Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin bắt buộc trên thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      26      0
Mã tài liệu exrcuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 18/9/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.47 M Lần tải 2 Lần xem 26
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là định lượng mức độ công bố thông tin bắt buộc trên thuyết minh BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin bắt buộc trên thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ SANG TÂY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG<br /> ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT BUỘC<br /> TRÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN<br /> THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã số: 60.34.03.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. PHẠM HOÀI HƢƠNG<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Công Phƣơng<br /> Phản biện 2: GS.TS. Đặng Thị Loan<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng<br /> 8 năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Thông tin trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp là vô<br /> cùng quan trọng và đặc biệt hơn cả là thông tin trên thuyết minh báo<br /> cáo tài chính. Các thông tin và số liệu trên thuyết minh sẽ giúp giải<br /> thích rõ hơn về các con số tổng quát được trình bày trên bảng cân đối<br /> kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu<br /> chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp. Nhận thấy các thông tin trên<br /> thuyết minh trên báo cáo tài chính là cụ thể và chi tiết nên tác giả đã<br /> chọn đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố<br /> thông tin bắt buộc trên thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh<br /> nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Định lượng mức độ công bố thông tin bắt buộc trên thuyết<br /> minh BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam.<br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông<br /> tin bắt buộc trên thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh nghiệp<br /> niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.<br /> - Từ kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng và các nhân tố<br /> ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm<br /> yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thông tin bắt<br /> buộc công bố trên thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014 của các<br /> doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.<br /> <br /> 2<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thông tin bắt buộc trình bày<br /> trên thuyết minh BCTC được quy định bởi chuẩn mực kế toán Việt<br /> Nam của 100 doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Dựa trên quy định về công bố thông tin của chuẩn mực kế<br /> toán Việt Nam, xác định danh mục các thông tin yêu cầu công bố<br /> trên thuyết minh BCTC.<br /> - Định lượng mức độ công bố thông tin dựa trên phương pháp<br /> đo lường mức độ công bố thông tin được áp dụng ở các nghiên cứu<br /> trước.<br /> - Dựa vào lý thuyết đại diện, lý thuyết dấu hiệu, lý thuyết chi<br /> phí chính trị, lý thuyết chi phí sở hữu… và kết quả của các nghiên<br /> cứu trước đây để xây dựng giả thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến<br /> mức độ công bố thông tin trên thuyết minh BCTC.<br /> - Áp dụng mô hình hồi quy bội để xác định các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến mức độ công bố thông tin trên thuyết minh BCTC của các<br /> công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.<br /> 5. Kết cấu của đề tài<br /> Luận văn được bố cục gồm 04 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về công bố thông tin và các nhân tố<br /> ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin<br /> Chương 2: Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến<br /> mức độ công bố thông tin bắt buộc trên thuyết minh báo cáo tài<br /> chính.<br /> Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu<br /> Chương 4: Hàm ý chính sách và kết luận.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN<br /> VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ<br /> THÔNG TIN<br /> 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN<br /> VÀ THÔNG TIN TRÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI<br /> CHÍNH<br /> 1.1.1. Khái niệm công bố thông tin và tầm quan trọng của<br /> công bố thông tin<br /> a. Khái niệm công bố thông tin<br /> Trong giao dịch tài sản, công bố thông tin liên quan đến việc<br /> người bán, người môi giới cung cấp những thông tin liên quan và có<br /> thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Những quy định liên quan đến thông<br /> tin phải được công bố dù người mua có yêu cầu thông tin đó hay<br /> không. Trong kế toán, công khai liên quan đến việc phổ biến thông tin<br /> của công ty liên quan đến hoạt động quá khứ, dự báo cho tương lai,<br /> hoạt động hiện tại và các thông tin khác mà nhà đầu tư có thể yêu cầu.<br /> b. Tầm quan trọng của việc công bố thông tin<br /> Trên cơ sở nghiên cứu các khái niệm, đặc điểm và yêu cầu<br /> công bố thông tin, có thể thấy rằng việc công bố thông tin bắt buộc<br /> trên thuyết minh BCTC nói riêng và công bố thông tin tài chính nói<br /> chung là hết sức cần thiết và là một yêu cầu mang tính khách quan.<br /> Nhiều nghiên cứu cho thấy công bố thông tin có vài trò quan trọng<br /> không chỉ với người sử dụng thông tin mà cho cả thị trường tài chính<br /> và nền kinh tế.<br /> c. Nguyên tắc công bố thông tin<br /> Thông thường, các nguyên tắc và tiêu chí cơ bản về công bố<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin bắt buộc trên thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
exrcuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ Kế Toán, Luận văn Thạc sĩ ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngành Kế toán, Công bố thông tin, Doanh nghiệp niêm yết, Thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày đăng
18/9/2018
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.47 M
Lần xem
26
Lần tải
2
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-nganh-Ke-toan-Nghien-cuu-cac-nhan-to-anh-huong-den-muc-do-cong-bo-thong-tin-bat-buoc-tren-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-cua-cac-doanh-nghiep-niem-yet-tren-thi-truong-chung-khoan-Viet-Nam.PDF[0.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT