao d ch v b o lãnh cung c p trên th trư ng theo hư ng nâng cao ch t hơn s có h n m c cao hơn và ngư c l i. lư ng d ch v nh ng s n ph m truy n th ng, nghiên c u khai thác Bên c nh ñó, ngân hàng nên k t h p b o lãnh v i các nghi p các s n ph m hi n có c a NHNo&PTNT Vi t Nam, phát tri n các v khác như tín d ng, ti n g i, thanh toán qu c t ,… - s d ng d ch
 11. 21 22 v tr n gói - ñem l i ti n ích t i ña cho khách hàng ñ ng th i phát a) Đa d ng hóa ñ i tư ng ñ u tư huy hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng. - Đ phát tri n ho t ñ ng b o lãnh, NHNo&PTNT Qu ng Ngoài ra, ña d ng hóa phương th c phát hành b o lãnh v i Nam c n ña d ng hoá ñ i tư ng khách hàng. Không nên ch chú hình th c ñ ng b o lãnh ñ i v i nh ng d án l n, nhu c u b o lãnh tr ng ñ n khách hàng doanh nghi p và ñ c bi t là doanh nghi p l n, vư t quá gi i h n t i ña cho phép b o lãnh c a ngân hàng hay kh khách hàng truy n th ng, ngân hàng nên tìm hi u và thu th p thông năng ngu n v n c a ngân hàng không ñáp ng ñư c nhu c u v n c a tin t khách hàng ti m năng - các doanh nghi p nh và v a, cá nhân, m t d án, cũng là m t gi i pháp ñ ngân hàng tăng ti n ích cho h kinh doanh cá th . Ngân hàng ph i ch p nh n “năng nh t ch t khách hàng và ñ ng th i phân tán r i ro cho ngân hàng. b ”, không chê nh ng kho n b o lãnh nh . Ngân hàng c n ph i có 3.2.1.2 ng d ng Marketing trong ngân hàng - Đ y m nh chính sách nh ng k ho ch săn ñón b ng vi c gia tăng l i ích, ưu ñãi t d ch v giao ti p, khuy ch trương ngân hàng và th c hi n bán chéo s n ph m. Thông qua vi c áp d ng a) Hoàn thi n phong cách giao ti p v i khách hàng chính sách ưu ñãi, ngân hàng ch ñ ng thu hút khách hàng. Đ u tiên Ngân hàng nên t o n tư ng t t v tác phong làm vi c, thái là s d ng các d ch v ti n g i, thanh toán sau ñó ñ n các d ch v ñ nghiêm túc và chuyên nghi p, t o m t không khí làm vi c kh n cho vay, phát hành b o lãnh ngân hàng. trương, nhanh chóng cho khách hàng. - M r ng ñ i tư ng khách hàng là h c sinh, sinh viên du b) Đ y m nh chính sách khuy ch trương h c - khách hàng cá nhân, v n là nh ng ñ i tư ng có nhu c u s NHNo&PTNT Qu ng Nam c n ñ y m nh công tác tuyên d ng b o lãnh trong du h c. truy n, qu ng cáo ñ khách hàng n m b t ch trương, chính sách, và b) Tăng cư ng công tác chăm sóc khách hàng các d ch v c a ngân hàng. c) Cung c p các d ch v tư v n kinh doanh cho khách hàng Đ i v i kênh gián ti p, ngân hàng nên chú tr ng ñ n n i 3.2.2 Nhóm gi i pháp h n ch r i ro dung, hình th c gi i thi u v s n ph m, d ch v b o lãnh trên website 3.2.2.1 C i thi n quy trình, th t c b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam. Ngân hàng c n có s phân lo i b o lãnh theo hình th c b o Ngoài ra, ngân hàng nên ñ y m nh vi c qu ng bá trên các b o ñ m m t cách c th hơn ñ có cách th c qu n lý r i ro, ñ c bi t phương ti n truy n thông như báo chí, truy n hình ho c tài tr ñ là r i ro tín d ng ñư c t t hơn trên cơ s xây d ng quy trình b o lãnh qu ng cáo có ch n l c ñ i v i m t s chương trình, s ki n có ý nghĩa tương ng t ng lo i. Ngân hàng nên chia thành: kinh t và chính tr sâu r ng mang l i hi u qu trong xã h i. +B o lãnh ký qu 100% ti n m t 3.2.1.3 Chính sách khách hàng - Đa d ng hóa ñ i tư ng ñ u tư, +B o lãnh b o ñ m b ng tài kho n ho c ch ng ch ti n g i chăm sóc khách hàng hi n t i ñ ng th i thu hút khách hàng ti m do NHNo&PTNT Qu ng Nam phát hành năng
 12. 23 24 +B o lãnh b o ñ m b ng tài kho n có kỳ h n ho c ch ng ch c vào thông tin m t chi u t phía khách hàng cung c p, ngân hàng ti n g i do t ch c khác phát hành ph i có ñư c thông tin ña chi u ñ so sánh, ñ i chi u và phân tích ñ +B o lãnh b o ñ m b ng b t ñ ng s n, ñ ng s n ho c các quy t ñ nh vi c b o lãnh hay không b o lãnh. hình th c khác 3.2.2.3 Thư ng xuyên th c hi n công tác ki m tra n i b , ki m soát +B o lãnh không có tài s n khách hàng Theo cách phân lo i như trên: C n ph i th c hi n ki m tra ho t ñ ng b o lãnh thư ng - B o lãnh có ký qu 100% ti n m t, b o lãnh b o ñ m b ng xuyên, ki m tra vi c ch p hành các quy ch , quy trình b o lãnh, phát tài kho n ho c ch ng ch do NHNo&PTNT Qu ng Nam phát hành hi n các sai sót trong x lý quy trình nghi p v t ñó k p th i có h u như r i ro r t th p và vi c phát hành cam k t b o lãnh ñơn thu n nh ng ñi u ch nh cho phù h p nh m h n ch r i ro có th x y ra. ch là d ch v có thu phí, do ñó ñ i v i các lo i b o lãnh này, quy Ngoài ho t ñ ng ki m soát n i b thì ki m tra, giám sát trình b o lãnh nên theo hư ng ñơn gi n hóa th t c ñ rút ng n th i khách hàng th c hi n các nghĩa v , cam k t v i ngư i hư ng l i là gian ch ñ i c a khách hàng. m t nhi m v quan tr ng không th thi u ñư c trong nghi p v b o - Đ i v i lo i b o lãnh b o ñ m b ng tài kho n có kỳ h n lãnh. ho c ch ng ch ti n g i do t ch c khác phát hành, quy trình b o 3.2.3 Nhóm gi i pháp b tr lãnh nên t p trung vào vi c xác th c và t m th i phong t a quy n s 3.2.3.1 Gi i pháp ngu n nhân l c d ng c a khách hàng trong su t th i gian b o lãnh, ñ tránh các a) Tuy n d ng, tiêu chu n hóa cán b trư ng h p gi m o ho c có s c u k t gi a khách hàng và t ch c b) Tăng cư ng công tác ñào t o và qu n lý cán b phát hành. - C n ñ y m nh ñào t o theo chuyên ñ . - Đ i v i b o lãnh b o ñ m b ng b t ñ ng s n, ñ ng s n và - Xây d ng và tri n khai các khóa ñào t o l i. các hình th c khác cũng như b o lãnh không có tài s n ñ m b o, quy - Cân nh c khi b trí nhân s ñ phát huy ñư c th m nh và h n ch trình b o lãnh nên ñư c xây d ng theo hư ng chuyên môn hóa trong ñư c như c ñi m c a m i cán b . th m ñ nh khách hàng và phát hành cam k t b o lãnh. c) Chính sách ñãi ng h p lý 3.2.2.2 Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh b o lãnh t i ngân hàng d) Xây d ng văn hoá kinh doanh và phong cách ph c v văn minh, l ch Đ công tác th m ñ nh ñư c ti n hành ñúng quy trình và ñ m s b o chính xác, ngân hàng nên phân ñ nh rõ ch c năng, phân công 3.2.3.2 Hi n ñ i hóa trang thi t b và công ngh ngân hàng trách nhi m c th . M t m t ti n hành th m ñ nh trên h sơ mà a) Ti p t c hoàn thi n Modul Trade Finance (Tài tr thương m i) doanh nghi p ñ trình, m t khác c n ph i có cán b ñi th c t , tìm b) Đ u tư thêm công ngh hi n ñ i: hi u và th m ñ nh năng l c th c s c a doanh nghi p. Không ch căn 3.3 M t s ki n ngh
 13. 25 26 3.3.1 Đ i v i NHNo&PTNT Vi t Nam qu ñ t ñư c, nh ng h n ch và nh ng nguyên nhân c a nh ng h n - Nâng cao tính t ch hơn n a cho các chi nhánh ph thu c… ch trong ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng Nam trong - Thư ng xuyên t ch c các l p b i dư ng nghi p v … th i gian qua. Ngoài nh ng phương pháp nghiên c u truy n th ng 3.3.2 Đ i v i Chính Ph và Ngân hàng Nhà nư c như th ng kê, so sánh,… lu n văn cũng ñã ti p c n phương pháp Chính ph c n duy trì môi trư ng thu n l i, lành m nh cho ho t ñ ng nghiên c u ñi u tra khách hàng ñ ph n ánh ñánh giá khách quan ngân hàng. NHNN ñ y m nh hi u qu ho t ñ ng CIC ñ h tr thông th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng Nam. tin cho các NHTM, ñ ng th i NHNN giám sát các NHTM th c hi n - T th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh cùng v i ñ nh hư ng ho t các quy ch nhà nư c và nâng cao ch t lư ng công tác thanh tra, ñ ng c a ngân hàng cũng như nh ng ñánh giá c a khách hàng v ki m tra. ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng Nam, lu n văn ñã ñưa K t lu n chương 3 ra m t s gi i pháp nh m phát tri n ho t ñ ng b o lãnh t i K T LU N NHNo&PTNT Qu ng Nam cho nh ng năm ti p theo. Gi i pháp phát B o lãnh ngân hàng v a là d ch v có thu phí v a là m t tri n ho t ñ ng b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng Nam ñư c xây trong nh ng nghi p v tín d ng ngân hàng. Đây là ho t ñ ng có d ng v i m c tiêu góp ph n tăng trư ng ho t ñ ng này nhưng v n nh ng ñ c thù nh t ñ nh. Bên c nh nh ng ñóng góp v thu nh p t ñ m b o v ch t lư ng, t o nên s phát tri n b n v ng, ñóng góp vào phí, v ña d ng hóa s n ph m và góp ph n ñáp ng ñ y ñ nhu c u s phát tri n chung c a ngân hàng. Đ ng th i, lu n văn cũng có m t ña d ng c a khách hàng, ho t ñ ng này cũng ch a ñ ng trong ñó s ki n ngh , ñ xu t ñ i v i NHNN, Chính Ph , v i NHNo&PTNT nh ng r i ro, ñòi h i NHTM ph i có s quan tâm toàn di n khi phát Vi t Nam ñ các gi i pháp mang tính kh thi hơn. tri n ho t ñ ng này. M c dù tác gi ñã h t s c c g ng nhưng do nhi u nguyên V i mong mu n góp ph n vào s phát tri n c a ho t ñ ng nhân ch quan và khách quan, ñ tài khó tránh kh i nh ng khi m b o lãnh t i NHNo&PTNT Qu ng Nam, ñ tài ñã gi i quy t ñư c khuy t nh t ñ nh. Tác gi r t mong nh n ñư c s góp ý c a Quý th y nh ng v n ñ sau: cô, b n bè và nh ng cá nhân, t p th có quan tâm ñ n lĩnh v c b o - H th ng hóa lý lu n v nghi p v b o lãnh ngân hàng t i lãnh ngân hàng ñ ñ tài hoàn thi n hơn. các NHTM, trong ñó lu n văn ñã trình bày có ch n l c cơ s lý lu n chung v b o lãnh, b o lãnh ngân hàng; quan ni m v phát tri n b o lãnh ngân hàng, các ch tiêu ñánh giá s phát tri n và nh ng nhân t nh hư ng s phát tri n ho t ñ ng b o lãnh. - Ph n nh th c tr ng ho t ñ ng b o lãnh c a NHNo&PTNT Qu ng Nam t năm 2007 ñ n năm 2009, qua ñó ñã ch ra nh ng k t

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
eg56tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Luận văn thạc sĩ, Bảo lãnh ngân hàng, Phát triển bảo lãnh ngân hàng, Bảo lãnh ngân hàng thương mại
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
14
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Phat-trien-hoat-dong-bao-lanh-tai-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-Quang-Nam.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT