Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu dv7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.39 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về rủi rotỷ giá và quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank và chương 3 - Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại VPBank. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI ROTỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ<br /> TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1Lý luận chung về thị trƣờng ngoại hối và kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng<br /> thƣơng mại<br /> 1.1.1 Thị trường ngoại hối<br /> 1.1.1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối[1]<br /> Giống như thương mại, du lịch, đầu tư, quan hệ tín dụng và các quan hệ tài chính<br /> quốc tế khác đều làm phát sinh nhu cầu mua bán (chuyển đổi) các đồng tiền khác nhau<br /> trên thị trường. Hoạt động mua bán các đồng tiền khác nhau được diễn ra trên thị<br /> trường, và thị trường này được gọi là thị trường ngoại hối. Một cách tổng quát: Thị<br /> trường ngoại hối là bất cứ đâu diễn ra việc mua, bán các đồng tiền khác nhau.<br /> Trong thực tế, do hoạt động mua bán tiền tệ xảy ra chủ yếu giữa các ngân hàng<br /> (chiếm khoảng 85% tổng doanh số giao dịch), chính vì vậy, theo nghĩa hẹp (nghĩa thực<br /> tế) thì thị trường ngoại hối là nơi mua bán ngoại tệ giữa các ngân hàng, tức thị trường<br /> Interbank.<br /> 1.1.1.2 Đặc điểm, chức năng của thị trường ngoại hối<br />  Đặc điểm của thị trường ngoại hối<br />  Chức năng của thị trường ngoại hối<br /> 1.1.1.3 Các chủ thể tham gia trên thị trường ngoại hối<br />  Nhóm khách hàng mua bán lẻ (Retail Clients )<br />  Các Ngân hàng Thương mại (Commercial Banks)<br />  Những nhà môi giới ngoại hối (Foreign exchange brokers)<br />  Các Ngân hàng Trung ương (Central Banks)<br /> 1.1.2 Kinh doanh ngoại hối<br /> 1.1.2.1 Khái niệm ngoại hối[1]<br /> 1.1.2.2 Khái niệm kinh doanh ngoại hối và những vẫn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại<br /> hối<br /> <br /> 1.1.2.3. Các nghiệp vụ cơ bản của thị trường ngoại hối<br /> 1.2 Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.2.1 Tỷ giá hối đoái<br /> 1.2.1.1 Khái niệm tỷ giá (Exchange Rate)<br /> Thương mại, đầu tư, và các quan hệ tài chính quốc tế … đòi hỏi các quốc gia phải<br /> thanh toán với nhau. Thanh toán giữa các quốc gia dẫn đến việc mua bán các đồng tiền<br /> khác nhau, đồng tiền này lấy đồng tiền kia. Hai đồng tiền được mua bán với nhau theo<br /> một tỷ lệ nhất định, tỷ lệ này gọi là tỷ giá. Vậy, “tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được<br /> biểu thị thông qua đồng tiền khác”.<br /> 1.2.1.2 Phân loại tỷ giá<br /> 1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá<br /> 1.2.2Rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng<br /> 1.2.2.1 Khái niệm rủi ro tỷ giávà trạng thái ngoại hối<br />  Khái niệm rủi ro tỷ giá<br /> Rủi ro hối đoái là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu khi tỷ<br /> giá hối đoái thay đổi vượt quá thay đổi dự tính. Trong cơ chế thị trường, tỷ giá thường<br /> xuyên dao động. Sự thay đổi này cùng với trạng thái hối đoái của ngân hàng tạo ra thu<br /> nhập thặng dư hoặc thâm hụt tạm thời. Tuy nhiên có những thay đổi tỷ giá ngoài dự kiến<br /> dẫn đến tổn thất cho ngân hàng.<br />  Trạng thái ngoại hối<br /> Trạng thái ngoại tệ (The Foreign Exchange Position – EP): Các giao dịch làm<br /> phát sinh sự chuyển giao quyền sở hữu về ngoại tệ làm phát sinh trạng thái ngoại tệ.<br /> Trạng thái ngoại tệ trường (Long theForeign Currency – LFC): Các giao dịch làm<br /> tăng quyền sở hữu về một ngoại tệ sẽ làm phát sinh trạng thái trường ngoại tệ nào đó.<br /> Trạng thái ngoại tệ đoản (Short theForeign Currency – SFC): Các giao dịch làm<br /> giảm quyền sở hữu về một ngoại tệ sẽ làm phát sinh trạng thái đoản ngoại tệ nào đó.<br /> <br /> 1.2.2.2Nguyên nhân rủi ro tỷ giá<br />  Trạng thái ngoại tệ mở<br />  Sự biến động của tỷ giá<br /> 1.2.2.3 Đo lường rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng<br /> thương mại<br /> 1.2.2.4 Ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá tới hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng<br /> thương mại<br /> Một số ảnh hưởng chính của rủi ro tỷ giá tới hoạt động kinh doanh nói chung và<br /> hoạt động ngân hàng như sau:<br /> Thứ nhất, rủi ro tỷ giá ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của ngân hàng. Rủi ro<br /> ngoại hối buộc các ngân hàng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo hiểm rủi<br /> ro tỷ giá cho các khoản mục liên quan đến ngoại tệ.<br /> Thứ hai, rủi ro tỷ giá tạo áp lực cho ngân hàng khi gia tăng huy động vốn ngoại tệ<br /> hay gia tăng đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ. Không giống như nội tệ, việc gia tăng nguồn<br /> vốn và tài sản bằng ngoại tệ luôn buộc ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ gây tổn thất<br /> do nguy cơ biến động của tỷ giá hối đoái.<br /> Thứ ba, rủi ro tỷ giá không đồng nghĩa với tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu,<br /> nhưng khi tổn thất xảy ra thì ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.<br /> 1.3 Quản trị rủi ro tỷ giá tại ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.3.1 Quan niệm quản trị rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân<br /> hàng thương mại<br /> Kinh doanh ngoại hối với nguồn vốn lớn cũng giống như con dao hai lưỡi: chỉ cần<br /> một chút thay đổi trong chiến lược, loại hình hoạt động kinh doanh này có thể đem lại<br /> những khoản lời “kếch xù”, thế nhưng cũng chỉ cần một chút thiếu cẩn trọng trong việc<br /> phòng ngừa rủi ro cũng có thể gây ra những thiệt hại “khổng lồ”. Do vậy, quản trị rủi ro<br /> đang là mối quan tâm với ngân hàng.<br /> Để kinh doanh ngoại tệ có lãi thì các NHTM phải tạo trạng thái ngoại hối mở và tỷ<br /> giá phải biến động. Muốn tránh hoàn toàn rủi ro tỷ giá thì nhà kinh doanh chỉ việc không<br /> tiến hành bất kỳ giao dịch ngoại hối nào hoặc nếu đã tạo trạng thái ngoại hối thì tiến hành<br /> <br /> đóng trạng thái ngoại hối bằng các giao dịch đối ứng để làm cân bằng trạng thái. Tỷ giá<br /> luôn biếnđộng thất thường và không giới hạn làm cho cơ hội kiếm lãi trở nên thường<br /> xuyên và vô cùng hấp dẫn. Tiềm năng thu lãi và tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh ngoại hối<br /> là đồng hành với nhau. Lãi lỗ trong kinh doanh ngoại hối có thể phát sinh cùng với quy<br /> mô biến động tỷ giá, trong khi tỷ giá biến động là không giới hạn nên có thể làm cho lãi<br /> lỗphát sinh là rất lớn. Điều này buộc ngân hàng phải có một cơ chế quản lý và giám sát<br /> hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng một cách chặt chẽ.<br /> 1.3.2Vai trò của quản lý rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối đối với ngân hàng<br /> thương mại<br /> Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối tốt giúp góp phần làm giảm thiểu chi phí hoạt<br /> động và hạn chế tổn thất cho các ngân hàng, từ đó sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận và giá trị<br /> cho cổ đông của ngân hàng. Quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối hiệu quả góp phần tạo<br /> điều kiện làm lành mạnh tình hình tài chính, ngăn ngừa nguy cơ phá sản và gia tăng uy<br /> tín cho các NHTM. Qua đó, các NHTM góp phần tăng lòng tin nơi khách hàng và các đối<br /> tác trong và ngoài nước. Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế ổn định và<br /> bền vững cho đất nước.<br /> Quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối tốt giúp phát hiện kịp thời những nguyên nhân<br /> có thể gây nên rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngoại hối, từ đó ngân hàng có những giải<br /> pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro thích hợp. Quá trình này giúp xây dựng hình ảnh tốt<br /> đẹp cho ngân hàng, đáp ứng yêu cầu của các quy định trong nước và các chuẩn mực quốc<br /> tế.<br /> 1.3.3 Các giải pháp quản trị rủi ro tỷ giá<br /> 1.3.3.1 Quản trị rủi ro tỷ giá bằng hạn mức<br /> 1.3.3.2 Quản trị rủi ro bằng công cụ phái sinh<br /> Thịtrường phái sinh là thị trường dành cho các công cụ tài chính phái sinh, những<br /> công cụ mang tính hợp đồng, mà thànhquảcủa chúng được xác định trên một hoặc một số<br /> công cụ tài sản khác.Các loại công cụ phái sinh:<br />  Nghiệp vụ kỳ hạn (The Forward Operations)<br /> <br />  Nghiệp vụ hoán đổi ( The Swaps Operations)<br /> 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối<br /> của NHTM<br /> 1.3.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng từ phía các NHTM<br /> 1.3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng từ bên ngoài ngân hàng<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH<br /> DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM<br /> THỊNH VƢỢNG – VPBANK<br /> 2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – VPBank<br /> 2.1.1 Vài nét về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – VPBank<br /> 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển<br /> Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (tiền thân là ngân hàng Thương mại Cổ<br /> phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam – tên viết tắt là VPBank) được<br /> thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước<br /> Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993. Ngân hàng được phép thực hiện các giao dịch<br /> ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ<br /> chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân<br /> trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại<br /> tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu….và các<br /> dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép.<br /> Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank<br /> đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm<br /> 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược<br /> chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu<br /> thế giới. Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng<br /> TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam<br /> vào năm 2017.<br /> 2.1.1.2 Những điểm nổi bật trong quá trình kinh doanh của VPBank<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
dv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá, Quản trị rủi ro tỷ giá, Rủi ro tỷ giá, Ngân hàng thương mại cổ phần VN thịnh vượng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.39 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-tri-rui-ro-ty-gia-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Viet-Nam-thinh-vuong-VPBank.PDF[0.39 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT