Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Quảng Ngãi

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      19      0
Mã tài liệu bf56tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Vdfv Vdfv Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 19
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn trình bày các nội dung chính như: những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Quảng Ngãi, giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Quảng Ngãi.

 1. 1 2 B GIÁO D C - ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Đ XUÂN QUANG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Đ Ng c M PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN L Ph n bi n 1: PGS. TS. Nguy n Ng c Vũ T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ Ph n bi n 2: TS. Nguy n Văn Dũng PHÁT TRI N (BIDV) QU NG NGÃI Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t Mã s : 60.34.05 nghi p th c sĩ Qu n Tr Kinh Doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 30 tháng 10 năm 2010 LU N VĂN TH C S QU N TR KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Đ Ng c M Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng-Năm 2010 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U II. M C TIÊU NGHIÊN C U Đ tài t p trung nghiên c u phân tích th c tr ng và ñánh giá I. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI tình hình ho t ñ ng kinh doanh d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh Hi n nay c nh tranh trong lĩnh v c d ch v ngân hàng ñang là Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Qu ng Ngãi t ñó xây d ng các gi i v n ñ nóng c a n n kinh t , các Ngân hàng thương m i không ng ng pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh. phát tri n các s n ph m d ch v v i mong mu n là ngư i d n ñ u ñ c III. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U bi t trong d ch v bán l , ñó là nh ng d ch v ngân hàng g n v i công - Đ i tư ng nghiên c u: D ch v ngân hàng bán l ñư c tri n ngh hi n ñ i, ña ti n ích, hư ng t i ña s cá nhân và các doanh nghi p. khai c a t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Qu ng Ngãi. D ch v ngân hàng hi n ñ i ñã tr thành thói quen v i h u h t ngư i tiêu - Ph m vi nghiên c u: Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát dùng trên th gi i, nhưng còn khá m i m ñ i v i ngư i dân Vi t Nam. tri n t nh Qu ng Ngãi. Cùng v i xu th phát tri n và h i nh p qu c t , d ch v bán l IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ñang là m c tiêu phát tri n c a các ngân hàng thương m i t i th trư ng Lu n văn ch y u d a vào phương pháp ñi u tra, phương pháp Vi t Nam. Th c t , vi c cung c p d ch v ngân hàng bán l ñang ñem l i th ng kê, phương pháp suy lu n, phương pháp phân tích, phán ñoán và doanh thu ngày càng tăng cho các ngân hàng thương m i. Th i gian qua t ng h p ñ nghiên c u lu n văn. công tác phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh Ngân hàng V. K T C U C A LU N VĂN Đ u tư và Phát tri n t nh Qu ng Ngãi còn r t manh mún, r i r c, chưa có Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, ph l c, danh m c tài li u tham s ho ch ñ nh chi n lư c rõ ràng, trong khi th trư ng d ch v ngân hàng kh o…n i dung c a Lu n văn g m 3 chương: bán l trên ñ a bàn còn r t nhi u ti m năng, các ngân hàng thương m i - Chương 1: Nh ng v n ñ cơ b n v phát tri n d ch v ngân khác b t ñ u ñã m các phòng giao d ch t i Qu ng Ngãi ñ khai thác hàng bán l . kinh doanh. Vì v y c n ph i nhanh chóng có gi i pháp ñ phát tri n d ch - Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng d ch v ngân hàng bán l t i v ngân hàng bán l v i m c ñích gi v ng th ph n, m r ng và khai Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n t nh Qu ng Ngãi. thác d ch v ngân hàng bán l còn r t nhi u ti m năng trên ñ a bàn, ñ ng - Chương 3: Gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i th i góp ph n hoàn thành k ho ch kinh doanh chung c a Ngân hàng Chi Nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n t nh Qu ng Ngãi. Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam. V i lý do ñó Tôi ñã ch n ñ tài “ Phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n (BIDV) Qu ng Ngãi” làm ñ tài nghiên c u c a Lu n văn t t nghi p.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 nhi u vào trình ñ công ngh thông tin c a n n kinh t nói chung NH NG V N Đ CƠ B N V PHÁT TRI N D CH V và c a b n thân m i ngân hàng nói riêng. NGÂN HÀNG BÁN L 1.2.1.3. Vai trò c a d ch v ngân hàng bán l 1.1 Vài nét v ngân hàng thương m i và d ch v ngân hàng - Đ i v i n n kinh t : D ch v NHBL tr c ti p làm bi n ñ i Ngân hàng thương m i là m t lo i hình doanh nghi p kinh t n n kinh t ti n m t sang n n kinh t không dùng ti n m t, nâng doanh trên lĩnh v c ti n t v i ch c năng chính là nh n ti n g i, cho cao hi u qu qu n lý c a nhà nư c, gi m chi phí xã h i c a vi c vay và cung c p m t lo t các d ch v tài chính ña d ng khác. thanh toán và lưu thông ti n m t. D ch v ngân hàng ñư c hi u là các nghi p v ngân hàng v - Đ i v i ngân hàng: D ch v NHBL mang l i ngu n thu n v n, ti n t thanh toán… mà ngân hàng cung c p cho khách hàng ñ nh, ch c ch n, h n ch r i ro t o b i các nhân t bên ngoài vì ñây nh m ñáp ng nhu c u kinh doanh, sinh l i, tiêu dùng,.. và ngân là lĩnh v c ít ch u nh hư ng c a chu kỳ kinh t . hàng thu chênh l ch lãi su t, t giá, hay phí thông qua các d ch v - Đ i v i khách hàng: Cung c p các s n ph m m t cách ñư c cung c p. ña d ng, thu n ti n và an toàn cho khách hàng. 1.2. T ng quan v d ch v ngân hàng bán l 1.2.2 Các s n ph m d ch v ngân hàng bán l 1.2.1. Khái ni m, ñ c trưng và vai trò c a d ch v ngân hàng bán 1.2.2.1. Nghi p v huy ñ ng v n ñ i v i khách hàng cá nhân l 1.2.2.2. Cho vay cá nhân 1.2.1.1. Khái ni m d ch v ngân hàng bán l 1.2.2.3. D ch v th Thu t ng “ngân hàng bán l ” xu t phát t g c trong ti ng 1.2.3.4. Ho t ñ ng ki u h i anh “Retail banking” ñư c ñưa vào s d ng. M c dù khá m i m , 1.2.2.5. Chi t kh u gi y t có giá khái ni m này không hàm ý v m t lĩnh v c ho t ñ ng m i c a ngân 1.2.2.6. D ch v ngân hàng bán l qua m ng hàng. Dù ngân hàng có xác ñ nh hay không xác ñ nh trong k ho ch 1.2.3 V trí c a d ch v NHBL trong ho t ñ ng c a ngân hàng kinh doanh thì các d ch v ngân hàng bán l v n c nghi m nhiên thương m i t n t i. V y “ngân hàng bán l ” là gì? Theo cách ph bi n nh t, d ch Đ i v i ña s các ngành s n xu t, d ch v , th trư ng khách v ngân hàng bán l là d ch v ngân hàng cung c p các s n ph m hàng cá nhân là th trư ng quan tr ng nh t. Trong lĩnh v c ngân d ch v tài chính cho khách hàng là các cá nhân, h gia ñình, các hàng, n u như các d ch v bán buôn mang l i doanh s và thu nh p doanh nghi p v a và nh . l n thì các d ch v bán l mang l i ngu n thu nh p b n v ng và n 1.2.1.2. Đ c trưng c a d ch v ngân hàng bán l ñ nh. Vì v y ho t ñ ng bán l hi n nay ngày càng có vai trò quan - Đ i tư ng khách hàng không ñ ng nh t tr ng trong ho t ñ ng c a các ngân hàng thương m i hi n nay. - S phát tri n d ch v ngân hàng bán l ph thu c r t
 4. 7 8 1.3. Phát tri n d ch v ngân hàng bán l * Môi trư ng pháp lý 1.3.1 Các tiêu chí ñánh giá s phát tri n d ch v ngân hàng bán l * Môi trư ng công ngh 1.3.1.1. Gia tăng s lư ng khách hàng và th ph n * Môi trư ng nhân kh u h c Đây là tiêu chí chung ñ ñánh giá b t kỳ ho t ñ ng kinh * Môi trư ng toàn c u doanh nào, trong n n kinh t th trư ng thì “khách hàng là thư ng 1.3.2.2 Môi trư ng vi mô (môi trư ng ngành) ñ ” vì chính khách hàng mang l i l i nhu n và s thành công cho a) Nguy cơ t các ngân hàng m i doanh nghi p. M t Ngân hàng càng ho t ñ ng t t bao nhiêu thì càng b) Nguy cơ b thay th thu hút ñư c nhi u khách b y nhiêu. c) Quy n l c c a khách hàng 1.3.1.2 Gia tăng qui mô và t tr ng thu nh p t d ch v bán l d) Quy n l c c a các nhà cung c p L i nhu n là m c tiêu s ng còn c a b t kỳ ho t ñ ng kinh e) Cư ng ñ c nh tranh c a các doanh nghi p trong ngành doanh nào nên m t ngân hàng có d ch v bán l phát tri n thì không ch 1.3.2.3 Môi trư ng bên trong ña d ng hóa s n ph m, m r ng m ng lư i mà còn t i ña hóa các kho n * Chi n lư c thu t d ch v bán l . Nói cách khác, d ch v bán l không th coi là phát * Ngu n l c tri n n u nó không mang l i l i nhu n th c t cho Ngân hàng. 1.3.3 Các phương pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l 1.3.1.3 Gia tăng m c ñ hài lòng cho khách hàng 1.3.3.1 Đa d ng hóa và tăng ti n ích cho các s n ph m d ch v D ch v Ngân hàng do Ngân hàng cung ng là ñ ñáp ng 1.3.3.2 Phát tri n và nâng cao hi u qu m ng lư i kênh phân ph i nhu c u c a khách hàng. Vi c th a mãn khách hàng tr thành m t tài 1.3.3.3 Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c s n quan tr ng c a Ngân hàng trong n l c nâng cao ch t lư ng d ch 1.3.3.4 Đ y m nh các ho t ñ ng truy n thông-marketing và chính v , gi v ng s trung thành c a khách hàng, nâng cao năng l c c nh sách khách hàng tranh. 1.3.3.5. Hoàn thi n mô hình t ch c phù h p và tăng cư ng cơ s v t ch t M c ñ hài lòng c a khách hàng th hi n s mong ñ i c a k thu t khách hàng v s n ph m d ch v , ch t lư ng và giá tr c m nh n v d ch v ñó. 1.3.2. Nh ng nhân t nh hư ng ñ n s phát tri n c a d ch v NHBL 1.3.2.1 Môi trư ng vĩ mô * Môi trư ng kinh t * Môi trư ng văn hóa xã h i
 5. 9 10 CHƯƠNG 2 Theo lo i ti n TH C TR NG D CH V NGÂN HÀNG BÁN L Theo s n ph m T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N Theo kỳ h n QU NG NGÃI Đánh giá chung: Đ c ñi m ñ u tư ti n g i c a ñ i tư ng khách 2.1. Vài nét v Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n hàng cá nhân t i BIDV Qu ng Ngãi như sau: Qu ng Ngãi - V lo i ti n: khách hàng v n ưa chu ng ti n g i VNĐ. 2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n - V s n ph m: các s n ph m ti n g i ti t ki m có kỳ h n thông 2.1.2 Các ho t ñ ng kinh doanh cơ b n c a BIDV Qu ng Ngãi thư ng v n ñư c khách hàng ưu tiên l a ch n. 2.1.2.1 Ho t ñ ng kinh doanh cơ b n - V kỳ h n: Kỳ h n dư i 12 tháng ñư c khách hàng ưa chu ng vì 2.1.2.2 Tình hình kinh doanh c a BIDV Qu ng Ngãi th i gian qua ñây là kỳ h n có m c lãi su t h p d n và phù h p v i kh năng k ho ch a) Ho t ñ ng tín d ng hoá dòng ti n c a khách hàng. b) Ho t ñ ng huy ñ ng v n 2.2.2 Ho t ñ ng tín d ng bán l c) Kinh doanh d ch v B ng 2.8 K t qu ho t ñ ng tín d ng bán l 2.2. Th c tr ng d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh Ngân Tăng trư ng STT Ch tiêu 2007 2008 2009 hàng Đ u tư và Phát tri n Qu ng Ngãi 08/07 09/08 2.2.1 Huy ñ ng ti n g i t dân cư 1 T ng dư n tín d ng cu i kỳ 847 1.136 1.478 34% 30% 2.2.1.1 K t qu huy ñ ng 2 Dư n tín d ng bán l 254 243 337 -4% 38% T l dư n tín d ng bán B ng 2.4: T l huy ñ ng v n cá nhân/t ng v n huy ñ ng 3 30% 21,4% 22,8% -8,6% 1,4% l /t ng dư n ĐVT: T ñ ng 4 S lư ng khách hàng (ngư i) 6.500 7.400 7100 13,8% -4% Tăng trư ng TT Ch tiêu 2007 2008 2009 (Ngu n:Báo cáo k t qu HĐKD c a BIDV Qu ng Ngãi qua các năm) 08/07 09/08 - V Quy mô tín d ng bán l 1 Huy ñ ng v n cu i kỳ 802 970 1.416 21% 16% 2 Huy ñ ng v n bình quân 989 978 1.140 -1% 17% - V T tr ng dư n tín d ng bán l /t ng dư n 3 HĐV t KH cá nhân 455 523 615 15% 17,5% -V k t qu tín d ng bán l theo lo i hình s n ph m T l HĐV cá nhân/T ng B ng 2.9: K t qu các s n ph m tín d ng bán l 4 56,7% 53,9% 43,4% -2,8% -10,5% V n HĐ TT Chi ti t s n ph m cho vay 2007 2008 2009 (Ngu n: Báo cáo ho t ñông kinh doanh c a BIDV Qu ng Ngãi) Cho vay CBCNV tr n t 2.2.1.2 Phân tích cơ c u huy ñ ng v n cá nhân 1 122 99 109 lương
 6. 11 12 2 Cho vay h tr nhu c u nhà 2 2 2 Cho vay mua xe ô tô (Kinh 3 7 6 6,6 doanh & tiêu dùng) Cho vay h TNCT ñ S n xu t 4 105 120 185 kinh doanh 5 Cho vay th u chi 3 4 5 6 Cho vay góp v n mua c ph n 5 Bi u ñ 2.1: Th ph n huy ñ ng v n c a các Ngân hàng trên ñ a bàn 7 Cho vay c m c GTCG 15 12 24 8 Cho vay th tín d ng VISA 0,4 T NG C NG 254 243 337 (Ngu n: Th ng kê trên cơ s d li u c a BIDV Qu ng Ngãi) 2.2.3 Ho t ñ ng kinh doanh th Ho t ñ ng kinh doanh th c a BIDV Qu ng Ngãi trong th i gian qua ñã ñư c nh ng k t qu nh t ñ nh tuy nhiên t c ñ tăng trư ng v n th p hơn so v i t c ñ tăng trư ng chung c a th trư ng, ñi u Bi u ñ 2.2: Th ph n tín d ng c a các Ngân hàng trên ñ a bàn này d n ñ n th ph n c a Chi nhánh trên các m ng kinh doanh th c 2.3.1.2 Tình hình c nh tranh c a h th ng các ngân hàng trên ñ a bàn 25 th (phát hành th , thanh toán th , thu phí) ñang có xu hư ng gi m 21 d n và kho ng cách gi a BIDV Qu ng Ngãi v i các ñ i th c nh 20 tranh ch y u ñang ngày càng n i r ng 15 13 2.2.4 Các d ch v khác a) D ch v chuy n ti n qu c t Western Union (WU) 10 8 7 b D ch v thanh toán lương 4 4 5 c) Nhóm d ch v ngân hàng ñi n t 2.3 Tình hình kinh doanh c a h th ng ngân hàng trên ñ a bàn 0 BIDV Viettinbank VCB Agribank Đong A Khac Qu ng Ngãi 2.3.1. Tình hình kinh doanh Bi u ñ : 2.3 M ng lư i ho t ñ ng c a các NHTM 2.3.1.1 Th ph n c a h th ng các ngân hàng trên ñ a bàn trên ñ a bàn năm 2009
 7. 13 14 B ng 2.12: K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a các Ngân g) Quá trình tác nghi p chưa th t s chuyên nghi p, công ngh ng hàng trên ñ a bàn Đơn v : T ñ ng d ng trong ho t ñ ng ngân hàng còn h n ch 31/12/2008 31/12/2009 k) Chưa có chính sách qu n tr và chăm sóc khách hàng : Kh i Ngân hàng Huy Tín Huy Tín 2.4.2. Nguyên nhân c a nh ng h n ch ñ ng v n d ng ñ ng v n d ng 2.4.2.1. Nguyên nhân khách quan T ng s 5.225 7.489 9.868 10.289 Ngân hàng thương m i NN 4.160 6.760 5.801 8.700 + T nh Qu ng Ngãi còn nghèo, n n kinh t chưa phát tri n Th ph n 80% 90% 59% 85% m nh, s n xu t nông nghi p là ch y u nên thu nh p c a ngư i dân Ngân hàng thương m iCP 1.065 729 4.067 1.589 còn th p. Th ph n 20% 10% 41% 15% + Cơ s h t ng ñ u tư ch m và thi u ñ ng b ñã nh (Ngu n:Báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Qu ngNgãi qua các năm) hư ng ñ n vi c tri n khai công ngh ngân hàng hi n ñ i. 2.3.2. Đóng góp c a h th ng Ngân hàng vào s phát tri n kinh t + Tâm lý ngư i dân v n chưa thoát ra ñư c thói quen s d ng c a ñ a bàn ti n m t và các doanh nghi p v n chưa mu n công khai v thu nh p th c Ho t ñ ng c a h th ng Ngân hàng nh ng năm qua góp ph n r t c a nhân viên trong doanh nghi p mình, ñi u ñó ñã gây khó khăn trong l n cho n n kinh t Qu ng ngãi, ñ c bi t trong giai ño n n n kinh t b l m quá trình tri n khai d ch v thanh toán lương t ñ ng. phát; h th ng Ngân hàng trên ñ a bàn ñã th t t vai trò ñi u ti t chính 2.4.4.2. Nh ng nguyên nhân ch quan sách ti n t , ñã linh ho t, k p th i ñi u ch nh lãi su t huy ñ ng và lãi su t + Th nh t, v mô hình t ch c: chưa b trí theo s n ph m tín d ng theo xu th th trư ng và th c hi n t t công tác cho vay h tr lãi và hư ng t i khách hàng, các kênh phân ph i ch y u theo hình th c su t, b o lãnh tín d ng theo ch trương kích c u c a Chính ph ; góp ph n truy n th ng, chưa t n d ng ñư c màng lư i hi n có ñ phát tri n ñ y tháo g khó khăn, ñ y m nh s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p ñ , ñ ng b hơn các s n ph m bán l . trong tình hình kh ng ho ng kinh t toàn c u; góp ph n r t l n vào th c + Th hai, Chi nhánh chưa có b ph n Marketing chuyên trách, hi n các m c tiêu chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương. là ñ u m i chung trong m r ng, phát tri n ho t ñ ng bán l c a BIDV. 2.4- H n ch c a s n ph m d ch v NHBL t i BIDV Qu ng Ngãi + Th ba, ch t lư ng ngu n nhân l c : Kinh nghi m trong 2.4.1 Các h n ch c a s n ph m d ch v ho t ñ ng ngân hàng còn h n ch , chưa có nhân viên ñư c ñào t o a) S n ph m còn ñơn ñi u, chưa ña d ng chuyên sâu v lĩnh v c ho t ñ ng bán l . b) Chính sách giá phí còn chưa th c s linh ñ ng + Th tư, t phía Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam. c) Ho t ñ ng xúc ti n, truy n thông còn h n ch d) M ng lư i, kênh phân ph i còn m ng e) Ch t lư ng ngu n nhân l c chưa cao, chưa th c s năng ñ ng f) Môi trư ng v t ch t chưa ñư c c i thi n nhi u
 8. 15 16 CHƯƠNG 3 hàng khác ñ giao d ch n u h cho r ng ngân hàng ñó có ch t lư ng GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG ph c v t t hơn như v lãi su t, phí, thái ñ ph c v ... BÁN L T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ 3.2.2.2 Phân tích ñ i th c nh tranh VÀ PHÁT TRI N QU NG NGÃI V i 16 t ch c tín d ng ñang ho t ñ ng, trong ñó 14 Ngân 3.1 Các căn c ñ xây d ng gi i pháp hàng thương m i, 1 Ngân hàng chính sách, 1 qu tín d ng nhân dân, 3.1.1 Đánh giá & d báo tình hình phát tri n kinh t -xã h i t nh theo nh n ñ nh t t c các Ngân hàng này ñ u là ñ i th c nh tranh Qu ng Ngãi trong th i gian t i c a BIDV Qu ng Ngãi, m nh nh t là các Ngân hàng thương m i c 3.1.2 Đ nh hư ng phát tri n d ch v ngân hàng bán l c a Ngân ph n m i thành l p, ñ chi m th ph n ho t ñ ng h u h t các Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam hàng này s n sàng lôi kéo khách hàng BIDV, áp d ng nhi u chính a) T m nhìn, m c tiêu sách ưu ñãi nh m thu hút khách hàng. Đ gi th ph n ho t ñ ng Chi b) Giá tr c t lõi nhánh liên t c ñ i phó v i chính sách c a t ng Ngân hàng trên ñ a c) M c tiêu c th bàn không phân bi t Ngân hàng Nhà nư c ho c Ngân hàng C ph n. Th ph n 3.2.3 Phân tích môi trư ng bên trong (ngu n l c) Khách hàng * Ngu n nhân l c Đ a bàn m c tiêu * Thương hi u S n ph m 3.2.4 Phân tích SWOT Kênh phân ph i Có th tóm lư c mô hình này qua ma tr n sau: 3.2 Phân tích môi trư ng phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Sơ ñ 3.2: Mô hình ma tr n SWOT c a BIDV Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi Cơ h i Đe do 1.Kinh t c a t nh ñang 1.C nh tranh gay 3.2.1 Phân tích môi trư ng vĩ mô có nhi u chuy n bi n tích g t gi a các ngân - Môi trư ng kinh t c c ñ i s ng c a ngư i hàng (hi n h u và - Môi trư ng văn hoá xã h i dân ngày càng nâng cao ti m năng). do v y nhu c u s d ng 2. Môi trư ng - Môi trư ng pháp lý các d ch v gia tăng pháp lý còn b t - Môi trư ng công ngh 2. Th trư ng d ch v ngân c p. Ma tr n SWOT hàng bán l v n còn r t 3. Khách hàng có 3.2.2 Phân tích môi trư ng vi mô nhi u ti m năng ñ trung thành 3.2.2.1. Đ c ñi m chung v khách hàng s d ng d ch v NHBL t i 3. Nhi u D án ñ u tư có kém. Qu ng Ngãi t m quy mô l n ñ u tư t i Qu ng ngãi. + Thói quen tiêu dùng ti n m t v n ph bi n 4. H i nh p, h p tác kinh Khách hàng kém trung thành h s n sàng chuy n sang ngân t qu c t
 9. 17 18 Đi m m nh Ph i h p S/O Ph i h p S/T 3.3 Gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh 1.Có b dày l ch s , uy tín S-Thương hi u, công S-Con ngư i, công và thương hi u. ngh , v n, con ngư i. ngh , thương hi u Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Qu ng Ngãi 2.Thi t l p quan h t t v i O-Ti m năng th trư ng T-Đ i th c nh 3.3.1. Đa d ng hóa và tăng ti n ích cho các s n ph m d ch v các t p ñoàn và ñ nh ch tranh tài chính 3.3.1.1. S n ph m huy ñ ng v n 3.Có s n lư ng khách + Đ y m nh vi c huy ñ ng v n b ng nhi u hình th c s n hàng hàng cá nhân l n. 4.Có ưu th v chi phí v n + Nghiên c u áp d ng tri n khai s n ph m m i như: Xây Đi m y u Ph i h p W/O Ph i h p W/T d ng và tri n khai phương án huy ñ ng v n b ng vàng, huy ñ ng v n 1.Công ngh thi u linh W-S n ph m, kênh phân W-S n ph m, kênh ho t. ph i, mô hình qu n lý, phân ph i, mô VNĐ ñ m b o giá tr theo giá vàng; s n ph m ti n g i thanh toán lãi 2.Kênh phân ph i m ng nhân l c hình qu n lý, nhân su t lũy ti n theo th i gian g i; Ti t ki m g i góp, s n ph m ti n g i 3.Mô hình qu n lý chưa O-Ti m năng th trư ng l c ñ nh hư ng khách hàng. T-Đ i th c nh k t h p v i b o hi m,...vv. 4.Chưa có chính sách tranh + Xây d ng chính sách khách hàng ti n g i ña d ng theo ñ i marketing h u hi u 5.Ch t lư ng d ch v chưa tư ng khách hàng như: Có chính sách riêng ñ i v i khách hàng ti n cao g i l n: cơ ch lãi su t, phí, chương trình chăm sóc. Trên cơ s li t kê các y u t c a mô hình SWOT, có th ñưa + Tăng cư ng các công vi c qu ng cáo, khuy n mãi và chăm ra 4 ñ nh hư ng gi i pháp cơ b n sau nh m phát tri n d ch v ngân sóc khách hàng. hàng bán l 3.3.1.2 S n ph m tín d ng bán l a- Gi i pháp d a trên ưu th c a ngân hàng ñ t n d ng các cơ h i Ngân hàng c n hoàn thi n các s n ph m, d ch vu hi n có, nghiên th trư ng (SO) c u và ñưa ra các s n ph m, d ch v m i ti n ích ñ ñáp ng nh ng b- Gi i pháp d a trên ưu th c a Ngân hàng ñ tránh các nguy cơ nhu c u m i như: c a môi trư ng bên ngoài (ST) Phát tri n các s n ph m dành cho khách du l ch nư c ngoài c- Gi i pháp d a trên kh năng vư t qua ñi m y u ñ t n d ng các Phát tri n các s n ph m th cơ h i th trư ng (WO) Phát tri n s n ph m cho vay ñ u tư vàng b c, ngo i t d-Gi i pháp d a trên kh năng vư t qua ñi m y u ñ tránh các nguy Phát tri n s n ph m cho vay b o ñ m b ng S ti t ki m, Gi y cơ c a th trư ng (WT) t có giá 3.2.5 D báo nhu c u s d ng d ch v ngân hàng bán l 3.3.1.3 S n ph m th Có nhi u phương pháp ñ d báo nhu c u th trư ng, trong + Đ y m nh công tác phát tri n th ATM thông qua vi c ph m vi nghiên c u tác gi ñưa ra hai phương pháp ph bi n: tham ti p c n các ñ i tư ng khách hàng ti m năng. kh o ý ki n nhà chuyên môn và ñi u tra ý ñ nh mua hàng c a khách hàng. + M r ng các ti n ích ñi kèm cho khách hàng khi s
 10. 19 20 d ng th ATM như d ch v c p h n m c th u chi, chuy n kho n, B ng 3.3: Các ñ a ñi m c n m thêm phòng giao d ch thanh toán hoá ñơn ti n ñi n, ti n nư c, phí b o hi m, ti n g i ti t C n Tình tr ng Đ a ñi m m phòng Đ a bàn m ki m thông qua ngân hàng. phòng GD giao d ch thêm + Phát tri n thêm s lư ng các POS t i các nhà hàng, khách Bùng binh ngã năm thu Thành ph Qu ng Ngãi Đã có 3 s n, các shop mua s m tiêu dùng, các trung tâm ñi n máy, các ñi m l g n ga Qu ng ngãi Th tr n Sơn T nh- bán vé máy bay,.. ñ nâng cao hi u qu s d ng th ATM. Chưa có 1 Trung tâm th tr n Huy n Sơn T nh + Phát tri n thêm h th ng máy ATM ph c v cho d ch v chi h Th Tr n La Hà- Huy n Chưa có 1 Trung tâm th tr n lương hàng tháng ñ ph c v khách hàng. La hà Th tr n Châu -Huy n 3.3.1.4 Các s n ph m d ch v khác Chưa có 1 Trung tâm th tr n Bình Sơn + Tri n khai ñ ng b các s n ph m cho khách hàng t i Chi Th tr n Đ c Ph - Chưa có 1 Trung tâm th tr n nhánh. Ví d khách hàng s d ng d ch v ti n vay s khuy n khích Huy n Đ c Ph L a ch n l i ñ a ñi m khách hàng s d ng thêm d ch v tr lương qua tài kho n cho cán b Khu kinh t Dung Đã có 1 m r ng qui mô phòng nhân viên, s d ng các d ch v ñi kèm như BSMS, Directbanking.. Qu c giao d ch + Cung c p các d ch v ñ khách hàng cá nhân có th s Th c hi n liên k t v i các ñ i lý mua bán xe ô tô (hi n d ng như ñ t l nh, th c hi n thanh toán, truy v n thông tin trên cơ s nay là H ng Sơn), h th ng siêu th (Thành Nghĩa Qu ng Ngãi và các cam k t gi a ngân hàng và khách hàng. siêu th Coopmark), các khu vui chơi gi i trí, các ñi m du l ch...ñ + Ti p t c m r ng m ng lư i ñ i lý ph thanh toán WU trên ñ a chính các nhân viên c a các công ty này là nhà các nhà phân ph i bàn. Trong th i ñi m t i s ñ nh hư ng t i các doanh nghi p, c a hàng s n ph m cho BIDV. kinh doanh vàng l n trên ñ a bàn. 3.3.3 Gi i pháp nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c + Tăng cư ng công tác marketing, giúp cho ngư i dân hi u 3.3.3.1 Gi i pháp chung: bi t, ti p c n và s d ng có hi u qu các s n ph m d ch v ngân hàng. + G n k t qu ñào t o v i vi c b trí cán b theo ñúng ngư i, 3.3.2 Gi i pháp phát tri n và nâng cao hi u qu m ng lư i kênh ñúng vi c, th c hi n luân chuy n cán b ñ s p x p công vi c phù phân ph i h p nh t v i năng l c chuyên môn, phát huy tinh th n sáng t o c a M r ng m ng lư i t i BDV Qu ng Ngãi c n phát tri n thêm cán b . các ñ a bàn chưa có phòng giao d ch ho c các tuy n ph t p trung nhi u + T o môi trư ng làm vi c chuyên nghi p, năng ñ ng, ñ i dân cư hay các hay các khu v c buôn bán s m u t. Có th li t kê m t s m i qua ñó ñ nhân viên ñư c khuy n khích hăng say làm vi c và ñ a ñi m có th m thêm các phòng giao d ch qua các b n sau: sáng t o. T o ra nhi u cơ h i h c t p, thăng ti n cho t t c các cán b có năng l c.
 11. 21 22 + Xây d ng cơ ch ñánh giá nhân viên d a trên cơ ch làm ph m bán l v i Tr s chính, có kh năng ti p nh n và là ñ u m i vi c và ñong góp v i ngân hàng. tri n khai các nghi p v bán l t i Chi nhánh. + Có các chính sách h p d n v tuy n d ng, ñào t o, chính - Phòng d ch v khách hàng cá nhân sách khuy n khích ñ ng l c ñ khuy n khích, ñ ng viên ñ i v i l c + Đ i v i v trí cán b d ch v khách hàng cá nhân: Yêu c u lư ng lao ñ ng hi n có và thu hút ngu n lao ñ ng có ch t lư ng cao có ngo i hình khá, nhanh nh n, có kh năng h c h i, ti p thu các t bên ngoài vào BIDV, ñ c bi t là các chuyên gia, nhà qu n lý gi i nghi p v m i, có kh năng giao ti p v i khách hàng và n m b t trong lĩnh v c NHBL. ñư c nhu c u c a khách hàng ñ chăm sóc khách hàng m t cách hi u + Th c hi n ñ ng b các chính sách, ch ñ ñ nâng cao ch t qu nh t. lư ng cán b , khai thác ti m năng và phát huy tinh th n g n bó xây + Đ i v i v trí lãnh ñ o Phòng d ch v khách hàng ho c d ch d ng BIDV. v khách hàng cá nhân: Yêu c u có trình ñ ñ i h c ñúng chuyên 3.3.3.2. Công tác tuy n d ng ngành tr lên, có kinh nghi m trong công tác d ch v khách hàng, có Yêu c u v cán b tuy n d ng: Xây d ng tiêu chí và cơ ch kh năng qu n lý và t ch c ch ñ o ñi u hành t t. tuy n d ng, hình thưc tuy n d ng h p lý và rõ ràng ñ i v i t ng v trí 3.3.3.3. Công tác ñào t o cán b , tuy n d ng cán b có trình ñ ñ i h c và trên ñ i h c h i ñ Thư ng xuyên t ch c các khoá ñào t o theo t ng v trí công ñi u ki n v nghi p v chuyên môn, trình ñ ngo i ng , tin h c nh m vi c, cho cán b c a toàn h th ng. T ch c ñào t o trình ñ chuyên b sung cho các phòng nghi p v Chi nhánh, công tác tuy n d ng cán môn nghi p v , k năng bán hàng ñ i v i các b ph n giao d ch tr c b ñ u ph i thông qua t ch c thi tuy n d ng lao ñ ng ti p v i khách hàng, nh m nâng cao ch t lư ng ph c v khách hàng - Phòng/T quan h khách hàng cá nhân: 3.3.4 Đ y m nh các ho t ñ ng truy n thông-marketing và chính + Đ i v i v trí cán b QHKHCN: Yêu c u ph i là nh ng sách khách hàng ngư i t t nghi p Đ i h c kh i kinh t , có hi u bi t nh t ñ nh v công 3.3.4.1 Ho t ñ ng marketing tác tín d ng, có năng l c, trình ñ , có kh năng giao ti p t t ñ có th Đ phát huy khách hàng ti m năng ñ i v i s n ph m ngân hàng th c hi n công tác bán các s n ph m bán l c a BIDV cho khách bán l BIDV Qu ng Ngãi c n ph i áp d ng nh ng phương pháp sau: hàng. Cán b phát tri n s n ph m c a ngân hàng nên nh n th c ngân + Đ i v i v trí lãnh ñ o phòng quan h khách hàng cá nhân: hàng cũng gi ng như m t doanh nghi p, c n ph i bán ñư c s n ph m Đây là b ph n nòng c t quy t ñ nh ñ n s thành công ñ i v i công c a mình cho khách hàng nên ph i chú tr ng phát tri n marketing s n tác phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh. Do v y yêu c u ph m, hình nh ngân hàng t i khách hàng, ñ c bi t là KHCN. ph i là nh ng ngư i có kinh nghi m nh t ñ nh trong công tác tín Trong quá trình marketing c n ph i xác ñ nh ñư c nhóm khách d ng t i chi nhánh, có kh năng ñ xu t, tham mưu, thi t k các s n hàng mà ngân hàng l y làm khách hàng “ru t”.
 12. 23 24 Thành l p m t phòng marketing v i nh ng chuyên gia, nhân Qu ng Ngãi. 3. Kênh khác: Các ñ i tác là khách hàng c a BIDV viên gi i ñ có th ñ nh hư ng ñư c chi n lư c marketing hi u qu (các doanh nghi p s n xu t kinh doanh, các d án mà cho ngân hàng. Đ ng th i nh ng nhân viên marketing gi i, nhanh BIDV ñã - ñang và s ñ u tư, nhà máy (nhà máy l c hoá nh y s giúp ngân hàng ñ i phó v i nh ng tình hu ng b t ng , d u Bình Sơn,…), doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c truy n thông ngh thu t...). Các quán karaoke, cafe, chuy n b i thành th ng. h th ng siêu th , c a hàng ñi n tho i di ñ ng... 3.3.4.2. Ho t ñ ng truy n thông nh m nâng cao thương hi u ngân T o m i quan h gi a ngân hàng v i Ban biên t p các hàng PR báo, các các cơ quan chính tr - ñoàn th , các trư ng ñ i h c... trên ñ a bàn Qu ng Ngãi V i dân s trên 1,3 tri u ngư i và t c ñ tăng trư ng kinh t Ngày thành l p ngân hàng, ñi b t thi n, tham gia h i liên t c trong các năm qua ñ c bi t t khi nhà máy l c hoá d u ñi vào Event ch tri n ho t ñ ng, Qu ng Ngãi ñư c xem là th trư ng ti m năng cho phát lãm, chương trình khuy n mãi, công b s n ph m m i... Media trên các báo, internet, truy n hình, radio, h i tri n các s n ph m ngân hàng bán l . Hơn n a BIDV Qu ng Ngãi Media th o... ñư c t a l c t i m t v tr chi n lư c thu n ti n cho giao d ch cũng Các cu c thi h c thu t: các gameshow truy n hình, như tăng cư ng phát tri n vì lư ng khách hàng ti m năng t i ñây là chương trình ca nh c ng h qu ngư i nghèo, qu h c Tài tr b ng khuy n h c, qu b o tr tài năng tr , chương trình r t l n. Chính vì th vi c marketing ñ i v i khách hàng cá nhân c n t thi n, ... di n ra trên ñ a bàn ph i ñư c chú tr ng n u ngân hàng có chi n lư c phát tri n các s n 3.3.4.3 Chính sách khách hàng ph m d ch v ngân hàng bán l Marketing ñ i v i khách hàng không Gi i pháp tăng cư ng ho t ñ ng qu n tr và chăm sóc khách ch là qu ng cáo m ĩ trên TV, báo chí mà marketing ph i là m t hàng ñó là phân ño n khách hàng. ngh thu t. Nó là ngh thu t ñưa s n ph m t i khách hàng bao g m a) Phân ño n khách hàng vi c nghiên c u nhu c u c a khách hàng, phát tri n s n ph m cho Phân ño n khách hàng là phân chia các khách hàng thành phù h p v i nhu c u ñó, ñưa hình nh vào tâm trí khách hàng t o t ng nhóm có nh ng ñ c ñi m tương t nhau ñ t ñó phân tích, xác ñi u ki n ñ khách hàng th a mãn nhu c u b ng cách mua s n ph m ñ nh rõ ñ i tư ng khách hàng mà Chi nhánh hư ng t i trong các ho t và c DV h u mãi. ñ ng kinh doanh c a mình. D a vào th c t ho t ñ ng c a BIDV B ng 3.4 Các chương trình phát tri n thương hi u c a BIDV Qu ng Ngãi th i gian qua có th phân ño n khách hàng thành 3 phân ño n: Qu ng Ngãi + Phân ño n khách hàng quan tr ng Chương trình Chương trình 1. Truy n hình: Qu ng cáo các s n ph m d ch v trên + Phân ño n khách hàng thân thi t kênh truy n hình PTQ t nh Qu ng Ngãi vào lúc 18h45 + Phân ño n ph thông Qu ng cáo ho c 19h45 là th i ñi m thu hút nhi u ngư i xem nh t. b) Tiêu chí phân ño n khách hàng 2. Báo chí: Qu ng cáo trên báo tu i tr , thanh niên, báo
 13. 25 26 Đ xác ñ nh ñư c phân ño n khách hàng phù h p và ñ nh K T LU N hư ng phát tri n khách hàng m c tiêu c a BIDV, c n căn c vào m t trong các tiêu chí sau ñây ñ phân ño n khách hàng : V i m c tiêu tr thành Ngân hàng thương m i ña năng l n  Tiêu chí ñ nh lư ng (dành cho các khách hàng hi n h u) trên ñ a bàn Qu ng Ngãi, Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n  Tiêu chí ñ nh tính (dành cho khách hàng hi n h u và ti m Qu ng Ngãi ñã có nh ng bư c chuy n mình m nh m t chuyên năng): doanh bán buôn sang phát tri n ña d ng hóa ñ u tư cho m ng kinh c) Chính sách ñ i v i t ng phân ño n khách hàng doanh bán l . Tuy nhiên, trư c xu th phát tri n không ng ng c a Nhóm khách hàng quan tr ng công ngh thông tin, yêu c u h i nh p kinh t và s c nh tranh gay Nhóm khách hàng thân thi t g t trên ñ a bàn ñ t BIDV Qu ng Ngãi vào thách th c b ñe do v v Nhóm khách hàng ph thông th và th ph n. V i mong mu n góp ph n ñ y m nh vi c phát tri n các d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Qu ng Ngãi, tác gi ñã t p trung nghiên c u các v n ñ m t cách có h th ng nh m ñưa ra các gi i pháp thích h p ñ phát tri n các s n ph m d ch v bán l m t cách khoa h c và cơ b n ñã hoàn thành ñư c các nhi m v sau: H th ng hóa cơ s lý lu n v phát tri n d ch v ngân hàng bán l c a m t ngân hàng thương m i bao g m: khái ni m d ch v ngân hàng bán l , nh ng ch tiêu ñánh giá s phát tri n c a d ch v ngân hàng bán l và các phương pháp ñ phát tri n d ch v ngân hang bán l ñó Nh n th c ñư c t m quan tr ng c a d ch v NHBL trong kinh doanh hi n nay. Đưa ra nh ng gi i pháp v a mang tính phương pháp lu n v a có tính th c ti n nh m phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Qu ng Ngãi. Đ ng th i lu n văn có th làm tài li u tham kh o cho cán b công nhân viên t i BIDV Qu ng Ngãi.

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Quảng Ngãi

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
bf56tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Luận văn thạc sĩ, Tín dụng bán lẻ, Tín dụng bán lẻ ngân hàng, Dịch vụ tín dụng, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
19
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-chi-nhanh-ngan-hang-dau-tu-va-phat-trien-BIDV-Quang-Ngai.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT