Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đăk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 547cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 7 Dung lượng 0.26 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luâṇ về vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trong phát triển dịch vụ ngân hàng. Chương 2 - Đánh giá thực trạng vai trò c ủa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng. Chương 3 - Giải pháp nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Trong những năm gần đây, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu<br /> hóa đã làm thay đổi khá lớn nền kinh tế nước ta nói chung và ngành ngân hàng nói<br /> riêng. Áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gia tăng.<br /> Trong những năm qua, các dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông<br /> không ngừng tăng trưởng, vững mạnh về quy mô, mạng lưới giao dịch, năng lực tài<br /> chính, năng lực điều hành, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng đa dạng…<br /> Các ngân hàng vẫn chủ yếu tập trung vào những dịch vụ chính như: Huy động vốn;<br /> Tín dụng; Thanh toán và Dịch vụ thẻ. Trong khi đó, thị trường tài chính tại Đắk<br /> Nông có nhiều tiềm năng phát triển dẫn tới mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.<br /> Vấn đề đặt ra là làm sao để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng phát triển<br /> đa dạng, phong phú và tự do kinh doanh cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật, hạn<br /> chế những tiêu cực do chính cơ chế thị trường tạo ra. Lúc này, vai trò quản lý của<br /> Ngân hàng Nhà nước Việt Nam càng quan trọng hơn bao giờ hết trong việc quản lý<br /> có hiệu quả thị trường tài chính để không xảy ra những bất ổn, cạnh tranh thiếu lành<br /> mạnh giữa các tổ chức.<br /> Từ những lý do trên, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Vai trò của Ngân<br /> hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đăk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng”<br /> làm đề tài cho luận văn thạc sỹ của mình.<br /> Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, kết cấu<br /> luận văn gồm 3 chương. Bao gồm:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò c ủa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh<br /> trong phát triển dịch vụ ngân hàng.<br /> Chương 2: Đánh giá thực trạng vai trò c ủa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh<br /> tỉnh Đắk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng.<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh<br /> tỉnh Đắk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng.<br /> <br /> ii<br /> <br /> Trong chương 1: Tác giả đã trình bày những nội dung về phát triển dịch vụ<br /> ngân hàng gồm: Khái niệm, đặc điểm, các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng, các<br /> nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ ngân hàng.<br /> Dịch vụ ngân hàng là toàn bộ các hoạt động mà một ngân hàng có thể tạo ra<br /> làm thoả mãn nhu cầu khách hàng, góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp làm tăng thu<br /> nhập của ngân hàng.<br /> - Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng: Một là, dịch vụ ngân hàng do NHTM tạo<br /> ra và cung cấp làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng; Hai là, dịch vụ ngân hàng có<br /> tính mở cao; Ba là, dịch vụ ngân hàng dễ bị bắt chước; Bốn là, các dịch vụ ngân<br /> hàng mang tính hỗ trợ cao, có mối liên kết chặt chẽ; Năm là, dịch vụ mang lại thu<br /> nhập cho NH thông qua phí dịch vụ<br /> - Sản phẩm dịch vụ ngân hàng bao gồm: Dịch vụ huy động vốn; Hoạt động<br /> tín dụng; Hoạt động dịch vụ thanh toán; Dịch vụ ngân hàng hiện đại; Dịch vụ ngân<br /> hàng điện tử; Các hoạt động khác.<br /> - Phát triển dịch vụ ngân hàng là việc mở rộng số lượng và nâng cao chất<br /> lượng các dịch vụ ngân hàng nhằm làm thoả mãn ngày càng tốt nhu cầu của khách<br /> hàng, trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu của ngân hàng.<br /> Phát triển dịch vụ ngân hàng là một nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của các<br /> ngân hàng thương mại. Tác giả đã đưa ra các mục tiêu và tiêu chí đánh giá phát<br /> triển dịch vụ ngân hàng: Một là, gia tăng số lượng dịch vụ ngân hàng; Hai là, sự cải<br /> tiến chất lượng dịch vụ ngân hàng; Ba là, sự gia tăng số lượng khách hàng sử dụng<br /> dịch vụ ngân hàng; Bốn là, sự tăng trưởng doanh số hoạt động dịch vụ; Năm là, sự<br /> tăng trưởng của thu nhập dịch vụ.<br /> Cũng trong chương 1, tác giả đã trình bày vai trò của Ngân hàng Nhà nước<br /> chi nhánh tỉnh trong phát triển dịch vụ ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến vai<br /> trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trong phát triển dịch vụ ngân hàng.<br /> Vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh gồm: Tham gia hoạch định<br /> chính sách phát triển dịch vụ ngân hàng; Tổ chức thực hiện chính sách phát triển<br /> dịch vụ ngân hàng; Cung ứng dịch vụ thanh toán, các dịch vụ khác cho các tổ chức<br /> <br /> iii<br /> <br /> tín dụng; khai thác và quản lý việc thực hiện phát triển dịch vụ ngân hàng; Thực<br /> hiện thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng thương mại trong phát triển dịch vụ<br /> ngân hàng.<br /> Trong chương 2: Tác giả tiến hành đánh giá thực tra ̣ng phát tri ển dịch vụ<br /> ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi<br /> nhánh tỉnh Đắk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng, cụ thể:<br /> Thứ nhất, giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk<br /> Nông cùng các vấn đề liên quan tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.<br /> Thứ hai, tác giả đi sâu làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa<br /> bàn tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng<br /> trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Khái quát tình hình hoạt động của các tổ chức cung<br /> ứng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Thực trạng các dịch vụ ngân<br /> hàng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và Đánh giá thực trạng phát triển các dịch vụ ngân<br /> hàng thông qua các mục tiêu cụ thể. Tổng quan, thực trạng phát triển các dịch vụ<br /> ngân hàng thời gian vừa qua đều đạt được những mục tiêu đề ra như: Gia tăng số<br /> lượng dịch vụ ngân hàng; Cải tiến chất lượng dịch vụ ngân hàng; Gia tăng số lượng<br /> khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng; Tăng trưởng doanh số hoạt động dịch vụ;<br /> Tăng trưởng của thu nhập dịch vụ.<br /> Thứ ba, luận văn đi sâu phân tích vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi<br /> nhánh tỉnh Đắk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng và đánh giá vai trò của<br /> Ngân hàng Nhà nước trong phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh.<br /> Tác giả tập trung phân tích thực trạng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh<br /> tỉnh Đắk Nông gồm các hoạt động: Tham gia hoạch định chính sách phát triển dịch<br /> vụ ngân hàng; Tổ chức thực hiện chính sách phát triển dịch vụ ngân hàng; Cung<br /> ứng dịch vụ thanh toán, các dịch vụ khác cho các tổ chức tín dụng trong phát triển<br /> dịch vụ ngân hàng và hoạt động thanh tra, giám sát phát triển dịch vụ ngân hàng.<br /> Với kết quả nghiên cứu thu được như sau:<br /> - NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Nông chủ yếu tham gia vào giai đoạn chuẩn bị<br /> (qua các văn bản góp ý, kiến nghị, đề xuất ...) và triển khai các văn bản, quy phạm<br /> <br /> iv<br /> <br /> pháp luật của Nhà nước, đồng thời chịu trách tổ chức thực thi các chính sách liên<br /> quan đến phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh.<br /> - Thu thập thông tin và đánh giá về thực hiện chính sách liên quan đến phát<br /> triển dịch vụ ngân hàng. Căn cứ trên thông tin thu thập được, Ngân hàng Nhà nước<br /> chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã thực hiện đánh giá các mục tiêu chính sách.<br /> - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh việc mở tài<br /> khoản và thực hiện các giao dịch cho các ngân hàng trên địa bàn.<br /> - NHNN chi nhánh tỉnh đã tập trung phân tích, giám sát, thanh tra, kiểm tra<br /> tình hình huy động vốn, cho vay, dịch vụ thanh toán... của các ngân hàng theo các<br /> quy định nhằm đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa các ngân hàng, quyền và lợi<br /> ích của khách hàng.<br /> Trên cơ sở những đánh giá về thực trạng vai trò của Ngân hàng Nhà nước tỉnh<br /> Đắk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh, tác giả đã tổng hợp<br /> những thành công đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của<br /> các hạn chế đó.<br /> Trong chương 3: Tác giả tập trung vào việc phân tích các giải pháp nâng cao<br /> vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông trong phát triển dịch vụ<br /> ngân hàng đáp ứng yêu cầu đến năm 2020. Trong chương này luận văn đã nêu lên<br /> được những quan điểm và định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát<br /> triển dịch vụ ngân hàng và Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn<br /> Đắk Nông đến năm 2020.<br /> Từ thực tế dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và vai trò của Ngân<br /> hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm<br /> nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông trong phát triển<br /> dịch vụ ngân hàng. Các nhóm giải pháp chính bao gồm:<br /> 1. Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chính sách phát triển dịch<br /> vụ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông<br /> 2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán dịch vụ thanh<br /> toán, các dịch vụ khác<br /> <br /> v<br /> <br /> 3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát<br /> - Trong nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chính sách<br /> phát triển dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông,<br /> tác giả tập trung vào các vấn đề chính: Nâng cao năng lực triển khai thực hiện chính<br /> sách phát triển dịch vụ ngân hàng của cán bộ NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Nông;<br /> Khuyến khích và cho phép các TCTD phát triển mở rộng mạng lưới trên địa bàn;<br /> Cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện cơ chế thanh toán điện tử không chỉ đối với hoạt<br /> động thanh toán giữa các ngân hàng mà phải trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế - xã<br /> hội kết hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Ngoài ra, cần có một cơ<br /> chế thông thoáng để thúc đẩy sự phát triển dịch vụ ngân hàng.<br /> - Trong nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán<br /> dịch vụ thanh toán, các dịch vụ khác, tác giả đã chỉ ra hiệu quả của việc đẩy nhanh<br /> quá trình thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc hoàn thiện<br /> các văn bản liên quan đến vấn đề này. Đồng thời, ngân hàng Nhà nước cần tăng<br /> cường định hướng hoạt động của các ngân hàng và phát triển thị trường thẻ, phối<br /> hợp với cơ quan truyền thông báo chí để tuyên truyền quảng bá sâu rộng cho đến<br /> nhiều tầng lớp dân cư.<br /> - Trong nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát: Từ những<br /> kết quả và hiệu quả của việc thanh tra, giám sát. Tác giả đưa ra giải pháp: Tăng<br /> cường hơn nữa công tác thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo sự<br /> an toàn cho hoạt động ngân hàng nhằm góp phần bảo vệ cho nhà đầu tư cũng như<br /> người tiêu dùng – điều kiện cho các DVNH có thể phát triển. Đồng thời đổi mới<br /> phương pháp giám sát của NHNN phải được đưa vào thực hiện dần dần từng bước<br /> trước khi bắt đầu áp dụng một cách triệt để.<br /> Ngoài 3 nhóm giải pháp chính ở trên, tác giả đưa ra một số giải pháp khác<br /> nhằm bổ sung cho những nhóm giải phát trên như: Nâng cao năng lực lãnh đạo của<br /> cán bộ quản lý của NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Nông; Kiện toàn tổ chức bộ máy<br /> quản lý và hoạt động của NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Nông; Tăng cường quản lý cán<br /> bộ thuộc thẩm quyền quản lý của NHNN chi nhánh tỉnh và tăng cường phối hợp<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Vai trò của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đăk Nông trong phát triển dịch vụ ngân hàng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
547cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Vai trò của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Đăk Nông, Phát triển dịch vụ ngân hàng, Dịch vụ ngân hàng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
7
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Vai-tro-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-chi-nhanh-tinh-Dak-Nong-trong-phat-trien-dich-vu-ngan-hang.PDF[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT