Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      18      0
Mã tài liệu s2z6tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Dfg Dfg Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.21 M Lần tải 0 Lần xem 18
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn đưa ra một số vấn đề về lý luận và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần. Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng.

 1. -1- -2- B GI O ñư C hoàn thành t O Công trình D c V OT i Đ I HH CC À N NG I ĐÀ N NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. HOÀNG TÙNG VÕ TH THANH TH Y VÕ TH THANH TH Y Ph n bi n 1: TS. NGUY N CÔNG PHƯƠNG PHÂN TICH HIÊU QUA S D NG V N T I PHÂN TÍCH HI U QU S D NG Ph n bi n 2: PGS.TS LÊ Đ C TOÀN CÔNG TY C PH N CÔNG NGH PH M À N NG V N T I CÔNG TY C PH N CÔNG NGH PH M ĐÀ N NG Chuyên ng nh: K toán Chuyên ngành: K toán Lu n văn ñư c b o v t iMãi s ng60.34.30n văn th c s Qu n tr H ñ : ch m lu Mã s : 60.34.30 kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 13 tháng 8 năm 2011 TÓM T T LU N V N TH C S QUAN TRI KINH DOANH TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng N ng - N m 2011
 2. -3- -4- M Đ U nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C 1. Tính c p thi t c a vi c nghiên c u ñ tài Ph n Công Ngh Ph m Đà n ng. Hi u qu tài chính là m c tiêu cu i cùng c a các doanh 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u nghi p và thư ng ñư c các nhà ñ u tư quan tâm. M t doanh nghi p * Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài t p trung vào hi u qu s d ng có hi u qu tài chính cao chính là ñi u ki n cho doanh nghi p tăng v n c a CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng. trư ng. Vi c s d ng v n có hi u qu hay không? nh hư ng tr c * Ph m vi nghiên c u: Đ tài nghiên c u trong giai ño n t năm ti p ñ n hi u qu kinh doanh mà hi u qu kinh doanh là ngu n g c 2006 – 2010 t i CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng. ch y u t o nên hi u qu tài chính c a doanh nghi p. Chính vì v y 4. Phương pháp nghiên c u v n có ý nghĩa h t s c quan tr ng là s s ng còn c a các doanh Lu n văn s d ng phương pháp lu n c a ch nghĩa duy v t bi n nghi p. Phân tích hi u qu s d ng v n ñóng vai trò quan tr ng trong ch ng, ch nghĩa duy v t l ch s và các phương pháp c th như: phân tích ho t ñ ng kinh doanh nh m ñánh giá trình ñ s d ng v n phương pháp so sánh, phương pháp lo i tr , phương pháp liên h cân c a doanh nghi p ñ ñ t ñư c k t qu cao nh t v i chi phí th p nh t. ñ i và phương pháp chi ti t Đ ng th i trên cơ s ñó cung c p các thông tin h u ích cho các ñ i 5. Nh ng ñóng góp c a lu n văn tư ng quan tâm như các nhà ñ u tư, các t ch c tín d ng .... nh n bi t Lu n văn ñã h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v phân tình hình tài chính th c t ñ có quy t ñ nh ñ u tư hi u qu . tích hi u qu s d ng v n trong các doanh nghi p. Xu t phát t lý do trên tôi ch n ñ tài “Phân tích hi u qu s Xem xét, ñánh giá th c tr ng phân tích hi u qu s d ng v n t i d ng v n t i Công Ty C Ph n Công Ngh Ph m Đà N ng” ñ làm CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng. lu n văn t t nghi p, v i mong mu n ñóng góp ý ki n c a mình ñ Trên cơ s ñó ñ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu tìm nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i CTCP s d ng v n t i Công ty C ph n Công Ngh Ph m Đà N ng . Công Ngh Ph m Đà N ng nói riêng và các công ty c ph n nói 6. K t c u c a lu n văn chung. Ngoài các ph n m ñ u, k t lu n và ph l c, lu n văn g m 3 chương 2. M c ñích nghiên c u Chương 1: Cơ s lý lu n phân tích hi u qu s d ng v n trong * Lu n văn ñưa ra m t s v n ñ lý lu n v phân tích hi u qu s CTCP. d ng v n trong Công ty C ph n. Chương 2: Phân tích th c tr ng hi u qu s d ng v n t i CTCP Công * Phân tích và ñánh giá th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công Ngh Ph m Đà N ng ty C Ph n Công Ngh Ph m Đà n ng. Chương 3: M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i * T nh ng v n ñ lý lu n và phân tích th c tr ng hi u qu s CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng. d ng v n t i Công ty C Ph n Công Ngh Ph m Đà n ng, ñ xu t
 3. -5- -6- CHƯƠNG 1 1.2.1. Khái ni m v hi u qu và phân tích hi u qu s d ng v n CƠ S LÝ LU N PHÂN TÍCH HI U QU S D NG V N trong công ty c ph n TRONG CÔNG TY C PH N Hi u qu ñư c hi u theo nghĩa chung nh t là m t ch tiêu ph n 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V V N VÀ CÔNG TY C PH N ánh trình ñ s d ng các y u t c n thi t, tham gia vào m i ho t ñ ng 1.1.1. Khái quát chung v v n theo m c ñích nh t ñ nh c a con ngư i và ñư c ph n ánh trên hai 1.1.1.1. Khái ni m v n kinh doanh m t: hi u qu kinh t và hi u qu xã h i. Hi n nay khái ni m v n kinh doanh ñư c s d ng ph bi n là: Hi u qu s d ng v n là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình ñ V n kinh doanh là bi u hi n b ng ti n c a toàn b tài s n và các s d ng các ngu n nhân l c, v t l c, tài l c c a doanh nghi p ñ ñ t ngu n l c mà doanh nghi p s d ng trong ho t ñ ng kinh doanh bao k t qu cao nh t trong quá trình s n xu t kinh doanh v i chi phí th p g m: nh t. - Tài s n hi n v t như: nhà kho, c a hàng, hàng hoá d tr ... Phân tích hi u qu s d ng v n là vi c ñánh giá kh năng s d ng - Ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng và ñá quí. v n c a công ty nh m ñ t ñư c k t qu cao nh t v i chi phí th p nh t - B n quy n s h u trí tu và các tài s n vô hình khác. trong quá trình SXKD. 1.1.1.2. Phân lo i v n kinh doanh Phân tích hi u qu s d ng v n ñóng vai trò quan tr ng trong - Trên giác ñ pháp lu t v n kinh doanh phân tích hi u qu kinh doanh. Vì th , khi phân tích c n ph i xây - Đ ng trên giác ñ hình thành v n d ng h th ng các ch tiêu phù h p ñ có th ñánh giá hi u qu s - Đ ng trên giác ñ chu chuy n v n d ng v n t i CTCP. 1.1.1.3. Vai trò c a v n kinh doanh Hi u qu s d ng v n ñư c bi u hi n b ng m i quan h gi a k t 1.1.2. Khái quát chung v công ty c ph n qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh v i s v n ñ u tư cho ho t ñ ng 1.1.2.1. Khái ni m v công ty c ph n c a doanh nghi p trong m t kỳ nh t ñ nh. Các ch tiêu ñư c s d ng CTCP là doanh nghi p, trong ñó: V n ñi u l ñư c chia thành ñ ñánh giá hi u qu s d ng v n thư ng th hi n m i quan h gi a nhi u ph n b ng nhau g i là c ph n; c ñông có th là t ch c, cá k t qu ñ u ra và các y u t ñ u vào ñ t o ra k t qu ñó. nhân; s lư ng c ñông t i thi u là ba và không h n ch s t i ña; c K t qu ñ u ra ñông ch ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác Hi u qu s d ng v n = ————————— c a doanh nghi p trong ph m vi s v n ñã góp vào doanh nghi p. Chi phí ñ u vào 1.1.2.2. Các ñ c ñi m cơ b n c a CTCP 1.2.2. M c tiêu phân tích hi u qu s d ng v n trong CTCP 1.2. PHÂN TÍCH HI U QU S D NG V N TRONG CÔNG Ho t ñ ng tài chính c a CTCP liên quan ñ n nhi u ñ i tư ng TY C PH N như: H i ñ ng qu n tr , ban giám ñ c, các c ñông, các nhà cung c p,
 4. -7- -8- các t ch c tín d ng ... M i ñ i tư ng quan tâm ñ n tình hình tài 1.2.5.2. Phân tích hi u qu s d ng v n t ng h p (v n kinh doanh) chính trên nhi u góc ñ khác nhau và có xu hư ng t p trung vào a) T su t l i nhu n trên v n kinh doanh (ROA) nh ng khía c nh riêng ph c v cho m c ñích c a mình. Do ñó m c b) T su t l i nhu n v n ch s h u (ROE) tiêu phân tích hi u qu s d ng v n t i CTCP nh m ñáp ng ñư c c) T su t l i nhu n trên v n vay yêu c u c a t ng ñ i tư ng liên quan. K T LU N CHƯƠNG 1 1.2.3. Tài li u s d ng trong phân tích hi u qu s d ng v n Phân tích hi u qu s d ng v n ñóng vai trò quan tr ng - H th ng báo cáo tài chính và các báo cáo n i b doanh nghi p trong phân tích ho t ñ ng kinh doanh nh m ñánh giá trình ñ s - Nh ng thông tin v ñ c ñi m ho t ñ ng c a doanh nghi p d ng v n c a doanh nghi p ñ ñ t ñư c k t qu cao nh t v i chi phí - Nh ng thông tin liên quan ñ n tình hình kinh t th p nh t. Thông tin ñư c cung c p t k t qu phân tích hi u qu s 1.2.4. Các phương pháp s d ng trong phân tích hi u qu s d ng v n mang tính h u ích không ch giúp cho các nhà qu n lý d ng v n ñánh giá th c tr ng và tri n v ng phát tri n v n c a doanh nghi p, 1.2.4.1. Phương pháp so sánh mà ñ t ñó ñ ra các chính sách, bi n pháp ñúng ñ n, k p th i và 1.2.4.2. Phương pháp lo i tr hi u qu ; m t khác ñó còn là cơ s cho các nhà ñ u tư, các t ch c 1.2.4.3. Phương pháp liên h cân ñ i tín d ng, các nhà cung c p...nh n bi t ñư c hi u qu s d ng tài 1.2.4.4. Phương pháp chi ti t s n, ngu n v n và kh năng sinh l i c a doanh nghi p, qua ñó ñưa 1.2.5. N i dung phân tích hi u qu s d ng v n trong CTCP ra các quy t ñ nh ñ u tư có hi u qu . Vì th , phân tích hi u qu s 1.2.5.1. Phân tích hi u qu s d ng v n cá bi t d ng v n c a CTCP càng tr nên c n thi t và có ý nghĩa b i nó ñáp a) Phân tích hi u qu s d ng v n c ñ nh: thông qua các ch tiêu ng ñư c yêu c u c a các ñ i tư ng quan tâm ñ n tình hình tài * Hi u qu s d ng v n c ñ nh chính công ty. * Hi u qu s d ng tài s n c ñ nh: th hi n Chương 1 c a lu n văn ñã trình bày các n i dung: - Ch tiêu 1: Su t hao phí c a tài s n c ñ nh. - Khái quát chung v v n và công ty c ph n - Ch tiêu 2: S c sinh l i c a tài s n c ñ nh - Các v n ñ lý lu n v phân tích hi u qu s d ng v n - Ch tiêu 3: Hi u su t s d ng TSCĐ trong doanh nghi p nói chung và CTCP nói riêng, như: các ch tiêu b) Phân tích hi u qu s d ng v n lưu ñ ng: thông qua các ch tiêu v phân tích hi u qu s d ng v n cá bi t và v n t ng h p; các - S vòng quay bình quân c a v n lưu ñ ng phương pháp phân tích ch y u ñư c s d ng cho phân tích hi u qu - S ngày bình quân c a m t vòng quay v n lưu ñ ng s d ng v n. - S vòng quay bình quân c a hàng t n kho và n ph i thu - S ngày bình quân c a m t vòng quay hàng t n kho và n ph i thu
 5. -9- - 10 - Trên cơ s chương 1 ñ chương 2 ti n hành thu th p s li u phân * Kinh doanh các m t hàng như xi măng, s t thép, xe máy, bia. tích và ñánh giá th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty CTCP Hi n nay CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng là Nhà phân ph i chính Công Ngh Ph m Đà N ng th c c a các công ty: Công ty Bia SanMiguel, Công ty Xi măng CHƯƠNG 2 ChinFon H i Phòng, Công ty Xi măng Nghi Sơn Thanh Hoá, Công ty PHÂN TÍCH TH C TR NG HI U QU S D NG V N h u h n ch t o công nghi p và gia công ch bi n hàng xu t kh u T I CÔNG TY C PH N CÔNG NGH PH M ĐÀ N NG * S n xu t bao bì các lo i, ch y u bao bì xi măng ph c v cho 2.1. T NG QUAN V CÔNG TY C PH N CÔNG NGH PH M th trư ng phía nam ĐÀ N NG * Xu t kh u các m t hàng: cao su, cà phê, tiêu và hàng th 2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n công m ngh sang các th trư ng như Ukraina, Đ c, Nh t, .... Công ty C ph n Công ngh Đà N ng trư c ñây là DNNN thành Đ c ñi m t ch c m ng lư i kinh doanh l p tháng 11/1975. T i quy t ñ nh s 196/2004/QĐ-UB ngày CTCP Công ngh ph m Đà N ng có m ng lư i kinh doanh khá 08.12.2004 c a UBND Thành Ph Đà N ng. Công ty ñư c chuy n ñ i r ng, ñư c t ch c theo mô hình quan h tr c tuy n ch c năng thành Công ty C Ph n Công Ngh Ph m Đà N ng ho t ñ ng theo mô 2.1.5. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a Công ty hình Công ty C Ph n. 2.2. PHÂN TÍCH TH C TR NG HI U QU S D NG V N Công ty là m t t ch c kinh t ñ c l p, có tư cách pháp nhân theo C A CÔNG TY C PH N CÔNG NGH PH M ĐÀ N NG lu t ñ nh, có tài s n riêng và t ch v tài chính, có con d u riêng, có 2.2.1. Phân tích hi u qu s d ng v n cá bi t ñ quy n t mình tham gia các quan h pháp lu t. 2.2.1.1. Phân tích hi u qu s d ng v n c ñ nh 2.1.2. Ch c năng - Nhi m v . a. Phân tích t tr ng v n c ñ nh Ch c năng : Bán buôn, bán l s n xu t, d ch v , xu t nh p kh u tr c ti p. Qua b ng 2.2 (Trang 40 quy n toàn văn) nh n th y v n c ñ nh tăng t Nhi m v : T o ra l i nhu n, hoàn thành các kho n thu theo Lu t 25,544 trñ vào năm 2006 lên 37,83trñ vào năm 2010 ch y u là tăng tài ñ nh và ñem l i c t c và b o toàn, phát tri n ngu n v n c a c ñông. s n c ñ nh ph n ñ u tư ra ngoài là không ñáng k 2.1.3. Cơ c u t ch c – qu n lý và ch c năng kinh doanh c a ñơn b. Phân tích hi u qu s d ng v n c ñ nh v thành viên. Qua ch tiêu hi u qu s d ng v n c ñ nh và các ch tiêu v hi u qu Ho t ñ ng theo mô hình t ch c c a Công ty c ph n. Quan h s d ng TSCĐ b ng 2.3 (trang sau) có th nói tình hình s d ng v n c tr c tuy n ch c năng g m 08 ñơn v thành viên. ñ nh ñã ñư c c i thi n ñáng k nhưng hi u qu s d ng TSCĐ chưa ñ t 2.1.4. Đ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh nh hư ng ñ n hi u qu là do vi c b v n ñ u tư vào xây d ng Nhà máy s n xu t bao bì hi u qu s d ng v n t i Công ty Hi p Phư c và mua s m các máy móc thi t b cho Nhà máy. Đ c ñi m m t hàng kinh doanh
 6. - 11 - - 12 - B ng 2.3: Hi u qu s d ng v n c ñ nh quân c a m t vòng quay v n lưu ñ ng và m c ñ m nhi m v n lưu Ch tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm BQGĐ ñ ng. 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 B ng 2.6. Phân tích hi u qu s d ng v n lưu ñ ng 1. Doanh thu thu n trñ 231,481 215,539 221,256 236,368 236,945 1,141,591 Năm Năm Năm Năm Năm BQGĐ Ch tiêu ĐVT 2. Nguyên giá TSCĐ bq trñ 8,666 9,546 18,028 32,175 38,264 106,681 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 3. V n c ñ nh bình quân trñ 16,304 30,141 35,056 36,602 36,833 154,938 1. Doanh thu thu n Trñ 231,481 215,539 221,256 236,368 236,945 1,141,591 2. V n lưu ñ ng b/q Trñ 80,622 86,498 90,408 80,230 110,054 447,814 4. L i nhu n trư c thu trñ 584 349 662,296 661 2,086 4,344 3. S vòng quay bình 5.Hi u qu s d ng VCĐ % 3.6 1.2 1.9 1.8 5.7 2.8 quân VLĐ (1/2) Vòng 2.87 2.49 2.45 2.95 2.15 2.55 6. Su t hao phí c a 4. S ngày bình quân L n 0.037 0.044 0.081 0.136 0.161 0.093 c a m t vòng quay VLĐ Ng/vg 125 144 147 122 167 141 TSCĐ(2/1) 5. M c ñ m nhi m v n 7. S c sinh l i c a L n 0.067 0.037 0.037 0.021 0.055 0.041 lưu ñ ng (2/1) L n 0.35 0.40 0.41 0.34 0.46 0.39 TSCĐ(4/2) 8. Hi u su t s d ng L n 26.7 22.6 12.3 7.3 6.2 10.7 (Ngu n báo cáo tài chính CTCP Công ngh ph m Đà n ng) TSCĐ(1/2) Qua b ng 2.6 nh n th y s vòng quay bình quân c a VLĐ bình quân (Ngu n báo cáo tài chính CTCP Công ngh ph m Đà n ng) sau GĐCP 2,55 vòng và ñ hoàn thành m t vòng quay m t 141 ngày. Đ ñánh giá hi u qu s d ng v n khách quan hơn so sánh v i công ty Trong ñó, có hai nhân t nh hư ng ñ n t c ñ luân chuy n c a VLĐ cùng ngành trong giai ño n 2006-2010 qua b ng 2.4 (trang 43 cu n toàn là doanh thu thu n và VLĐ bình quân. C th các nhân t tác ñ ng văn) So v i CTCP Thương m i d ch v Đà n ng thì hi u qu s d ng v n qua các năm qua b ng tóm t t 2.7 c ñ nh và hi u qu s d ng TSCĐ c a CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng B ng 2.7. B ng tóm t t các nhân t nh hư ng ñ n v n lưu ñ ng th p hơn nhi u. Như v y có th nói hi u qu s d ng v n c ñ nh c a Ch tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 công ty là chưa t t. 2.2.1.2. Phân tích hi u qu s d ng v n lưu ñ ng 1. Đ i tư ng phân tích Vòng -0.38 -0.04 0.50 -0.80 a. Phân tích t tr ng v n lưu ñ ng 2. nh hư ng nhân t doanh Vòng -0.20 0.07 0.20 0.007 thu thu n Qua b ng 2.5(trang 44 cu n toàn văn) Nhìn chung t ng VLĐ có xu 3. nh hư ng nhân t VLĐ Vòng -0.18 -0.11 0.30 -0.80 bình quân hư ng gi m liên t c trong 2 năm 2008 và 2009 là do gi m kho n ph i 4. T ng h p nhân t nh Vòng -0.38 -0.04 0.50 -0.80 thu và hàng t n kho. Nhưng l i tăng m nh vào năm 2010 là do kho n hư ng ph i thu tăng. 5. M c ti t ki m, lãng phí 1.000ñ 11,428,589 1,616,139 -16,353,719 29,628,916 b.Phân tích hi u qu s d ng v n lưu ñ ng (Ngu n báo cáo tài chính CTCP Công ngh ph m Đà n ng) Hi u qu s d ng v n lưu ñ ng ñư c th hi n qua các ch Qua b ng 2.7 nh n th y trong ñi u ki n v n lưu ñ ng bình quân không tiêu v s vòng quay bình quân c a v n lưu ñ ng và s ngày bình ñ i năm sau so v i năm trư c thì s tăng trư ng c a doanh thu thu n ñã góp ph n làm tăng s vòng quay v n lưu ñ ng. Ngư c l i khi doanh thu
 7. - 13 - - 14 - không ñ i năm sau so v i năm trư c v n lưu ñ ng tăng s làm gi m s Qua s li u b ng 2.15 nh n th y T su t l i nhu n trên v n (ROA) vòng quay c a v n lưu ñ ng. Nhìn vào s li u trên có th nói s vòng BQGĐ có xu hư ng tăng qua các ñây là d u hi u t t. quay tăng gi m qua các năm trên ch y u là do nh hư ng c a v n lưu Qua mô hình Dupont phân tích m c ñ nh hư ng c a t su t l i ñ ng bình quân. nhu n trên doanh thu và hi u su t s d ng v n qua các năm tác ñ ng Đ có th nh n xét rõ hơn n l c c a doanh nghi p so v i công ty ñ n t su t l i nhu n trên v n. cùng ngành qua b ng 2.13(trang 56 cu n toàn văn) thì s vòng quay bình B ng 2.16: Tóm t t các nhân t nh hư ng ñ n t su t ROA quân VLĐ c a công ty CTCP Thương m i d ch v Đà n ng là 4,03 vòng Ch tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 tăng 1,48 (4,03-2,55) vòng so v i Công ty làm cho s ngày m t vòng quay 1. Đ i tư ng phân tích VLĐ gi m 52 (89-141) ngày. M c ñ m nhi m v n lưu ñ ng là 0,25 l n -0.30 0,23 0,04 0.85 2. nh hư ng nhân t gi m 0,14 l n (0,25-0,39). Đi u này cho th y công ty c n ph i n l c hơn hi u su t s d ng v n L n -0.13 -0.01 0.08 -0.11 n a ñ nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ñ ng 3. nh hư ng nhân t t % -0.17 0.24 -0.04 0.96 2.2.2. Phân tích hi u qu s d ng v n t ng h p (v n kinh doanh) su t LN/DT 4. T ng h p nhân t nh 2.2.2.1. Phân tích t tr ng v n kinh doanh hư ng % -0.30 0,23 0,04 0.85 Qua b ng 2.14 (trang 57 cu n toàn văn) (Ngu n báo cáo tài chính CTCP Công ngh ph m Đà n ng) 2.2.2.2. Phân tích hi u qu s d ng v n kinh doanh Qua s li u tóm t t b ng 2.16 có th nói t su t l i nhu n trên v n a) T su t l i nhu n v n kinh doanh: (ROA) luôn tăng qua các năm ngo i tr năm 2007 là do nh hư ng B ng 2.15. Phân tích t su t l i nhu n trên v n và kh ng ho ng kinh t năm 2007 giá c bi n ñ ng tăng v n b ra nhi u các nhân t nh hư ng nhưng l i nhu n thu v th p ñã làm cho t s này gi m. T su t này Năm Năm Năm Năm Năm BQGĐ tăng ch y u là do nh hư ng t su t l i nhu n trên doanh thu. Ch tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 1. Doanh thu và Đ khách quan hơn so sánh v i công ty cùng ngành qua b ng 2.17 Trñ 237,813 221,619 226,444 245,280 246,505 1,177,663 thu nh p (trang 61 cu n toàn văn) So v i CTCP Thương m i d ch v Đà n ng thì t 2. V n kinh doanh Trñ 96,926 116,640 125,465 116,832 146,888 602,753 s này th p hơn có nghĩa là n u BQGĐ 100ñ v n b ra CTCP Công Ngh bình quân 3. L i nhu n trư c thu Trñ 584 349 662 661 2,086 4,344 Ph m Đà N ng thu ñư c 0,72 ñ ng l i nhu n trư c thu thì CTCP 4. Hi u su t s L n 2.45 1.90 1.80 2.10 1.68 1.95 Thương m i d ch v Đà n ng thu ñư c 2,64 ñ ng. d ng v n b) T su t l i nhu n v n ch s h u (ROE) 5. T su t LN/DT % 0.25 0.16 0.29 0.27 0.85 0.37 Qua b ng phân tích 2.18 (trang sau) nh n th y t su t sinh l i v n 6. T su t l i nhu n/v n % 0.60 0.30 0.53 0.57 1.42 0.72 ch s h u (ROE) có xu hư ng tăng qua các năm ñ c bi t năm 2010 (Ngu n báo cáo tài chính CTCP Công ngh ph m Đà n ng) là do t su t sinh l i tài s n tăng tương ng bên c nh ñó t su t sinh
 8. - 15 - - 16 - l i kinh t gi m là do chi phí lãi vay gi m nhưng t su t n tăng lên Đà n ng l n hơn nhi u. Như v y kh ng ñ nh hi u qu s d ng các và t su t sinh l i kinh t l n hơn lãi su t vay, ñòn b y tài chính ñư c ngu n l c tài chính c a công ty CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng g i là ñòn b y dương. Trong trư ng h p này công ty nên gia tăng n kém hơn CTCP Thương m i d ch v Đà n ng. n u có m r ng ho t ñ ng kinh doanh ñ phát huy hi u ng c a ñòn Bên c nh vi c phân tích ch tiêu hi u qu s d ng v n CSH ñư c b y tài chính m t cách có hi u qu nh t. áp d ng cho h u h t các lo i hình doanh nghi p thì ñ i v i CTCP c n B ng 2.18. Phân tích t su t l i (ROE) và các nhân t nh hư ng ph i phân tích thêm các ch tiêu mang tính ñ c thù riêng v hi u qu Năm Năm Năm Năm Năm BQGĐ s d ng v n c ph n như: T su t sinh l i c a v n c ñông; lãi cơ Ch tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 b n trên c phi u qua b ng tính 2.20 1. V n CSH bình quân Trñ 8,398 10,211 10,149 9,916 10,105 48,780 B ng 2.20. Phân tích hi u qu s d ng v n c ph n 2. V n kinh doanh BQ Trñ 96,926 116,640 125,465 116,832 146,888 602,753 BQGĐ Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu 3. LNTT Trñ 584 349 662 661 2,086 4,344 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 4. Chi phí lãi vay Trñ 6,915 4,480 11,547 6,380 4,654 33,978 1. S lư ng c phi u 63,472 63,472 63,472 63,472 63,472 63,472 5. LNTT và lãi vay Trñ 7,500 4,829 12,209 7,042 6,740 38,323 ph thông 2. V n c ñông bình 6. N ph i tr Trñ 89,578 123,278 107,354 106,476 167,090 593,778 6,347,200 6,347,200 6,347,200 6,347,200 6,347,200 6,347,200 quân (1.000ñ) 7. T ng ngu n v n Trñ 99,634 133,646 117,285 116,379 177,398 644,343 3. C t c tr m i 8.0 4.1 7.8 6.5 15.0 8.3 CPPT (1.000ñ) 8. L i nhu n sau thu Trñ 584 300 574 495,806 1,565 3,521 4. L i nhu n dành 9. Kh năng tt lãi vay L n 1.08 1.08 1.06 1.10 1.45 1.13 cho c ñông thư ng 584,924 300,874 574,887 495,806 1,565,008 704,300 (5/4) (1.000ñ) 10. T su t ROA(3/2) 5.T su t sinh l i % 0.60 0.30 0.53 0.57 1.42 0.72 c a v n c ph n 9.22 4.74 9.06 7.81 24.66 11.10 11. T su t RE(5/2) (ROCE) % 7.74 4.14 9.73 6.03 4.59 6.36 (%)(5)=(4)/(2) 12. T su t n (6/7) % 89.91 92.24 91.53 91.49 94.19 92.15 6. Lãi cơ b n trên CP(EPS) (6) = (4) / 9.22 4.74 9.06 7.81 24.66 11.10 13. T su t ROE (8/1) % 6.96 3.43 6,53 6.67 20.65 8.91 (1) (1.000ñ) (Ngu n báo cáo tài chính CTCP Công ngh ph m Đà n ng) 7. T l tr lãi CP (%) 86.8 86.5 86.1 83.2 60.8 74.6 (7) = (3)/(6) Đ ñánh giá khách quan hơn so sánh v i công ty cùng ngành qua b ng 2.19 (trang 63 cu n toàn văn) N u c 100 ñ ng VCSH ñ u tư vào (Ngu n:Các ch tiêu ñư c tính toán t s li u c a CTCP Công Ngh Ph m Đà n ng) CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng thì BQGĐ thu ñư c 7,22 ñ ng l i T s li u b ng 2.20 nh n th y : S bi n ñ ng c a t su t sinh l i nhu n sau thu thì CTCP Thương m i d ch v Đà n ng thu ñư c v n c ph n là do s tăng gi m c a l i nhu n sau thu còn v n c 10,88% là do các ch tiêu ROA, RE c a CTCP Thương m i d ch v ñông t năm 2006 ñ n 2010 v n không thay ñ i do công ty không
 9. - 17 - - 18 - tăng v n. Tuy nhiên t l tr lãi là r t cao trên 60% ch ng t lãi trên Các kho n vay ñây là vay ng n h n nên ñây l i là m t s c ép v c phi u ch y u tr lãi cho các c ñông ph n ñ l i ñ u tư th p. kh năng thanh toán nhưng kh năng thanh toán lãi vay qua các năm So sánh tình hình s d ng v n c ph n v i công ty cùng ngành ñ cũng r t t t b i h s này l n hơn m t . vi c ñánh giá ñư c khách quan hơn qua b ng 2.21 (trang 65 cu n So sánh T su t l i nhu n trên v n vay v i v i công ty cùng toàn văn) nh n th y t su t sinh l i v n c ph n CTCP Thương m i ngành nh m khách quan hơn qua b ng 2.23(trang 67 cu n toàn văn) : d ch v Đà n ng là 17,12% có nghĩa là n u 100 ñ ng v n c ph n ñ u nh n th y C 100 ñ ng v n vay n u ñ u tư vào CTCP Công Ngh tư vào CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng ch thu ñư c 11,1 ñ ng Ph m Đà N ng s thu ñư c 0,69 ñ ng thì ñ u tư vào CTCP Thương nhưng ñ u tư vào CTCP Thương m i d ch v Đà n ng thu ñư c 17,12 m i d ch v Đà n ng s cao hơn là 2,39 ñ ng t c là thu ñư c 3,08 ñ ng. Như v y có th nói hi u qu s d ng v n c ph n c a CTCP ñ ng, bên c nh ñó kh năng thanh toán lãi vay c a CTCP Thương m i Công Ngh Ph m Đà N ng là th p hơn. d ch v Đà n ng cũng l n hơn 0,23% (1,36%-1,13%). Như v y có th c) T su t l i nhu n trên t ng v n vay nói CTCP Thương m i d ch v Đà N ng s d ng v n vay t t hơn. B ng 2.22: Phân tích t su t l i nhu n trên v n vay 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V HI U QU S D NG V N T I BQGĐ CTCP CÔNG NGH PH M ĐÀ N NG Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2006-2010 584,924 300,874 574,887 495,806 1,565,008 Sau sáu năm c ph n tình hình s d ng v n c a CTCP Công Ngh 1. LNST 3,521,499 2.Chi phí lãi 6,915,877 4,480,096 11,547,589 6,380,963 4,654,147 Ph m Đà N ng có nh ng ưu ñi m và như c ñi m sau: vay 33,978,672 3. LNTT và lãi Ưu ñi m: 6,740,825 vay 7,500,801 4,829,949 12,209,885 7,042,038 38,323,498 Qua phân tích chương 2 nh n th y: Hi u qu s d ng v n c ñ nh, 4. T ng v n vay BQ 77,293,436 100,816,727 91,372,346 91,028,456 146,661,002 507,171,967 t su t l i nhu n trên v n, t su t l i nhu n trên v n CSH và t su t - Vay ng n h n 65,654,981 92,482,567 76,955,440 66,461,513 72,688,923 374,243,424 l i nhu n trên v n vay có xu hư ng tăng ñó là do s tăng trư ng v - Vay dài h n 11,638,455 8,334,160 14,416,906 24,566,943 73,972,079 132,928,543 l i nhu n. Đ có ñư c ñi u này là do: 5. T su t l i Nguyên nhân khách quan: do chính sách ưu ñãi c a Nhà nư c nhu n/ v n 0.76 0.30 0.63 0.54 1.07 0.69 vay % khi chuy n ñ i hình th c s h u v n sang CTCP ñư c ưu ñãi mi n 6. Kh năng tt 1.08 1.08 1.06 1.10 1.45 1.13 thu trong 2 năm ñ u và gi m vào 2 năm ti p theo ñã làm gia tăng l i lãi vay nhu n sau thu (Ngu n báo cáo tài chính CTCP Công ngh ph m Đà n ng) Qua k t qu b ng 2.22 cho th y hi u qu s d ng v n vay c a Nguyên nhân ch quan: Công ty r t th p và có xu hư ng tăng lên. + Công ty ñã m nh d n d n c t b nh ng m t hàng kinh doanh không có hi u qu .
 10. - 19 - - 20 - + Bên c nh ñó Công ty ñã xác ñ nh ñư c nh ng m t hàng truy n Nguyên nhân khách quan: th ng có th m nh ñ có ñ nh hư ng ñúng ñó là ngành hàng v t li u + Do nh hư ng chung toàn c u vào cu i năm 2007 ñ n 2008 xây d ng, Đi n máy-xe máy ñã góp ph n tăng các ch tiêu hi u qu . CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng cũng ch u nh hư ng nh t ñ nh c + Sau khi c ph n công ty ñã có chính sách h p lý ñ gi i quy t th : Ngành hàng xu t kh u trong 2 năm này gi m ñáng k ñã góp hàng t n kho ñ ng c a ngành hàng th c ph m công ngh ñ ng th i ph n gi m doanh thu trong kỳ, bên c nh ñó giá c bi n ñ ng tăng ñã áp d ng m nh các bi n pháp thu h i công n , ñã thu h i ñư c n Công ty d tr hàng ñã làm tăng hàng t n kho gi m t c ñ luân ñ c bi t là các kho n n t n ñ ng trư c c ph n. chuy n. + Tác ñ ng c a chính sách c ph n hóa ñã g n ý th c trách nhi m + Trư c khi chuy n sang CTCP thì ñây là doanh nghi p nh (h ng c a ngư i lao ñ ng v i hi u qu công vi c thông qua t su t l i 2) các ngành hàng mang tính k th a c a th i kỳ bao c p, kh năng nhu n trên v n CSH. h i nh p kinh t th trư ng và kinh t khu v c còn h n ch , trong khi Như c ñi m: ñó tính c nh tranh trong nư c càng quy t li t, th trư ng bán l ngày - M c dù hi u qu s d ng v n chung toàn có xu hư ng tăng qua càng có nhi u s hi n di n c a các t p ñoàn l n trong và ngoài nư c. các năm thông qua t su t l i nhu n trên v n (ROA) và hi u su t s Nguyên nhân ch quan: d ng v n c ñ nh tăng nhưng hi u su t s d ng TSCĐ gi m. + Th hi n tính t ch trong qu n lý ho t ñ ng s n xu t kinh - Hi u qu s d ng v n lưu ñ ng có xu hư ng gi m năm 2010 ñã doanh. Khi chuy n sang Công ty c ph n Công ty ñã m nh d n ñ u làm cho s vòng quay v n lưu ñ ng gi m và tăng s ngày m t vòng tư vào lĩnh v c m i, chuy n d n ho t ñ ng c a Công ty t kinh quay, bên c nh ñó t tr ng các kho n ph i thu l n. doanh thương m i thu n túy sang cơ c u: Thương M i-S n xu t-Xu t - Ngu n nguyên v t li u ph c v cho Nhà máy bao bì ch y u nh p kh u-D ch v . Công ty ñã xây d ng Nhà máy s n xu t bao bì ph i nh p kh u, giá c không n ñ nh do ñó Công ty không ch ñ ng Hi p phư c và d n ñi vào ho t ñ ng ñây là lĩnh v c m i chưa có trong s n xu t. kinh nghi m, s v n ñ u tư cho TSCĐ l n, s n lư ng chưa cao ñã - L i nhu n thu n t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh luôn âm qua góp ph n gi m hi u su t s d ng v n nói chung và hi u su t TSCĐ các năm, l i nhu n c a doanh nghi p có ñư c là do l i nhu n khác nói riêng. ñem l i. + M c dù Công ty ñã có nh ng chính sách bán hàng và các bi n - Bên c nh nh ng n l c c a công ty sau GĐCP m c dù h u h t pháp gi i phóng hàng t n kho và thu h i công n nhưng k t qu ñem các ch tiêu hi u qu có xu hư ng tăng nhưng so v i CTCP Thương l i chưa cao. m i d ch v Nà n ng thì còn r t th p. + L i nhu n thu n t HĐKD luôn luôn âm là do chi phí l n, ch - T su t n cao trên 90% ch y u vay ng n h n d n ñ n doanh y u là chí phí lãi vay và chi phí bán hàng. nghi p luôn n m trong tình tr ng căng th ng v tài chính.
 11. - 21 - - 22 - + L i nhu n trư c thu ch y u t l i nhu n khác ñem l i là do T tr ng TSCĐ tăng d n qua các năm là do năm 2006 công ty ñ c ñi m kinh doanh m t hàng c a Công ty ch y u làm nhà phân ñ u tư vào lĩnh v c s n xu t m i xây d ng Nhà máy bao bì Hi p ph i s n ph m cho các Nhà s n xu t bên c nh lãi g p t các ngành Phư c cùng v i vi c trang b máy móc thi t b hàng năm ch y u hàng ñ nh kỳ hàng tháng, quý, năm căn c vào s n lư ng tiêu th các ph c v cho dây chuy n s n xu t t i nhà máy là nguyên nhân làm Nhà cung c p có các chính sách h tr bán hàng chính các kho n h tăng t tr ng TSCĐ, ñ ng th i cũng chính vì s ñ u tư này ñã d n tr này ñã làm tăng l i nhu n trư c thu c a Công ty. ñ n hi u qu s d ng TSCĐ liên t c gi m sau giai ño n c ph n K T LU N CHƯƠNG 2 (2006-2010) là do ñây là giai ño n ñ u tư l n vào TSCĐ. Trong chương 2 ñã ñi vào phân tích th c tr ng hi u qu s Do ñó Công ty ph i có chi n lư c và k ho ch s n xu t kinh d ng v n và các nhân t nh hư ng ñ n hi u qu s d ng v n t i doanh c th trong ng n h n và dài h n t ñó ñưa ra nh ng gi i pháp CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng giai ño n sau c ph n 2006 -2010 kh thi ñưa Nhà máy vào ho t ñ ng có hi u qu nh m nâng cao hi u ñ ng th i ñ ñánh giá khách quan hơn tác gi ñã so sánh v i hi u qu qu ho t ñ ng kinh doanh nói chung cũng như hi u qu s d ng v n s d ng v n c a công ty ñi m hình cùng ngành CTCP Thương m i nói riêng. d ch v Đà n ng. 3.1.2.Tăng cư ng cho ho t ñ ng ñ u tư tài chính dài h n Qua phân tích so sánh nh n th y hi u qu s d ng v n chưa Đây cũng là m t ho t ñ ng ñ u tư r t m i m và r t năng ñ ng cao m c dù v y cũng kh quan th hi n các ch tiêu hi u qu có xu ñ i v i v n ñ u tư l n. Ch tiêu này càng cao ch ng t kh năng t o hư ng tăng ra ngu n l i t c lâu dài cho doanh nghi p càng nhi u. B i v y doanh Trên cơ s phân tích tác gi ñã ñánh giá hi u qu s d ng nghi p c n huy ñ ng m i ngu n l c, tranh th m i cơ h i ñ tăng v n và rút ra ưu ñi m và nh ng t n t i ñ làm cơ s tìm ra các gi i cư ng cho ho t ñ ng ñ u tư tài chính dài h n. pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i CTCP Công Ngh Ph m Đà 3.2. GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU V N LƯU Đ NG N ng trong chương 3 3.2.1.Gi i pháp nâng cao hi u qu hàng t n kho: Qua b ng 2.12 CHƯƠNG 3 nh n th y t c ñ lưu chuy n hàng t n kho c a ngành hàng ñi n máy, M TS GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU S th c ph m công ngh và ngành hàng xu t kh u chưa th t s có hi u D NG V N T I CTCP CÔNG NGH PH M ĐÀ N NG qu do ñó các ngành hàng này ph i có bi n pháp c th như : Trên cơ s ñánh giá và rút ra ưu, như c ñi m t vi c phân * Đ i v i ngành hàng ñi n máy- xe máy (Ch y u xe máy): tích hi u qu s d ng v n t i CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng Công ty c n có nh ng chi n lư c m r ng m t hàng kinh doanh v i chương 2 ñưa ra m t s gi i pháp sau: các nhà cung c p m i nh m tăng doanh thu và ñ gi m t i thi u hàng 3.1 GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU V N C Đ NH lưu kho ñòi h i ngành hàng này ph i tìm hi u nhu c u th hi u c a 3.1.1. Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng TSCĐ t ng khách hàng ñ ñáp ng phù h p. Đ ng th i theo dõi s c mua c a
 12. - 23 - - 24 - th trư ng ñ có k ho ch ñi u ch nh vi c hàng lưu kho k p th i và thu c vào các y u t như tình hình n n kinh t , giá c s n ph m, h p lý. ch t lư ng s n ph m, và chính sách bán ch u c a doanh nghi p. * Đ i v i ngành hàng Th c ph m-công ngh : Đây là ngành Trong các y u t này, chính sách bán ch u nh hư ng m nh nh t hàng mang nhi u r i ro nh t vì nh ng m t hàng này ph i ñ m b o tiêu ñ n kho n ph i thu và s ki m soát c a doanh nghi p. Do v y chu n v v sinh an toàn th c ph m và m t hàng có th i h n s d ng doanh nghi p ph i xây d ng chính sách bán ch u h p lý. nh t ñ nh. Do ñó công ty c n có nh ng bi n pháp tích c c hơn n a c Khi xây d ng chính sách bán ch u c n xem xét v n ñ như tiêu th : chu n bán ch u, ñi u kho n bán ch u, r i ro bán ch u, chính sách và + Bên c nh vi c xác ñ nh chính xác s t n kho th c t và trên s quy trình thu n . sách k toán ph i b o qu n t t hàng t n kho, thư ng xuyên ki m tra 3.3. GI I PHÁP TĂNG DOANH THU QU N LÝ CHI PHÍ ch t lư ng c a các m t hàng này ñ có bi n pháp x lý k p th i ñ i NH M TĂNG HI U QU S D NG V N v i các m t hàng kém ch t lư ng tìm bi n pháp ñ gi i phóng hàng 3.3.1. Tăng doanh thu : V i ñ c ñi m kinh doanh c a CTCP Công t n ñ ng nh m thu h i v n k p th i tránh tình tr ng th t thoát. Ngh Ph m Đà n ng trên nhi u lĩnh v c, nhi u ch ng lo i hàng hóa, + Khi nh n hàng ph i ki m tra k ch t lư ng t ng lô hàng nh p v . thành ph m khác nhau và b máy t ch c qu n lý nhi u ñơn v tr c N u phát hi n kém ph m ch t thì ph i ñ ngh gi i quy t ngay gi m thu c các v trí ñ a lý khác nhau, do ñó bi n pháp ñ tăng doanh thu t i thi u thi t h i. hi u qu ph i áp d ng cho t ng ch ng lo i hàng hóa, thành ph m và + Đ ng th i ph i tìm hi u th hi u c a ngư i tiêu dùng ñ l a ch n t ng ñơn v c th . nh ng m t hàng phù h p kinh doanh có hi u qu . 3.3.2.Qu n lý chi phí : Qu n lý không có nghĩa là c t gi m t i thi u * Ngành hàng xu t kh u: Là ngành hàng ñòi h i yêu c u ch t các kho n chi phí mà s d ng các kho n chi phí ph i phù h p, ñúng lư ng r t l n n u v i t c ñ lưu kho lâu s d n ñ n kém ch t lư ng m c ñích. Khi th c hi n các bi n pháp tăng doanh thu t t nhiên s nh hư ng ñ n hi u qu s d ng v n do v y ngành hàng này ph i xác phát sinh các kho n chi phí m i nhưng m c ñ tăng các kho n chi ñ nh chính xác th i ñi m giao hàng ñ có k ho ch d tr h p lý. phí ph i nh hơn t c ñ tăng c a doanh thu thì m i có hi u qu . Tóm l i: Là doanh nghi p s n xu t kinh doanh nhưng ch y u ho t - V chi phí bán hàng: ñ ng trong lĩnh v c thương m i n u hàng t n kho d tr th p quá s + Ph i phân lo i nh ng kho n chi phí c ñ nh như: Ti n lương, không ñ m b o bán ra. Do v y công ty c n tính toán m c d tr t n chi phí kh u hao, thu ... và nh ng kho n chi phí bi n ñ i như: Chi kho h p lý v a gi m chi phí lưu kho v a tránh tình tr ng s hàng t n phí ñi n tho i, qu ng cáo, v n chuy n, ti p khách .... ñ có k ho ch quá th i h n s d ng, gây thi t h i l n v v n cho doanh nghi p. xây d ng ñ nh m c phù h p. 3.2.2.Gi i pháp nâng cao hi u qu ñ i v i các kho n ph i thu: + Ph i xây d ng ñ nh m c t ng kho n m c chi phí h p lý cho Kho n ph i thu c a doanh nghi p phát sinh nhi u hay ít ph t ng ngành hàng, nhóm hàng và t ng ñơn v c th . N u vư t quá
 13. - 25 - - 26 - ñ nh m c mà không có lý do chính ñáng thì ñơn v , cá nhân ñó ph i M t ñi u quan tr ng khi xây d ng hay t ch c th c hi n b t t ch u trách nhi m . kỳ m t gi i pháp nào, m t chương trình k ho ch nào c a Công ty - Đ i v i chi phí lãi vay: Qua phân tích chương 2 nh n th y t thì ñi u cơ b n là ph i tính toán cân ñ i sao cho chi phí b ra su t n r t cao trên 90% do ñó chi phí lãi vay l n là h p lý. Tuy phù h p v i ñi u ki n tài chính ñ mang l i hi u qu cao nh t. nhiên Công ty ph i tính toán chính xác vi c s d ng ñòn b y kinh t K T LU N ñ ñ t hi u qu cao. V n là y u t ñ m b o cho quá trình s n xu t c a Doanh nghi p 3.4. GI I PHÁP CH Đ NG KHAI THÁC NGU N V N VÀ ñư c di n ra thư ng xuyên và liên t c. Vì v y n u không có v n s L A CH N PHƯƠNG ÁN HUY Đ NG V N không th ti n hành s n xu t kinh doanh, thi u v n s gây ra tình 3.4.1. Gi i pháp ch ñ ng khai thác ngu n v n tr ng khó khăn, c n tr tính liên t c c a quá trình s n xu t kinh Trong ñi u ki n doanh nghi p ho t ñ ng ch y u b ng các ngu n doanh c a doanh nghi p. v n huy ñ ng t bên ngoài thì ñ gi m thi u chi phí s d ng v n, Đ tăng trư ng và phát tri n không hoàn toàn ch ph thu c vào s công ty nên linh ho t tìm các ngu n tài tr v i lãi su t phù h p lư ng v n nhi u mà cơ b n là ph thu c vào vi c qu n lý và s d ng 3.4.2. Gi i pháp l a ch n phương án huy ñ ng v n v n như th nào cho hi u qu nh t. M t khác ph i có m t cơ c u v n Thông thư ng t i các CTCP có ba phương án huy ñ ng v n ñư c h p lý, phù h p v i ñi u ki n c th c a doanh nghi p cũng là m t ñưa ra ñó là: phát hành CP ph thông; phát hành CP ưu ñãi; vay dài y u t quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu s d ng v n. Vì v y h n b ng vi c vay c a các t ch c tín d ng ho c phát hành trái phi u vi c phân tích hi u qu s d ng v n là vô cùng c n thi t cho s t n công ty. V n ñ ñ t ra là l a ch n phương án nào ñ có chi phí s t i và phát tri n b n v ng c a t t c các doanh nghi p. d ng v n th p nh t và hi u qu s d ng v n là cao nh t. Tuy nhiên Nh n th c ñư c t m quan tr ng c a ñ tài qua nghiên c u lý lu n m i phương án ñ u có m t tích c c và tiêu c c c a nó. v phân tích hi u qu s d ng v n trong các CTCP và phân tích th c K T LU N CHƯƠNG 3 tr ng hi u qu s d ng v n t i CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng, tác V i m c ñích ñưa ra m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s gi ñã hoàn thành lu n văn cao h c v i ñ tài “Phân tích hi u qu s d ng v n t i CTCP Công ngh ph m Đà n ng. Chương 3 c a lu n d ng v n t i CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng”. Lu n văn cơ b n ñã văn ñã ñưa ra m t s gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i nh m nâng gi i quy t ñư c m t s v n ñ sau: cao hi u qu s d ng v n lưu ñ ng. Các gi i pháp này ñưa ra ñư c - Làm rõ các lý lu n cơ b n v hi u qu s d ng v n trong CTCP d a trên cơ s phân tích th c tr ng t i chương 2 và nh ng t n t i - Phân tích th c tr ng hi u qu s d ng v n t i CTCP Công Ngh th c t t i Công ty. Vi c ñưa ra các gi i pháp này ph n nào giúp Ph m Đà N ng Công ty có nh ng cơ s ñ qu n lý nâng cao hi u qu s d ng v n - Đưa ra m t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu s d ng nói riêng và hi u qu kinh doanh nói chung . v n t i CTCP Công Ngh Ph m Đà N ng.

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
s2z6tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Sử dụng lao động , Lao động khu công nghiệp, Doanh nghiệp vốn nước ngoài, Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh, Chiến lược kinh doanh, Quản trị kinh doanh tổng hợp
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
18
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Phan-tich-hieu-qua-su-dung-von-tai-cong-ty-co-phan-cong-nghe-pham-Da-Nang.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT